of 36 /36
LÝ THUYT CHUNG VTHTRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CU THTRƯỜNG DOANH NGHIP CÔNG NGHIP I Các khái nim vthtrường : 1 / Khái nim marketing - Marketing là hot đông ca con người sn xut nhm đem li nhng li ích ln nht cho người tiêu dùng thông qua đó đạt dược hiu qusn xut kinh doanh cao nht - Marketing bao gm mt quá trình khép kín và luân chuyn liên tiếp tvic phát hin ý đồ và chuyn ra ý đồ mi tiếp theo - Marketing được xem như mt khoa hc và nghthut tìm hiu nhu cu ca con người và đề ra bin pháp cũng như tchc thc hin bin pháp để thúc đẩy hot động tiêu thsn phm nhm nâng cao hiu qusn xut kinh doanh Qua đây thy được thtrường là trung tâm nghiên cu ca hot động marketing là nơi kim nghim tinhf hình đúng đắn ,chính xác ca hot động marketing Tvic nghiên cu thtrường ca hot động marketing doanh nghip có thtiết kim chi phí sn xut nâng cao năng sut cht lượng sn phm để không ngng cng c, gia tăng nim tin ca khách hàng đói vi doanh nghip.

Nhập môn Nghiên cứu Thị Trường

Embed Size (px)

Text of Nhập môn Nghiên cứu Thị Trường

1. L THUYT CHUNG V TH TRNG V CNG TC NGHIN CU TH TRNG DOANH NGHIP CNG NGHIP I Cc khi nim v th trng : 1 / Khi nim marketing - Marketing l hot ng ca con ngi sn xut nhm em li nhng li ch ln nht cho ngi tiu dng thng qua t dc hiu qu sn xut kinh doanh cao nht - Marketing bao gm mt qu trnh khp kn v lun chuyn lin tip t vic pht hin v chuyn ra mi tip theo - Marketing c xem nh mt khoa hc v ngh thut tm hiu nhu cu ca con ngi v ra bin php cng nh t chc thc hin bin php thc y hot ng tiu th sn phm nhm nng cao hiu qu sn xut kinh doanh Qua y thy c th trng l trung tm nghin cu ca hot ng marketing l ni kim nghim tinhf hnh ng n ,chnh xc ca hot ng marketing T vic nghin cu th trng ca hot ng marketing doanh nghip c th tit kim chi ph sn xut nng cao nng sut cht lng sn phm khng ngng cng c , gia tng nim tin ca khch hng i vi doanh nghip. 2. 2/Khi nim v th trng: a / Th trng l mt khi nim cn bn ca tip th (marketing) Th trng l tp hp nhng ngi mua hng hin c v s c . tm hiu bn cht ca th trng ,chng ta gi nh nn kinh t gin n gm 4 thnh phn mt ng dn ,mt th sn , mt th gm v nng dn 4 thnh phn ny tm cch tho mn nhu cu ca mnh theo 3 phng thc khc nhau : + T cung t cp + Trao i phn tn + Trao i tp trung S pht trin ca th trng gn lin vi s pht trin ca sn xut v n lt n th trng pht trin s thc y nn kinh t pht trin .Th trng l a im c th nhng ngi mua v ngi bn khng nht thit phi gp nhau b/ Mc ch nghin cu th trng: Mc ch chung : - Tm nhu cu v nh gi ng lng cu. - Tm cch tho mn tt nhu cu ca con ngi. - Xy dng c chin lc ch ng. - Thu c li nhun d kin hay li nhun ti u. *Nhim v ca nghin cu th trng: - Nghin cu tnh hnh sn xut . - Nghin cu tnh hnh tiu th. - Nghin cu tnh hnh mu dch. 3. - Nghin cu tnh hnh gi c. * Ni cch khc nghin cu th trng v thc cht ct li l phn tch nh gi tnh tng quan cung cu v gi c. * Yu cu ca nghin cu th trng m bo 6 thng tin: - ng sn phm . - ng knh lng . - ng khch hng . - ng ym tr. - ng thi c. - ng cc gii php xc tin. II /c im ca th trng vi doanh nghip cng nghip: 1.c im chung ca th trng: Th trng hot ng theo cc quy lut kinh t khch quan ca n nh l quy lut cung cu ,cnh tranh, gi c ,gi tr c ch nyc gi l c ch t iu tit n din bin t nhin.Bn cnh s vn ng khch quan ca cc quy lut kinh t trn th trng cn c s tc ng tham gia ca cc c quan qun l nh nc bao gm chnh ph cc b ngnh cc a phng , cc n v trung gian s tham gia ca cc c quan l nhm khc phc nhng mt tri ca c ch th trng t iu tit pht sinh ra c ch th trng c s iu tit ca nh nc theo nh hng x hi ch ngha . Th trng l lun lun bin ng do s tc ng ca nhiu nhn t khc nhau .Trong qu trnh kinh doanh doanh nghip phi lun nm bt kp thi s bin ng ca th trng , trn c s hiu r cc nhn t nh hng v tc ng , mc tc ng ca cc nhn t ny iu chnh phng n , k hoch kinh doanh cho thch hp vi vi mi thi im khc nhau. 4. -Th trng ngy c m rng lm cho th trng khu vc gn lin vi th trng th gii , th trng quc gia gn lin th trng quc t .T hng ho ca doanh nghip trong mi quan h nhu cu ca ngi tiu dng s ngy tr nn ng nht hn da theo tiu chun quc t.Tuy nhin phi c s khc bit v hng ho gia cc quc gia do yu cu i hi ca ngi tiu dng cc quc gia khc nhau .Mc d c tnh ng nht hng ho c cung ng theo nhu cu ca ngi tiu dngngy cng cao hn, tuy nhin c s khc bit. 2/ Do vy t c im chung ca th trng th th trng cng nghip c p dng da theo s vn ng hoc hnh thc pht trin ca hng ho cng nghip . a.Hng ho cng nghip : C vai tr quan trng trong cuc sng con ngi coi nhu cu thit yu ca con