Vn p10 steps_and_tools_practical_examples

Embed Size (px)

Text of Vn p10 steps_and_tools_practical_examples

 1. 1. Lu v tuyn b thng tin php l Ti liu o to ny c pht trin v xy dng bi t chc ProForest di s y quyn ca t chc GIZ. Kinh ph cho vic pht trin v xy dng b ti liu ny l t ngun ti tr t ngn sch ca B Hp tc v Pht trin Kinh t ca Cng Ha Lin Bang c (BMZ) Ch bin v ch s hu ti liu ny tuyn b cho php s dng ti liu ny hoc cc phn dn trch t ti liu ny phc v cho cc mc ch phi thng mi . Ti liu c th c sa i theo nhu cu trnh by ca tng c nhn hay t chc, tuy nhin thng ip chnh thc v ni dung ct li ca ti liu ny khng c din gii sai lch hoc trnh by lch lc ngha. Tt c thiu st, im cha chnh xc hoc quan im th hin trong ti liu ny l trch nhim ca cc ch bin. N khng phn nh quan im hay n khng l quan im ca BMZ hoc GIZ. Trang thng tin ny ny ch dnh cho mc ch lu , ngi s dng ti liu ny hun luyn c th ct b khng s dng trang ny khi in n hoc khi hon tt ti liu hun luyn Nu cc c nhn hay t chc c nh s dng o to ny cho cc mc ch ch hun luyn o to , chng ti s nh gi cao nu bn thng bo cho chng ti bng cch lin h qua a ch email: forests@giz.de.
 2. 2. Nh cung cp/sn xut quc gia khng thuc EU Thch thc i vi Vit Nam 2 o to TOT v Quy Ch G Lin Minh Chu u (EUTR)
 3. 3. Khch hng EU ca cc nh sn xut/doanh nghip cc quc gia khng thuc EU l Operators, do h phi thc hin h thng trch nhim gii trnh, v h s yu cu nh sn xut cung cp thng tin cn thit 3 Ngun t bn ngoi EU Doanh nghip ch bin v cc nh sn xut Cm g bt hp php H thng trch nhim gii trnh Thng tin chi tit v nh cung cp Thng tin chi tit v khch hng Thng tin chi tit v nh cung cp Ngi tiu dng cui cng Cung cp thng tin cn thit Nh sn xut bn ngoi EU v quy nh v g ca EU
 4. 4. Khch hng EU ca cc nh sn xut/doanh nghip cc quc gia khng thuc EU l Operators, do h phi thc hin h thng trch nhim gii trnh, v h s yu cu nh sn xut cung cp thng tin cn thit 4 Cung cp thng tin cn thit Khch hng EU ca bn EUVit NamBrazil an Mch Nh my ca bnNh cung cp ca bn Nh sn xut bn ngoi EU v quy nh v g ca EU
 5. 5. 5
 6. 6. Nh sn xut lo lng v bi ri v cha hiu r yu cu v quy nh v g ca EU. N cng cha a ra yu cu c th , r rng l lm g Khch hng EU t ra qu nhiu yu cu bao gm Chng trnh nh gi nh cung cp qu an ton v yu cu qu nhiu thng tin nh tng hp lu tr thng tin, nh k k khai/ bo co nhiu ln trong ma hng Nhiu mc phc tp khc nhau v mu biu bo co khc nhau S dng dch v nh gi, xc minh bn th 2, bn th 3 S dng dch v qun l d liu sn xut xut hng bn th 3 Gia tng lo lng v bi ri v chi ph qun l tng, mt thi gian, m m hn v ngi ni t ngi khc ni khng t Lm gia tng cc hnh thc , i sch dng i ph Nhiu iu khon pht mi trong hp ng lm nh sn xut ch n gin l c theo yu cu ca khch hng Ri ro t chi nhn hng Phi p ng nhng yu cu m khng c mt dng form mu no (Mu khai bo Lacey Act) 6 T khai bo Th xc nhn Bo co ngun gc g cho mi ha n Khch hng AA Mu bo co EUTR Khch hng BB Mu bo co EUTR Khch hng CC Mu bo co EUTR nh gi DDS ca khch hng DDS Xc minh t chuyn hng Bo co trung tm d liu th ba Bo co v cng thng tin ca khch hng nh gi DDS ca BV DDS & xc minh hp php ca Nepcon nh gi nh my ca khch hng 1 nh gi nh my ca khch hng 2 Thch thc vi nh sn xut Vit Nam
