Eur congres11dec14 context.pptx

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. LandelijkSymposiumAgressieenveiligheidindeverstandelijkgehandicaptensectorDeContextOntwikkelingeninverstaanen(be)handelenEuregionaalCongresbureau11december2014EindhovenDr. Wil H.E. Buntinxbtc@buntinx.org 2. Erisnietszoprak/schalseengoedetheorie(KurtLewin) 3. 3ContextvanondersteuningDemaniervankijkennaarprobleemgedragbenvloedtonshandelenenbehandelen.WetenschappelijkeontwikkelingenMaatschappelijkeontwikkelingenOrganisaLeontwikkelingenStructuurvanhetondersteuningsprocesImplicaLesvoorbehandeling 4. 4DeContext1.WetenschappelijkeontwikkelingenDefectmodellenvanverstandelijkebeperkingProbleemindepersoon-syndroom-geneLscheafwijking-ontwikkelingsstoorniscentraalzenuwstelsel-intelligenLetekort-ontwikkelingsachterstand-tekortaanvaardighedenweinigtotnietbenvloedbaarPathologischemodellenProbleemoplossenfixenrepareren-accepterenvan 5. DeContextWetenschappelijkeontwikkelingenSociaal-ecologischemodellenvanverstandelijkebeperkingProbleemindeinterac8epersoon-omgeving-verhoudingtussencompetenLesvande5persoonenverwachLngeninseVngs-funcLonerenisdynamisch,aXankelijkvandeseVngenontwikkelingpersoon-omgevingenondersteuningbepalenmee(kansen,belemmeringen)vanhetfuncLonerenBenvloedbaardoorondersteuning!Bevorderenvankwaliteitvanbestaannaar 6. 6Sociaal-ecologischmodelvandeomgevingmacrosysteemexosysteemmesosyseemmicrosysteemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner) 7. 7Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)Microsysteem:microsystemenSeVng=PlaatsFace-to-facerelaLesElementen=AcLviteitRolinterpersoonlijkerelaLes 8. 8Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenMesosysteem:RelaLestussen2ofmeerseVngsZoals:thuis,school,werk,buurt,vriendengroep, 9. 9Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenExosysteemSeVngsbuitendepersoonmaardiewelinvloeduitoefenenopdeseVngswaarindepersoonzichbevindtZoals:zorgorganisaLe,werkvanouders,schoolbestuur,zorgkantoor 10. 10Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenMacrosysteemGemeenschappelijktussenmicro-,meso-,enexo-systemenopniveauvancultuur,waarden,regelsDoorwerkendecultuurZoals:wegelijkekaders,zorgvisie,sociaal-poliLekekaders;bijvoorbeeld:neo-liberaleklimaat,NewPublicManagement(marktwerking,controle,kostenbeheersing) 11. 112.Maatschappelijkeontwikkelingen1948-UniverseleVerklaringvandeRechtenvandeMens1971-UniverseleVerklaringvandeRechtenvanVerstandelijkGehandicapten1975-UniverseleVerklaringvandeRechtenvanMensenmeteenHandicap1994-StandardRulesontheEqualizaLonofOpportuniLesforPersonswithDisabiliLes2006-Conven8onontherightsofpersonswithdisabili8es1996/2003-EqualopportuniLesforpeoplewithdisabiliLes:aEuropeanacLonplan2004Includedinsociety(densLtuLonalisering)DeContext 12. 12MaatschappelijkeontwikkelingenOpniveausamenleving:volwaardigdeeluitmakenvandesamenleving:burgerschaptoegangtotallehulpbronnen(economisch,sociaal,cultureel,zorg)zoveelmogelijkgebruikvanalgemenevoorzieningenparLcipaLe:deelnameaanhetmaatschappelijkelevenFunc/evanbeleidenzorgsystemenOpniveauindividu:KwaliteitvanBestaanFunc/evanindividueleondersteuning! 13. 