ngi trong s tn ti v pht trin cho nn nhim v ca hng ho cng nghip cn phi bo m cht lng ,lun c s thay i bo m tnh an ton cao trong khi s dng . V d: Sn xut c kh st thp c mi quan h mt thit vi ngnh xy dng. b.Sn phm cng nghip ca nc ta hin nay ,trong giai on pht trin doanh nghip cng nghip : Cho nn vic nghin cu th trng ny ht sc quan trng ,th trng sn phm cng nghip tiu th s lng ln v c tnh lu di, cho nn khch hng khng nh cht lng l di hn nhng n em li hiu qu nh gi v sn phm cng nghip l rt cao. 5. V d: Khi khch hng s dng vi ng dn nc ,ngi xem s dng tn ti trong thi gian bao lu n khng nh uy tn sn phm v doanh nghip sn xut ra sn phm . Cho nn nghin cu th trng cng nghip ,thy c doanh nghip cng nghip nn sn xut sn phm nh th no, gi c ph hp ,cht lng bo m ,sn lng hp l, gim chi ph em li li nhun cao . Nn kinh t nc ta mi chuyn sang c ch th trng . Vy nn vic nghin cu th trng cho tt c sn phm ca cc doanh nghip l quan trng .Tt c qu trnh sn xut u da trn s vn ng ca th trng . 3 / Cc phng php nghin cu th trng : a.Phn on th trng : L k thut chia nh mt th trng thnh nhng on khc bit v ng nht . *Phn on th trng chia lm 2: -Phn on v m: Chia th trng thnh nhng on ln . -Phn on vi m: Phn on th trng thnh nhng on nh hn bi cc l do: + Ngi tiu dng rt ng . + Ngi tiu dng rt a dng. + Kh nng thc t ca doanh nghip . +Gii php kh thi ti u. b. Cc nhn t nh hng n phng php nghin cu nhu cu ca khch hng :T vic i sng ca nhn dn ,tu mc thu nhp bnh 6. qun , thy r h dng sn phm mc no,cht lng ,s lng quy cch ,mu m chim t trng ln , th trng hin ti ,th trng tim nng. T vic nghin cu nhu cu ca h thy c sn phm ca doanh nghip cng nghip a ra cho hp l m bo phc v tt nhu cu con ngi trong giai on thch ng . - Quy lut cnh tranhl hnh thc tng s pht trin ca sn phm phc v khch hng tt hn. Ta phi hiu i th cnh tranh ca doanh nghip l ai , nhc im ,u im ca sn phm doanh nghip mnh vi doanh nghip h nhng iu kin cnh tranh theo s tin b pht trin khoa hc k thut . - Quy lut gi c: i vi mi sn phm c gi thnh nht em li hiu qu kinh t doanh nghip nhng c tnh cht lu di c li cho doanh nghip. - Quy lut gi tr : Mi sn phm u c gi tr nht nh n tng ng nhng hao ph to ra sn phm .Cho nn doanh nghip phi tun theo v p dng cho hp l.Khng th gi tr km m gi thnh cao mt uy tn ca doanh nghip . - Truyn thng vn ho phong tc. i vi mi t nc ,s hot ng ca con ngi chu rt nhiu nh hng bi phong tc tp qun ,vn ho ca dn tc .Cho nn sn phm a ra trn th trng s dng ph hp phong tc tp qun va c tnh hin i cao kt hp vi s thch ng nhu cu ca con ngi. c.Quy trnh phn on th trng : Cch phn on th trng c th c xc nh bng vic p dng cc thay i lin tip chia nh th trng ,n bao gm 3 bc: 7. - Giai on kho st : Nh nghin cu thc hin cc phng vn thng thng v tp trung vo cc nhm vi cc khch hng v cc d liu thu thp. + Cc nh cung ng v xp loi quan trng ca h . + S lu nhn hiu v xp loi nhn hiu. +Cc cung ng i vi chng loi sn phm. + Dn s s tm l v s cng lun ca ngi p. - Giai on phn tch : Nh nghin cu p dng vic phn tch nhn s i vi cc ch tiu tm ra s thay i , s khc bit ca cc khc khc bit ti a. - Giai on phc ho :Mi on c phc ho m t trong s tm l v thi quen tiu th ca cng chng c th cho c mt tn da trn c tnh phn bit ch ng .Vic phn on th trng cho thy cc c hi tng on th trng m doanh nghip phi i din .Doanh nghip hin nay phi nh gi nhng phn khc khc bit v quyt nh s bao qut my on tuyn v lm sao xc nh c nhng on tuyn tt nht. d.Cu trc phn on th trng: nhn dng cc c s cho phn on th trng . Phn on th trng pht trin cc kt lun phn on th trng trin khai o lng s hp dn ca phn on. nh mc tiu th trng 8. la chn cc phn on trng im. hoch nh v th sn phm on th trng trng im. nh v th sn phm pht trin marketing -mix cho mi on trng im e.Cc tiu thc phn on th trng: Cc tiu thc c la chn khc nhau phn on th trng .i vi mi loi hng phi la chn cc tiu thc khc nhau cho ph hp vi nhng iu kin c th ca tng nhm hng v l thuyt, bt k c tnh no ca tp khch hng tim nng trn th trng u c th dng lm tiu thc phn on th trng .Song nhng tiu thc thng c s dng l tp tnh v thi i vi sn phm , thu thp , gii tnh ,la tui ,vng a l,dn s , th cht ca c nhn , trnh vn ho. Cc tiu thc c la chn phn on th trng t liu sn xut v hang cng nghip cng rt khc nhau .i vi tt c loi hng trn cng phi la chn cc tiu thc khc nhau cho ph hp vi nhng iu kin c th ca tng nhm hng . V phng php lun , tn ti quan im chn bin phn on : L bng cch quan st cc c tnh ca khch hng v bng cch quan st ng x ca khch hng i vi mt mt hng ring bit . 