BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS page 1
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS page 2
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS page 3
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS page 4
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS page 5

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

 • View
  383

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

 • DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn

  Website : www.dvms.vn

  Tel: +84836028937 | +84835531145

  150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

  1 DVMS

  B QUY TC NG X CA I TC DVMS

  Co hiu lc t ngay 28 thang05 nm 2015

  I. Gii thiu:

  Tai DVMS, chung ti phi hp vi cac i tac cua minh thc hin cng vic kinh doanh tn tinh vi khach hang va

  san phm cua chung ti, tn trong moi ngi, va tuyt i chinh trc trong cac giao dich kinh doanh cua chung ti. Nhng

  san phm DVMS cp n trong B Quy tc ng x nay la bao gm ca cac dich vu ma DVMS cung cp, phn cng, phn

  mm, mt hang cung cp, va cac san phm khac.

  at c nhng muc tiu nay, DVMS oi hoi cac i tac cua minh phai lun duy tri thc hin cac tiu chun cao

  nht v ao c kinh doanh; phai nm vng va tun thu tt ca cac lut lin quan n ia vi i tac DVMS, bao gm ca nhng

  lut ngoai pham vi lanh th chi phi vic lam cua DVMS, nh ao lut Chng Tham nhng tai Nc ngoai cua Hoa K

  (FCPA), ao lut Chng Hi l cua Vng quc Anh, va lut chng tham nhng tng t cua cac quc gia khac la ni ma

  i tac kinh doanh hoc lut ap dung cho i tac; lun nm bt kip thi tt ca cac thay i v lut phap va quy inh co lin

  quan n ia vi i tac DVMS. Ngoai ra, DVMS cng oi hoi i tac DVMS phai (1) thc hin cac bin phap kim soat

  kinh doanh co hiu qua ngn nga va phat hin vic lam bt hp phap; (2) tun thu va chp nhn cac iu khoan hp ng

  oi hoi phai tun thu nghim ngt tt ca cac lut chng tham nhng hin hanh va cac lut khac co lin quan n ia vi i tac

  DVMS cua ho va cng vic kinh doanh cua i tac DVMS cua ho; (3) cho phep DVMS c kim toan anh gia s tun

  thu cua i tac i vi nhng lut lin quan n ia vi i tac DVMS cua ho; (4) trong pham vi nhng gi ho bit c, phai

  chu ng bao cao cho DVMS cac hanh vi vi pham cua nhn vin hay ai din cua ho trn thc t hoc co kha nng se din ra

  i vi B Quy tc ng x cua i tac nay hoc nhng lut hin hanh lin quan n cac san phm cua DVMS, cng nh cac

  hanh vi vi pham trn thc t hoc co kha nng se din ra cua nhn vin hay ai din cua DVMS i vi cac Tiu chun ng

  x Kinh doanh cua DVMS, B Quy tc ng x cua i tac nay, va cac lut hin hanh; va (5) khi DVMS yu cu, phai chng

  minh vic tun thu cua ho i vi cac lut nay va hoan tt tt ca cac hoat ng tp hun va xem xet trc cua DVMS co lin

  quan.

  Du DVMS bit rng mi trng phap lut va vn hoa tai ia ban hoat ng cua cac i tac cua minh trn khp th gii

  la khac nhau, i tac DVMS vn phai tun thu cac nguyn tc c ban v phap lut va ao c nu trong B Quy tc ng x

  cua i tac nay. B Quy tc ng x cua i tac nay ap dung cho i tac DVMS, nhn vin, nhn vin tam thi, ai ly, nha

  thu c lp va nha thu phu cua ho. i tac DVMS la bt k i tac nao ban san phm cua DVMS, k ca cac nha phn phi,

  nha san xut thit bi gc (OEM), ai ly ban lai, ai ly, va bt k i tac nao khac cua i tac DVMS hoc mt bn i tac

  trong hp ng knh cua DVMS. i tac DVMS cng bao gm bt k bn i tac nao cung cp dich vu trc tip hoc gian

  tip cho DVMS h tr cng vic kinh doanh cua DVMS, chng han nh n vi tich hp h thng may, cng ty giao nhn

  kho vn (logistics) va nhng nha cung cp dich vu khac cho DVMS h tr cho cng vic kinh doanh cua DVMS vi

  khach hang cua minh. Vic vi pham B Quy tc ng x cua i tac nay se c xem la vi pham hp ng i tac vi

  DVMS, co th dn n bi chm dt quan h kinh doanh vi DVMS.

