Kira sözleşmesi

 • View
  367

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Kira sözleşmesi

 1. 1. Kiraya verenin zorunlu vergi-giderborlar Kiraya veren kii ilgili zorunlu sigorta, vergi vebenzeri ykmllkler, aksi kararlatrlmamveya kanun ngrmemise kiraya verene aittir(m. 302) rnein emlak vergisini ev sahibi derken TV kirac tarafndan denecektir.
 2. 2. Yan giderlere katlanma borcu Kiraya veren, kiralanann kullanmyla ilgili olmakzere, kendisi veya nc kii tarafndan yaplanyan giderlere katlanmakla ykmldr. (m. 303) rnein karar alnd kiralanan zerindedeiiklikler yaplacak. te bu deiikliklerdekimasraflara da kiraya veren katlanr. (boya,izalasyon) M. 317 ve M. 341 dndakiler bu kapsamdadeerlendirlir.
 3. 3. KRACININ BORLARI
 4. 4. 1. zenle kullanm ve komulara sayggstermek Kirac kiralanan szlemeye uygun olarak kullanmakkiralanann bulunduu tanmazda oturan kiiler ilekomulara sayg gstermekle ykmldr. Buna aykr davranlar fesih ve tazminat sonucunudourur. Konut ve atl i kirasnda : 30 gn sre iindeaykrln giderilmesini ister, yerine getirilmezsefesih. Dier kiralarda: yazl bir bildirimle derhal fesih. (budzenleme eski kanundan farkldr.)
 5. 5. Konut ve atl iyeri kiralarnda kirac kiralanana kasten arzarar verirse kiracya verilecek sre faydasz olursa veyaykmlle aykrlk tanmazda oturan ve komularaekilmez gelirse yazl bildirimle szleme derhal feshedilebilir.
 6. 6. 2. Ayplar bildirme borcu Kirac, kendisinin gidermekle ykml olmad ayplar kiraya verenegecikmeksizin bildirmekle ykmldr; aksi takdirde bundan doanzarardan sorumludur. Teslim annda bir ayp varsa genel hkmlerde yer alan temerrde ilikinhkmler uygulama alan bulabilir.
 7. 7. 3. Temizlik ve bakm giderlerini demeborcu Kirac, kiralanann olaan kullanm iin gereklitemizlik ve bakm giderlerini demekle ykmldr.Bu konuda yerel dete de baklr.
 8. 8. 4. Ayplarn giderilmesine vekiralanann gsterilmesine katlanmaborcu Kirac ayplarn giderilmesine ya da zararlarn nlenmesineynelik faaliyetlere katlanmak durumundadr. Kirac, bakm, sat ya da sonraki kiralama iin zorunlu olduulde, kiraya verenin ve onun belirledii nc kiininkiralanan gezip grmesine izin vermekle ykmldr. Kiraya veren, almalar ve kiralanann gezilip grleceiniuygun bir sre nce kiracya bildirmek ve bunlarn yapldsrada kiracnn yararlarn gz nnde tutmak zorundadr. Kiracnn kira bedelinin indirilmesine ve zararnngiderilmesine ilikin haklar sakldr. (m. 319)
 9. 9. 5. Kiralananda yenilik ve deiiklik Kiraya veren, kiralananda, kira szlemesinin feshinigerektirmeyen ve kiracdan katlanmas beklenebilecek olanyenilik ve deiiklikler yapabilir. Bu yenilik ve deiikliklerin yaplmas srasnda kiraya veren,kiracnn menfaatlerini gzetmekle ykmldr. Kiracnn, kirabedelinin indirilmesine ve zararnn giderilmesine ilikinhaklar sakldr. (m. 320) Bu deiikliklerde kiracnn menfaati nemlidir. Kiraya verenbunlar dikkate alarak deiiklikler yapmaldr.
 10. 10. Kirac da deiiklik ve yenilik yapabilir. Kirac, kiraya verenin yazl rzasyla kiralananda yenilik vedeiiklikler yapabilir. Yenilik ve deiikliklere rza gsteren kiraya veren, yazlolarak kararlatrlm olmadka, kiralanann eskidurumuyla geri verilmesini isteyemez. Kirac, aksine yazl bir anlama yoksa, kiraya vereninrzasyla yapt yenilik ve deiiklikler sebebiylekiralananda ortaya kan deer artnn karlnisteyemez.