9. Sau y l mt s bin c bn ph bin c vn dng trong phn on th trng : -Phn on a c. -Phn on theo nhn khu hc . -Phn on theo phc tm l. -Phn on theo c tnh sn phm cng nghip . V d : Mt th trng gm 6 khch hng , mi khch hng l mt th trng ring bit v nhu cu v mun c lp .Ngi bn xc nh cc tng lp khch hng c khc bit t thit k mt sn phm ring bit v c mt chng trnh tip th cho mi khch hng .Thu on mc tiu phi m bo v hi v c thin cm vi cc on th trng k cn ,ph hp vi ngn sch marketing ca doanh nghip cng nghip i vi on th trng mc tiu . f. La chn th trng trng im: Sau khi phn khc th trng , ngi bn hay nh sn xut phi quyt nh la chn mt hay mt vi phn th trng c li nht i vi mnh m nhim . thc hin c im ny ,ngi sn xut phi nh gi li ch v hiu qu ca phn khc th trng l chc nng chnh ca phn khc tm c v pht trin tnh hp dn c cu phn khc v mc tiu ca doanh nghip cng ngun lc , tc l nh sn xut c th tu thuc vo kh nng ti chnh ca doanh nghip , mc ng nht ca sn phm v th trng ,giai on trong chu k sng ca hng ho v chin lc marketing ca cc i th cnh tranh m la chn cch p ng th trng . 10. - Doanh nghip c th b qua s khc bit gia cc khu vc ,phn khc th trng v theo ui c th trng .Doanh nghip trng cy vo kiu phn phi hng lot, qung co lan trn vi to cho mt hng ca mnh 1 m hnh trong ngha cng chng .y l cch tip th ca hu ht cc doanh nghip hin nay.Phng php ny thng tit kim chi ph marketing nhng khng c hiu qu ca th trng cnh tranh . - Doanh nghip c quyn quyt nh hot ng trong nhiu on th trng v tung ra mi on th trng nhng n lc khc nhau .Phng php ny a li doanh s cao hn tip th khng phn bit .Tuy nhin n lm tng nhiu loi chi ph :Chi ph ci tin sn phm , chi ph iu hnh , phn phi , kim k tn kho, qung co . 4 /Chn nhn hiu trn th trng mc tiu ca doanh nghip cng nghip : a. Khi nim nhn hiu : -Nhn hiu l mt tn gi ,thut ng du hiu , biu tng hnh v hay s phn phi ca chng c cng dng xc nh nhn hng ho ca mnh phn bit. -Tn nhn hiu l mt b phn ca nhn hiu m ta c th c c . V d : TOYOTA. Du hiu ca nhn hiu : l mt phn ca nhn hiu c th nhn ra c nhng khng th pht m c chng hn nh :biu tng , hnh v , mu sc hay kiu ch c th. 11. -Du hiu thng mi l mt b phn ca nhn hiu c bo v v mt php lut .Du hiu hng ho bo v thuc quyn tuyt i ca ngi bn trong vic s dng tn nhn hiu hay du hiu nhn hiu. b. quyt nh chn nhn hiu trn th trng mc tiu ca doanh nghip cng nghip : Nh sn xut ra sn phm di dng hng ho c hiu s cn phi thng qua mt s quyt nh na ,s phi son tho chnh sch , nhn hiu hng ho c th da vo vn dng cho cc n v hng ho , thnh phn chng loi hng ho ca mnh ngi tiu dng bit v chp nhn hng ho mi c tiu th . V pha ngi tiu dng , h cm nhn nhn hiu c th tng thm gi tr ca sn phm . V vy quyt nh chn nhn hiu l mt mt quan trng ca marketing . III /Cc b phn cu thnh th trng : l cung , cu , gi c ,cnh tranh. 1/ Cung : S lng cung ca mt hng ho l khi lng m ngi bn sn sng bn trong 1 chu k no .S lng cung ph thuc vo gi c hng ho v ph thuc vo cc yu t khc , trc ht l gi c cc yu t u vo v k thut sn xut hin c . S lng cung thng tng hay gim theo gi c ca hng ho nu xt trong 1 chu k di .Ga bn 1 loi hng ho no cng 12. cao th lng cung ca hng ho cng ln v khi nh sn xut s thu c nhiu li nhun . Ngc li, khi gi h ngi sn xut s sn xut cm chng , gim bt s lng ,c th chuyn sang sn xut hng ho khc . S lng cung ca th trng l tng lng cung ca tng doanh nghip . S thay i ca s lng cung 1 hng ho tu thuc vo s bin i gi c ca hng ho , trong khi cc yu t khc khng i to nn mt hm gi l hm cung Qx=Fpx. Hm cung l quy lut cung ng trn th trng th hin s ph thuc ln nhau gia s lng cung v gi c v 1 hng ho nht nh trn 1 th trng xc nh v trong 1 thi im nht nh . 2/ Cu : Nhu cu l mt phm tr dng m phng hnh vi ca ngi mua i vi mt mt hng no .S lng cu ca mt hng ho l khi lng hng ho ngi mua mun mua v c kh nng mua trong mt thi gian nht nh v mt mc gi nht nh . Quy lut v cu l : S lng cu s tng nu gi gim v ngc li trong iu kin cc nhn t khc khng i .Quy lut v cu c gii thch bng chi ph c hi hoc chi ph la chn . S thay i ca lng cu tu thuc vo s bin i ca gi c nu cc yu t khc gi nguyn to nn mt hm s gi l hm cu. Qx = a - bp 13. Qx : lng cu ng vi gi p. p: gi hng ho . a,b cc h s . Mc thay i ca cc s lng cu theo s bin i ca gi c hng ho gi l co gin ca cu.Nu s lng cu tng nhanh hn tc gim gi thi cu c co gin v ngc li.Nu chng bng nhau th gi l s co gin ng nht. 3/Gi c : L mt b phn khng th thiu ca th trng .Gi c ng vai tr qut dnh trong vic mua hay khng mua hng ca ngi tiu th .Gi c v th trng c mi quan h cht ch vi nhau ,tc ng qua li vi nhau Thi trng khng nhng chi phi n s cu to v mc hnh thnh gi c m ngay cng gy nn s bin ng gt gao c v hnh thc v cng i vi th trng .i vi cc doanh nghip gi