D»‹ch v»¥ seo website hi»‡u qu£, ch¥t l°»£ng v  uy t­n

  • View
    118

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Phạm Anh Long ĐT: 016.3388.5294 Email: anhlong@kingads.net Website: kingads.net

Text of D»‹ch v»¥ seo website hi»‡u qu£, ch¥t...

  • 1. seo Digital MarketiggStrategies Focuse on ncreasin e Reach 81 Visibility o our Business.

2. Ju v s - v:Au gl _ Digital Marketing . ' l. l o!Ngwi dng khng xem ht s 0 qu 1 trang googleNgwi dng khng xem ht qu 3 trang googleTRONG HNG CHl_JC TRIEU KT QU TM KIM CHO MOT a T KHA TRN GOOGLE,LM TH NO D TRANG WEBCA BAN XUT HIEN TRN TRANG DU KT QU TM KIM CA GOOGLElnunleh manuel ln Llzlhll WhIKf-Ihu;_ nvAuv-vulginmzllt. mi 3. SEQ cu TR LI L:SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) TI uu HA CNG cu TM KIMMi i Kingads Leading In Digital Marketingwww. kingads. net 4. sEo Noi DUNG TRNH BAY SEO LA G? SEO L LAM G 99 HIEU QU CA SEO? (s) uu DIM CA SEO :2Q TAI SAO NN cHoN D! CH vu SEO KINGADS QUY TRNH SEO TAI KINGADS D! CH vu SEO CA KINGADSg.6) LIN HE TU VN VIN KINGADSKingads Leading In Digital Marketing www. kingads. net 5. sEo SEO l mt quy trinh kt hqp giCPa cc chuyn gia v phn mm chuyn nghip nhm duva 1 website cu the vo danh sch Top 5 hoc Top 10 Cng cu tim kim (ph bin hin nay l Googe) di vii 1 hay 1 s tir kha xc dinh.Tai V Nam,do Google chim han 85% Iwovng tim kim ca ngwi dng lnternet, nn Seo tai Viet Nam dwqc hiu l Seo Google. Qg i Kingads Leading In Digital Marketingwww. kingads. net 6. SEOAdsG0 81 Wakeweb Web images Videos Heras More v Search About 1 010 O00 resuits IO 2G seconds) qu Quang co googleCng ty thit k Web HCM ytuorgcesignnet sign net thietkeweb s., 773w;Si- .1. VThiet Ke T ,new l "LeieiiTao Website cho Cng vic Dich vu thit k website Icoioivn a' i w m Thiel-keweb hsite ' i viiu. Thiet ke Thiet ke web"5 m thietvke-website ' website t k web gia ra t con 'Thiet ke web - alien phi website ban hang chun SEO Cng ty thit k web TRUST. vna m thierkewebsite ' Kt qu SEO rm wwwjhietkeweltcom/v Translate this pagei - ii 'l by Don Hru m cng ty mx k web TRUST vn mx k website chuyn nghip can cp.chun SEO.Bo hnh v h tro tron CI Khng thit k web gi r km cht lirovng,Thii k webiste .Dich vu Web a Gii thiu e Kha'ch hng m3 tumi tu website L-i m Phan Hui, ich P12 30 Ja Cng ty Viet AZThit k website,thit k web.gi chi 500Kv mietkemehsitnolnconv v Translate this page N? ! v Websle " i:Thia k website ahio k weh vi rzh son nnn VNF) han r rlww 1 website hn y;un i-TiLS : n iv zKingads Leading In Digital Marketing www. kingads. net 7. LAM SEO# # .Lm SEO l thgsc hin cc thao tc v tha mn tiu ch ca Thut tonsp hang ca Google.Nhm awa website ln vi tr xphang mong mun, vii tir kha xc /ainh. Kingads Leading ln Digital Marketing www. kingads. net 8. Digital MarketingSEO onpage SEO offpageTi u>u ni dung v lp Xy dung backlink > trinh trang web Tng mc do uy tn (pagerank ca trang web)Kingads - Leading In Digital Marketing www. kingads. net 9. Xut hin dng Ic KH cn. - Qung b thuong hiu.- Khng dinh tnh chnh - Thu dudo KH tim nng.