Click here to load reader

Jai Andhra - Jai Telangana

 • View
  842

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Jai Andhra - Jai Telangana

 • 1. VgRiV xms HNRPR sVLjiRVV xmsry*sV xmsLjiLRiORPQNRPV NSy ALiR LigS sW LRixmnsVVxmssW|qsLic sVVssVLi xmnsL`i ryLigRiL`i sVVNRPzqs
 • 2. sVVLiRVgS y sW LRiR LSLigRi xqsWQ LjiNTP sLRiVRLigS @s xmsry*sVNRP sVssVDLizmnsVxqsW sVLji VgRiV xms @duysNTP slLi[NRPLigS AsLRisLiLi["" ALiRxms[a`P LSxtsQLi. xms NTPxtsQLi[s LSuys GLRiLRiRRLi y*LS xqsXztsQLis xqssVxqssVRsVNRPsxqsLRiLi ss xmsryLki sVLjiLiR NTPQxtsQLi [xqsW VgRiVyLjis sRLiO][QNRPV gRiVLji[xqsVyLiVV N]s Fy sLSV. C sxtsQRWsV sZaP[zqsxqsWxqssVxqsNRPV ssVs xmsLjiuyLRiLi ZNP[sLi LSxtsQ ss sWRs[V @s xmsysNTP[zqss xmsRVRs[V C xmsoxqsNRP LRiRs. BLiRV[s FsssVj @ysV [sNRP ys[ INRP yxqsLigS NRPWyRRVsoN][sRV. sVVR @yRVLi[ sVs[aRP# sV INRP |msR xmsry*sVNRP[aRPsW RV [xqsVLij. lLiLiRs @yRVLi xmsxmsLiysNTP xmsry*sV ssxqs VVNRPAsaRPNRPRsV RV[xqsVLij. BLiRV[ xmsysLigS sW @sV RsFRWNRPy xmszqsRsLisVLiT s[sV @sVsLis sWszqsNRP O][QNRPV gRi [email protected][*ztsQxqsW s[sV [zqss xmsRVRLi VVNRP N]srygjiLixmsogS xmsxmsLiR sWsyVVNRP RVMsNTP ssVVNTP Fs xqsVLi][ VxqsVN][sysNTP s[sV [[email protected] sVLjiRVV xmsLjia][Rs xmnsRLigS ssVs xmsry*sV ssxqs y*LSsWRs[V @j ryR xmsRVRVLiRs VxqsVNRPVysV. @VsLi ssVsxmsry*sV ssxqs C WdsVR sVsVxtsv NRPLi[ FsLi][ sVVLi[ AsLRisLiLiRs VxqsVNRPVysV. @LiVV[ C xmsLjia][Rs ssLS[ds C @yRVLi[gSs [y C xmsoxqsNRPLi[ sVL][][ gSs ssLjiLiR[RV. C @yRVLi[ZNP[sLi y xmsLjia][Ry xmnsR ryLSLiaRPLi AyLRiLigS sWRs[V xmsry*sVLigRiVLjiLi ssLjiLiRRLi LjigjiLij. sVWRs @yRVLi[ @RjNRP VgRiV xmsV slLi[[email protected] xmsry*sVNTP xqsWy sVLizmnsVxqsW xms AsWRLi][ xqsLiLiRLi[NRPVLiy, "" FssNRP[ lgiysVV NS sW @FyRVs[V xmsFyRVsVV
