of 17 /17
ВИДОВИ НА КОНФЛИКТИ ВИДОВИ НА КОНФЛИКТИ

(6,2) vidovi na konflikti

Embed Size (px)

Text of (6,2) vidovi na konflikti

Page 1: (6,2) vidovi na konflikti

ВИДОВИ НА КОНФЛИКТИВИДОВИ НА КОНФЛИКТИ

Page 2: (6,2) vidovi na konflikti

Во општеството постојат повеќе Во општеството постојат повеќе најразлични видови конфликти. најразлични видови конфликти.

Нивното познавање ни овозможува Нивното познавање ни овозможува поблиску да ги запознаеме и со тоа поблиску да ги запознаеме и со тоа полесно да ги решаваме.полесно да ги решаваме.

Постојат повеќе поделби на Постојат повеќе поделби на конфликтите кои се извршени конфликтите кои се извршени според тоа од кој агол ги гледаме според тоа од кој агол ги гледаме т.е. во зависност од тоа кој т.е. во зависност од тоа кој критериум го применуваме за нивна критериум го применуваме за нивна поделбаподелба. .

Page 3: (6,2) vidovi na konflikti

Класификација на разните Класификација на разните видови на конфликтивидови на конфликти

Ако како критериум за поделба на Ако како критериум за поделба на конфликтите е конфликтите е местото каде тие се местото каде тие се случуваатслучуваат т.е. дали тие се случуваат т.е. дали тие се случуваат во рамките на една држава во рамките на една држава (општество) или се случуваат помеѓу (општество) или се случуваат помеѓу различни држави (општества) различни држави (општества) разликуваме:разликуваме:

• Внатрешни конфликтиВнатрешни конфликти • Меѓудржавни (меѓуопштествени) Меѓудржавни (меѓуопштествени)

конфликтиконфликти • Комбинација од Комбинација од

внатреопштествени и внатреопштествени и меѓуопштествени конфликтимеѓуопштествени конфликти

Page 4: (6,2) vidovi na konflikti

Внатрешни,Внатрешни, меѓудржавни (меѓуопштествени) меѓудржавни (меѓуопштествени) и комбинација од внатреопштествени и и комбинација од внатреопштествени и

меѓуопштествени конфликтимеѓуопштествени конфликти

Page 5: (6,2) vidovi na konflikti

Внатрешни конфликтиВнатрешни конфликти

Внатрешни конфликтиВнатрешни конфликти или конфликти во или конфликти во рамките на државата т.е. општеството рамките на државата т.е. општеството (внатреопштествени конфликти)(внатреопштествени конфликти). .

Овие конфликти се случуваат меѓу луѓето или Овие конфликти се случуваат меѓу луѓето или меѓу различни групи на луѓе од една заедничка меѓу различни групи на луѓе од една заедничка држава. држава.

Најчесто причината е тоа што тие имаат Најчесто причината е тоа што тие имаат поинакво разбирање за проблемите и нивното поинакво разбирање за проблемите и нивното решавање од другите членови. решавање од другите членови.

Во демократските држави овие конфликти Во демократските држави овие конфликти ретко завршуваат на најлош можен начин т.е. ретко завршуваат на најлош можен начин т.е. со граѓанска војна. со граѓанска војна.

Но ако таква војна се случи тогаш политичките Но ако таква војна се случи тогаш политичките елити или тоа го сакале да се случи или не елити или тоа го сакале да се случи или не биле способни тоа да го спречат.биле способни тоа да го спречат.

Page 6: (6,2) vidovi na konflikti

Меѓудржавни (меѓуопштествени) Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликти конфликти

Меѓудржавни (меѓуопштествени) Меѓудржавни (меѓуопштествени) конфликтиконфликти кои се случуваат меѓу две или кои се случуваат меѓу две или повеќе различни држави во светот. повеќе различни држави во светот.