158landenhebbenondertekend(BelgienNederlandop30maart2007)150landenhebbengeraLficeerd(Belgiop2juli2009-Nederland????)Ar8kel1Universeelwaardenkadervoorpoli8eke,sociale,wetenschappelijkeenprofessioneleac8viteiten.BevorderenenbeschermenvanhetgelijkheidsbeginselindemaatschappelijkeparLcipaLevanallepersonenmeteenhandicap.Ar8kelen2en3DefiniLeseneenaantalalgemeneprincipes.Ar8kelen4tot32Belichtenverschillendedomeinenvandesamenleving,vangezondheideninclusiefonderwijsoverwerktotsocio-cultureleacLviteiten.InelkvandezedomeinenwordttoegelichtwelkestreefdoelenvooropgesteldwordenomindatdomeindeparLcipaLemogelijkheidenvanpersonenmeteenbeperkingopgelijkwaardigebasismogelijktemaken.Ar8kelen33tot39MonitoringorganisaLesopverschillendeniveausenrapporteringovergemaaktevooruitganginelkebetrokkenregio.hgp://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaLes/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html 14. RelaLetussendeKwaliteitvanBestaandomeinenenhetVN-VerdraginzakederechtenvanpersonenmeteenhandicapDomeinenKwaliteit van BestaanUN-Verdrag artikelenPersonlijke ontwikkeling Art 24Zelfbepaling Art 14, 19, 21Interpersoonlijke relaties Art 23Sociale inclusie Art 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30Rechten Art 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15Emotioneel welzijn Art. 16, 17Fysiek welzijn Art 16, 25, 26Materieel welzijn Art 22, 28Schalock,R.,Luckasson,R.,Bradley,V.,BunLnx,W.,Lachapelle,Y.etal.(2012).UsersGuidetoAccompanythe11thEdi/onofIntellectualDisability:Defini/on,Classifica/on,andSystemsofSupports.Applica/onsforClinicians,Educators,Organiza/onsProvidingSupports,Policymakers,FamilymembersandAdvocates,andHealthCareProfessionals.Washington:AAIDD. 15. 15DeContext3.OrganisaLeontwikkelingen 16. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdsbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesSamenleving 17. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdsbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesSamenleving 18. wonenwinkelenonderwijsontspanningfamileenrelaLeswerkInstellingwonenwerkontspanninggezondheidszorgonderwijsgezondheidszorgprofessionalsDagcentraWooncentraBeschermdwerkenModel Aalgemene diensten 19. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesModel BProfessionele ondersteuningfaciliteert 20. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdwerkgezondheidszorgFamilie en relatiesModel B+Professionele ondersteuningfaciliteert 21. Cultuurveranderinginprofessionelehulpverleningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking:vanzorgnaarondersteuning-vanzorgenvoornaarzorgendatZorg OndersteuningAlternatieven buiten samenleving Inclusie en participatie in samenlevingInpassen in programmas en voorzieningen Gendividualiseerde ondersteuningGespecialiseerde hulpverlening Gewone n gespecialiseerde ondersteuningDoel: Opvangen Verzorgen - Ontwikkelen Doel: Kwaliteit van bestaanPatint Leerling MedeburgerPersoon ontvangt Empowerment Eigen regieProfessionele bureaucratien Klantgerichte organisatiesInformatie opslaan Informatie delenProfessional=expert, moet probleem fixen Professional is ondersteuningspartnerGedelegeerd aan professionals Inspanning van de hele samenlevingZorgen voor Zorgen dat 22. 22DeContext4.StructuurvanhetondersteuningsprocesViercentralevragen 23. ViercentralevragenindeprakLjkvandegehandicaptenzorg1. WelkezijndebeperkingenendemogelijkhedeninhetfuncLonerenvandepersoon?2. Welkezijnzijn/haarondersteuningsbehoeren?3. Hoewordtdeondersteuninghetbestgeplandengegeven(persoonlijkondersteuningsplaninclusiefbehandelplan)?4. Isdepersoonerbetervangeworden(effectenuitkomstenvanondersteuning)? 