 • 3. @s xqsWdNRPLjixqsW ALiRxms[a`P GLSV Fs LjigjiLi][ ssLjiLiRRLi LjigjiLij. xmsry*sWsNTP sVW xqsLi# sVs " IxmsLiy sNRP xqsWysVLizmnsVxqsW LSxtsQ @sRLRi Fs LjigjiLi][ yVgRis @yRVLi[ ssLjiLiRRLiLjigjiLij. xmssWRLi [NRPVLiy GLRiTy NRPdsxqsLi LSxtsQ AsLSsLi RLS*Rsyxmsry*sWs ryzmsLi[ xmsRVRsV LRigRi[][ VxmsoRW, xmssRLixmsry*sV xsssV LjigjiLi][ ssLjiLiRysNTP HRs @yRVLi[xmsRVLiysV. ALiRxms[a`P GLSVs sVVRLi VgRiV xmsV FssxtsQFRWL][ C @yRVLi[ gRiLiNS][ xqs ssLjiLiRTLij. ALRis @yRVLi[ sVs LSxtsQLi[ xmsry*sVLi xmspLjigS [email protected] TLi][ ssLjiLi[ xmsRVRLi LjigjiLij. VgRiV y xmsry*sV xmsLjiLRiORPQ LRigRiysNTP LSxtsQ ss INRP[aRPLRisVs, @LiRVNRPV VgRiV xmsLiy xqssVNRPLigS "" ALiRc LigSDRsWs sLjiLiRVN][ys, Ry*LS LSxtsQ ss [xqsVN][sRLi R*LSRsV HNRPRsV NSFyRVN][ys ssLjiLiLi[ GRs @yRVLi. LRiR xmsry*sVLi[ Ds INRP [xmss[V LRiR xmsNRPV sVLkisVVLigS VgRiV yLjiNTP |msR aSxmsLigS sWLjiLij NS A [Fys xqsLjijRVN][sysNTP GLi [RW[ ssLjiLiLi[ FsssVRs @yRVLi. C xmsoxqsNRP LRiRs, A sWN]}qs @s[NRP xqsLisR=LSVgS NRPVVLi ALjiNRPsxtsQRWsV xmsLiRVN][NRPVLiy s[sV [zqss xmsLjia][Rs, y $sV NRPsNRPRVLRixqsxNSLRisVV sVLjiRVV Fy=xsVV [NRPVLiy Ljilgi[j NSRV. @[ sRLigSsW zmsV aRPaSLiN`P sVLjiRVV sVzL`i @s sxtsQRW[ yNRPV @LijLis][yV][s[ C xmsoxqsNSs dsV sVVLiRVNRPV [gRigSsV. sW LRixmnsVVxms
 • 4. sW|qsLiryzmsLiys........ y xmsRVRLi "" sVsztsQNRPLi[ sVVLi[ xmsry*sV sWsLRisLiLiRs,@VsLi xmsry*sWs sVsVxtsv[ BLiNS ryjLiR[Rs yxmsLjia][Ry xmnsRLigS VxqsVNRPVs sxtsQRWsWyLRiLigS,""@VsLixmsry*sV ryxmssNRPV FyNRPVLS zmsLij RVLiT!zmsLi[ RVLiT!! @s[ syRLi][ sVLjiRVV @Li[RL`i AaRPRVryRs[ ORPQ LigS "xmsxts Qxmsry*sV DRsVLi, sW|qsLi (sVVssVLixmnsL`i ryLigRiL`i sVVNRPzqs) sV FyLRiLiLiys xmsRVxqsVysV. sW|qsLi FyLRiLiLi yNTP y xmsLjia][Rs yrys dsVsVVLiRVNRPV [sysNTP xmsRVxqsVysV. @LiRVNRPV dsV @LiRLji xqsxNSLSs AbPxqsW...........skRVVRV sW LRixmnsVVxms
 • 5. [email protected]|msR xmsry*sVNRP [aRPLi 12.xmsry*sVs[V FsLiRVNRPV? 123.xmsduysNTP ][xs[V ALiRxms[a`P @sRLRi 634.ALiRxms[a`P @sRLRi ][s[ xmsry*sV @LiysNTP ALRiLiLi 905.ALiRxmsa`P[ sxmnssVs xmsry*sV ryxmss 1096. xmsLjixmspLRiLigS FyRlLi[RVTs xmsry*sVLi 1477. xmsry*sV LRiORPQNRPV ALiRxms[a`P ss[saRPLRiLi 1798. xmsry*sWs xmsLjiLRiOTPQLiRVNRPVLiyLi 189