 7. 7. Cc bc v cng c cho doanh nghip Vit Nam Nhng v d c th 7 o to TOT v Quy Ch G Lin Minh Chu u (EUTR)
 8. 8. 8 Khch hng EU ca bn EUVit NamBrazil an Mch Nh my ca bnNh cung cp ca bn Doanh nghip (Operators) EU thc s cn g
 9. 9. Doanh nghip (Operators) EU cn phi tip cn c Thng tin m t sn phm Thng tin v loi g (tn thng mi v tn khoa hc) Thng tin v quc gia khai thc (i khi l vng khai thc) Khi lng (M3, Tn, Kg, n v tnh) Tn v a ch nh cung cp H s/bng chng v tun th php lut Doanh nghip (Operators) EU s phi phn tch thng tin t nh cung cp/thc hin nh gi ri ro/thc hin cc bin php gim thiu ri ro trc khi mua v v a sn phm vo th trng EU 9 Bn cn phi bit iu ny
 10. 10. 10 Gi hng dn nh cung ng nh gi c s Bc 1: Hnh thnh chui cung ng/m bo h thng cht lng Chnh sch mua g r rng Lp s chui cung ng La chn/nh gi chui cung ng hng ti nhng nhm sn phm theo yu cu ca EUTR Bc 2: Lp k hoch kim sot chui cung ng/tip cn thng tin Thit lp chun mc h thng lu tr h s Thit lp cc module tng hp v xc nhn d liu cho chuyn hng hoc trn c s nh k thng xuyn Bng cu hi nh gi nh cung cp Bng cu hi v g nguyn liu Bo co k hoch g tng th cho chuyn hng Bng cu hi v g nguyn liu Bc 3: Gim st T chc gim st hiu qu C th bao gm biu nh gi ri ro Tiu ch nh gi hiu qu Cng c cy quyt nh (decision tree) Bo co khai bo s dng g Bo co ngun gc g khng ri ro Mu khai bo sn phm Bo co ngun gc g hp l nh gi bn th 2 Xc minh trc khi giao hng Nh sn xut VN cn lm g? Cc bc v Cng c
 11. 11. Doanh nghip bn cn hiu sn phm, yu cu v sn phm v chuyn giao nhng yu cu ny cho nh cung ng ca doanh nghip (upstream supply chain) Mc phc tp ca chui cung ng rt quan trng Loi g rt quan trng Doanh nghip bn cn hiu r nhng loi h s no cn chng minh vic tun th lut php ti nc sn xut cng nh l ri ro Doanh nghip bn cn thit lp h thng truy nguyn ngun gc g Doanh nghip bn cn la chn nh cung ng nng lc (upstream suppliers) 11 Bc 1: Hnh thnh chui cung ng/m bo h thng cht lng Chnh sch mua g r rng Lp s chui cung ng La chn/nh gi chui cung ng hng ti nhng nhm sn phm theo yu cu ca EUTR Gi hng dn nh cung ng nh gi c s Bng cu hi nh gi nh cung cp Bng cu hi v g nguyn liu Bng cu hi v g nguyn liu Cng c cy quyt nh (decision tree) Nh sn xut VN cn lm g? Cc bc v Cng c
 12. 12. Doanh nghip cn hiu r chui cung ng ca mnh c th h tr khch hng l Operator EU Mc tin cy ca h thng xc minh v qun l/m bo chui cung ng : Cn c nhng h thng qun l c bn Mc tin cy v vn minh bch thng tin/d liu: C ch thu thp d liu, thng tin t sn xut t cc chng trong chui cung 12 Nh sn xut VN cn lm g? Cc bc v Cng c Bc 2: Lp k hoch kim sot chui cung ng/tip cn thng tin Thit lp chun mc h thng lu tr h s Thit lp cc module tng hp v xc nhn d liu cho chuyn hng hoc trn c s nh k thng xuyn Bo co k hoch g tng th cho chuyn hng Bo co khai bo s dng g Bo co ngun gc g khng ri ro Mu khai bo sn phm Bo co ngun gc g hp l
