Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Albert Schweitzer Ziekenhuis

 • View
  129

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Albert Schweitzer Ziekenhuis

 • Van

  samenwerken

  word je beter!

  J. Vos, manager Drechtzorg & J. Meijer, Asz

  ISO 26000 richtlijn, 7 MVO

  kernthemas. De MVO zorgbloem

 • Inhoud

  Het Albert Schweitzer ziekenhuis; wie zijn wij en waar zijn we trots op?

  Stakeholders van het ASz

  Regionale samenwerking in de keten

  Stichting Drechtzorg

 • Ambitie Albert Schweitzer ziekenhuis

  DE GROTE VERWEZENLIJKINGEN ONTSTAAN UIT DE SOM VAN DAGELIJKSE INSPANNINGEN

  KOERS ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

  2014 - 2017

  Juiste topzorg BEWUST EN VAN HARTE

 • Trots

 • Trots

  Onthulling keurmerkenbord op locatie DW op 16 juni 2014 door

  Pier Eringa.

 • Visie

  Missie Het ASz redeneert en handelt vanuit de wensen en behoeften van de

  klant. In ons handelen staan bij de zorgverlening de clint en de

  zorgverlener centraal, kort samengevat in het motto:

  Zorg met hoofd, hart en ziel.

  Visie Het ASz levert op professionele en maatschappelijk verantwoorde

  wijze een breed pallet aan klantgerichte, hoogwaardige en doelmatige

  medisch specialistische zorg. Een pallet dat wordt geboden in een

  omgeving waar het voor medewerkers en specialisten aantrekkelijk is om

  te werken, binnen een goed opleidings- en onderzoeksklimaat.

 • Verzorgingsgebied &Locaties ASz

  Locatie Dordwijk,

  Dordrecht

  Locatie Zwijndrecht

  Locatie Sliedrecht

  Locatie Amstelwijck,

  Dordrecht

  GOED, Ridderkerk

  zorg dichtbij huis als het kan en zorg verder weg, als het moet

 • Kerngegevens ASz Productie

  Dagopnamen 47.310

  Klinische opnamen 32.445

  Eerste polibezoeken 193.088

  Gemiddelde verpleegduur 4,9

  Percentage dagverplegingen/totaal (dag)

  opnamen 59,3

  Adherentie

  Polikliniek 295.638

  Kliniek + Dagbehandeling 285.508

  Exploitatie (x euro miljoen)

  Totale opbrengsten ziekenhuis 279.4

  Personeel

  Aantal specialisten (poortartsen) 233

  Werknemers in fte (jaargemiddelde) 2.505

 • Positionering & en strategie

  Onder invloed van wet- en regelgeving van overheid, Inspectie van de

  gezondheidszorg, zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen

  wordt steeds meer de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van een

  regiovisie. Het Albert Schweitzer ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk

  voor de regierol in de regio en is een van de spelers in de keten.

  Als STZ-ziekenhuis positioneren we ons als behandel-

  /interventiecentrum, waar medisch-specialistische zorg compact en in

  zo kort mogelijke tijd wordt geleverd. Dat betekent dat we in de

  regionale verdeling van dure voorzieningen een belangrijke rol zullen

  spelen, waarbij men van ons kwaliteit en bereikbaarheid mag verwachten.

  De samenwerking met de eerste lijn en andere zorgaanbieders in de

  regio staan hoog op de agenda.

  Bron: koersdocument ASz 2014-2017

 • Stakeholder overzicht

 • Samenwerking Huisartsen

  Bestuurlijk overleg ASz huisartsen

  Overleg relatiebeheerder - huisarts

  Zorgdomein

  Nascholing huisartsen onder de naam Albert Event

  Klachtenbehandeling huisartsen

 • Meebewegen op meerdere niveaus

 • Belangrijke trends en ontwikkelingen

  Vergrijzing en toename kwetsbare groepen

  Ziekenhuis is voor korte interventie, daarna snel weer naar huis.

  Verschuiving naar anderhalve lijnszorg

  Meer moet thuis en in de wijk, maar wel met een bezuiniging

  Sterkere rol patient en mantelzorger; meer zelfregie

  En: technologische mogelijkheden nemen toe en versterken soms ook deze ontwikkelingen

 • Drechtzorg in het kort

  Transmuraal samenwerkingsverband (stichting)

  In 2000 opgericht door zorgaanbieders in regio Dordrecht

  Doelstelling: stimuleert en ondersteunt hiertoe initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang, afstemming en continuteit van de zorg.