c c xem nh nhng tn hiu ng tin cy,phn nh tnh hnh bin ng ca th trng .Thng qua gi c cc doanh nghip c th bt c s tn ti ,sc chu ng cng nh kh nng cnh tranh ca mnh trn th trng. Trn th trng tuy ngi sn xut v tiu dng i lp nhau trong vic thc hin cc chc nng ring bit ca mnh,nhng trong quan h trao i mua bn ho va c quan h hp tc v u tranh vi nhau v gi , cui cng cc bn u i n chp nhn hnh thnh nn mt mc gi no gi l gi tr th trng .0 4./ Cnh tranh: 14. Cnh tranh l bt kh khng ,linh hn sng ca c ch th trng .Cnh tranh l ng l c pht trin kinh doanh .Cnh tranh trong c ch th trng la cuc chy ua khng ch gia cc nh sn xut kinh doanh . Trong nn kinh t th trng tn ti c ba trng thi cnh tranh : Cnh tranh gia nhng ngi bn vi nhau ,cnh tranh gia nhng ngi mua vi nhng ngi bn . ng thi vi cnh tranh v gi cc doanh nghip cn cnh tranh nhau bng cht lng sn phm,bng cc phng thc thanh ton .Khi cc doanh nghip no khng p ng nhu cu th trng s b o thi khi th trng .Mi doanh nghip phi chu sc p khng ngng hon thin gi tr s dng ,tng cng cc hnh thc dch v .Do vy cnh tranh kinh t l phng thc vn ng pht trin nn kinh t th trng ,bo m mc tiu li nhun ti a ca doanh nghip qua li ch ca ngi tiu dng v ca x hi cng c m bo hn . 5/.Mi quan h cung cu v gi c : Cc b phn cu thnh th trng :cung cu ,gi c v cnh tranh khng tn ti c lp ring r vi nhau m chng lun tc ng qua li ln nhau to thnh mt th thng nht :th trng . Trn th trng mi hng ho u c mt hm cung v mt hm cu tun theo quy lut cung v quy lut cu .Kt hp hai quy lut cung,cu th ta c quy lut cung cu.Theo quy lut cung cu th mt hng ho s c bn theo gi va phi hp vi cung li ph hp vi 15. cu tc l cung v cu gp nhau.Ti mc gi thphoen mc gi cn bng cu s ln hn cung khi gi c s tng ln t im cn bng .Ngc li,khi gi c mc trn gi cn bng cung s ln hn cu khi c s d tha hng ho .Ngi bn mun bn c hng phi gim gi cho n khi mc gi cn bng 16. PHN II THC TRNG TH TRNG V PHNG PHP NGHIN CU TH TRNG CA DOANH NGHIP CNG NGHIP TRONG THI GIAN QUA I/Thc trng cng tc nghin cu th trng ca doanh nghip cng nghip : 1.Thc trng th trng : Tnh hnh th trng qua nhng nm i mi : - chuyn vic mua bn hng ho t c ch tp trung quan liu bao cp sang mua bn theo c ch th trng gi c c hnh thnh trn c s gi tr v quan h cung cu Chuyn th trng t trng thi" t cp,t tc"sang t do lu thng theo quy lut kinh t th trng v theo php lut .Vi s tham gia v vn ,k thut v lu thng hng ho lm cho th trng trong nc pht trin sng ng ,tng mc lu chuyn hng ho xh tng nhanh . -Th trng ngoi nc c m rng theo hng a dng ho v a phng ho cc quan h kinh t i ngoi . -Qun l nh nc v th trng ,hot ng thng mi c tin b v t chc h thng ,hch nh chnh xc v m ,to iu kin cho sn xut kinh doanh pht trin . * Hn ch cn khc phc: 17. -Th trng hng ho v s lng doanh nghip bung ra kinh doanh pht trin vi tc nhanh ,nhng nng tnh t pht .Nn thng nghip v c bn vn la mt nn thng nghip nh ,t chc phn tn mnh bun bn theo kiu"chp git"qua nhii tng nc,dn n tnh trng p gi u vo ,nng gi u ra th trng trong nc b chn p th trng nc ngoi . Cha thit lp c mi lin kt lu di gia c s sn xut vi nh bun v gia cc nh bun hnh thnh nhng knh lu khng n nh to iu kin h tr ,thc y sn xut,hng dn tiu dng ,xy dng th trng cung ng v tiu th vng chc c bit trn lnh vc bn vt t nng nghip, mua nng sn thc phm. -K cng php lut b vi phm ,trt t th trng cha c xc lp .Nn bun lu ,bun bn hng gi din ra nghim trng tc ng xu n sn xut v i sng. a/ Tnh hnh th trng trong nc : Tng mc lu chuyn hng ho bn l x hi tng ln hng nm .Nm 1990 t 19.031 t ng ,nm 1991 t 33.404 t ng , nm 1992 t 51.215 t ng, nm 1996 t 145.874 t ng nm 1997 t 158.000 t ng ,nm 1998 t 181.000 t ng . u nm 2000,tng sn phm ni a (GDP)tng 8,9%; gi tr sn xut cng nghip tng 15,6% ;gi tr sn xut nng lm thu sn tng 4,5%; tng mc bn l hng ho v dch v tng 6,4% . V th trng nng thn min ni nm 1998 c tin b tng trng tng mc bn l t 6%-->15% so vi1997. 18. V gi c trn th trng nm 1998 : Ga cc loi vt t , vt liu xy dng v hng tiu dng tng i n nh .Vic thc hin dn tem mt s mt hng nhp khu to iu kin cho cc c s sn xut v kinh doanh hng trong nc pht trin tt,gp phn tch cc vo cuc u tranh chng hng lu v gian ln thng mi . b/V tnh hnh nc ngoi : T khi thc hin ng li m ca giao lu bun bn vi nc ngoi kim ngch xut khu ca vit nam khng ngng c tng ln .iu c th hin : nm 1998 kim ngch xut khu lun lun tng tuy tc tng khng u .Giai on 1993--->1997 kim ngch xut khu gia tng vi tc thn k 30% mt nm . Nm 1998 v u nm 1999 kim ngch xut khu tng chm . Nguyn nhn khch quan do thin tai v khng hong ti chnh tin t : Do yu km ca ngnh ngoi thng . T thng 1-1999 n nay kim ngch xut khu tng tr li . 