Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan

  • View
    182

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các...

B TI CHNHTNG CC HI QUAN-------CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc ---------------

S: 4186/Q-TCHQH Ni, ngy 01 thng 12 nm 2016

QUYT NHBAN HNH BN HNG DN TRNH T X PHT VI PHM HNH CHNH, GII QUYT KHIU NI CC QUYT NH HNH CHNH LIN QUAN N VIC X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG NGNH HI QUAN V BN HNG DN S DNG MU BIN BN, QUYT NH, THNG BO TRONG X PHT VI PHM HNH CHNH V CNG CH THI HNH QUYT NH HNH CHNH TRONG NGNH HI QUANTNG CC TRNG TNG CC HI QUANCn c Lut X l vi phm hnh chnh ngy 20 thng 6 nm 2012; Ngh nh s 81/2013/N-CP ngy 19 thng 7 nm 2013 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu v bin php thi hnh Lut X l vi phm hnh chnh;Cn c Lut Khiu ni ngy 11 thng 11 nm 2011;Cn c Lut Hi quan ngy 23 thng 6 nm 2014;Cn c Lut Qun l Thu ngy 29 thng 11 nm 2006 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Qun l Thu ngy 20 thng 11 nm 2012;Cn c Quyt nh s 65/2015/Q-TTg ngy 17 thng 12 nm 2015 ca Th tng Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Hi quan trc thuc B Ti chnh;Cn c Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15/10/2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan v Ngh nh s 45/2016/N-CP ngy 26/5/2016 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15/10/2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan;Cn c Ngh nh s 75/2012/N-CP ngy 03 thng 10 nm 2012 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Khiu ni;Cn c Ngh nh s 115/2013/N-CP ngy 3 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph quy nh v qun l, bo qun tang vt, phng tin vi phm hnh chnh b tm gi, tch thu theo th tc hnh chnh;Cn c Thng t s 155/2016/TT-BTC ngy 20 thng 10 nm 2016 Quy nh chi tit thi hnh Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan v Ngh nh s 45/2016/N-CP ngy 26 thng 05 nm 2016 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 127/2013/N-CP; m bo vic x pht vi phm hnh chnh v gii quyt khiu ni cc quyt nh hnh chnh lin quan n vic x pht vi phm hnh chnh trong ngnh hi quan c thc hin thng nht, ng php lut;Theo ngh ca V trng V Php ch,QUYT NH:iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Bn hng dn trnh t x pht vi phm hnh chnh, gii quyt khiu ni cc quyt nh hnh chnh lin quan n vic x pht vi phm hnh chnh trong ngnh Hi quan v Bn hng dn s dng mu bin bn, quyt nh, thng bo trong x pht vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong ngnh Hi quan.iu 2. Quyt nh ny c hiu lc t ngy 01 thng 12 nm 2016. Bi b Quyt nh s 113/Q-TCHQ ngy 22 thng 01 nm 2014 ca Tng cc trng Tng cc Hi quan.iu 3. Th trng cc n v thuc v trc thuc Tng cc Hi quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.Ni nhn:- Nh iu 3;- V Php ch-B Ti chnh;- Lu: VT (1), PC (5).KT. TNG CC TRNGPH TNG CC TRNG

