Lietuvos ateities transportui kurti – didelės galimybės

  • View
    83

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

PREZENTACIJOS PAVADINIMAS SPAUSTI IA

ES transporto mokslini tyrim politika ir Lietuvos transporto politika sinergija konkurencingumui didinti

2014-11-07

1

LT pozicija 2012 m.: 58 vieta LT pozicija 2014 m.: 46 vieta Tarptautinis logistikos lygio indeksas (LPI)2

Lietuva ES inovacij vieslentje 2014 m.

3

ES valstybi inovacij ieigos rodikliai 2010-2011 m.4

Ilaidos MTEP veiklai ir j santykis su BVP5

Inovacijos yra ES ekonomikos augimo ir darbo viet krimo strategijos dmesio centre.

ES alys skatinamos iki 2020m. mokslinius tyrimus ir pltr investuoti 3% BVP (1% vieojo finansavimo, 2% privaiojo sektoriaus investicij).

Dl to turt bti sukurta 3,7mln. darbo viet, o ES metinis BVP padidt beveik 800mlrd.eur.

6

Lietuva ES transporto inovacij vieslentje71.2. Mokslo rezultat komercinimas ir inovatyvi moni veiklos pltra, skatinant vieas ir privaias investicijas.

Svarbiausi darbai:Lietuvos sumanios specializacijos veiksm plan gyvendinimas;Jungtini mokslo ir verslo iniciatyvi finansavimo modelio parengimas; Ekspertins ir finansins pagalbos teikimas verslo dalyvavimui tarptautinse MTEPI iniciatyvose;Europos bendradarbiaujanios valstybs plano su Europos kosmoso agentra pasiraymas;Mokslo ir verslo bendradarbiavimo ir moni investicij MTEP skatinimas;Perkanij organizacij gebjim ugdymas.Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2015 m. veiklos prioritetai

8

Pagal strategijoje Europa 2020 numatyt pavyzdin iniciatyv Tausiai iteklius naudojanti Europa ir naujj 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo plan, svarbiausias Europos transporto politikos tikslas padti sukurti sistem, kuri sudaryt slygas skatinti Europos ekonomin paang, didinti konkurencingum ir teikti auktos kokybs judumo skatinimo paslaugas, o iteklius naudoti kur kas efektyviau.

Transporto sistemos vizija:Transporto sektorius auga, skatinamas judumas ir siekiama imetamj teral sumainti 60 proc.

Europos transporto sistemos vizija

9Baltosios knygos (2011) technologij plane teigiama, kad didiausios naudos visai Europai gali duoti moksliniai tyrimai iose srityse (I):ekologikos, saugios ir tyliai veikianios vairi ri transporto priemons (skaitant naujas mediagas, naujas varymo sistemas, informacini technologij ir valdymo priemones);technologijos, skirtos gerinti transporto saugum ir saug;naujos ar netradicins transporto sistemos ir transporto priemons, tokios kaip nepilotuojam orlaivi sistemos, netradicins preki paskirstymo sistemos;alternatyvi degal krimas, skaitant tinkam infrastruktr;

Europos transporto mokslini tyrim ir inovacij politika

10Baltosios knygos (2011) technologij plane teigiama, kad didiausios naudos visai Europai gali duoti moksliniai tyrimai iose srityse (II):integruota transporto valdymo ir informavimo sistema, sudaranti slygas teikti paangaus judumo paslaugas, taip pat realiojo laiko informacijos sistemos, skirtos nustatyto krovini buvimo viet ir valdyti krovini srautus; keleivi informavimo apie keliones, usakymo ir mokjimo sistemos; paangi infrastruktra (diegta ir emje, ir kosminje erdvje), siekiant utikinti kuo visapusikesn skirting transporto ri stebsen ir sveik, taip pat ry tarp infrastruktros ir transporto priemoni.darnaus judumo mieste inovacijos, pagrstos CIVITA programa ir iniciatyvomis, susijusiomis su miesto keli kainodara ir judjimo ribojimo schemomis.

Europos transporto mokslini tyrim ir inovacij politika

11

Mokslini tyrim finansavimo ES paramos lomis galimybs

EK programa Horizontas 2020

ES struktrin parama122014m. ES pradjo vykdyti naujausi 7 met mokslini tyrim program Horizontas 2020. Iki 2020m. numatytas beveik 80mlrd. eur ES finansavimas, be to, ios los pritrauks privaiojo sektoriaus ir nacionalini vieojo sektoriaus investicij.

Horizontas 2020 tikslai:sustiprinti ES pozicijas mokslo srityje (24,4mlrd. eur);didinti pramons inovacijas (17mlrd. eur), skaitant investicijas pagrindines technologijas ir daugiau galimybi maosioms monms gauti paramos;sprsti didiausi susirpinim kelianias socialines problemas, pavyzdiui, klimato kaitos, tvaraus transporto, atsinaujinaniosios energijos, maisto saugos, aprpinimo maistu ir senjanios visuomens (29,7mlrd.eur).

Horizontas 2020

13

Horizontas 2020: Socialiniai ikiai

14

ES struktrins paramos prioritetai *2014 m. rugsjo 8 d. patvirtinta EK ES fond investicij Veiksm programos* prioritetaiMokslini tyrim, eksperimentins pltros ir inovacij skatinimasInformacins visuomens skatinimasSmulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimasEnergijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimasVisuomens poreikius atitinkantis ir paangus vieasis valdymasDarnaus transporto ir pagrindini tinkl infrastruktros pltraKokybiko uimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimasSocialins traukties didinimas ir kova su skurduVisuomens vietimas ir mogikj itekli potencialo didinimasAplinkosauga, gamtos itekli darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitosTechnin parama veiksm programai administruotiTechnin parama, skirta informuoti apie veiksm program ir jai vertinti678,9244,0531,6971,3837,61 153,7664,9535,7663,8150,4187,525,8mln. Eur.10,1%

15

Sumani specializacija: ex-ante slyga ES struktrinei paramai

Lietuvos sumanios specializacijos kryptysEnergetika ir tvari aplinkaNauji gamybos procesai, mediagos ir technologijostrauki ir krybinga visuomenAgroinovacijos ir maisto technologijosSveikatos technologijos ir biotechnologijosTransportas, logistika ir informacins ir ryi technologijos (IRT)sumanios transporto sistemos ir informacins ir ryi technologijostarptautini transporto koridori valdymo ir transporto ri integracijos technologijos / modeliaipaangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacin sveikainformacini ir ryi technologij infrastruktros, debes kompiuterijos sprendimai ir paslaugosPrioritetai1617

Dkoju u dmes

17