7 thng u nm kim ngch xut khu c nc t 1166 triu USD tng 12% so vi cng k nm ngoi . Nguyn nhn khch quan do 1 s nc chu qua cn khng hong , ang tng nhu cu nhp khu nh Nht , Hn Quc , th trng EU cng dnh cho Vit Nam 1 s thun li . Nguyn nhn ch quan : cc bin php khuyn khch xut khu ca chnh ph bt u pht huy tc dng c bit l ngh nh v m rng quyn kinh doanh xut nhp khu cho cc doanh nghip v qui ch xut khu . Cng vi n lc ca cc doanh nghip to nn s tng trng kim ngch xut khu trong my thng gn y . 19. Th trng xut khu Vit Nam ngy cng c m rng . Cc th trng ln Vit Nam l : Nht , Singapore , Trung Quc , i Loan , c , M , Thi lan , Thu S , Anh, Inxia , Php ,Nga , Italia , Malaysia . T trng xut khu ca Vit Nam vo cc th trng ny trong nhng nm qua gia tng nhanh t 58,7% tng kim ngch xut khu nm 1994 ln 87,2 % nm 1998 . Ngoi cc th trng ln nu trn kim ngch xut khu ca Vit Nam sang 1 s th trng mi nh Nam Phi , Trung cn ng cng tnng mnh trong thi gian gn y . Nghin cu 1 s th trng chnh : * Th trng ASEAN : K t khi Vit Nam tr thnh thnh vin chnh thc ca ASEAN quan h bun bn gia Vit Nam vi cc nc trong khi ngy cng pht trin v c nhng bc tng trng vt bc . n gia nnm 1999 th trng ASEAN chin 22% tng kim ngch xut khu ca Vit Nam v khong 32% tng kim ngch nhp khu .Vit Nam xut sang cc nc ASEAN go , giy dp , hng dt may ....v nhp xng , du , st thp , xe my . Do cc nc ASEAN c cng chung li th vi Vit nam li c trnh pht trin cao hn chng ta nn hng Vit Nam kh cnh tranh , mc nhp siu ngy cng tng , mi nm trung bnh ln ti 7,2 t USD . iu ny i hi nh nc v cc doanh nghip cng ngip khn trng tm ra gii php nng cao tnh cnh trannh ca hng Vit Nam . * Th trng Nht Bn : 20. Nht Bn l i tc kinh t quan trng hng u ca Vit Nam kim ngch xt nhp khu nm 1998 t gn 3 t USD . Ngy 26-5- 1999 chnh ph Nht Bn cp ti hu quc cho Vit Nam to c hi mi pht trin quan h thong mi gia 2 nc . Mc tiu t ra : n nm 2005 kim ngch xut khu ca Vit Nam v Nht t hn 5 tUSD . bin hi vng thnh hin thc cc doanh nghip cng nghip Vit Nam cn : Tng cng cng tc qun l cht lng sn phm : Nghin cu cc knh phn phi , tm hiu c tnh ca cc doanh nhn Nht Bn c kh nng thch ng . *Th trng M : y l th trng rng ln tim nng , mnh v kh nng thanh ton , kh nng cnh tranh cng rt khc lit . Bn nm qua t khi M bnh thng ho quan h vi Vit Nam quan h bun bn gia 2 nc pht trin theo chiu hng tt . n nay kim ngch xut nhp gia Vit Nam - M t gn 1 t USD/nm . Vit Nam xut khu sang M : c ph , hi sn , hng may mc ... v nhp t M : thit b my mc , nguyn vt liu . Sp ti hip nh thng mi Vit Nam - M c k kt s m ra trin vng mi trong quan h thng mi gia 2 nc . n nhnn c hi mi ny cc doanh nghip Vit Nam cn n lc phn u nng cao tnh cnh tranh cc hng Vit Nam th mi c th thm nhp v tr vng trn th trng rng ln ny . Nghin cu cc th trng khc nh EU ,Nga , Trung Quc .. ta c nhn nh chung : tnh cnh tranh ca hng Vit Nam cn rt yu . Mun m rng th 21. trng ,y mnh xut khu , bt buc phi nng tnh cnh tranh ca hng Vit Nam. 2/ Thc trng v nhng c im t chc doanh nghip cng nghip theo c ch th trng : Chuyn sang c ch th trng ,cc doanh nghip phi t hoch ton v chu trch nhim v kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca mnh .S tn ti hay dit vong ca doanh nghip do th trng quyt nh v vy hin nay cc doanh nghip rt ra kt lun "phi bn ci th trng cn ch khng phi bn ci m mnh c ". nm bt c nhu cu v tnh hnh th trng cc doanh nghip tin hnh cc cng tc nghin cu th trng . Cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip hin nay khng cn l hnh thc m n c coi l mt cng vic , c tin hnh 1cch thng xuyn .Vic nghin cu th trng c tin hnh 2 cp : Nghin cu khi qut th trng :nghin cu tng cung ,tng cu gi c hng ho . Nghin cu chi tit th trng : nhu cu khch hng , s lng .. Phng php nghin cu thng tin th trng c s dng l 2 phng php : nghin cu ti bn v nghin cu ti hin trng . Vic tin hnh cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip bc u cho php cc doanh nghip xc nh c nhu cu th trng ,d bo tnh hnh th trng ,nh gi kh nng cnh tranh ca doanh nghip so vi i th cnh tranh.Tuy nhin mc u t cho cng tc nghin cu th trng ca doanh nghip cn thp cha c cn 22. b chuyn trch v cng tc nghin cu th trng c trnh chuyn mn cao , cha c s phi hp cht ch vi mt s t chc chnh ph. Trong nhng nm va qua hot ng nghin cu th trng cc cng ty c tin hnh nh sau : *V phng php thu thp thng tin v th trng :Cng c tin hnh theo 2 cch nghin cu ti bn v nghin cu ti hin trng . -Nghin cu ti bn : theo cch ny cng ty c c cc thng tin v th trng ch yu thng qua cc bo co v tnh hnh th