V Ngc Anh

BN HNG DNTRNH T X PHT VI PHM HNH CHNH, GII QUYT KHIU NI CC QUYT NH HNH CHNH LIN QUAN N VIC X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG NGNH HI QUAN V BN HNG DN S DNG MU BIN BN, QUYT NH, THNG BO TRONG X PHT VI PHM HNH CHNH V CNG CH THI HNH QUYT NH HNH CHNH TRONG NGNH HI QUAN(Ban hnh km Quyt nh s 4186/Q-TCHQ ngy 01 thng 12 nm 2016 ca Tng cc trng Tng cc Hi quan)Phn ABN HNG DN TRNH T X PHT VI PHM HNH CHNH, GII QUYT KHIU NI CC QUYT NH HNH CHNH LIN QUAN N VIC X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG NGNH HI QUANI. NGUYN TC CHUNG1. Vic x pht vi phm hnh chnh trong ngnh Hi quan phi c thc hin thng nht theo nguyn tc, trnh t, th tc c quy nh ti Lut X l vi phm hnh chnh; Ngh nh s 81/2013/N-CP ngy 19 thng 7 nm 2013 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu v bin php thi hnh Lut X l vi phm hnh chnh; Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15/10/2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v cng ch thi hnh quyt nh hnh chnh trong lnh vc hi quan v Ngh nh s 45/2016/N-CP ngy 26/5/2016 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15/10/2013; Thng t s 155/2016/TT-BTC ngy 20/10/2016 Quy nh chi tit thi hnh Ngh nh s 127/2013/N-CP ngy 15 thng 10 nm 2013 v Ngh nh s 45/2016/N-CP ngy 26 thng 05 nm 2016.2. Trong qu trnh xem xt ra quyt nh x pht vi phm hnh chnh, trng hp cn thit m bo tnh chnh xc, minh bch, khch quan ca quyt nh x pht, ngi c thm quyn x pht tin hnh xc minh bng vn bn hoc bng cc hnh thc xc minh khc lin quan n tnh tit ca v vic vi phm hnh chnh, xem xt kin gii trnh, trng cu gim nh theo quy nh ca php lut v gim nh...Cng chc tham mu, xut x l phi tra cu h thng cc c s d liu thng tin v hi quan xc nh cn c x pht, v d: c s d liu trn h thng qun l thng tin vi phm php lut hi quan, c s d liu v t khai hi quan xc nh vic khai sai m s, thu sut ln u hay ti phm3. B phn tham mu x l cc cp c trch nhim tham mu xut gii quyt n khiu ni cc quyt nh hnh chnh lin quan n vic x pht vi phm hnh chnh trong ngnh hi quan do th trng c quan Hi quan giao. n khiu ni phi c vo s theo di n khiu ni theo mu thng nht ban hnh km theo Quyt nh ny.Vic gii quyt khiu ni cc quyt nh nu trn phi c thc hin thng nht theo nguyn tc, trnh t, th tc c quy nh theo Lut Khiu ni, Ngh nh s 75/2012/N-CP ngy 03/10/2012 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut khiu ni, cc vn bn php lut c lin quan v hng dn ti mc IV Bn hng dn ny.4. Mu Bin bn, mu quyt nh v mu thng bo s dng trong x pht vi phm hnh chnh v Hi quan thc hin thng nht theo ph lc nh km Thng t s 155/2016/TT-BTC ngy 20/10/2016 v Quyt nh ny. Cc mu nu trn c th c to lp t my vi tnh hoc t h thng qun l thng tin vi phm ca ngnh hi quan, tr mu Bin bn vi phm hnh chnh do Tng cc Hi quan in v cp pht cho cc n v trong ton ngnh.5. Vic thu thp, cp nht, qun l thng tin vi phm thc hin theo quy nh ti Quyt nh s 1002/Q-TCHQ ngy 28/3/2014 ban hnh quy ch thu thp, cp nht, qun l, ng dng thng tin vi phm php lut ca ngi thc hin xut khu, nhp khu, xut cnh, nhp cnh, qu cnh. Trng hp c vn bn sa i, b sung hoc thay th Quyt nh s 1002/Q-TCHQ th thc hin theo vn bn mi.6. Cng chc c giao tip nhn, theo di th l v vic phi vo S theo di h s vi phm hnh chnh v hi quan. Khi vo S theo di phi ghi y v ng ni dung tng ct, mc quy nh. H s c tip nhn vo S theo di gm h s cc v vi phm hnh chnh v hi quan do n v lp trong qu trnh kim tra, kim sot, gim st hi quan v kim tra sau thng quan v h s do cp di chuyn x pht theo thm quyn hoc h s do c quan iu tra, c quan khc pht hin c chuyn cho c quan hi quan x pht vi phm hnh chnh v hi quan.II. TRNH T X PHT1. Buc chm dt hnh vi vi phm hnh chnhKhi pht hin hnh vi vi phm hnh chnh ang din ra, cng chc hi quan ang thi hnh cng v phi thc hin cc bin php bng li ni, ci, hiu lnh, vn bn hoc bng cc hnh thc khc theo quy nh