Magazyn Employer Branding Q4 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn Employer Branding. Kwartalnik poświęcony tematyce budowania wizerunku pracodawcy. Wywiady, artykuły merytoryczne oraz inspirujące studia przypadków zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Text of Magazyn Employer Branding Q4 2013

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 2

WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U

Wydawca: MJCC Employer Branding Consultants ul. Stpiska 22/30,00-739 Warszawa www.mjcc.pl mjcc@mjcc.pl

Kontakt: magazyn@employerbranding.pl

Redaktor prowadzca: Anna Tomczyk, MJCC

EB WEDUG

15 Pracodawcy, pjdmy po rozum do gowy!

PORADNIK

20 Planowanie skutecznej kampanii komunikacyjnej skierowanej do studentw

22 Skuteczna komunikacja wewntrzna pierwszym krokiem wiarygodnego wizerunku

CASE STUDIES

24 WOW Experience 28 Wzilimy sprawy wswoje rce32 amiemy bariery, zatrudniamy osoby niewidome

Z WIZYT U

34 GoldenLine

Spis treci3 Podsumowania i prognozy,

czyli EB wlatach 20132014

WIADOMOCI

5 Speniaj marzenia 6 Dzieci dziel si radoci 6 Z pasji do wit 7 ING Services wituje 10-lecie 7 Firma Przyjazna Ojcom7 Jak zaangaowa pracownikw

wdziaania zewntrzne?8 Czego oczekuj profesjonalici?8 Biuro Karier dla kadr zawodowych9 Dziao si na uczelniach11 Tam warto pracowa!

Projekt okadki: MJCC

Projekt iskad: MJCC i Pracownia Register, ul. Halczyna 7, 30-086 Krakwwww.pracowniaregister.pl

Korekta: Stylograf Magorzata Olszewska

Wszystkie materiay znajdujce si wMagazynie EB s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowanie ipublikowanie treci zawartych wMagazynie wycznie wcelach niekomercyjnych, pod warunkiem podania rda wraz zlinkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane izmieniane bez wiedzy redakcji. WMagazynie wykorzystano zdjcia zbibliotek Shutterstock.com, Fotolia.com oraz zdjcia bdce wasnoci opisywanych firm.

Drodzy EB-owcy!

Tu przed kocem roku oddajemy wWasze rce trzecie wydanie naszego Magazynu. Mamy nadziej, e w przedwitecznej krztaninie uda si Wam znale chwil, by zanurzy si wlekturze.Pocztek roku to dobry czas, eby na nowo przyjrze si swoim dziaaniom izastano-wi si, jak sprawi, eby wnadchodzcych miesicach byy jeszcze lepsze. Kady, kto bdzie chcia wtym czasie zaj si stra-tegi, powinien zajrze do naszej rozmowy zMagd Kossakowsk-Mazur zBCG. Warto te sign po inspiracje do wywiadw zKelly Wolske zZapposa firmy, ktra ma unikatow kultur korporacyjn izKrystyn Woniak zSolarisa, ktry na swj sposb prbuje rozwiza problem niedoboru pracownikw zatrudnio-nych na produkcji. Zachcam take do zapoznania si zsubiektywnym podsumowaniem tego, co dziao si jesieni na polskich uczelniach. Zanim sidziecie przy wigilijnych stoach, zajrzyjcie take do opisw witecznych inicjatyw podejmowanych wLidlu, SDL, Mondelez Polska iGrupie Allegro.Aczas wit niech si Wam uda spdzi wdobrej, rodzinnej atmosfe-rze. Odpoczywajcie, adujcie akumulatory izbierajcie siy na osiganie kolejnych sukcesw rekrutacyjnych wnowym roku. Tego ycz Wam zcaego serca iwimieniu zespou MJCC.

Anna Mikulska Employer Branding Director & Partner, MJCC

28

32

34

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 3

Podsumowania iprognozy, czyli EB wlatach 20132014

URSZULA POSAREKKonsultant ds. strategii komunikacji iwizerunku pracodawcw

Moim zdaniem rok 2013 jest tak naprawd pierwszym, wktrym pracodawcy ju nie zachystuj si samym ha-sem employer branding, ale coraz lepiej rozumiej idee izasadno biznesow dziaa wtym obszarze. Ten wzrost wiadomoci przekada si na jako samych materiaw wizerunkowych coraz ciekawszych ibardziej spjnych wprzekazie. Najbardziej spektakularn przemian przeszy dwie firmy, wktrych byo to powizane zrebrandingiem biznesu Mondelez (dawny Kraft Foods) oraz Orange (po ubiegorocznym poczeniu zTP S.A.), obie zcakiem nowy-mi zakadkami Kariera. Warto te wspomnie oPZU, ktre jako pierwsze wykorzystao bramki wwarszawskim metrze do promocji oferty pracodawcy, arok koczy przebojowym filmem rekrutacyjnym. Wiele innych firm rwnie zapre-zentowao dobre, profesjonalnie przygotowane kreacje.