trng ,tnh hnh thc hin k hoch thng mi mi nm . -Nghin cu ti hin trng: theo cch ny c c cc thng tin v th trng .Ngoi ra cng ty cng t chc cc on cn b i kho st th trng , thu thp cc thng tin phn hi trc tip ca khch hng ... qua nm bt c cc nhu cu khch hng cng nh kh nng tiu th tng loi hng ho trn tng khu vc . Tuy nhin : Nhn chung trong nhng nm qua cc hot ng nghin cu khng c thc hin 1 cch chuyn mn m hu nh ch dng vic nghin cu khi qut th trng nh nghin cu tng cung ,tng cu ch cha i su vo nghin cu chi tit th trng . iu ny th hin vic cha xc nh t trng th trng m mnh t c ,khng c c cc thng tin chi tit v i th cnh tranh ...Nguyn nhn l do: *V chng loi mt hng kinh doanh ca doanh nghip rt phong ph v a dng do s rt tn km v kh khn c th tin hnh nghin cu chi tit cho tng mt hng . Bn cnh doanh nghip li bao gm rt nhiu n v trc thuc m mi n v ny li hot ng gn nh c lp v cng kinh doanh nhiu mt hng do nu tin 23. hnh nghin cu th trng th c th nghin cu mt cch khi qut nhm i n cc quyt nh mang tnh ch o chung. *V d v cng tc nghin cu th trng nc ngoi tng cng ty dt may Vit Nam: Tng cng ty dt may Vit Nam l mt tng cng ty c vai tr rt ln trong vic qun l v nh hng cho s pht trin ca ngnh dt may Vit Nam .Mt trong nhng c hi v cng l mt kh khn cho s pht trin ca ngnh dt may Vit Nam l vic tham gia vo th trng dt may th gii trong iu kin cnh tranh trn th trng l rt ln. c th tn ti v pht trin c trong th trng vic cn lm trc ht i vi tng cng ty l nghin cu th trng . V vic nghin cu khi qut th trng :tng cng ty lun ch ti vic nghin cu cc nhn t mang tnh cht ton cu v n chnh l tin cho s pht trin trong tng lai ca tng cng ty .iu ny c thc hin kh r trong chin lc pht trin ngnh dt may Vit Nam ti nm 2010. trong chin lc ny tng cng ty a ra mt bn d tho v th trng cho hot ng ca mnh trong nhng nm ti , nh gi c nhng mt thun li cng nh nhng kh khn hn ch m ngnh dt may Vit Nam s gp phi khi thm nhp vo th trng th gii .c bit khi Vit Nam k kt hip nh thng mi song phng vi M,cc hip nh v thu ca AFTA,APEC c thc hin i vi Vit Nam v khi Vit Nam tham gia vo t chc thng mi th gii WTO. Hot ng nghin cu th trng cng quan tm n nhng yu t v kinh t chnh tr , php lut ca cc nc ,cc vng kinh t m 24. tng cng ty thc hin hot ng xut khu y l iu kin ban u quyt nh ti vic tng cng ty c th xut khu sang th trng cc nc ny hay khng . Trc kia hot ng nghin cu th trng ca tng cng ty thng khng quan tm nhiu ti cc yu t v mi trng vn ho ca cc vng th trng . V nghin cu chi tit th trng: Tng cng ty thng xuyn t chc cc cuc hi tho v cc th trng xut khu hng may mc .Gia tng cng ty v cc n v thnh vin cp nht nhng thng tin v gi c hng ho nguyn vt liu , tnh hnh bin ng trn th trng th gii nh hng ti hot ng xut khu ca ton cng ty , t rt ra nhng nhn xt v a ra cc gii php tt nht trong vic m rng v thm nhp th trng nc ngoi . Trong thi gian qua tng cng ty c nhiu on cn b i tham gia cc hi ch trin lm , tham quan kho st mt s nc Nht Bn , Trung Quc, M ,EU. tm hiu v th trng tng cng ty cng thc hin hot ng nghin cu th trng nc ngoi thng qua mt s vn phng i din ca tng cng ty trn cc th trng Nga, Nht , ng u hot ng nghin cu th trng trong thi gian qua ca tng cng ty cng thu c mt s kt qu nht nh :Tng cng ty a ra nhiu mu m qun o v pht trin thm mt s sn phm mi cho ph hp v nhu cu th trng .c bit ,t trng hng xut khu trc tip ca tng cng ty trong nhng nm qua tng ln ng k . 25. iu chng t tng cng ty tng bc tip cn c vi th trng th gii. Tuy nhin hot ng nghin cu th trng ca tng cng ty cn rt hn ch do s eo hp v ti chnh cho hot ng ny .Vic nghin cu th trng din ra khng lin tc , u n v nhng thng tin thu c thng khng y v c chnh xc cha cao .Do cc chnh sch ra cha t hiu qu cao, cha nhanh nhy vi s bin ng ca th trng quc t , c bit l trong cuc khng hong ti chnh va qua th trng phi hn ngch ca tng cng ty b suy gim ng k . Phn ln vic nghin cu c thc hin gin tip thng qua ti liu ca cc t chc trong v ngoi nc thng qua bo ch . Phng php ny c u im l chi ph thp v c tc dng tt trong vic nghin cu th trng mt cch khi qut tuy nhin n khng cho bit chnh xc v nhu cu chi tit ca th trng . T v d trn cng tc nghin cu th trng trong nc v nc ngoi cho thy : cc doanh nghip c s quan tm , ch n cng tc nghin cu th trng . Song c th do nguyn nhn ch quan l : Ban lnh o cha thc s thy ht c tm quan trng ca cng tc nghin cu th trng hoc do nguyn nhn khch quan l kh nng v ti chnh ,nhn lc khng cho php m cng tc nghin cu th trng vn cha c u t mt cch ng mc. II / Mt s kin ngh nhm pht trin th trng v hon thin cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip cng