Gợi ý đường lối

Embed Size (px)

Text of Gợi ý đường lối

  • 1. Cu 1: Qu trnh chun b v chnh tr, t tng, t chc ca lnh t Nguyni Quc cho vic thnh lp CSVN? Ni dung c bn trong cng lnh CM utin ca ng thng 2/1930? Qu trnh chun b v chnh tr, t tng, t chc ca lnh t Nguyn iQuc cho vic thnh lp CSVN Sau tht bi ca hai khuynh hng yu nc phong kin v dn ch t sn.Cch mngVit Nam ng trc s khng hong ng li ht sc su sc.i hi bc thit lc ny l phic mt ng li CM ng n a CM t nc tin ln. Trc i hi , Nguyn TtThnh ra i tm ng cu nc v Ngi c nhng chun b trc tip v ng li chnhtr v v t chc cho vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam: -Ngy 5/6/1911, Nguyn Tt Thnh (Nguyn i Quc) ra i tm ng cu nc.Trongqu trnh tm ng cu nc, Ngi tm hiu k cc cuc CM in hnh trn th gii. Nginh gi cao t tng t do, bnh ng, bc i v quyn con ngi ca cc cuc CM t sn tiubiu nh Cch mng M (1776), Cch mng Php (1789), nhng cng nhn thc r nhnghn ch ca cc cuc cch mng t sn. T , Nguyn i Quc khng nh: con ng cchmng t sn khng th a li c lp v hnh phc thc s cho nhn dn cc nc ni chung,nhn dn Vit Nam ni ring. -Nguyn i Quc c bit quan tm tm hiu cuc Cch mng Thng Mi Nga nm1917. Ngi rt ra kt lun: Trong th gii by gi ch c Cch mnh Nga l thnh cng, vthnh cng n ni, ngha l dn chng c hng ci hnh phc t do, bnh ng tht. B sung thm cc s kin ca nm 1917, 1919 vo y. -Vo thng 7/1920, Nguyn i Quc c bn S tho ln th nht nhng lun cng vvn dn tc v vn thuc a ca Lnin ng trn bo Nhn o. Ngi tm thy tronglun cng ca L-nin li gii p v con ng gii phng cho nhn dn Vit Nam; v vn thuc a trong mi quan h vi phong tro cch mng th gii. -Ti i hi ng X hi Php (thng 12/1920), Nguyn i Quc b phiu tn thnhvic gia nhp Quc t Cng sn v tham gia thnh lp ng Cng sn Php. S kin ny nhdu bc ngot trong cuc i hot ng cch mng ca Ngi t ngi yu nc tr thnhngi cng sn v tm thy con ng cu nc ng n: Mun cu nc v gii phng dntc khng c con ng no khc con ng cch mng v sn. -T y, cng vi vic thc hin nhim v i vi phong tro cng sn quc t, Nguyni Quc xc tin truyn b ch ngha Mc-Lnin, vch phng hng chin lc cch mngVit Nam v chun b iu kin thnh lp ng Cng sn Vit Nam.Ngi nhn mnh: cchmng mun thnh cng phi c ng cch mng chn chnh lnh o; ng phi c h t tngtin tin, cch mng v khoa hc dn ng, l h t tng Mc-Lnin. Ngi vit nhiubi ng trn cc boNgi cng kh, Nhn o, i sng cng nhnnhm truyn b ch nghaMc-Lnin vo Vit Nam. Ngi xut bn mt s tc phm, c bit l tc phm Bn n ch thc dn Php (1925) vch r m mu v th on ca ch ngha quc, t khi dymnh m tinh thn yu nc, thc tnh tinh thn dn tc nhm nh ui thc dn Php xmlc. -Thng 11/1924, Nguyn i Quc n Qung Chu (Trung Quc)chun b cho vic thnhlp ng Cng Sn Vit Nam. Ti y, Ngi sng lp ra Hi lin hip cc dn tc thuc a bp bc -ng. Thng 6/1925 ngi thnh lp Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin, m cclp hun luyn chnh tr cho cn b cch mng Vit Nam.

