OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA Na poreznu osnovicu plaؤ‡a se porez na dohodak od kapitalnih dobitaka
/ 10