Accreo newsletter kwiecien 2014

  • View
    235

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Accreo newsletter kwiecien 2014

NEWS

1

Accreo Newsletter

Kwiecie 2014

Accreo Sp. z o.o., ul. Prna 7, 00-107 Warszawa, Polska, Tel. +48 22 487 56 10, Fax: +48 22 487 55 10, office@accreo.pl, www.accreo.pl

NEWS

Nowe zasady odliczania VAT od samochodw osobowych wejcie w ycie nowelizacji ustawy o VAT.

Ministerstwo Finansw opublikowao wyjanienia dla organw podatkowych dotyczce kontroli

restrukturyzacji podmiotw powizanych.

Zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w SSE powinny obowizywa do koca okresu,

na ktry zostaa ustanowiona strefa (tj. do 31 grudnia 2026 r.) wyrok NSA.

Przyjcie przez Rad Ministrw projektu nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT oraz zaoe do

zmian w ordynacji podatkowej wprowadzajcych m.in. klauzul obejcia prawa podatkowego.

Zaostrzenie zasad wymiany informacji podatkowych w UE w zakresie odsetek nowelizacja dyrektywy

odsetkowej.

ARTYKU

Na co zwrci uwag rozliczajc PIT za 2013 r.

ORZECZNICTWO

Przekazanie dywidendy rzeczowej nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spki wypacajcej

wyrok WSA z dnia 18 lutego 2013 r.

Objcie przez spk certyfikatw inwestycyjnych w FIZ w zamian za akcje nie powoduje powstania

przychodu wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lutego 2014 r.

Ustalanie kosztw podatkowych przy zbyciu udziaw objtych w zamian za wkad niepieniny w

przypadku ich wczeniejszego czciowego umorzenia wyrok NSA z dnia 14 marca 2014 r.

Skutki podatkowe regulowania zobowiza w kontekcie korekty kosztw z uwagi na ze dugi

wyroki WSA we Wrocawiu z dnia 20 marca 2014 r. oraz WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2014 r.

Usugi pomocnicze do porednictwa w zakresie transakcji na instrumentach pochodnych nie podlegaj

zwolnieniu z VAT wyroki WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.

Nabycie udziaw od wsplnika w celu umorzenia za wynagrodzeniem nie podlega VAT

wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r.

Przekazanie majtku wsplnikowi spki kapitaowej w zwizku z jej likwidacj podlega VAT

wyrok NSA z dnia 19 marca 2014 r.

Magazynowanie stanowi usug zwizan z nieruchomoci jedynie w cile okrelonych przypadkach

wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2014 r.

2

Accreo Newsletter

Kwiecie 2014

Accreo Sp. z o.o., ul. Prna 7, 00-107 Warszawa, Polska, Tel. +48 22 487 56 10, Fax: +48 22 487 55 10, office@accreo.pl, www.accreo.pl

News

NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODW OSOBOWYCH WEJCIE W YCIE NOWELIZACJI USTAWY O VAT

W dniu 1 kwietnia br. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy o VAT zmieniajce zasady odliczenia

podatku od samochodw osobowych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, odliczeniu podlega (i) 100%

podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej

podatnika lub (ii) 50% podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd wykorzystywany jest rwnie do celw

prywatnych. Korzystanie z penego odliczenia wymaga przy tym prowadzenia drobiazgowej ewidencji (lub te

zakupu pojazdu, ktry z uwagi na sw konstrukcj nie moe by wykorzystany do celw prywatnych).

Podatnicy wykorzystujcy auta wycznie do dziaalnoci gospodarczej maj pene prawo do odliczenia VAT od

paliwa. Natomiast prawo do odliczenia podatku od zakupw paliwa do wikszoci pojazdw wykorzystywanych

rwnie w celach innych ni dziaalno gospodarcza (w wysokoci 50% kwoty podatku naliczonego)

przysugiwa bdzie dopiero od 1 lipca 2015 roku.

MINISTERSTWO FINANSW OPUBLIKOWAO WYJANIENIA DLA ORGANW PODATKOWYCH DOTYCZCE KONTROLI

RESTRUKTURYZACJI PODMIOTW POWIZANYCH

W dniu 27 lutego 2014 r. Ministerstwo Finansw opublikowao na swej stronie internetowej wyjanienia dla

organw podatkowych, dotyczce kontroli restrukturyzacji podmiotw powizanych. W ocenie Ministerstwa,

zgodnie z przepisami dotyczcymi cen transferowych, zmiany w zasadach wsppracy oraz relacjach

biznesowych pomidzy podmiotami powizanymi powinny by przeprowadzane w taki sam sposb, jaki

wybrayby podmioty niepowizane. Ministerstwo Finansw w wyjanieniach wskazuje przykady

restrukturyzacji, ktre mog by przedmiotem kontroli podatkowej. S to m.in. transfery midzy podmiotami

powizanymi wartoci niematerialnych takich jak znaki towarowe czy bazy klientw, jak rwnie

restrukturyzacje wice si z przeniesieniem czci przedsibiorstwa, czy te przeniesieniem dziaalnoci

przynoszcej strat. Brak przyjcia rynkowych zasad rozlicze pomidzy podmiotami powizanymi moe

oznacza doszacowanie dodatkowego dochodu, od ktrego bdzie trzeba zapaci naleny podatek.