24. 24Watiseraandehand?Ondersteuningscyclus4centralevragen 25. 1.Watiseraandehand?AssessmentvanfuncLoneren AAIDD-Model WHO-ICF DSM-5 26. 2.Watisnodig?Assessmentvanondersteuningsbehoeren1.Persoonlijkewensen,doelen,voorkeuren,waarden?2.Professioneleviseopindividueleondersteuningsbehoeren?Domeinen:HuiselijkeacLviteiten(wonen),Samenleving(parLcipaLe),Lerenenontwikkeling,Werken/dagbesteding,GezondheidenVeiligheid,SocialeacLviteitenencontacten,BelangenbeharLging,SpecialeMedischebehoerenSpecialeGedragsmaLgebehoeren3.Risicosrisicoanalyse 27. 3.Methodiekenondersteuning(voorbeelden)MethodiekengerichtopversterkeneigenkrachtvanclintennetwerkEigenKracht-CommunitySupportWraparoundCare...MethodiekengerichtopKwaliteitvanBestaanAcLveSupportSocialenetwerkontwikkelingVlaskampHooiopjevorkEigenIniLaLefModelOplossingsgerichtwerken...SpecifiekebehandelmethodiekenGedragstherapieTripleCSysteemtherapie-AsserLveCommunityTrainingPsychiatrischebehandelvormenEclecLscheaVtude!CommunitySupportWraparoundCareSolu/onFocusedSupport(F)ACTTripleC 28. 4.Uitkomst-evaluaLeWatisdepersoon(inzijn/haarleven)opgeschoten? 29. 5.ImplicaLesvoorbehandelingDeContextOntwikkelingeninTheoreLschemodellenvanverstandelijkebeperking,Waardenkaderszoalskwaliteitvanbestaan,inclusieenparLcipaLeenVeranderingenindeorganisaLevanzorgaanmensenmeteenverstandelijkebeperkinghebbendecontextvoorbehandelingvanprobleemgedragenpsychiatrischestoornissenveranderd:vanklinischdenken(welkebehandelingenvoorzieningpastbijditprobleem)naarpersoonsgerichte,interdisciplinaireenteam-gebaseerdeondersteuningdierekeninghoudtmetdebredesociaal-ecologischecontextenzoveelalsmogelijkplaatsvindtindesamenleving.MaarwatbetekentditvoormensenmeternsLgegedragsproblemen?TradiLoneel:eenefficintbehandelplanreduceertsnelenveelprobleemgedragNu:eenefficintbehandelplandraagtbijtotdekwaliteitvanbestaanvandepersoon(ook29wanneerhetprobleemgedragnietisverdwenenofweinigafneemt)depersoonheereenbeterleven,heerbeterekansen,regie,competenLes,wederkerigerelaLesOndersteuningsplannen(endaarbinnen,behandelplannen)zijnmulLdimensioneelenrichtenzichopmeerdanhetprobleemgedragopzich. 30. 30ImplicaLesvoorbehandelingProacLeveenreacLevestrategienProacLevestrategienzijngerichtopveranderingenoplangeretermijnReacLevestrategienzijngerichtopbeheersenvangedragwanneerdatzichvoordoetProacLevestrategien Ecologischeveranderingen:aanpassingenindefysieke,interpersoonlijke,behandel-omgevinggerichtophetbereikenvaneenbeterefittussendepersoonenzijn/haarseVng(s)(groepsgrooge,-samenstelling,lawaai,drukte,locaLe,relaLes,zinvolheid,risicos) PosiLeveprogrammering:veranderingenindevaardigheden/competenLesvandepersoonadapLevevaardighedengerelateerdaanwerk,socialeinteracLe,communicaLe,huiselijkeacLviteiten,gezondheid,parLcipaLeindesamenleving(winkelen,wandelen,gebruikvoorzieningen),opkomenvoorbelangen)veranderenvanspecifiekprobleemgedrag(omgaanmetfrustraLe,kriLek,uitstel,afscheid) Gerichteondersteuning:niet-aversievegedragstherapie,selecLevebekrachLging,tokeneconomy,medicamenteuzeondersteuning,dieet,inzethulpmiddelenReacLevestrategien ManagementvandesituaLegerichtopkortetermijneffectMaaktvolwaardigdeeluitvandeon