  II. Tun thu Lut:

  1. Lut Canh tranh:

  i tac DVMS phai tun thu cac lut va quy inh v kinh doanh va canh tranh cng bng lin quan n ia vi i tac

  DVMS cua minh. Ngoai vic tun thu lut hin hanh cua ia phng, i tac DVMS cng khng c thao lun hoc tham

  gia vao bt c hp ng nao du chinh thc hay khng chinh thc vi bt k i thu canh tranh nao v bt c linh vc nao sau

  y: (a) gia ca; (b) nhng vn anh hng n gia ca; (c) khi lng san xut; (d) khi lng tn kho; (e) bo thu; hoc (f)

  phn chia ia ban kinh doanh, san phm, khach hang, hoc nha cung cp.

  Tai cac ia ban cu th ma nhng vic lam trn c xem la bt hp phap, i tac DVMS khng c gy can tr quyn

  t do inh gia ban lai san phm cua cac ai ly ban lai khac, han ch quyn ban san phm cua ai ly ban lai, hoc quy inh

  bng hp ng rng mun mua san phm cua minh thi phai ban cho minh san phm khac.

  S: 28052015-QT/DVMS-PARTNER

  mailto:info@dvms.vn?subject=Request%20for%20quotation&body=Your%20name:%20%0A%20Address:%20%0A%20Phone:%20%0A%20Nick%20Yahoo:%20%0A%20Skype:%20%0A%20Contents:%20%0A%20Which%20sources%20of%20information%20do%20you%20know%20DVMS%20?http://dvms.vn/tel:+84836028937tel:+84835531145https://maps.google.com/maps?q=dvms&hl=vi&sll=10.985009,106.736984&sspn=0.360623,0.676346&hq=dvms&t=m&ie=UTF8&hnear=&z=14&iwloc=A&cid=16621545809095170319&ll=10.832705,106.697502&source=embed

 • DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn

  Website : www.dvms.vn

  Tel: +84836028937 | +84835531145

  150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

  2 DVMS

  i tac DVMS chi c s dung cac phng tin hp phap thu thp thng tin v cac nha san xut hoc n vi ban san

  phm canh tranh vi san phm cua DVMS.

  2. Lut Chng Tham nhung:

  Tuyt i Cm Hi l

  DVMS yu cu i tac DVMS phai thc hin cac tiu chun cao nht v chinh trc trong tt ca cac giao dich kinh

  doanh. DVMS co chinh sach tuyt i khng dung th nghim cm bt k va tt ca cac hinh thc hi l, tham nhng, voi

  vinh, lai qua va tham . Tt ca moi i tac DVMS u bi tuyt i cm ha hen, nghi, cho phep, cho hoc nhn bt c th

  gi co gia tri, du trc tip hay gian tip qua i tac bn th ba, c nhn hoc gi c cng vic kinh doanh, mang n

  cng vic kinh doanh cho bt k ai, hoc thu c mt li th sai trai nao o. Vi muc ich cua chinh sach nay, thi "bt c

  th gi co gia tri" gm co, nhng khng chi la, qua tng, c n, giai tri, va ba n, bt k gia tri cua chung ln nho nh th

  nao.

  i tac DVMS phai tun thu tt ca cac lut chng tham nhng hin hanh, gm co, nhng khng chi la, ao lut Chng

  Tham nhng tai Nc ngoai cua Hoa K va ao lut Chng Hi l cua Anh quc (goi chung, la cac Lut Chng Tham

  nhng). Ngoai cac Lut Chng Tham nhng, cng co th co cac lut hoc quy inh hin hanh khac cua ia phng lin quan

  n qua tng va giai tri cho vin chc chinh phu va/hoc cac thc th thng mai. La i tac DVMS, ban phai tun thu tt ca

  cac phap lut hin hanh chi phi cac giao dich vi vin chc chinh phu. tranh bi nghi ng, i tac DVMS bi cm ha hen,

  nghi, cho phep, cho hoc nhn bt k khoan tin "bi trn" nao i vi cac cng vic thng l cua chinh phu, ngay ca khi

  c FCPA hoc lut phap ia phng cho phep.