2. -Cng vi vic o to cn b, Nguyn i Quc t chc ra cc t bo Thanh nin,Cng nng, Lnh cch mnh, Tin Phong nhm truyn b ch ngha Mc-Lnin vo Vit Nam.Quan im cch mng ca Nguyn i Quc thc tnh v gic ng qun chng, thc yphong tro u tranh yu nc ca nhn dn pht trin theo con ng CM v sn.-Nm 1927, B Tuyn truyn ca Hi lin hip cc dn tc b p bc xut bn tc phmng cch mnh (tp hp cc bi ging ca Nguyn i Quc lp hun luyn chnh tr cHi Vit Nam cch mng thanh nin). Tc phmch r tnh cht v nhim v ca cch mng VitNam l cch mng gii phng dn tc m ng tin ln ch ngha x hi.Hai cuc cch mngny c quan h mt thit vi nhau; cch mng l s nghip ca qun chng l vic chng c dnchng ch khng phi vic ca mt hai ngi, do phi on kt ton dn.Nhng ci ct can l cng - nng v phi lun ghi nh rng cng nng l ngi ch cch mnh, cng nng lgc cch mnh.Tc phm ng cch mnh cpnhng vn c bn ca mt cng lnhchnh tr, chun b v t tng, chnh tr cho vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam.-Nguyn i Quc khng nh: Mun thng li th cch mng phi c mt ng lnh o.ng mun vng th phi c ch ngha lm ct, ch ngha chn chnh nht, chc chn nht, cchmnh nht l ch ngha Lnin.-V vn on kt quc t ca cch mng Vit Nam, Nguyn i Quc xc nh: Cchmnh An Nam cng l mt b phn trong cch mnh th gii. Ai lm cch mnh trong th giiu l ng ch ca dn An Nam c.-V phng php cch mng, Ngi nhn mnh n vic phi gic ng v t chc qunchng cch mng, phi lm cho qun chng hiu r mc ch cch mng, bit ng tm hip lc nh giai cp p bc mnh, lm cch mng phi bit cch lm, phi c mu chc, cnh th mi bo m thnh cng cho cuc khi ngha vi s ni dy ca ton dnB sung nhng s kin cui nm 1929.Hi ngh thnh lp ng (2.1930) thng qua nhng vn kin no? Cng lao ca NAQth hin nh th no Hi ngh ny?Hy trnh by ni dung Cng lnh chnh tr u tin ca ng thng2/1930? Nu ngha? Hi ngh thnh lp ng cng sn Vit Nam thng qua cc vn kin: Chnh cng vntt ca ng, Sch lc vn tt ca ng, Chng trnh tm t ca ng hp thnh Cng lnhchnh tr u tin ca ng Cng sn Vit Nam. Cc vn kin ny u do Nguyn i Quc khitho. Cng lnh xc nh cc vn c bn ca Cch mng Vit Nam: Phng hng chin lc ca CM Vit Nam l: t sn dn quyn cch mng v tha cch mng i ti x hi cng sn. Nhim v, mc tiu c bn ca cch mng Vit Nam, cng lnh ch r: nh quc ch ngha v bn phong kin. Lm cho nc Nam c hon ton c lp.Nh vy,nhim v cch mng l chng quc ginh c lp cho dn tc v chng phong kin ginhrung t cho dn cy.Trong , nhim v chng quc, gii phng dn tc l nhim v ct ln hng u. -Xut pht t c im ca ch thuc a na phong kin, y l 2 nhim v c bnca CMVN. S kt hp 2 nhim v chng quc, chng phong kin khng nh tnh tondin, trit ca ng li CMVN.Nhng nhim v l biu hin sinh ng ca vic kt hp 3. gii phng dn tc, gii phng giai cp, gii phng XH v gii phng con ngi trong ng lica CSVN v ch tch HCM.-Trong Chnh cng ca ng nu: ch trng lm t sn dn quyn cch mng vth a cch mng i ti x hi cng sn. l mc ch lu di, cui cng ca ng vCMVN. Mc tiu trc mt: +V XH: lm cho nhn dn c t do hi hp, nam n bnh quyn, ph thng giodc cho dn chng. + V chnh tr: nh quc ch ngha Php v bn phong kin lm cho ncVit Nam hon ton c lp, lp chnh ph, qun i ca nhn dn (cng nng binh). +V kinh t: Xa b cc th quc tri, b su thu cho dn cy ngho, thu ht snnghip ln ca quc, giao chnh ph cho nhn dn qun l, thu ht rung t chim ot ca quc lm ca cng chia cho dn cy ngho, pht trin cng nng nghip v thc hin L 8gi.Nhng mc tiu ph hp li ch c bn ca dn tc, nguyn vng tha thit ca nhndn ta.V lc lng CM: phi on kt cng nhn, nng dn y l lc lng c bn; trong, GCCN lnh o. Cng lnh nu r: ng phi ht sc lin lc vi tiu t sn, tr thc,trung nng, Thanh nin, Tn Vit, ko h i vo phe v sn giai cp. Cn i vi bn phnng, trung, tiu a ch v t bn An Nam m cha r mt phn CM th phi li dng, t lumi lm cho h ng trung lp. B phn no ra mt phn CM ( nh ng lp hin,) thphi nh . y l t tng tp hp lc lng CM trn c s nh gi thi cc giai cpph hp vi c im XHVN.