 • 6. sVsztsQNRPLi[ sVVLi[ xmsry*sVsWsLRisLiLij - A xmsry*sWs sVsVxtsv[ BLiNS ryjLiR[RV @VsLi xmsry*sV ryxmssNRPV FyNRPVLSzmsLij RVLiT! zmsLi[ RVLiT!! [email protected]|msR xmsry*sVNRP [aRPLi""LRiR [aRPLi xmsxmsLiRLi[ZNP INRP |msR Fyry*sVNRP [aRPLis @s[sWsV sVsLi sysVLiT RRVso NRPVLiVyLi. FsNRPR sVLRiFys[VsWsssVs yRVNRPVV xms L][ gRiVLRiV [xqsWs[ DLiLRiV. sVs [aRPLi xmsxmsLiRLi[s[ |msRxmsry*sVNRP [aRPLi Fs @LiVVLi][ INRPryLji RLjiyLi. sVs LSLigRi xmsryss(preamble) [ C sRLigS DLij.""LRiR[aRP xmssVgRiV s[VsVV, LRiR [aRPsVVsV ryLRi*sV rysVyR NTPNRP xmsry*sVgRiLSsVVgRi sN]VNRPV sVLjiRVV @LiRLji FLRiVLRiNRPV rysWNRP, sxmsNRPs,saS*xqssVV, RLRisVV, ALSRscds ry*RLiRQsVVsV, @LiRxqsV[sV, @sNSaRPsVV[sV xqssWsR*sVVsV,[[NRPWLRiVNRPV; sVLjiRVVyLRiLiRLji[ sQQNTP g_LRissVVsV, QNRPRsV, @LiRRsV RxmsNRP IsgRiWLRiVrRXR*sVVsV, |msLiF~LijLiRVNRPV, xqsRsuyxmspLRi*NRPsVVgRi dLSsLiRVN]s, C 1949s xqsLisR=LRisVV ssLiLRiV BLRiVsj RWLRis jssVVs sWxqsLisys xqsRVLiRV BLiRV sVWsVVgRi, C xqsLisyssVVsV @LigkiNRPLjiLi,@jaSxqsssVV [zqs sWNRPV s[VsVV BRVNRPVs yLRisVsV. LSLigRiLi[s C xmsryss xmsNSLRisVV sVs [aRPLi cINRP xmsry*sVNRP [aRPsVss, cxmsLiRLjiNTP @LiRxqsV[sV, @sNSaRPsVV[sV xqssWsR*sVV NRPRVNRPV xmsRVxqsVLiRs, cxmsLiRLji[ sQQNTPg_LRissVVsV,HNRPRsV, @LiRRsV NRPLixqsVLiRs, VrLij sVLjiRVV. C OSQQ ryRsN]LRiNRPV xmss[}qs sRLigS LSLigRiLRiRs LjigjiLij. sVVRLi LSLigRiLi VVNRP xqs*ys C xmss[bPNRP RV[xqsVLij.""LRiR[aRP xmssVgRiV s[VsVV, ...............sW xqsLisys xqsRVLiRV BLiRVsVWsVVgRi, C xqsLisyssVVsV @LigkiNRPLjiLi, @jaSxqsssVV [zqs sWNRPVs[VsVV sW|qsLi 1