 11. 11. 6. Kira bedelinin denmesi borcu
 12. 12. Kirac, kira bedelini demekle ykmldr. (M.313) Bu maddeye ne gerek var? 299 a bir bakn derimben fa zaman: Kirac, aksine szleme ve yerel det olmadka,kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her aynsonunda ve en ge kira sresinin bitimindedemekle ykmldr. Bu bor nasl bir bortur? Aranacak m? Hayr! Gtrlecek bortur. M. 324 e bir bakalm
 13. 13. KRACININ TEMERRD
 14. 14. Kirac, kiralanann tesliminden sonra muaccelolan kira bedelini veya yan gideri deme borcunuifa etmezse, kiraya veren kiracya yazl olarak birsre verip, bu srede de ifa etmeme durumunda,szlemeyi feshedeceini bildirebilir. Kiracya verilecek sre en az on gn, konut veatl iyeri kiralarnda ise en az otuz gndr. Busre, kiracya yazl bildirimin yapld tarihiizleyen gnden itibaren ilemeye balar. (M. 315) DEMEK K KRA BORCU SADECE KARARLATIRILANKRA BEDEL DEL YAN GDERLER DE KAPSAR !BUNLAR DA DENMEZSE TEMERRT DURUMUSZ KONUSU OLABLR.
 15. 15. ALT KRA VE KRA LKSNN DEVR Kirac kiraya verene zarar vermeyecek ekilde ksmen ya datamamen kiraya verip kullanm hakkn devredebilir. Zarar verici deiikliklere yol aacaksa devri kabuledilmeyecektir. Konut ve atl iyeri kiralarnda yazl rza arttr. Alt kirac, kiralanan kiracya tannandan baka biimdekulland takdirde kirac, kiraya verene kar sorumlu olur. Budurumda kiraya veren, kiracsna kar sahip olduu haklar altkiracya veya kullanm hakkn devralana kar da kullanabilir.
 16. 16. KRA LKSNN DEVR Kiraya veren yazl rza vermedike mmkn deildir. YER KRALARINDA HAKLI SEBEP BULUNMADIKA BURIZANIN VERLMESNDEN KAINILAMAZ! yeri kiralarnda devreden kirac, kira szlemesinin bitiminekadar ve en fazla iki yl sreyle devralanla birlikte mteselsilensorumlu olur.
 17. 17. KRALANANIN KULLANILAMAMASI Kullanma elverili bulundurulduu srecekiralanan, kiracnn kendisinden kaynaklananbir sebeple kullanlmasa veya snrl olarakkullanlsa bile kirac, kira bedelini demekleykmldr. Bu durumda, kiraya vereninyapmaktan kurtulduu giderler kirabedelinden indirilir.
 18. 18. KRALANANIN SZLEMENNBTMNDEN NCE GER VERLMES Kirac, szleme sresine veya fesih dnemine uymaksznkiralanan geri verdii takdirde, kira szlemesinden doanborlar, kiralanann benzer koullarla kiraya verilebileceimakul bir sre iin devam eder. Kiracnn bu sreningemesinden nce kiraya verenden kabul etmesibeklenebilecek, deme gcne sahip ve kira ilikisinidevralmaya hazr yeni bir kirac bulmas hlinde, kiracnn kiraszlemesinden doan borlar sona erer. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduu giderler ile kiralananbaka biimde kullanmakla elde ettii veya elde etmektenkasten kand yararlar kira bedelinden indirmekleykmldr.
 19. 19. TAKASTAN FERAGAT YASAI Kirac ve kiraya veren, kira szlemesindendoan alacaklarn takas etme hakkndannceden feragat edemezler.
 20. 20. HAPS HAKKI KONUSU: Tanmaz kirasnda lem bir yllk ve ilemekte olan 6 aylk kira Kiralananda bulunan ve kiralanann denmesineveya kullanlmasna yarayan tanrlar Alt kiracnn kiralanana getirdii eyay da kapsar.(asl kiracya olan borcunu amayacak ekilde) Haczedilemeyen mallar zerinde olmaz.
 21. 21. nc Kiilere ait olan eya Kiraya verenin kiracya ait olmadn bildii yada bilmesi gerektii eya Malikin elinden rzas dnda km eyazerinde haklar hapis hakkndan nce gelir.