 13. 13. o lng hiu qu ca qu trnh/gim st hot ng nh cung ng Phn tch thng tin v d liu t cc nh cung ng nh gi nh my nh k cng nh kim tra vic m bo hp php Ngn nga ri r ln ln g khng r ngun gc Performance rating criteria 2nd party audit Pre shipping verification Step 3: Monitoring Organize performance monitoring Chart risk assessment may include 3rd perform as 2nd party audit 13 Bc 3: Gim st T chc gim st hiu qu C th bao gm o lng gim st ri ro trong sut qu trnh nguyn liu thnh phm; trc khi xut khu vo EU S dng d v. bn th 3 lm .gi bn th 2 Tiu ch nh gi hiu qu nh gi bn th 2 Xc minh trc khi giao hng Nh sn xut VN cn lm g? Cc bc v Cng c
 14. 14. Kiu mua hng tri ni (spot buying) khng a ra yu cu qun l chui cung ng Khng qun l chui cung H thng qun l n gin, khng c chng nhn, khng c c cu h thng qun l c bn Khng c h thng h s/d liu Ch quan tm n vn gi r Nhiu nhm sn phm/s dng nhiu loi g Khng hiu ri ro v khng bit ri ro, hon ton khng nh gi ri ro nh gi cp chng nhn FSC COC khng hiu qu Khng nh gi hot ng v vic m bo g hp php ca nh cung ng 14 T khai bo Th xc nhn Bo co ngun gc g cho mi ha n Khch hng AA Mu bo co EUTR Khch hng BB Mu bo co EUTR Khch hng CC Mu bo co EUTR nh gi DDS ca khch hng DDS Xc minh t chuyn hng Bo co trung tm d liu th ba Bo co v cng thng tin ca khch hng nh gi DDS ca BV DDS & xc minh hp php ca Nepcon nh gi nh my ca khch hng 1 nh gi nh my ca khch hng 2 Vn l g?
 15. 15. Doanh nghip (Operators) EU cn g? 15 Bng chng hp php t nh cung ng/ chui cung Bng chng ngun gc g hp php Bng chng & thng tin quc gia khai thc Bng chng ri ro c kim sot/nh gi Bng chng khai thc hp php Bng chng h s khai thc hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng v chng nhn FM Bng chng v chng nhn COC Bng chng h s thng mi hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng v chng nhn COC Bng chng h s thng mi hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng v chng nhn COC Bng chng h s thng mi hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng v chng nhn COC Bng chng h s thng mi hp php Bng chng h s thng mi hp php Bng chng v chng nhn COC Thng tin g hp php , chui cung minh bch, lu gi sn sng, khai bo vi tnh xc thc cao cho hng xut, h tr cung cp cho doanh nghip (operator) EU Khch hng EU ca bn EUVit NamBrazil an Mch Nh my ca bnNh cung cp ca bn
 16. 16. Bi tp: Vn hnh h thng trch nhim gii trnh Bi tp nhm Thi gian 45 phtchun b, 15 pht trnh by Nhim v: (1) c k thng tin trong bi tp v thng tin trong ti liu cung cp, hon tt bng cu hi cho nh cung cp (2) Cn xem xt vi thng tin c cung cp, bn c th hon tt yu cu ca cu hi bi tp (3) Vi thng tin c cng cp, th bn thy sn phm c ri ro cao hay thp (4) Bn c ngh rng sn phm p ng c yu cu ca EUTR Cng c: Laptop, A0 paper, Color cards Pen markers 16
 17. 17. Tt c thiu st, im cha chnh xc hoc quan im th hin trong ti liu ny l trch nhim ca cc ch bin. N khng phn nh quan im hay n khng l quan im ca BMZ hoc GIZ. Cc thay i v chnh sa trn trn bn chnh thc ny c th c thc hin bi ngi hng dn v thc hin hun luyn Ti liu sn c ti v ti a ch http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-flegt/documents?gterm[0]=2144. Kinh ph cho vic pht trin v xy dng b ti liu ny l t ngun ti tr t ngn sch ca B Hp tc v Pht trin Kinh t ca Cng Ha Lin Bang c (BMZ)