  Oftewel: De juiste zorg voor de juiste

  clint op de juiste plek met de juiste hulpverlener.

 • Huisartsen

  organisatie

  Ziekenhuis

  Verpleging

  Verzorging

  GHZ

  Thuiszorg GGZ

  Revalidatie

  centrum

  GGD

  Dienst-

  apotheek

  1

  2

  16

  4

  6 4

  1

  1

  1

  Samenwerking met Wmo-regios Drechtsteden & Alblasserwaard Vijfheerenlanden

  Zorgverzekeraar

  adviseert en steunt

  400.000 inwoners

 • Zorgnetwerk met daarbinnen:

  Zorgketens

  Netwerken

  Projecten

  Platform voor ontmoeting en kennisdeling

  Adviesrol

  Deelname in regionale onderzoeksactiviteiten

  Maar belangrijk voor MVO: bestuurlijk platform met commitment en draagvlak voor grotere vernieuwingen.

  Op deze manier worden nieuwe allianties gesmeed.

 • Structuur

  Deelnemersraad

  Stichting

  Drechtzorg

  Bestuur

  Stichting

  Drechtzorg

  Bureau

  Stichting

  Drechtzorg

  Ketenzorg

  Dementie

  Netwerk

  Palliatieve Zorg

  CVA

  Zorgketen Reload

  (long-

  afspraken)

  Overige

  projecten Medicatie

  overdracht

  in de keten

 • Actuele activiteiten I

  Doelgroepgerichte activiteiten:

  Zorgprogramma CVA-zorgketen

  Ketenzorg dementie Waardenland

  Netwerk palliatieve zorg

  Zorgprogramma Reload (Regionale Longafspraken Drechtsteden)

  (Opnieuw) opstarten netwerk NAH

 • Actuele activiteiten II

  Project regionale aanpak medicatieoverdracht in de keten

  Project palliatieve zorg bij dementie Deelname aan regionale transitietafels Klankbordgroep Toekomstverkenning olv GGD Organisatie netwerkbijeenkomsten Jaarlijkse bestuursdersbijeenkomst

 • www.drechtzorg.nl

 • Zorgketen en zorgnetwerken als

  organisatievorm

  Een relatief nieuwe, maar veel voorkomende organisatievorm.

  De manier van organiseren gaat niet uit van de klassieke, hirarchische vorm van organisatie. Het

  organiseren staat centraal en niet de organisatie.

  Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid en steeds toegesneden op een doelgroep.

 • Ketenvorming: langdurig en complex proces

  Managers denken aan:

  Clinten denken aan:

  Professionals denken aan:

  Financiers denken aan:

  Bestuurders denken aan:

  logistiek

  kwaliteit

  inkoopprestaties

  volume

  multidisciplinaire

  standaarden

 • 2 pogingen samenwerking

  medicatieoverdracht

  2010 2014

 • Soms wil je en mag het niet

  Minister Blok en Staatssecretaris van Rijn schrijven een brief over vorming regionale transitietafels. Uitwisseling en oplossingen zoeken voor knelpunten, bijvoorbeeld: zorgvastgoed

  ACM schrijft 3 weken later:

  zorgaanbieders mogen onderling geen informatie uitwisselen over afbouw zorgvastgoed.

 • Succesfactoren bestuurlijke transmurale

  samenwerking

  Geen ander netwerk of samenwerkingsverband met dezelfde doelstelling in de regio

  Zorgverzekeraar en zorgkantoor betrokken Bestuurlijk aan tafel bij regionale gemeenten. Neutrale rol bestuur en bureau; inhoud is

  leidend

  Stichting niet afhankelijk van een of enkele personen

  Aandacht voor variteit en innovatie in de projecten en bijeenkomsten

 • Faalfactoren bestuurlijke transmurale

  samenwerking

  Sense of urgency verdwijnt

  Men werkt samen, maar is ook concurrent.

  Personele wisselingen bij de deelnemers

  Bij een deelnemersraad van 33 bestuurders kan nooit iedereen het eens zijn.

  Men komt alleen halen en niets brengen

  Niet tijdig meebewegen met transities

 • Vraag aan de zaal

  Is het Asz qua samenwerking op de goede weg?

  Hebben jullie uit je eigen ervaring met samenwerkingsconstructies tips en

  adviezen?

 • Stelling

  Samenwerken kun je bijna niet aan de markt overlaten, we hebben een

  blauwdruk nodig voor alle regios.

 • Stelling

  Een dergelijke samenwerking is te risicovol gelet op de ACM-regelgeving

 • Stelling