nghip: 1.V pht trin th trng: 26. a/Pht trin th trng ni a . T u nm 1998 n nay do tc ng xu ca khng hong kinh t v thin tai , sc mua trong dn gim st hng ho v th tn ng ln, nn vic kch cu ang c t ra mt cch cp bch . Pht trin th trng ni a cn thc hin mt s gii php sau : Th nht: Tng sc mua ca dn c c bit dn c nng thn .Sc mua ca nng dn ph thuc vo nhiu yu t: Tng sn lng ,gi c hp l , s chuyn i c cu kinh t trong nng nghip . Sc mua ca cng nhn vin chc ph thuc vo tin lng m sau ci tin n nay gi tng ln 50% . Th hai : Tng u t xy dng v c s vt cht cho x hi . Tng t l vn u t ca nh nc . Trong lc ny l mt bin php quan trng tng sc mua , gii quyt cng n vic lm, thc y sn xut trong nc pht trin. Th ba: V tin t v tn dng :Cn theo di trc tip cht ch din bin trn th trng trong nc v nc ngoi , li sut huy ng v li cho vay cng cn c i chiu vi tc tng gi tiu dng gp phn tng trng kinh t trnh lm pht. Trong mt chng mc no c th gim thu tng sc mua . Th t: T chc hot ng th trng thng sut ,hng ho i mi a dng hp ti tin nhn dn ,p dng cc phng php bn tr gp . b. Pht trin th trng xut khu : 27. M rng th trng, y mnh xut khu l nhim v trng tm trong lnh vc hot ng thng mi nc ta hin nay . Mt l : Nng cao cht lng h gi thnh sn phm xut khu y l bin php rt quan trng m rng th trng u t chiu su , tip nhn cng ngh tin tin , cng c khu qun l , tng nng sut lao ng . c bit cn sm p dng cc h thng qun l cht lng theo tiu chun quc t . Hai l : y mnh hot ng xc tin thng mi qun l hot ng xc tin thng mi trong c nc .Tng cng xc tin thng mi gip cc thng nhn Vit Nam tm c khch hng , cc thng v c th nghin cu xy dng v ng k c th vi b thng mi v tr gi kim ngch xut khu vo tng th trng . Ba l : o to i ng doanh nhn Vit Nam gii nghip v , ngoi ng,c bn lnh ng u vi kh khn , dm cnh tranh v ginh chin thng . 2/ Kin ngh i vinh nc : -Nh nc cn thit lp mt h thng thng tin y v tnh hnh th trng trong v ngoi nc to iu kin thun li cho cc doanh nghip tin hnh cng tc nghin cu th trng . -Gim cc cc doanh nghip cng nghip c iu kin s dng rng ri mng Internet truy cp thng tin , giao dch vi khch hng . -M cc lp o to, bi dng kin thc v nghin cu th trng cho cc cn b kinh doanh ca cc doanh nghip . 28. PHN III NHNG GII PHP I VI DOANH NGHIP CNG NGHIP Trn c s ca lun c khoa hc ca qun tr knh marketing v kt qu thu nhn thng tin , gp phn to ra nhng tin tt nht cho cng vic nghin cu th trng ca doanh nghip cng nghip . 1/ mnh cng tc nghin cu th trng a ra quyt nh kinh doanh ng n kp thi . Trong tt c doanh nghip cng nghip, c rt nhiu doanh nghip , gp rt nhiu kh khn v tiu th hng ho , dn ti tn hng v nh hng ti chnh , khng c hng ng n cho cho vic sn xut hp l , v s yu km trong khu tip cn th trng m nguyn nhn chinh l do cha c s u t thch ng v y vo vic nghin cu th trng . Mc d co phng tiu th th trng sang hot ng ca phng ny ch yu tp chung vo cng tc tiu th sn phm ca doanh nghip , xem nh cng tc th trng , mt lnh vc gn b vi vic tiu th sn phm . cng vic nghin cu th trng ca doanh nghip thng tp chung mt nhm trong phng , hoc ch tnh c sn t trc m khng lng trc tnh cnh tranh ca hng ho nhp khu hay hng khc v nhng im g hn , km sn phm mnh .Cng vi cc trnh ca cc nhn vin cn hn ch thiu kinh nghim v nghip v marketing v lm vic thiu vn ng sng to .Vy thng tin v th trng cn sai lch v sn phm , khng y v thiu tnh khoa hc , kt qu 1 s th trng b gim hoc trit tiu hon ton , ng thi vi s gim chu k sng ca mt sn phm , v sn phm mi a ra thiu theo st s bin i ca nhu cu ca gii tiu dng . 29. nm vng nhng thng tin ny nh my c th tin hnh cc iu tra thm v qui m th trng hin ti nm khi lng hng cu, c cu v co gin ca nhu cu .c bit cn xc nh th trng mc tiu v tp trung khch hng tim nng v trng im ca nh my . Nh my cn quan tm tm trin vng nhng th trng mi , c chin lc sn xut . -Khu vc no l th trng c trin vng nht i vi sn phm ca nh my . -i tng l khch hng tim nng . -Kh nng bn hng l bao nhiu , chn phng php no . - Mc ca cu th trng tim nng v hin ti thm d mc tho mn bo ho v cu trc th trng. -Cc xu hng cung sn phm . Cc i th cnh tranh . - Cc nh hng ca c cu u t cn tr li nhng cu hi v s thay i c cu doanh nghip cung ng hng ho . - C nhng qui ch v vic o to v s dng 1 ng cn b , nhn vin tip th c trnh cao , c chuyn mn kinh nghip trong lnh vc marketing trong cng nghip .Tng cng c v s lng v cht lng .Mt s kin xut ng gp trong nghin cu th trng ca doanh nghip cng nghip hin nay , gc cn hn ch . 