- thc hin s nghip gii phng dn tc, Cng lnh ch ra rng, phi on kt tt ccc giai cp, cc tng lp ND yu nc. l s th hin quan im: CM l s nghip ca qunchng, ND l ngi lm nn lch s. ng thi, Cng lnh cng ch ra lc lng chnh, nglc ch yu ca s nghip CMVN l cng nhn v nng dn.y l s th hin tnh nguyn tctrong chnh sch i on kt dn tc v s sp xp t chc s nghip CM ca ng ta.Vic tphp lc lng rng ri cng nh X ng lc ch yu, c bn ca s nghip CM phn nh smm do v linh hot trong chin lc i on kt dn tc ca ng ta.V phng php CM:-Cng lnh ch r phi s dng bo lc CM ca qun chng nh quc, phongkin. Vic nu ln phng php CM bo lc th hin s thm nhun v tip thu t tng CMbo lc v khi ngha v trang ca CN Mc-Lnin.V lnh o CM:-GCVS l lc lng lnh o CMVN. Cng lnh khng nh vai tr quyt nh cang: ng l i tin phong ca GCVS. lm r s mnh lch s, l nhn t tin phong quytnh thng li ca CMVN, ng phi thu phc cho c i b phn giai cp mnh, phi lmcho giai cp mnh lnh o c dn chng.Khng nh bn cht giai cp ca ng, vai tr lnho ca GCCN v chin lc i on kt dn tc trn c s lin minh cng nng l nhng vn then cht bo m cho ng ta tr thnh nhn t duy nht lnh o CMVN.Cng lnh cng 4. nu ln s gn b, quan h mu tht gia ng vi qun chng. y l iu kin to cho ng cngun sc mnh v i v tr thnh lnh t chnh tr cho c dn tc. S lnh o ca ng l yut quyt nh nht cho thng li ca CMVN.V quan h gia CMVN vi phong tro CMTG:-Pht huy tinh thn t lc, t cng, ng thi tranh th s on kt, ng h ca cc dntc b p bc v GCVS th gii, nht l GCVS Php. Vn on kt quc t cng l mt nidung quan trng ca Cng lnh. Cng lnh cng X CMVN l mt b phn ca CMTG: GnCMVN vi CMTG, cao on kt quc t chnh l s th hin vic kt hp cht ch ch nghayu nc vi ch ngha quc t v sn, li ch dn tc v li ch ton nhn loi tin b ang utranh gii phng khi ch p bc, bt cng trn TG. Vn on kt quc t cng ng thil mt ng lc quan trng ca CMVN. ngha:-S kin thnh lp CSVN v vic ngay t khi ra i ng c cng lnh chnh trX ng n con ng CM l gii phng dn tc theo phng hng CMVS, chnh l c s CSVN va ra i nm c ngn c lnh o phong tro CMVN; gii quyt c tnh trngkhng hong v ng li CM, v giai cp lnh o CM din ra u th k XX; m ra con ngv phng hng pht trin mi cho t nc VN.-Cng lnh l kt qu ca s vn dng v pht trin sng to hc thuyt Mc-L nin,ng li ca Quc t Cng sn v kinh nghim CMTG vo hon cnh c th nc ta, l s thhin tp trung t tng c bn ca Nguyn i Quc v Cm DTDCND v CM XHCN ncthuc a na PK.-Ph hp vi xu th pht trin thi i mi, gii quyt c ng li v giai cp lnho tr thnh ngn c tp hp cc tng lp CM, u tranh chng Php.-Cng lnh nh u bc pht trin v cht ca CMVN, chng t GCCN v i tinphong l ng sc lnh o CMVN i n thng li.-Cng lnh gii quyt c ng li CM, l CMVS kt thc bng khi ngha vtrang ginh chnh quyn.-Cng lnh cng gii quyt c mu thun ang tn ti trong XHVN, 2 mu thun l: mu thun giai cp gia nng dn v a ch PK, mu thun dn tc gia ton th dn tc VNvi quc Php. Cng lnh ch ra rng mu thun dn tc l quan trng nht cn c giiquyt.-L cng lnh gii phng dn tc ng n v sng to, kt hp c 2 vn : dn tcv giai cp.-Cng lnh X ng li chin lc cho CMVN v sau, X nhim v CM l nh quc PK lm cho nc VN c lp, t do.Cu 2: Ch trng chuyn hng ch o chin lc CM ca ng trongthi k 1939-1945? S ch o sng to ca ng trong vic xy dng lc lngnm thi c pht ng tng khi ngha ginh chnh quyn trong CM thng 8/1945? 5. Ch trng chuyn hng ch o chin lc CM ca ng trong thi k1939-1945?Thiu phn hon cnh lch s: th gi v VNChin tranh th gii th hai bng n, Ban Chp hnh Trung ng ng hp Hi nghln th 6 (thng 11-1939), Hi ngh ln th 7 (thng 11-1940) v Hi ngh ln th 8 (thng 5-1941). Trn c s nhn nh kh nng din bin ca Chin tranh th gii th hai v cn c votnh hnh c th trong nc, Ban Chp hnh trung ng quyt nh chuyn hng ch ochin lc nh sau:Mt l, a nhim v gii phng dn tc ln hng u:Hi ngh X chng quc,chng pht xt, GPDT ginh chnh quyn l nhim v, mc tiu hng u ca CM lc ny.-BCH Trung ng nu r mu thun ch yu nc ta i hi phi c gii quyt cpbch l mu thun gia dn tc ta vi bn quc, pht xt Php-Nht. Bi Trong