Ako funguje Content Marketing (TREND konferencia)

 • View
  292

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Content marketing ako marketingová stratégia dneška i budúcnosti. Prezentácia i s príkladmi.

Text of Ako funguje Content Marketing (TREND konferencia)

 • 1. Nesta, aby vs nali, musia vs zaa milova! C O N T E N T M A R K E T I N G CONTENT ako marketingov stratgia 1
 • 2. 1. Preo sa CM zjavil na scne 2. Ako CM funguje 3. Content ako vae aktva 4. o me CM prinies vm O om je tto prezentcia: 2
 • 3. LEGO story In 1949 Lego began producing, among other new products, an early version of the now famous interlocking bricks, calling them "Automatic Binding Bricks". These bricks were based in part on the Kiddicraft Self-Locking Bricks, which were patented in the United Kingdom in 1939[4] and then there released in 1947. Wikipedia 3
 • 4. LEGO story V 80-90 rokoch elilo LEGO konkurennm problmom vaka imitcim (1983 vypral Lego patent). 4
 • 5. LEGO prbehy a svety StarWars, City, NinjaGo, Disney, Freinds, Hero, Hobit, Cima, Logrd of... 1997 1987 2006 5
 • 6. LEGO content strategy - vsledky Content: Porazil konkurenciu Podporil a rozril predaj Zaal sm by produktom a zarba Ako Content funguje v predajnom cykle: Pred predajom: vytvra zujem a dopyt V ase predaja podnecuje k nkupu Po predaji: inpiruje, ako produkt pouva, intenzifikuje zitok z produktu 6
 • 7. 1. Preo sa CM zjavil na scne 2. Ako CM funguje 3. Content ako vae aktva 4. o me CM prinies vm INTERNET umonil zmenu KOMUNIKANEJ PARADIGMY! O om je tto prezentcia: 7
 • 8. REKLAMA star komunikan schma Informcie prichdzaj z monopolnch informanch mdi, ktor uruj pravidl. Ja urujem O a KEDY bude konzumova. Ide reklamn blok, tak povaj! Ale ma to nezaujma, nepriiel som sem pozera reklamy! 8
 • 9. Zmena komunikanej paradigmy Rozhodujca masa kovch informci prichdza z internetu. Prijma i TVORI obsah me KTOKOVEK. Teraz som tu, aby som naiel, o ma zaujma. Uk, o m. 9
 • 10. o je CONTENT? Zaujma ma OBSAH, ktor je o mojich potrebch a tbach. 10
 • 11. Vidie neznamen presvedi Je vea ud, ktor miluj pozrie si reklamu v najnapnavejom momente prve beiaceho filmu? S toto informcie, ktor by vs dokzali presvedi? 11
 • 12. o je a o nie je CONTENT MARKETING Je to nov marketingov filozofia zaloen na budovan relneho vzahu s publikom prostrednctvom OBSAHU, ktor aktvne vyhadva alebo odober. Cieom je, umoni produkt spozna, pochopi a prija. Nie je in forma reklamy Nie je forma SEO Nie je to PR Zkazncky pohad 12
 • 13. SVET SA ZMENIL YouTuberi, blogeri, influenceri, digital publisheri, social networkeri a spol. ... zmenili pohad na mdi a marketing. Uk o doke, zaujmi, vytvor SVOJ obsah, zskaj si SVOJE publikum, vlastni SVOJE mdium. 13
 • 14. 1. Preo sa CM zjavil na scne 2. Ako CM funguje 3. Content ako vae aktva 4. o me CM prinies vm Marketingov veni, vidi, vici: NJS, SPOZNA, PRIJA O om je tto prezentcia: 14
 • 15. Ako CM funguje? Podobne, ako udia vyhadvaj a spoznvaj inch ud, vyhadvaj a spoznvaj i produkty. V oboch prpadoch prebieha spoznvanie cez informcie: texty, sprvy, obrzky, vide, hlas a zvuk - teda OBSAH (content). Chceme dosiahnu ZMENU POSTOJA z neutrlneho na pozitvny: V alom vm na prklade zoznmenia sa mua a eny ukeme content marketing funguje: 15