ca php lut buc chm dt ngay hnh vi vi phm hnh chnh ca c nhn, t chc vi phm.i vi cc vi phm thuc trng hp phi bo co nhanh theo quy nh ti khon 1 iu 20 Quyt nh s 3333/Q-TCHQ ngy 6/10/2016 ban hnh Quy ch lm vic ca Tng cc Hi quan th sau khi bo co v Tng cc, cc n v pht hin vi phm tip tc ch ng iu tra, xc minh cc tnh tit ca v vic vi phm hnh chnh theo quy nh ca iu 59 Lut X l vi phm hnh chnh v gii quyt v vic theo thm quyn; nu xt thy hnh vi vi phm c du hiu ti phm th khi t theo thm quyn hoc chuyn h s v vi phm cho c quan tin hnh t tng hnh s theo quy nh ti iu 62 Lut X l vi phm hnh chnh v quy nh ca php lut v t tng hnh s. Trng hp Tng cc c vn bn ch o i vi v vi phm th thc hin theo ch o ca Tng cc.2. X pht vi phm hnh chnh khng lp bin bn2.1. Trng hp ngi c thm quyn x pht quyt nh p dng hnh thc x pht cnh co hoc pht tin i vi cc hnh vi vi phm ti Ngh nh 127/2013/N-CP ( c sa i, b sung ti Ngh nh s 45/2016/N-CP ca Chnh ph) c mc pht tin n 250.000 ng i vi c nhn v n 500.000 ng i vi t chc th ra quyt nh x pht ti ch m khng cn lp bin bn vi phm theo th tc x pht khng lp bin bn quy nh ti iu 56 Lut X l vi phm hnh chnh.2.2. Quyt nh x pht vi phm hnh chnh theo th tc x pht khng lp bin bn c nhp vo h thng thng tin qun l vi phm hi quan v vo "S theo di h s vi phm hnh chnh v hi quan.Trng hp v vi phm khng x pht theo th tc x pht khng lp bin bn th phi tin hnh lp bin bn vi phm hnh chnh theo hng dn ti khon 3 mc ny.3. X pht vi phm hnh chnh c lp bin bn3.1. Khi pht hin vi phm hnh chnh thuc thm quyn qun l ca mnh, ngi c thm quyn ang thi hnh cng v, bao gm: ngi c thm quyn x pht vi phm hnh chnh hoc ngi ang thi hnh cng v phi kp thi lp bin bn, tr trng hp nu ti khon 2 mc ny.3.2. Vic lp Bin bn vi phm hnh chnh thc hin theo quy nh ti iu 58 Lut X l vi phm hnh chnh v iu 6 Ngh nh s 81/2013/N-CP ngy 19/7/2013 ca Chnh ph. Bin bn c lp t nht 02 (hai) bn, 01 (mt) bn giao cho c nhn, t chc vi phm, 01 (mt) bn lu h s x pht vi phm hnh chnh. Trng hp vi phm hnh chnh khng thuc thm quyn x pht ca ngi lp bin bn th ngi lp bin bn phi chuyn ngay Bin bn v h s, ti liu c lin quan n ngi c thm quyn x pht tin hnh x pht.3.3. i vi nhng vi phm nghim trng, hoc c tnh tit phc tp cn lm r th t chc bui lm vic vi ngi vi phm hoc i din t chc vi phm (nu cn); nu c ngi chng kin, ngi b thit hi hoc i din t chc b thit hi th phi ghi r h, tn, a ch, cc giy t chng minh nhn thn nh s chng minh nhn dn, th cn cc hoc h chiu, ngy cp, ni cp..., kin ca h.Nu trong qu trnh lm vic c s dng phng tin ghi m th sau khi ghi m xong phi m my cho mi ngi nghe li, sau nim phong cng c lu tr d liu ghi m nh bng, th nh... ghi vi y ch k ca cc bn lin quan trn nim phong.3.4. Khi xt thy cn p dng cc bin php ngn chn vi phm hnh chnh v bo m vic x pht vi phm hnh chnh, cng chc hi quan ang thi hnh nhim v phi bo co ngi c thm quyn quy nh ti im e khon 1 iu 123, khon 3 iu 125, khon 2 iu 127, khon 2 iu 128, khon 2 iu 129 Lut X l vi phm hnh chnh quyt nh vic p dng cc bin php ngn chn v m bo vic x pht vi phm hnh chnh tr cc trng hp sau:a) Th trng trc tip ca cng chc hi quan ang thi hnh cng v phi tm gi ngay tang vt, phng tin vi phm hnh chnh nu c cn c cho rng nu khng tm gi ngay th tang vt, phng tin vi phm hnh chnh b tu tn, tiu hy;b) Cng chc hi quan ang thi hnh cng v c tm gi tang vt, phng tin vi phm hnh chnh; khm ngi; khm phng tin vn ti, vt khi c cn c cho rng nu khng khm ngay th vt, ti liu, phng tin c s dng vi phm, tang vt vi phm hnh chnh s b tu tn, tiu hy.Sau khi lp bin bn tm gi v thc hin tm gi, trong thi hn 24 gi k t khi lp bin bn, cng chc hi quan phi bo co ngay bng vn bn cho th trng trc tip ca mnh l ngi c thm quyn ra quyt nh tm gi.Sau khi lp bin bn v khm ngi theo th tc hnh chnh, cng chc hi quan phi bo co ngay bng vn bn cho th trng trc tip ca mnh v phi chu trch nhim trc php lut v vic khm ngi.Th tc p