- Chi ph /click thp & na x k N),sx _f,. A E ' >11 ct A; _4 x ie;e he x e mua .x i tim thay click vo i ,z Tim kie .e san pham ' m - Tng doanh thu bn hng. Tng ghi nh thuong hiu. ez_. _.. .; enq- TKingads - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net 10. l _. Lun xuthininskhchhns mucKhng ainh vi., .t d b t t e - - khi khach hanguigiy the vuicyt len treng n dinh v ben vmg di h-. eii*;/ Kingads - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net 11. MSEO Tai Sao Nn Chon KingAds KingAds quan tm dn hiu qu dem dn cho khch hng9 Lun ly cht Iwoing lm kim chi nam hoat dng(n?Lun Iun thL_lC hin quy trinh seo minh bach an ton v v chun mw: Q C nhiu kinh nghiem Seo cho cc tir kha canh tranh nht trn Internet nhu:rt hm cuphuyn nh tron gi, balo, Iaptop. ... Chi ph hovp ly, thanh ton linh hoat Dich Vl_. l khch hng tt nhtQH i Kingads Leading In Digital Marketingwww. kingads. net 12. i i _- i i le a "iA i r Digital Marketing .4 ,___ ii"i LF i:"ii ii" Wii" ,1 .... _, Phnce Fii"iti: iii. '-. ii:ft .44 T ',Z3, 8 y Dnh gi v adiu chinh Iin tip, . s3(J I Xyadqng b thng back link SEO onpage ' e 5 .. ha;0"? WMW Tao sitemap,maer m? dang xy danh ba vwb w- zChapi-iia Lr-igiollugi hi Lllgmail lvilzfiiittailnui __,vinviuvivtgtnmqiole. mi 13. SEO Dich vu SEO KingAds1) SEO H_ Thng = > Khch Hng au Tw chun Mac v Ngn Sch Lin KingAds cung cep gii php SEO cho ton h thng Website ngnh nghe ca Quy Khch He Theng T!Kha Bao Gem : + T Kha Ngnh+ T:Kha gn vri thuoing hieu ngnh + T Kha sn phem/dich vt_i cu the 2) SEO m Kha = > Khch Hang au Tw Trong Tm, Ngn Sch T_p Trung KingAds cung cp gii php SEO cho cc t kha ch cht ca ngnh,sn phm,dich vi_i ca Khch Hng, tap trung cc tu kha hieu qu nhung doanh thu nhanh nht do KingAds he trq nghin c= u v de xutQ i Kingads Leading In Digital Marketingwww. kingads. net 14. - Chi ph dy website t VI tri hin tai len vi tri TOP cam ki cho mt tu- kha cu the Kingads hon 100% ph nu website khong len TOP nhu cam kt Chi ph ay- Ti uu Iin tuc d duy tri vi tri TOP ca website di vi h:kha cu the. - Kingads bi hon 100% thai gian website roi khi TOP.Chi ph duy tri Mc de canh tranh ca cc website khc di vai t kha.- Mc do ti uu bien tai ca di th ViI kha De kh ca t khaKingads Leading ln Digital Marketing www. kingads. net 15. SEO DI TC CA KINGADSa DI TC D TRIN KHAI + thegioibaIo. net:Top 1 google,t=kha :balo,balo laptop,balo du lich,balo my nh + tuvansetup. com :Top 1 google,tir kha :tu ven setup,setup nh hng,setup caphe bar,tw vn setup nh hang khch san+ Milazo. vn :Top 1 google,tir kha :quen o nam,quen o n,quen jean nam,quen jean nve DI TC BANG TRIN KHAI+ phuongnampro. com, Top 3 ,t kha :sn xut phim qung co,phim qung co,phim quang cao + autotoyota. vn :Top 3,t kha :xe ToyotaToyota innova,Toyota vios,Toyota camry, ... .Va cn rt nhieu Website d va dang duvc KingAds duy tri top haeu het cc nh vuc nhu:Bt dng sn,nh hang,thvi trang,cng ngh,phu kien. .."Qa: Kingads Leading In Digital Marketing www. kingads. net 16. CNG TY TNHH BAU TU VA QUANG CO UNGADSDigital MarketingTra S6: s6 4 Hoa Sra,Phung 7, Quan Ph Nhun Bien Thoai:083 5173947 Email:info@kingads. net www. kingads. netMs.Lm AnAccount Manager Mobile:0936.5l.52.5l Email:an. manager@kingads. net