 • 7. sVsztsQNRPLi[ sVVLi[ xmsry*sVsWsLRisLiLij - A xmsry*sWs sVsVxtsv[ BLiNS ryjLiR[RV @VsLi xmsry*sV ryxmssNRPV FyNRPVLSzmsLij RVLiT! zmsLi[ [email protected][ sW s LSLigRiLi xmsLiRLji[R, xmsLiRLjiN]LRiNRPV AsWjLiRR xmsLiRLjiRs VrLij. @LiRVZNP[ sVsj INRP xmsry*sVNRP[aRPsVLiVVLij. @Li[ NSNRPVLiy LSLigRiLi xmsNSLRiLi LSLi QxmsLiRLjiRds sVLjiRVVksNTP xmsVsoV xms[ @sNRPWy VrLij. LSLigRiLi @sV[NTP ss RLS*R[aRPLi[ Gy LSLigRiLi xmsNSLRis[V LRigSs NRPWy xqsxtsQxmsTLij. @s[NRP xqsLiRLS[ xqsV{msLi N][LRiV sVs LSLigSsNTP xmsryss (preamble)INRP sNRP xqs*LRiWFys, xqs*ys NRPLiLiRs }msL]Lij. @LiRVZNP[ sVs [aRPLi INRP xmsry*sVNRP [aRPsVLiVVLij. y[ sVs [aRPLiy RLS* rysLi[ DLiRRLi sVLjiRVV y xmsry*sVNRP [aRPLi NSNRPFsRLi ssVsj xmsxmsLiRLi[s[ |msR xmsry*sV [aRPsVLiVVLij.xmsLSLiVV Fys sVLiT....... ssVVNTP LiRNRP sVVLiRV xtsv yLji RsVs Fys[ lLiLiRV sLiR[VLiRFyV sVgjis LRidRVVV sVsztsQ[s N_LSs [email protected] gSLik yRVNRPR*Li[ @s[NRP FLSV Ljizms ry*RLiyQsryjLiRVNRPVs zmsRxms LSLigSs @sV[NTP RVNRPVyLRiV. sVsztsQ dsVR sVsztsQ rygjiLi[ _LRiyV FsLiR s[RyLjiRLigSDLiW xmsRQORPQLigS @sVsLi, sVsztsQ[s RVLSLRixmso ry*ysNTPslLi[NRPLigS sRsVLiy FLSLi Ljizmss ry| @Li[RL`i gSLjiyRVNRPR*Li[ LSLigRi LRiRs LjigjiLij. B[ LRidRVV @RXxtsQLi. @LiRVZNP[ sWss xqs*sLi[s xmsNRPW ys[aS sVLiT LRiR sLRiOTPQLiRysNTP [zqss xmsRVy xmnsRLigS sVs LSLigRiLiAsLRisLiLij. ssNTPxmsry*sV xmsVy*NRPV sVVLiRV xmsQxmsLiR [aSs[ Fys INRP sQQNTP, [yN]LiRLRiV NRPVdsV [[[ DLi[j. FyNRPV @sxqsLSVdLRiysNTP sWRs[VxmsVyLRis, xms |mss RsV BxtsQsVVs sRLigS @jNSLRiLiLiVVLiRsRs,@[ INRP "yRVsVs xmsLjigRiLiR[j. BLiRVNRPV sLigS LSFys [email protected] dLRiysZNP[ss, @LiRLjiNTP @s sxtsQRW[sV xqssV yRVLi LRigSs[ sW|qsLi 2
 • 8. sVsztsQNRPLi[ sVVLi[ xmsry*sVsWsLRisLiLij - A xmsry*sWs sVsVxtsv[ BLiNS ryjLiR[RV @VsLi xmsry*sV ryxmssNRPV FyNRPVLSzmsLij RVLiT! zmsLi[ RVLiT!!ssV NRPVy sLRiLiRLRiLi RRVRWs[ xsxqsVyLiVV. C LRiNRPsVs Fys[ xmsry*sVNRPxmsLjiFys @s, @VsLi Fys[ NSys sWss xmsRVxqsWs[ DLij. NSs, RVLRiRXxtsQsaSRV xmsry*sVsVLi[ GsV @sys|mssGNSFyRVLi [RV. sWss xqssWLi[ DLi[ s ry*LS][ NRPWRV [email protected][NRP RXNRPyNRPsVgRiVLigS

Search related