2015 ibt lesweek 1

Embed Size (px)

Text of 2015 ibt lesweek 1

 • 1INTEGRALE BOUWTECHNIEK

  Hoofdstuk 1

  Traditionele woning

  Auteurs Germaine Zielstra & Joop Bensdorp

  Boek Integrale Bouwtechniek

  Noordhoff Uitgevers

 • COMPETENTIES

  De BBE ingenieur vervult door zijn positie een belangrijke rol in het realiseren van duurzaamheids ambities van opdrachtgevers en de overheid.

  Om die reden dient hij basiskennis te hebben in relatie tot het berekenen en toepassen van duurzaamheidaspecten in gebouwen en

  de gebouwde omgeving.

  auteur Germaine Zielstra 2

 • LEERDOELEN COLLEGEREEKS

  Het kennen en herkennen van duurzaamheidsprincipes en de daaraan verbonden regelgeving voor de gebouwde omgeving in het algemeen.

  Het globaal kunnen bepalen van duurzaamheidscriteria en deze kunnen communiceren aan betrokken partijen.

  Het kunnen berekenen en toepassen van eenvoudige installatietechnische en bouwfysische berekeningen gericht op duurzaamheid.

  Het kunnen benoemen van duurzaamheidscriteria voor een gebouw en de gebouwde omgeving en kunnen beredeneren van duurzame alternatieven.

  auteur Germaine Zielstra 3

 • IBT 1.4 WEEK 1 INLEIDEND COLLEGE

  Wat is duurzaamheid;

  Achtergrond en opbouw boek;

  Leerdoelen week 1;

  Verbreding en verdieping hoofdstuk 1.

  Aanwijzingen om te studeren;

  Oefenen

  4

 • WAT IS DUURZAAMHEID?

  5

  https://www.youtube.com/watch?v=w5D3rwpQlQA

  Integrale bouwtechniek;

  een doorkijk naar duurzaam bouwen

 • DE 4 BASISPRINCIPES DIE

  DUURZAAMHEID BELEMMEREN https://www.youtube.com/watch?v=2Gng0tfOuNM

  6

 • OPBOUW BOEK De matrix

  7

  inleiding H 1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

  onderwerp Woningtraditioneel

  Woninghout

  Woonbloknieuw

  Woonblokrenovatie

  Kantoornieuw

  Kantoorrenovatie

  Wijkduurzaam

  Proces & Regels

  Bestem-ming plan

  Vergun-ning

  Veiligheid Aan-besteden

  Bouwbesluit

  Innovatiefaanbest.

  Milieu-Maatreg.

  Ontwerp & Opgave

  Situatie Ambitie Opgave inde stad

  Opgaveverlenging

  Opgave duurzaam

  Opgavehergebruik

  Opgave duurzame wijk

  Bouw &Fysica

  Transmissie Condens Ventilatie Geluid Koeling Behaaglijkheid Stedelijk milieu

  Installaties Basis Duurzaam Hoogbouw Renovatie Invloed materiaal

  Specifiekesituaties

  Op wijkniveau

  Methodiek& Vorm

  Traditioneel Hout Beton prefab

  Beton In situ

  Duurzaam Betonin situ

  Profiel

  Materialen Traditioneel Duurzaam Schil Renovatie Combi Binnen Straat

  Sterkte & Constructie

  Basis Belasting Dragen Krachten Weerstand Stabiliteit Grond mechanica

 • OPBOUW BOEK De casus

  8

  Woonhuis Eindhoven; architect WillemsenUtraditionele bouwmethodiek

 • OPBOUW BOEK De kennisblokken

  9

  Bestemmingsplan

  Definitie

  Het bestemmingsplan is een instrument waarin dwingend op juridische

  grondslag is vastgelegd hoe de

  overheid haar grondgebied wenst te bestemmen en in te richten. (betreft

  werken, werkzaamheden,

  bouwvergunningen, gebruiksverboden en onteigening)

  Doel

  Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke

  ordening. In het

  bestemmingsplan wordt geregeld waar gebouwd mag worden, wat er

  gebouwd mag worden, de

  omvang van de bebouwing en welk gebruik toegestaan is. Vaste onderdelen

  van een

  bestemmingsplan zijn de regels of voorschriften voor het gebied, een

  verbeelding (plankaart) waarop

  de bestemmingen zijn aangegeven en een toelichting..

  Uitvoering

  Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. toelichting; verantwoording over de keuze van de verschillende

  bestemmingen in het

  bestemmingsplan

  2. verbeelding/plankaart: kaart waarop de toegestane

  bestemmingen/functies zijn aangegeven

  3. regels/voorschriften; regels en kaders van de ingetekende bestemmingen

 • LEERDOELEN WEEK 1

  10

  inleiding H 1

  onderwerp Woningtraditioneel

  Proces & Regels Bestem-ming plan

  De regelgeving kennen voor planvorming van bouwwerkenen weten waar die is vastgelegd.

  Ontwerp & Opgave Situatie Begrijpen wanneer maten en maatvoering een rol spelen bij de regelgeving voor bouwwerken. Begrijpen hoe de situatie van het bouwkavel een ontwerpgave benvloedt.

  Bouw & Fysica Transmissie Weten en begrijpen hoe vocht en warmte zich in een constructie gedragen. Een warmtetransmissie van een muur kunnen berekenen en tekenen.

  Installaties Basis De technische basisinstallaties van een woonhuis kennen en de symbolen waarmee deze worden aangeduid in een tekening.