Причините за вакви конфликти можат да бидат Причините за вакви конфликти можат да бидат најразлични како што се проблеми со најразлични како што се проблеми со меѓуграничната линија, борбата околу меѓуграничната линија, борбата околу природните богатства, неслагањето околу природните богатства, неслагањето околу одредени прашања и сл. одредени прашања и сл.

Ваквите конфликти многу често завршуваат со Ваквите конфликти многу често завршуваат со војни во кои се вмешуваат и држави кои војни во кои се вмешуваат и држави кои предходно не биле засегнати. предходно не биле засегнати.

Сигурно најлошата форма на ваквите Сигурно најлошата форма на ваквите конфликти се светските војни.конфликти се светските војни.

Page 7: (6,2) vidovi na konflikti

Комбинација од внатреопштествени и Комбинација од внатреопштествени и меѓуопштествени конфликтимеѓуопштествени конфликти

Обично во светот имаме примери кога во Обично во светот имаме примери кога во една држава започнува граѓанска војна една држава започнува граѓанска војна во која спротиставени страни се во која спротиставени страни се мнозинското население и едно мнозинското население и едно малцинство што има соседна матична малцинство што има соседна матична држава. држава.

Тогаш имаме Тогаш имаме вмешувањевмешување или доаѓање или доаѓање на помош на „браќата преку граница„. на помош на „браќата преку граница„.

Многу често малцинските прашања се Многу често малцинските прашања се користат за да се започне војна со користат за да се започне војна со соседната земја.соседната земја.

Page 8: (6,2) vidovi na konflikti

Скриени и видливи конфликтиСкриени и видливи конфликти

Page 9: (6,2) vidovi na konflikti

Скриени конфликтиСкриени конфликти

Скриени конфликтиСкриени конфликти уште се уште се нарекуваат нарекуваат латентни конфликтилатентни конфликти. .

Кога Кога спротиставените интересиспротиставените интереси се се придружени со однесување што не е придружени со однесување што не е конфликтно, велиме дека конфликтно, велиме дека конфликтот конфликтот е прикриене прикриен. .

Тоа што тие не се забележуваат не Тоа што тие не се забележуваат не значи дека не можат да бидат значи дека не можат да бидат покомплицирани и да доведат до покомплицирани и да доведат до посериозни последици. посериозни последици.

Page 10: (6,2) vidovi na konflikti

Видливите конфликтиВидливите конфликти

Видливите конфликти Видливите конфликти кои уште се кои уште се нарекуваатнарекуваат манифестни конфликтиманифестни конфликти се се видливи, пред се по јасно видливи, пред се по јасно манифестираното конфликтно манифестираното конфликтно однесување на учесниците и имаат однесување на учесниците и имаат предност во решавањето затоа што предност во решавањето затоа што секогаш знаеме какви се проблемите, секогаш знаеме какви се проблемите, кои се учесниците во нив, какви се кои се учесниците во нив, какви се последиците, со кои средства ќе тргнеме последиците, со кои средства ќе тргнеме во нивното решавање и сл. во нивното решавање и сл.

Во вакви конфликти секој може да даде Во вакви конфликти секој може да даде свој допринос во нивното разрешување.свој допринос во нивното разрешување.

Page 11: (6,2) vidovi na konflikti

Реални и нереални конфликтиРеални и нереални конфликти

Page 12: (6,2) vidovi na konflikti

Реални конфликтиРеални конфликти

Реални конфликтиРеални конфликти, секогаш имаат , секогаш имаат своја причина и свој повод. своја причина и свој повод.

Тоа може да бидат исти или слични Тоа може да бидат исти или слични интереси, желби, спротиставени интереси, желби, спротиставени мислења за тоа што се смета за добро мислења за тоа што се смета за добро или лошо да се направи во одредена или лошо да се направи во одредена ситуација и т.н. ситуација и т.н.