  DVMS cng cm i tac DVMS, hoc ai din hay nhn vin cua ho c nghi hoc a tin hay qua tng khng

  phai la tin mt, khoan lai qua, hoc giai tri cho bt k nhn vin DVMS nao vi bt k muc ich sai trai nao, vi du nh

  thuc y ngi o thc hin nhng hanh ng nao o. Tng t nh vy, nhn vin DVMS cng bi cm ga gm nhng th

  o. Vic cm nay cng c ap dung thm cho thanh vin gia inh trc tip cua ca nhn vin hay ai din cua i tac

  DVMS va nhn vin DVMS.

  S sach va H s

  i tac DVMS phai lu gi s sach va h s y u va chinh xac v cac giao dich ban san phm cua DVMS va bt k

  cng nh tt ca cac giao dich hay chi tiu khac trong bt k cng vic kinh doanh nao lin quan n DVMS. i tac DVMS

  bi tuyt i cm thc hin nhng hanh ng k toan gian di va/hoc la ao, bao gm nhng khng chi gii han vic lp

  "quy en" hay nhng hanh ng tai chinh sai trai tng t Hanh ng o cng co th vi pham cac phap lut hin hanh, k ca

  Lut Chng Tham nhng. Noi cho ro, nhn vin DVMS va i tac DVMS khng c tham gia lp hay soan thao bt k

  giy t giao dich nao mang tinh cht la ao hoc khng chinh xac hay lam gia bt k loai giy t giao dich nao lin quan n

  cng vic kinh doanh lin quan n DVMS. i tac DVMS phai t chi moi nghi cua bt c nhn vin nao v vic lp cac

  giy t mang tinh cht la ao, khng chinh xac hoc gian di, k ca vic "giu tin" hoc ghi gian vic s dung co chu y cac

  khoan tin. Moi nghi cua nhn vin DVMS v vic tham gia vao mt vic lam v ao c u phai c bao cao cho

  DVMS bng mt trong nhng phng thc c nu tai phn cui cua B Quy tc ng x nay.

  Bn Th Ba Do i Tac DVMS Tuyn Dung

  i tac DVMS khng c tuyn dung hoc hp ng vi bt k bn th ba nao thc hin bt k cng vic kinh

  doanh nao lin quan n DVMS, nu ho la n vi co dinh liu n, hoc bi nghi ng dinh liu n hi l, lai qua, thanh toan tin

  sai trai hoc bt k vic lam nao khac vi pham cac Lut Chng Tham nhng. i tac DVMS co th tun thu yu cu nay bng

  cach thc hin thu tuc phu hp v xem xet trc rui ro cho bt k bn th ba nao co tim nng c tuyn dung thc hin

  cng vic kinh doanh lin quan n DVMS bao am i tac o tun thu cac Lut Chng Tham nhng. Bt k va tt ca moi

  nhn vin, ai ly, ai din, nha thu phu, hoc cac i tac khac a hoc se c mt i tac DVMS tuyn dung thc hin

  cng vic kinh doanh lin quan n DVMS phai chp nhn tun thu cac tiu chun v ao c va tun thu, tiu chun nay

  khng c kem nghim ngt hn so vi cac tiu chun c nu trong B Quy tc ng x nay.

  3. Cac Quy inh v Ban hang cho Khu vc Chinh phu: Nh a noi phn trn, ngoai cac Lut Chng Tham nhng va vic nghim cm bt k va tt ca cac hinh thc hi l

  hoc thanh toan tin sai trai, cac quy inh han ch thm nht inh co th c ap dung cho vic ban hang cho chinh phu, nhn

  mailto:info@dvms.vn?subject=Request%20for%20quotation&body=Your%20name:%20%0A%20Address:%20%0A%20Phone:%20%0A%20Nick%20Yahoo:%20%0A%20Skype:%20%0A%20Contents:%20%0A%20Which%20sources%20of%20information%20do%20you%20know%20DVMS%20?http://dvms.vn/tel:+84836028937tel:+84835531145https://maps.google.com/maps?q=dvms&hl=vi&sll=10.985009,106.736984&sspn=0.360623,0.676346&hq=dvms&t=m&ie=UTF8&hnear=&z=14&iwloc=A&cid=16621545809095170319&ll=10.832705,106.697502&source=embed

 • DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn

  Website : www.dvms.vn

  Tel: +84836028937 | +84835531145

  150/3