Jaarverslag TFHC 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Met trots presenteren wij u het ‘TFHC Jaarverslag 2011’, de eerste editie van de Task Force Health Care. Het was een bijzonder actief jaar voor de TFHC. Er zijn vele successen geboekt: een versterkte band met de diverse ministeries, het verwelkomen van nieuwe leden, met de Minister President Mark Rutte op missie en het meeschrijven aan het buitenlandbeleid van de Topteam Life Sciences & Health. De TFHC bloeit volop, en dat blijkt ook uit het grote aantal activiteiten. Ook dit jaar zullen we onze uiterste best doen om een mooi resultaat neer te kunnen zetten. Wij danken u voor uw betrokkenheid en inzet en wensen u veel leesplezier met het jaarverslag.

Text of Jaarverslag TFHC 2011

  • 1. Jaarverslag 2011

2. Jaarverslag TFHC 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van weer meer werk. Zo heeft de de Task Force Health Care overTFHC actief meegeschreven aan het jaar 2011. Het was eende zogeheten boeiend jaar. Als u ziet hoeveelinternationaliseringspaginas Task Force Health Careactiviteiten het afgelopen jaar voor het Topteam Life Sciences telde, kunt u zich bijna niet & Health. voorstellen dat de TFHC nogBoerhaavelaan 40 Uiteindelijk draait het om de niet zo lang geleden een organi- Postbus 190 successen die onze deelnemers satie in winterslaap was. Het is 2700 AD Zoetermeermet behulp van onze activitei- duidelijk dat dat niet langer het ten bereiken. Helaas is de finan- geval is. De TFHC bloeit volop Telefoon: (+31) 79 3531 283 cile ondersteuning van de en de ambities nemen almaarFax: (+31) 79 3531 365 overheid vrijwel afgebouwd, toe. Een van de mooie ontwik- E-mail: info@tfhc.nlmaar gelukkig blijken we geza- kelingen is onze uitstekende Thijs Teelingwww.tfhc.nlmenlijk genoeg veerkracht en relatie met de diverse ministe-Voorzitter Task Force Health Care doorzettingsvermogen te heb- ries. Waar we vroeger regelma- ben om door te gaan op de tig actie moesten ondernemen ingeslagen weg. om te zorgen dat men ons niet vergat, is er nu regelmatig over- Dit alles is alleen mogelijk dank- leg en worden we vaak ge- zij de inzet van de deelnemers, vraagd om ondersteuning bij ondersteund door een creatief diverse activiteiten. en energiek team.Inhoudsopgave: Dank aan u allen. Dat betekent tegelijkertijd ookVoorwoord1 Task Force Health CareActiviteiten 20112De Task Force Health Care en advisering. Daarnaast heeft Doel: Het stimuleren van ken- (TFHC) is ht platform voor dede TFHC een zr sterk natio-nisdeling, krachtenbundeling enNieuwe deelnemers 20114Nederlandse medisch-naal en internationaal netwerk.samenwerking binnen de Ne- technologische en life sciencesderlandse medisch-Dank aan het zittend & health sector met exportbe- Doelgroep: Grote en kleine technologische sector. Verderbestuur 20119vordering als voornaamste bedrijven, kennisinstellingen en de sector in het buitenland doel. NGOs die acteren in de medi-profileren en NederlandBehaalde resultaten10 sche sector. Daarbij heeft depositioneren als land met Activiteiten: Uitgaande enTFHC sterke banden met deinnovatieve en duurzame zorg-Onderzoek TFHC inkomende (handels)missies, Nederlandse ministeries vanoplossingen.11 beursinzendingen, matchma-EL&I (o.a. NL EVD Internatio- king, thematische seminars, naal), VWS en Buitenlandse www.tfhc.nlJaaragenda 201212 deelnemersvergaderingen,Zaken (o.a. op het gebied van sectoronderzoek, kennisdeling Ontwikkelingssamenwerking). 