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ W SSE POWINNY OBOWIZYWA DO KOCA OKRESU,

NA KTRY ZOSTAA USTANOWIONA STREFA (TJ. DO 31 GRUDNIA 2026 R.) WYROK NSA Z DNIA 11 MARCA 2014 R.,

SYGN. AKT II GSK 136/13

W omawianym wyroku, NSA rozstrzygn kwesti terminu wanoci zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w

SSE. Zgodnie ze stanowiskiem sdu, zezwolenia wydawane po 1 stycznia 2001 r. powinny obowizywa do

koca okresu, na ktry zostaa ustanowiona dana strefa, tj. zgodnie z obecnie obowizujcymi przepisami

do koca 2026 r. W zwizku z tym wyrokiem, podatnicy, ktrych zezwolenie zawiera informacj o kocowej

dacie obowizywania zezwolenia, mog rozway podjcie dziaa w celu zapewnienia korzystania z pomocy

publicznej do koca okresu funkcjonowania danej strefy (m.in. wystpienie o interpretacj indywidualn czy

wszczcie procedury zmiany zezwolenia).

Wiecej szczegw na temat omawianego wyroku i jego skutkw znajd Pastwo w naszym Alercie

z 24 marca 2014 r.

3

Accreo Newsletter

Kwiecie 2014

Accreo Sp. z o.o., ul. Prna 7, 00-107 Warszawa, Polska, Tel. +48 22 487 56 10, Fax: +48 22 487 55 10, office@accreo.pl, www.accreo.pl

PRZYJCIE PRZEZ RAD MINISTRW PROJEKTU USTAWY O CIT I USTAWY O PIT ORAZ ZAOE DO ZMIAN W

ORDYNACJI PODATKOWEJ WPROWADZAJCYCH M.IN. KLAUZUL OBEJCIA PRAWA PODATKOWEGO

W dniu 18 marca 2014 r. Rada Ministrw przyja projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT oraz zaoenia do

zmian w ordynacji podatkowej. Przyjte rozwizania w projekcie wprowadzaj przede wszystkim

(i) opodatkowanie kontrolowanych spek zagranicznych, (ii) zmiany dotyczce niedostatecznej kapitalizacji

oraz (iii) zrwnuj wypat dywidendy rzeczowej z odpatnym zbyciem rzeczy lub praw majtkowych. Natomiast

zaoenia zmian w ordynacji podatkowej dotycz gwnie wprowadzenia klauzuli obejcia prawa podatkowego.

Zgodnie z zaoeniami nowelizacji, klauzula bdzie moga by zastosowana w sprawach, w ktrych w ocenie

organw podatkowych zachodzi powane ryzyko podjcia przez podatnika dziaa majcych na celu obejcie

prawa podatkowego. Rozszerzony ma by te zakres czynnoci sprawdzajcych, zakada si take

wprowadzenie moliwoci wystpowania o interpretacj prawa podatkowego przez kilka podmiotw

jednoczenie.

Dodatkowe informacje dotyczce planowanych nowelizacji znajd Pastwo w naszym Alercie

z 28 marca 2014 r.

ZAOSTRZENIE ZASAD WYMIANY INFORMACJI PODATKOWYCH W UE W ZAKRESIE ODSETEK NOWELIZACJA DYREKTYWY

ODSETKOWEJ

W dniu 24 marca 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyja zmiany do Dyrektywy 2003/48/WE z dnia 3 czerwca

2003 r. w sprawie opodatkowania dochodw z oszczdnoci w formie wypacanych odsetek. Zmiany dyrektywy

maj na celu dostosowanie zasad wymiany informacji do obecnych dziaa inwestorw i stosowanych metod

optymalizacyjnych. Nowe przepisy poszerzaj zakres stosowania dyrektywy, w tym m.in. wymieniaj polskie

podmioty - spk jawn, komandytow, komandytowo-akcyjn, partnersk i cywiln, jako objte zakresem

znowelizowanej dyrektywy. Ponadto, pod pojciem dochodu odsetkowego w wietle dyrektywy bdzie si

rozumie take instrumenty podobne do wierzytelnoci (np. papiery wartociowe, umowy ubezpieczenia), a

take dochody uzyskiwane poprzez fundusze inwestycyjne nieobjte dyrektyw UCITS (w tym take fundusze

spoza krajw UE). Implementacja znowelizowanej dyrektywy odsetkowej ma nastpi do 1 stycznia 2016 r.

Szczegowe informacje dotyczce zmian w Dyrektywie Odsetkowej znajd Pastwo w naszym Alercie z

2 kwietnia 2014 r.

Artyku

Na co zwrci uwag rozliczajc PIT za 2013 r.

Z dniem 30 kwietnia 2014 r. upywa termin do rozliczenia zeznania PIT za 2013 r. Po raz pierwszy, w zeznaniu

tym podatnicy rozlicz na nowych zasadach ulg na Internet oraz ulg z tytuu wychowywania dzieci.

Ulga internetowa

Zasadniczo, prawo do odliczenia ulgi internetowej w rocznym zeznaniu PIT maj tylko ci podatnicy, ktrzy

ponosili wydatki na korzystanie z Internetu oraz posiadaj dokumenty, ktre potwierdzaj dokonanie patnoci z

4

Accreo Newsletter

Kwiecie 2014

Accreo Sp. z o.o., ul. Prna 7, 00-107 Warszawa, Polska, Tel. +48 22 487 56 10, Fax: +48 22 487 55 10, office@accreo.pl, www.accreo.pl

tego tytuu (faktury VAT, rachunki, albo dowody wpaty). Przedsibiorcy skorzystaj z ulgi internetowej tylko

wtedy, gdy koszty Internetu nie zostay przez nich zaliczone do kosztw uzyskania przychodu.

Co wane, zgodnie z obowizujcymi od 1 stycznia 2013 roku przepisami, z ulgi internetowej mona skorzysta

tylko w kolejno po sobie nastpujcych dwch latach podatkowych, pod warunkiem, e wczeniej nie

dokonywano odliczenia z tytuu uytkowania Internetu w zeznaniach podatkowych. Oznacza to, e w zeznaniu

za 2013 r. ulg na Internet po raz ostatni odlicz ci podatnicy, ktrzy