2)Gii php pht trin mt s ngnh lnh vc : - Cng nghip: +Tp trung tho g nhng kh khn trong sn xut kinh doanh , nht l nhng kh khn v vn , t chc sn xut v th trng .Phn u nng cao cht lng h gi thnh sn phm , nng cao sc cnh tranh 30. m rng th trng xut khu , cnh tranh vi hng ngoi nhp , thc hin ch trng : hng ni a chim lnh th trng . + Quan tm n u t vn v c ch khuyn khch pht trin ngnh in t tin hc , c kim kh , dt may v cng nghip ch bin thc phm , cng nghip sn xut vt liu xy dng . +Khun khch pht trin cng nghip va v nh , pht trin tiu th cng nghip trong nng thn . +Trin khai thi cng v thu ht vn u t vo cc khu cng nghip khuyn khch v to iu kin cc nh u t vo cc khu cng nghip tp trung -nng nghip : y nhanh s chuyn dch c cu sn xut nng thn theo hng pht trin cc loi nng sn hng ho c cht lng v gi tr cao hng ti 1 nn nng nghip sinh thi , m mang cc hot ng dch v pht trin cng nghip , tiu th cng nghip trong nng thn , nht l trong lnh vc ch bin v tiu th nng sn thc phm . + o to ngnh ngh gii quyt vic lm trong nng thn cc vng ven . + Tip tc i mi cng tc qun l hp tc x nng nghip cho ph hp vi m hnh hp tc x mi , to iu kin pht trin cc loi hnh kinh t hp tc a dng trong nng nghip . + Nghin cu hon chnh qui hoch v m rng vng chuyn canh nh vng cy n qu , vng rau sch . + Tch cc thc hin xo i gim ngho , xy dng nng thn mi . + Huy ng ngun vn xy dng c s h tng. 31. -Thng mi du lch dch v : Khai thc ngun hng , y mnh bn bun v bn l , tng doanh s . + T chc v cng c th trng nng cao trch nhim cu cc t chc thng nghip quc doanh trong vic tiu th hng ho cho cc doanh nghip . + Tho g nhng kh khn , to ra cc sn phm du lch c cht lng , thu ht khch du lch trong , ngoi nc . + Tng cng cc bin php qun l hng ho. - Thu chi ngn sch : +Trn c s d bo tc tng GDP khong 7% nm 2000, tc tng gi khong 5%, kh nng c th tng thu ngn sch .Tng thu ngn sch trn a bn tng 1,8% so vi nm 1999 . + Bc u d kin tng chi ngn sch a phng tng 17% . 3) hon thin cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip cn: -Thnh lp t chuyn ph trch cng tc nghin cu th trng . -Mt khc vi tm quan trng ca cng tc nghin cu th trng th phi c s u t ring v kinh ph hot ng , nhn s . -V nhn s ca t nghin cu th trng: tuyn chn cc cn b c kh nng phn tch , c nng lc kinh nghim ,nhy bn vi nhng din bin trn th trng . - Lin kt vi cc trung tm o to o to cn b nghin cu th trng ca doanh nghip cng nghip v thm nhng cn b mi . 32. -u t c s vt cht k thut . - Vi cc doanh nghip khng c kh nng v ti chnh , nhn s thnh lp b phn chuyn trch v cng tc nghin cu th trng th c th i thu cc cng ty nghin cu th trng h tin hnh nghin cu th trng cho mnh.Cc cng ty nghin cu th trng chuyn hot ng trong lnh vc ny do vy h c th lm vic nhanh chng v chnh xc .V th chi ph thu cng ty nghin cu th trng l kh cao v hot ng nghin cu th trng phi c tin hnh 1 cch thng xuyn lin tc Chnh v vy : cc doanh nghip phi tp chung kh nng thnh lp b phn nghin cu th trng ca mnh . 33. KT LUN Trc kia mi doanh nghip cng nghip n sn xut ch tiu a xung p dng nghin cu th trng cho doanh nghip cn hn ch nhng hin nay trong nn kinh t th trng th doanh nghip cng nghip ang pht trin th trng nghin cu . Th trng l cng tc ht sc quan trng bi v hng ho cng nghip sn xut bao gi cng ln l chi ph sn phm ln cho nn gy kh khn cho doanh nghip cng nghip v bo qun , chi ph my mc .vv......Do vy nghin cu th trng l c s cho vic sn xut ca doanh nghip , hiu qu cng nghip . ti "nghin cu th trng vi s pht trin ca doanh nghip cng nghip " nh gi tnh hnh th trng cc doanh nghip cng nghip trn c s nhm m rng th trng v cng tc nghin cu th trng , nh hng pht trin 1 s nghnh lnh vc doanh nghip cng nghip 34. MC LC LI M U PHN I - L THUYT CHUNG V TH TRNG V CNG TC NGHIN CU TH TRNG DOANH NGHIP CNG NGHIP . I-Cc khi nim v th trng 1.Khi nim marketing 2.Khi nim v th trng II-c im ca th trng vi doanh nghip cng nghip 1. c im chung ca th trng 2.Hnh thc pht trin ca hng ho cng nghip . 3.Cc phng php nghin cu th trng 4.Chn nhn hiu trn th trng mc tiu ca doanh nghip cng nghip III-Cc b phn cu thnh th trng : 1.Cung 2.Cu 35. 3.Ga c 4.Cnh tranh 5.Mi quan h cung- cu v gi c PHN II -THC TRNG TH TRNG V PHNG PHP NGHIN CU TH TRNG CA DOANH NGHIP TRONG THI GIAN QUA I-Thc trng th trng v cng tc nghin cu th trng ca doanh nghip cng nghip . 1.Thc trng th trng 2.Thc trng v nhng c im t chc doanh nghip cng nghip theo c ch th trng . II-Mt s kin ngh nhm pht trin th trng v hon thin cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip cng nghip 1.V pht trin th trng 2.Kin ngh i vi nh nc PHN III - NHNG GII PHP I VI DOANH NGHIP CNG NGHIP 1.y mnh cng tc nghin cu th trng 2.Gii php pht trin mt s ngnh lnh vc 3.Hon thin cng tc nghin cu th trng cc doanh nghip KT LUN