mien dich dac hieu va khong dac hieu

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mien dich dac hieu va khong dac hieu

  1. 1. MI,EN DICH DAC HIEU vA KHONG aAc HIEU. .. .. I. MO'dAu Sinh v~t iJ trong moi tnrong song buoc phai trao d6i tich ClC voi moi tnrong d t6n tai, phat tri~n va sinh san, Sir trao d6i nay la cAn thiet tuy nhien no cfing thirong xuyen mang lai cac nguy eo eo hai cho sinh v~t boi vi moi tnrong s6ng luon chira dfty nhiing tac nhan gay benh, d?c bi~t la cac tac nhan vi sinh v~t. D thoat khoi cac nguy eo nay, trong qua trinh tiSn hoa sinh v~t dll hinh thanh va hoan thien dftn cac M thong-clnrc nang d bao v~ cho chinh minh, mot trong cac h~ thong do la M thong mi~n dich. Mi~n dich hQCla mon hoc nghien ciru nhirng heat dong sinh Iy ciing nhir benh ly cua h~ thong mi~n dich, H~ thong mi6n dich eo th~ chia lam h~ thong mi~n dich khong d~c hieu (MDKDH) va h~ thong mien djch mien dich d~c hieu (MDDH). Thuat ngfr mi~n dich khong d~c hieu con eo cac ten goi khac nlur mien djch tu nhien, mi~n dich barn sinh. Thuat ngfr mi~n dich d~c hieu cling eo cac ten goi khac nlur mi~n dich thu diroc, mi~n dich thich nghi. Trong ljch sir ti~n hoa cua h~ mi~n dich, cac dap irng mi~n dich khong d~c hieu dtroc hinh thanh rt som va phat trien d~n lap dong v~t eo xirong song thi cac dap irng mi~n dich d?c hieu moi duce hinh thanh. D~ thuc hien duce clnrc nang ban v~ cho eo th~, hai loai dap irng mi~n djch tren dll hop tac, b6 tuc, khuyech dai va di~u hoa hieu qua cua dap irng mi~l1 dich. H. H~thBng mi~n djch khong d~c hi~u H~ thong miSn dich khong d~c hieu la hang ran bao 'v~ dftu tien cua eo th~ chong lai sir xarn nh~p cua vi sinh v~t va cac y~u t6 19khac, Chung bao gorn cac thanh phan khong chuyen biet (con rnot s6 clurc nang khac) va chuyen biet thirc hien chirc nang mi~n dich. 1. Cdc eo chi khiing chuyen bift tham gia VtlO dap trng MDKDH I. 1.1. Co: che eo' hoc SI! nguyen ven cua da niem mac la hang ran bao v~, ngan chan su xam nhap cua vi sinh V?t. MQi sir ton thirong nhir trong bong, rach da hoac cac thu thuat tiem truyen d~u lam tang nguy eo nhi~m trung. Ngoai ra con eo cac hoat dong eo hoc cua lap tiem mac nh~y cua h~ thong dirong ho hitp tren nham loai bo va tong khir cac vi khuan, chitt thai ra ngoai. Cac phan xa ho, hftt hoi cling cho k~t qua nhir vay, SI! hru thong va nhu d