 22. 22. Hakkn Kullanlmas Kirac, tanmak veya kiralananda bulunan tanrlar baka biryere tamak istedii takdirde, kiraya veren, alacan gvencealtna almasn salayacak miktardaki tanr, sulh hkimininveya icra mdrnn kararyla alkoyabilir. Alkoyma kararnn konusu olan eya, gizlice veya zorlagtrlrse, gtrlmelerinden balayarak on gn iindekolluk gcnn yardmyla kiralanana geri getirilir. cra mdrlne verilen bu yetki yeni kanunla birliktegetirilmitir.
 23. 23. KONUT VE ATILI YER KRASI
 24. 24. Uygulama alan Konut ve atl iyeri kiralarna ilikinhkmler, bunlarla birlikte kullanm kiracyabraklan eya hakknda da uygulanr. Ancak buhkmler, nitelii gerei geici kullanmazglenmi tanmazlarn alt ay ve daha ksasreyle kiralanmalarnda uygulanmaz. Kamu kurum ve kurulularnn, hangi usul veesaslar iinde olursa olsun yaptklar btnkira szlemelerine de bu hkmler uygulanr.
 25. 25. BALANTILI SZLEME YASAI Konut ve atl iyeri kiralarnda szlemenin kurulmas ya dasrdrlmesi, kiracnn yarar olmakszn, kiralanannkullanmyla dorudan ilikisi olmayan bir bor altnagirmesine balanmsa, kirayla balantl szleme geersizdir. RNEK: nceki kiracnn braktklarn satn alma Kiralananla ilgili sigorta yapma Kiracnn yarar varsa? O halde geerli
 26. 26. Kullanm giderleri Kirac, konut ve atl iyeri kiralarnda, szlemede aksingrlmemise veya aksine yerel det yoksa, stma,aydnlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmaklaykmldr. Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerinbirer rneini, istem zerine dier tarafa vermek zorundadr. Adi kiradan farkl olarak sadece temizlik ve bakm deil stma,aydnlatma, su gibi kullanm giderleri de kiracnn borcu. Aksi szlemede ngrlebilir mi? Evet. Sebebi nedir?Emredici olmamas!
 27. 27. Kiracnn gvence vermesi m. 342
 28. 28. Konut ve atl iyeri kiralarnda szlemeyle kiracya gvence verme borcugetirilmise, bu gvence aylk kira bedelini aamaz. Gvence olarak para veya kymetli evrak verilmesi kararlatrlmsa kirac,kiraya verenin onay olmakszn ekilmemek zere, paray vadeli birtasarruf hesabna yatrr, kymetli evrak ise bir bankaya depo eder. Banka,gvenceleri ancak iki tarafn rzasyla veya icra takibinin kesinlemesiyle yada kesinlemi mahkeme kararna dayanarak geri verebilir. Kiraya veren, kira szlemesinin sona ermesini izleyen ay iinde kiracyakar kira szlemesiyle ilgili bir dava atn veya icra ya da iflas yoluylatakibe giritiini bankaya yazl olarak bildirmemise banka, kiracnn istemizerine gvenceyi geri vermekle ykmldr. 3 aylk kira bedelini aamaz Rza yoksa? Mahkeme yolu seilecek Kiraya veren szlemenin sona ermesinden itibaren 3ay iinde kiracya dava atn ya da icrayabavurduunu yazl olarak bildirmezse kirac parayalr.
 29. 29. KRA BEDEL m. 343 Kira szlemelerinde kira bedelinin belirlenmesi dnda, kirac aleyhinedeiiklik yaplamaz. BELRLENMES M. 344 Taraflarn yenilenen kira dnemlerinde uygulanacak kira bedellerine ilikinanlamalar, nceki yln FE art orann amamak kaydyla geerlidir. Bukural bir yldan daha uzun szlemelerde de uygulanr. Anlama yoksa ne olacak? Kira bedeli bir nceki yla ait FE dikkatealnarak onu gememek kaydyla hakimce belirlenecek BE YILLIK SRE M. 344/3: Anlama yaplp yaplmadna baklmakszn; - be yldan uzun sreli ve be yldan sonra yenilenen yeni dnemdeuygulanacak bedel hakim tarafndan belirlenir. Peki neye gre? FE, KRALANANIN DURUMU, EMSAL BEDEL dikkate alnarak YABANCI PARA BORLARINDA: BE YILDAN NCE DEKLKYAPILAMAZ. TBK M. 138 HKM SAKLIDIR.
 30. 30. DAVA AMA SRES m. 345 Kira bedelinin belirlenmesi davas ne zaman alabilir? Herzaman alabilir. Ancak