Пример за таков конфликт може да биде Пример за таков конфликт може да биде социјалниот конфликт меѓу социјалниот конфликт меѓу работодавецот и синдикатот. работодавецот и синдикатот.

Page 13: (6,2) vidovi na konflikti

Нереални конфликтиНереални конфликти

Нереални конфликтиНереални конфликти се случуваат кога нема се случуваат кога нема некоја вистинска причина за постоење на некоја вистинска причина за постоење на судир. судир.

За нив можеме да кажеме дека повеќе се За нив можеме да кажеме дека повеќе се резултат на одредени човечки слабости, резултат на одредени човечки слабости, нетрпеливости, предрасуди, недоразбирања, нетрпеливости, предрасуди, недоразбирања, несогласувања и сл. несогласувања и сл.

Кажано со други зборови кога една одредена Кажано со други зборови кога една одредена интеракција вклучува заеднички интереси, што интеракција вклучува заеднички интереси, што значи нема спротиставени интереси, но значи нема спротиставени интереси, но присустно е конфликтното однесување, велиме присустно е конфликтното однесување, велиме дека дека конфликтот е нереален конфликтот е нереален илиили лажен лажен..

Page 14: (6,2) vidovi na konflikti

Деструктивни и конструктивни Деструктивни и конструктивни конфликтиконфликти

Page 15: (6,2) vidovi na konflikti

Деструктивни конфликтиДеструктивни конфликти

Деструктивни конфликтиДеструктивни конфликти, на кои , на кои се гледа како на нешто што во се гледа како на нешто што во основа е лошо, што има негативни основа е лошо, што има негативни последици т.е. ги нарушува последици т.е. ги нарушува односите помеѓу луѓето т.е. меѓу односите помеѓу луѓето т.е. меѓу конфронтираните страни без конфронтираните страни без разлика дали станува збор за разлика дали станува збор за поединци или за цели групи на поединци или за цели групи на луѓе. луѓе.

Page 16: (6,2) vidovi na konflikti

Конструктивни конфликтиКонструктивни конфликти

Конструктивни конфликтиКонструктивни конфликти се се карактеризираат со позитивни исходи карактеризираат со позитивни исходи затоа што сите учесници во конфликтот затоа што сите учесници во конфликтот се задоволни и чувствуваат дека се се задоволни и чувствуваат дека се здобиле со некакви позитивни ефекти и здобиле со некакви позитивни ефекти и вредности како резултат на конфликтотвредности како резултат на конфликтот

На конфликтот не се гледа како на На конфликтот не се гледа како на деструктивна биткадеструктивна битка туку како на туку како на конструктивен предизвикконструктивен предизвик што нуди што нуди можност за лично докажување, можност за лично докажување, промоција и напредок.промоција и напредок.

Page 17: (6,2) vidovi na konflikti

Разлика меѓу поимот конфликт Разлика меѓу поимот конфликт и„судир“и„судир“

Би требало да правиме разлика меѓу поимот конфликт и Би требало да правиме разлика меѓу поимот конфликт и „судир„„судир„ како еден специфичен однос меѓу две страни како еден специфичен однос меѓу две страни кој може но и не мора да прерасне во конфликт. кој може но и не мора да прерасне во конфликт.

Како пример за судири во современото општество Како пример за судири во современото општество можеме да ги споменеме:можеме да ги споменеме:

4.4. судир меѓу генерациисудир меѓу генерации5.5. судир меѓу различните половисудир меѓу различните полови6.6. судир меѓу градот и селотосудир меѓу градот и селото7.7. судир меѓу елитна и масовна културасудир меѓу елитна и масовна култура8.8. судир меѓу вработени и невработенисудир меѓу вработени и невработени9.9. судир меѓу патријалхално и современо воспитани луѓесудир меѓу патријалхално и современо воспитани луѓе10.10. судир во сфаќањата во врска со хомосексуалците и судир во сфаќањата во врска со хомосексуалците и

нивните права и т.н.нивните права и т.н.