of 11 /11
LOGO NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC BS. NGUYỄN HỒNG HÀ BS. NGUYỄN HỒNG HÀ 24/06/22 1

Nhập môn sinh lý học update2012

Embed Size (px)

Text of Nhập môn sinh lý học update2012

NHP MÔN SINH LÝ HCBS. NGUYN HNG HÀ
Sinh lý hc:
Nghiên cu các hot ng chc nng (t bào, c quan, mi liên h,…)
Gii thích vai trò ca các yu t vt lý, hóa hc, ngun gc, tin hóa sinh vt
Là tiêu chun giúp ánh giá tình trng bnh lý
*
*
Quan sát
Thc nghim:
Invivo (trên c th toàn vn): máy móc h tr nghiên cu
Insitu (trên c quan): ct s chi phi ca thn kinh, tách ri c quan
*
*
Cái gì, hin tng gì ã xy ra?
Nó ã din ra nh th nào?
*
*
Yêu cu khi hc Sinh lý hc
Có kin thc cn bn v hình thái hc: gii phu, mô hc
Có kin thc v: sinh hc, hóa hc, lý hc, hóa sinh hc, lý sinh hc
Có s so sánh:
Nhng chc nng liên quan vi nhau
Mi liên h gia các c quan, h thng c quan
*
*
V trí Sinh lý hc
Tha k các ngành khác nhau (sinh hc, toán, lý, hóa,…) nghiên cu các hot ng chc nng và iu hòa chc nng
Liên h cht ch vi: gii phu, mô hc, hóa sinh hc, lý sinh hc,…
To c s cho các ngành khác: dc lý, tâm lý hc, giáo dc,…
ng dng trong iu khin hc: ch to máy móc, robot,…
To c s cho các nhà lâm sàng hc
*
*
*
*