  Methodiek & Vorm Traditioneel De traditionele bouwmethode voor een woning kennen en de bijbehorende standaarddetails begrijpen.

  Materialen Traditioneel Kunnen uitleggen wat onder traditionele bouwmaterialen wordt verstaan.

  Sterkte & Constructie Basis De basisbegrippen uit de sterkteleer kennen en die kunnen toepassen in een eenvoudige rekensom.

 • WABO

  WRO

  Structuurplan

  Bestemmingsplan

  Bouwbesluit

  Hoe is de regelgeving voor bouwwerken vastgelegd en welke rol spelen maatvoering en meten daarin?

  11

  REGELGEVING & PROCES

 • STRUCTUUR REGELGEVINGRUIMTELIJKE ORDING

  12

  Europa

  Doel bijv; beperken CO2

  Structuurvisie landelijk : nationaal beleid windenergie

  Structuurvisie provinciaal : aanwijzing gebieden

  Structuurvisie gemeentelijk : grenzen , hoogtes enz.

  Bestemmingsplan

  WRO

  Meer sturen

  Minder toetsen

 • STRUCTUUR REGELGEVINGGEBOUWDE OMGEVING

  13

  Nederland

  Doel bijv; beperken energiegebruik

  Omgevingsvergunning

  WABO

  Meer sturen

  Minder toetsen

  Bijv.

  sloopvergunning

  kapvergunning

  inritvergunning

  veiligheid

  Bouwbesluit

 • Bestemmingsplan

  Vaste procedure

  Aankondiging in plaatselijke krant of brief aan omwonenden Ontwerpbestemmingplan Inzageperiode (gelimiteerd tot zes weken!) Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

  (max. 12 weken!)

  Besluit kenbaar maken (max 2 weken!)

  Invloed burger

 • Bestemmingsplan

  bestaat uit drie onderdelen

  1 toelichting

  2 plankaart / verbeelding

  3 regels en voorschriften bestemmingen

  Plankaart

  Arcering geeft functie aan

  Gebouwen en kavelbegrenzing omlijnd

  Water blauw gekleurd

  Bos en weide groen gekleurd

 • Bouwbesluit Regels Voorschriften Normen

  Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid Milieu

  bijvoorbeeld

  Tussenafstand spijlen balustrade Ventilatievoud ruimtes Minimale afmetingen ruimtes Minimale isolatie eis / Rc Regulering uitstoot materialen

  normbladen

  Wetten(WABO)

 • Meten

  https://www.youtube.com/watch?v=YnXKV

  5yhrpg

  https://www.youtube.com/watch?v=hm-

  uqw2yBzU

 • Situatie; wat in ieder geval?

  Noordpijl Adres Schaal Kavelgrens Relevante maten Bestraat Onbestraat

 • Kennis bouwfysica belangrijk?

  vochtslabbe

  isolatie

 • Vocht

  PositiefVocht is belangrijk om je behaaglijk te voelen

  Het benvloedt:De luchttemperatuurDe luchtvochtigheid

  Negatief Vocht kan bij te hoge concentratie de behaaglijkheid benvloeden

  Het veroorzaakt dan:Schimmel

  Natte plekken, loslatend behang, bobbels in de vloerbedekking

 • Warmtetransmissie & Vocht

  Vocht slaat neer op de meest koude plek in een constructie.Dit verschijnsel noemt men condens.Met de volgende gegevens kan je de plek waar condensatiegevaarop de loer ligt voorspellen:

  1. Toegepaste materialen en 2. waarde van de toegepaste materialen3. De dikte van de toegepaste materialen

 • RELATIEVE VOCHTIGHEID

  De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen.

  De relatieve vochtigheid wordt niet in eenheden uitgedrukt

  Wat betekent een relatieve vochtigheid van 100% bij 20 ?

  22

 • Oorzaken vocht Neerslag

  Optrekkend Vocht

  Vocht van

  binnen

  1. Vocht door neerslag

  2. Optrekkende vocht

  3. Vocht van binnen

 • Warmtetransmissie & Vocht

  Warm KoudBij een verschil in temperatuur en luchtdruk aan weerszijde van een constructie zal de warmte door de constructie aan de warme zijde worden opgenomen en aan de koude zijde weer worden afgegeven. Als ergens in de constructie de oppervlaktetemperatuur lager is dan het dauwpunt, treedt er condens op in de constructie.

 • Warmtetransmissie & spouwmuur

  - 0

  +20

  Warmtetransmissie

  Dikte materiaal

  Soort materiaal

  = lambdaTemperatuur

  (W/m.K)

  Warmteweerstand

  Rc waarde =

  warmteweerstand

  constructie

  Rse

  Resistance Exterior

  Rsi

  Resistance Interior

 • Warmtetransmissie & spouwmuur

  - 0

  +20

  R1 R2Rse R3 R4 R5 Rsi

  Rc is totale

  warmteweerstand

  constructie

  waarden vinden?Oa SBR

 • Lambda waarden bij SBR

  Materiaal Soortelijk

  gewicht

  Kg/m

  Lambda droog

  W/m.K ( droog)

  Lambda

  vochtig

  Toeslag

  in % (a)

  Lambda reken

  W/m.K

  Bouwmaterialen (SBR)

  Stenen

  Kalkzandsteen 2000 1,0-1,3 25 1,25-1,63

  A2 (Poriso) 1350 0,43 30 0,56

  A3 (Isolatiesteen) 1000 0,30 35 0,41

  B1 (Rood) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85

  B2

  (Boerengrauw) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0