3. Activiteiten 2011Holland Paviljoen op Arab Health te Dubai, 24 27 januari 2011Van 24 t/m 27 januari 2011 vond in Dubai de Arab Health plaats, de grootstemedische vakbeurs in het Midden-Oosten. Met zes bedrijven, verenigd in hetHolland Paviljoen, werd de Nederlandse medisch-technologische sector goedgepresenteerd.Bijeenkomst Overheidsbeleid en aanbestedingen van de IFIs, 3 februari 2011De TFHC heeft tijdens de Bedrijfslevenbijeenkomst IFI aanbesteding een presen-tatie verzorgd over Dutch Sustainable Health Care Solutions. De bijeenkomstwerd georganiseerd door het Ministerie van EL&I en geopend door staatssecre-taris Henk Bleker.Media Tour, 9 februari 2011Van 6 tot en met 9 februari 2011 vond er een media tour in Nederland plaatsmet als titel: The Future of Health Care. Tien journalisten uit Mexico, Japan,Duitsland, China, India en Brazili brachten bezoeken aan Nederlandse bedrijven,ziekenhuizen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De TFHCheeft ondersteuning geboden bij de totstandkoming van het programma en eenpresentatie gegeven over de Nederlandse medisch-technologische sector.TFHC deelnemersvergadering, 8 februari 2011Op 8 februari 2011 vond de TFHC deelnemersvergadering plaats bij De JongGortemaker Algra te Rotterdam. Tijdens deze vergadering zijn o.a. de TFHC Codeof Conduct, voorstel voor commissies, de TFHC Financin en de toekomstigeplannen besproken. Tevens is Serge Heijnen van KIT als nieuwe bestuurslid gen-troduceerd. De vergadering was zeer goed bezocht en uitstekend verzorgd doorgastheer De Jong Gortemaker Algra.Rondetafelbijeenkomst Genve, 17 maart 2011Ter voorbereiding op een eventuele uitgaande missie naar Genve was er op 17maart 2011 een rondetafelbijeenkomst om de interesses en wensen van deTFHC-deelnemers te inventariseren.3 4. TFHC Nieuwsbrief, 18 maart 2011Op 18 maart 2011 verscheen de TFHC Nieuwsbrief, waarin onder andere werdgemeld dat Joost Lamboo de Frequent Flyer Award 2010 had gewonnen. Ookwerd een terug- en vooruitblik op onze activiteiten gegeven en kwamen denieuwe deelnemers aan het woord.Uitgaande Missie naar Koeweit, 2 5 mei 2011De TFHC en de HGCoC organiseerden in opdracht van NL EVD Internationaal eenmatchmaking missie naar Koeweit van 2 t/m 5 mei 2011 voor de Nederlandsemedisch-technologische sector. Tijdens de missie zijn er o.a. bezoeken gebrachtaan de Kuwait Ministry of Public Health, Al Ghanim / Arab Contractors Companyen de Kuwait Ministry of Public Works.TFHC-Conferentie: Social Entrepreneurship for the Healthcare Sector, 12 mei 2011De TFHC, Meduprof-S en het Health Insurance for the Poor (HIP) Platform organi-seerden op 12 mei 2011 de conferentie: Social Entrepreneurship for theHealthcare Sector Filling the gap between Development Aid and the PrivateSector. Tijdens deze geslaagde bijeenkomst hebben zich ruim honderd bedrijvenaangemeld.Hospitalar Sao Paulo te Brazili 24 27 mei 2011Van 24 t/m 27 mei 2011 vond in Sao Paulo, Brazili, de Hospitalar vakbeursplaats. De TFHC organiseerde in opdracht van NL EVD Internationaal voor heteerst een Holland Paviljoen op deze vakbeurs. Met tien bedrijven in het HollandPaviljoen, was de Nederlandse medisch-technologische sector goed vertegen-woordigd.Nederland en Turkije: Een duurzaam partnerschap, 21 juni 2011De TFHC heeft een parallelle workshop Kansen in de Turkse medische sectorgeorganiseerd tijdens het Turkije Event in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.Ook stond de TFHC met een stand op de informatiemarkt.4 5. Bilateraal TFHC Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 juni 2011Een bilateraal onderhoud tussen het TFHC-bestuur en Christiaan Rebergen, Spe-cial Ambassador for Public Private Partnerships and Millennium DevelopmentGoals, vond plaats bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op 16 juni 2011.Rondetafelbijeenkomsten Rusland en China, 7 juli 2011Samen met de TFHC-deelnemers, de Nederlandse overheid en enkele genodig-den, heeft de TFHC een eerste aanzet gedaan voor een plan van aanpak omgezamenlijk de Nederlandse medisch-technologische sector in China en Ruslandte positioneren en profilerenTender Hati Wederopbouw, 28 juli 2011Naar aanleiding van signalen dat UNOPS tenders zou gaan publiceren voor dewederopbouw van ziekenhuizen in Hati heeft de TFHC zich kandidaat gesteld.Na een verzoek richting de achterban hebben dertien TFHC-deelnemers eenconsortium gevormd en met een begeleidende brief van het Nederlandse Minis-terie van EL&I zichzelf onder de aandacht gebracht bij de UNOPS. Hoewel dit nogniet heeft geresulteerd in concrete projecten, weten we dat de UNOPS ons initia-tief heeft gewaardeerd. In de toekomst zal zeker vaker voor een dergelijke geza-menlijke aanpak worden gekozen.Kick-off TFHC-commissie Midden-Oosten, 21 september 2011Op 21 september 2011 vond bij de Vereniging FME-CWM de kick-off-bijeenkomstplaats van de TFHC-commissie Midden-Oosten. Het is de eerste TFHC-commissie.Uitgaande Missie Genve, 28 29 september 2011De TFHC organiseerde in samenwerking met het Ministerie van VWS, de Neder-landse Permanente Vertegenwoordiging te Genve en Agentschap NL EVD Inter-nationaal, voor de Nederlandse medische sector een tweedaags bezoek aaninternationale gezondheidsorganisaties in Genve.FME Conecta, 12 oktober 2011Op 12 oktober vond FME Conecta 2011 plaats, het netwerkevent voor internatio-naal ondernemen in de technologische industrie. Tijdens deze bijeenkomst zijnde deelnemers genformeerd over de laatste wereldwijde ontwikkelingen in deindustrie en deelden topondernemers hun internationale succesverhalen. Minis-ter Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken lichtte toe hoe ambassades Nederland-se bedrijven kunnen helpen om kansen in het buitenland te verzilveren.5 6. Uitgaande Missie Rusland, 18 21 oktober 2011 Van 18 t/m 21 oktober 2011 waren minister-president Mark Rutte en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in Rusland voor een economische missie, gekoppeld aan het staatsbezoek dat op dat moment plaats- vond. Er was tijdens deze missie veel aandacht voor gezondheidszorg. In op- dracht van Agentschap NL EVD International heeft de TFHC i.s.m. Lighthouse, VNO-NCW, het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS, een vijfdaags programma georganiseerd in Moskou en St. Petersburg.Deelnemersvergadering THFC, 26 oktober 2011 Op 26 oktober 2011 vond de deelnemersvergadering van THFC plaats bij Sakura Finetek Europe te Alphen a/d Rijn. Op deze bijeenkomst zijn vanzelfsprekend de algemene zaken besproken. Ook was er terugkoppeling vanuit de Commissie Midden-Oosten en kregen alle deelnemers de gelegenheid zich kort te presente- ren. De goed bezochte vergadering was keurig verzorgd door de gastheer, Sakura Finetek Europe.Inkomende Missie Turkije, 31 oktober 2 november 2011 De TFHC organiseerde op 1 november 2011 een bezoek vanuit Turkije voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector. Het bezoek van het Turkse Ministerie van Volksgezondheid is een vervolg op de succesvolle Task Force Health Care missie naar Turkije van eind 2010.Rondetafelbijeenkomsten, 2 november 2011 Op 2 november 2011 heeft een serie rondetafelbijeenkomsten plaatsgehad. TFHC-deelnemers gingen daar met de Nederlandse overheid in gesprek over de volgende vijf landen: Turkije, Indonesi, Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Doel van