Click here to load reader

La importància de l'activitat física per la salut

  • View
    146

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of La importància de l'activitat física per la salut

  • 1. La importncia de lactivitat fsicaper la salut.CLUDIA ABELLA SERRAEDUCACI FSICA1r BATXILLERAT C

2. NDEXQu s la salut?..................................................3Lactivitat fsica i el sedentarisme.......................5Malalties degeneratives que influeixen a lhorade fer activitat fsica...........................................9La diabetis........................................................10La hipercolesterolemia.....................................14Reflexi personal..............................................19Bibliografia.......................................................20 3. Qu s la salut?Entenem per salut lestat fsic i mental en qulorganisme exerceix normalment les sevesfuncions.s un recurs que permet a lespersones portar una vida individual,social i econmicament productiva. 4. Avui en dia el concepte de salut incorpora alabsncia de malaltia el benestar fsic, mental,emocional, social, espiritual, sexual imediambiental. Sha de prevenir la malaltia, itamb promoure la salut.Per aix s molt important la higiene, elmode de vida, la nutrici, lexercici fsic i elmedi ambient en el que ens trobem. 5. L activitat fsica i el sedentarisme Lactivitat fsica s qualsevol movimentcorporal, realitzat amb els msculsesqueltics, que resulta un desgast denergia iuna experincia personal, que ens permetinteractuar amb els ssers i lambient que ensrodeja. 6. Lexercici fsic s beneficis per la salut de lespersones, aquest inclou lexpressi corporal, elteatre fsic, els balls socials, la dansa, els jocs, lesexcursions, lesport i leducaci fsica entremoltes altres coses. 7. Com es pot observar,aquesta pirmideens indica lestil devida ideal i lesvegades quehaurem de practicaresport a la setmanaper tenir una bonasalut i un benestarfsic. 8. El sedentarisme fsic s la manca dactivitatfsica de moderada a intensa com la que esrealitza en lesport, el que en general posa alorganisme hum en una situaci vulnerabledavant malalties, especialment cardaques. 9. Malalties degeneratives que influeixen alhora de fer activitat fsicaHe decidit desenvolupar dues malalties:La primera delles, s la diabetis.La segona, s lhipercolestormia. 10. LA DIABETISLa diabetis s una malaltia causada per lexcsde glucosa a la sang.Hi ha dos tipus de diabetis: Diabetis de tipus 1 (destrucci de les cllulesbeta del pncrees, que produeixen la insulina) Diabetis de tipus 2 11. Diferencies entre:Diabetis tipus 1 (juvenil) Diabetis tipus 2 (adulta)-Apareix en infants i joves.-No sol donar-se sobreps.-Apareix de sobte.-No produeix insulina.-La insulina sha dinjectar.-Smptomes: polidpsia,polifgia, poliria, pot produirprdua de pes i visi borrosa-Apareix a partir dels 40 anys.-Associada al sobreps i a unaalimentaci poc adequada.-Apareix gradualment.-Produeix molt poca insulina.-s probable que shagidinjectar.-Smptomes: mateixos que ladiabetis 1 ms pell resseca,urticria, parestsies iinfeccions persistents a lesferides. 12. - Influncia de la diabetis en lactivitat fsica.Un dels tractaments per la diabetis s ferexercici fsic.- Millora el control de la glucmia.- Afavoreix la prdua de pes.- Disminueix el risc de malaltiescardiovasculars.- T efectes psicolgics positiusperqu sensaci de benestarpsicofsic. 13. Si els diabtics fan massa exercici del compte, podentenir efectes negatius com: la hipoglucmia (baixadade sucre), sobretot si s fa una activitat extra. Perevitar-ho shan dajustar b les dosis dinsulina ilalimentaci a lexercici que es vagi a fer. Cadapersona ha dadaptar-lo a les seves necessitats.Tecnologies per controlar el sucre 14. LA HIPERCOLESTEROLEMIAEl terme hipercolesterolemia significa excs decolesterol. El colesterol en si no s dolent, ja queel necessitem per determinades hormones i lesvitamines D, per el colesterol amb excs suposaun problema per les persones que el pateixenque a llarga durada pot provocar alguna malaltiacardiovascular.Per aix s molt important tenir en compte lanostre dieta. 15. - Factors que influeixen, causes i riscos.Causes no modificables:Hipercolesterolemia familiar (per predisposicigentica).Causes modificables:Alimentaci (consum elevat de greixos).Vida sedentria (falta dexercici fsic).Estrs (es fabrica ms colesterol per combatre elcansament).Fumar.Obesitat (excs de teixit greixs).Malalties com la diabetis, la tensi alta, patologiesheptiques i renals.Alguns medicaments. 16. Aliments que hauremdingerir i aliments que elshaurem devitarDissecci duna artriaamb i sense colesterol. 17. -Smptomes. Dipsits de grassa en la pell anomenatsxantomes sobre els colzes, els genolls, elsglutis, els tendons, als prpars i la crnia de lull. Dolor al trax o altres signes de arteriopatiacoronaria. 18. -Influncia de la hipercolesterolemia enlactivitat fsica.Un excs elevat de colesterol dificulta el pas de lasang a les artries i aquesta no arriba als msculs. Fetque provoca que a lhora de fer exercici fsic el msculno pugui treballar amb normalitat ja que no rep laquantitat de sang suficient.La prctica regulardexercici ajuda areduir la quantitat decolesterol a la sang. 19. REFLEXI PERSONALPer acabar aquest treball, puc afirmar que he frut i he aprsmoltes coses noves. Sempre mhavien dit que era moltimportant realitzar exercici per la salut, per no eraconscient que pogus tenir una millora tant positiva per a lespersones que tenen alguna malaltia. Cal afegir que no totdepn de lactivitat fsica, sin que la dieta tamb t unpaper molt important per a la nostre vida .Molts casos dhipercolesterolemia i de diabetis adulta, espodrien evitar mitjanant una prevenci, per aix resultariaefica un seguit de poltiques educatives , ja que el quemengen i el ritme de vida que porten els nens i adolescentmarcar el seu estat de salut en la seva maduresa. 20. BIBLOGRAFIAhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Saluthttp://usuaris.tinet.cat/xtt/afisic.htmhttp://www.scias.com/pfw_files/cma/SCIAS/Profesionales/Manuales/16_guia_del_diabetic.pdfhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolhttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/Cincies per el mn contemporani. 1r Bat. Teideeditorial

Search related