 • 16. 1. HADANIE Hadanie toho pravho/pravej zana tmi najjednoduchmi otzkami: Hadte mua? enu? Slobodn/-ho, Rozveden/-nho, Z Bratislavy alebo z Koc ...? Preto CONTENT MARKETING Dobr optimalizcia pre vyhadvanie (SEO) vm zabezpe, aby boli vae produkty njditen i njden. Je to zkladn predpoklad spechu, avak ete nezaruuje, e si produkt niekto kpi. 16
 • 17. 2. UPTANIE Dobr (telesn) architektra, vizulna pralivos alebo komunikatvnos vinou nie s pri zoznamovan na kodu ... Preto CONTENT MARKETING Informan architektra a technologick vyspelos web strnky umouje nie len zauja, ale i aktvne komunikova s masami uvateov na internete (aktvne komunikan a call to action prvky). 17
 • 18. 3. SPOZNVANIE Zhromaovanie informci prebieha na rznych platformch (a to aj v prpade, e sa u videli osobne) Preto CONTENT MARKETING Nkupnmu rozhodnutiu predchdza vytvorenie si sympatie voi znake alebo produktu. Daj sa vyui vetky dostupn formty: lnky, blog, video, nvody na stiahnutie, animovan prezentcie ... 18
 • 19. 4. PRIJATIE Ke sa podar vzbudi zujem, treba ho udra. Pravidelnos a intenzita kontaktu hr vznamn lohu. Ke sa partner presved, e v zujem o neho pretrvva, me prs k prijatiu, ktor otvra brny k rozhodnutiu zvoli si vs za partnera. Preto CONTENT MARKETING Prca s obsahom a jeho pravideln aktualizcia (web strnka, soc. siete, newsletter at.) je optimlnou cestou ako si publikum potencilnych zujemcov nie len vybudova, ale aj udra a podnieti ho k nkupnmu rozhodnutiu. 19
 • 20. CONTENT MARKETING CONTENT MARKETING je forma marketingu, ktor kladie draz na vybudovanie vzahu s publikom: Ako? Cez pravdiv a inpiratvny OBSAH ktor umouje spozna (vlastnosti, spsob fungovania at.) a prija (zisti, i sa pre neho hod, porovna ho s inmi produktmi, analyzova cenu a pod.) 20
 • 21. 1. Preo sa CM zjavil na scne 2. Ako CM funguje 3. Content ako vae aktva 4. o me CM prinies vm Medilne spolonosti (a agentry) nebud ma nikdy tak kvalitn informan zdroje a tak flexibilitu ak mte vy. Joe Pulizzi O om je tto prezentcia: 21
 • 22. CONTENT je v kapitl CONTENT pre vs pracuje poas dlhho obdobia: etri.sk: ako si vybra sprvnu varn dosku Ako? Cez pravdiv a inpiratvny OBSAH
 • 23. CONTENT a ORGANIC SEO ETRI.SK september 2013 mj 2014 23 CONTENT je v kapitl Cca 90 prspevkov Pop-up registrcia
 • 24. ETRI.SK september 2013 mj 2014 24 + vye 2000 registrci Podstatn je kvalita publika
 • 25. CONTENT je v kapitl TRH, to s predovetkm informcie. CONENT vm pomha PRISPOSOBOVA si trh vaim podmienkam (napr. generuje LEPCH ZKAZNKOV) budova VLASTN MDI, ma informcie pod kontrolou 25
 • 26. Kedy me CM podpori rozvoj vho podnikania? Ke chcete prehbi znalosti o vaich produktoch, ich benefitoch ... Ke rozbiehate svoj business... Ke potrebujte zisti, o o sa zkaznci zaujmaj, o si myslia ... 26
 • 27. Kedy CM me pomc vaim produktom? Pri produktoch a slubch...: ...kde nie je jednoduch pochopi ich fungovanie, ...ke s dleit fakty, daje, znalosti... ... kde treba inpirova, nadchn, motivova... 27
 • 28. Strategick loha pre CONTENT? Plni vae mark