Niestety, nadal wikszo pracodawcw swoje EVP buduje raczej wodpowiedzi na potrzeby potencjalnych kandyda-tw, akcentujc wkomunikacji oglnie rozumiany rozwj poprzez prac, jakby nie dostrzegali faktu, e wten sposb nie wyrniaj si na tle oferty rynkowej. W2013 r. pojawio si te kilka tematw, ktre mam nadziej bd rozwijane wkolejnych latach. Po pierwsze, haso candidate experience iwzrost wiadomoci, jakie znaczenie dla wizerunku pracodawcy ma przebieg caego procesu selekcji kandydatw. Jest to wyrane przejcie od traktowania employer brandingu wycznie jako promocji rekrutacyjnej, ktrej celem jest zwyka maksymalizacja liczby otrzymanych zgosze do pracy, wstron prby regulowania procesw HRM wfirmie iksztatowania dowiadczenia osb, ktre maj kontakt zmark pracodawcy. Drugi temat to inicjatywy sugerujce rosnc otwarto pracodawcw wpokazywaniu, jak to wfirmie jest dwie piersze jaskki to wykorzystanie Zdj firmowych Google

(odpowiednik Google Street View dla firm) przez redakcj radia TOK FM oraz akcja rekrutacyjna ze sterowanym zdalnie azikiem wagencji Hypermedia Isobar. Ichocia pokazy-wanie wntrza biura nie jest niczym nowym wdziaaniach employer brandingowych, to po raz pierwszy nie byy to zdjcia sterylnego porzdku ipustych krzese. Jednoczenie interaktywna formua pozwalaa zwiedzajcym decydowa, co zobacz. Za trzeci trend moe mniej widoczny dla odbiorcy, ale nie wiem, czy nie najwaniejszy dla pracodawcw to wy-ranie rosnce zainteresowanie badaniami wizerunkowymi ianaliz strategiczn wbudowaniu EVP. Mam nadziej, e dziki temu w2014 r. zobaczymy bardziej wyraziste kreacje ikampanie employer brandingowe.

ANETA TUREmployer Branding Manager, MJCC

Rok 2013 by przede wszystkim rokiem strategii. Wicej firm ni do tej pory prowadzio przemylane kampanie, wiksze byo zainteresowanie badaniami ianalizami, ktre miay by podstaw do podejmowania bardziej przemylanych decyzji wizerunkowych. Ponadto, firmy coraz czciej organizoway lub zlecay indywidualne badania, ktre pozwalay analizo-wa wizerunek przedsibiorstw ipreferencje kandydatw wprecyzyjnie posegmentowanych grupach docelowych. To dobry znak, bo moe wniedalekiej przyszoci przeoy si na lepsze kampanie, ktre nie bd ogranicza si do dziaa spektakularnych, ale przede wszystkim stan si efektywne.Wida byo rwnie, e dziaania zaczyna prowadzi coraz szersze grono firm. Aktywnoci zobszaru EB podejmoway nie tylko nowe przedsibiorstwa, ale te cae brane, ktre do tej pory na rynku pracy byy raczej upione. Wydaje si te, e budowaniem wizerunku interesuj si firmy coraz mniejsze do niedawna kilkudziesicioosobowe organizacje wnajlepszym wypadku prowadziy dziaania we wasnym zakresie, wubiegym roku ich zapytania kierowane do agen-cji byy ju coraz mniejszym zaskoczeniem.Wanym wydarzeniem byo uruchomienie studiw pody-plomowych powiconych tematyce budowania wizerunku pracodawcy na krakowskiej AGH. Dla modej brany, jak cigle jest employer branding, kada inicjatywa edukacyjna jest niezwykle cenna. Trzymam kciuki, eby mury uczelni opuszczali prawdziwi specjalici, dobrze przygotowani do mierzenia si zEB-owymi wyzwaniami.

WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U

Kilku ekspertw poprosilimy opodsumowanie tego, co dziao si wemployer brandingu w2013r., ioprb przewidzenia, cobdzie miao najwiksze znaczenie w2014r. Jakie trendy zauwayli?

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 4

Zciekawoci czekam na rok 2014. Wierz, e zobaczymy wnim kontynuacj trendu przesuwania si dziaa wkierun-ku bardziej strategicznym. Cigle jest tu duo do zrobienia, wic kada firma, ktra odrobi t lekcj, bdzie cieszy. Zwaszcza, e na EB patrzy si coraz bardziej komplekso-wo nie tylko wkontekcie marketingu rekrutacyjnego na uczelniach czy adnych layoutw ogosze, ale uwzgldnia-jc rwnie np. wpyw procesu rekrutacji czy onboardingu na postrzeganie marki.Ze wzgldu na ju ogromn, acigle jeszcze nasilajc si konkurencj wtakich branach jak BPO czy IT, atake wkonkretnych orodkach (Krakw, d, Wrocaw), warto ledzi, jak bd radzi sobie ztym wyzwaniem pracodawcy. Czy zobaczymy wicej kampanii skierowanych do specjali-stw, lepsz wspprac zuczelniami inacisk na ksztacenie przyszych kadr, czymoe projekty promujce cae brane lub regiony (tak jak kiedy miao to miejsce wKrakowie, awtym roku wPoznaniu)? Czas pokae.

KRYSTYNA FILIP, specjalista ds. employer brandingu wCiti Service Center, oraz JOANNA GRZESZKOWSKA odpowiedzialna za employer branding iprogramy studenckie wCiti Handlowy iCiti Service Center

Wroku 2013 mona byo zaobserwowa odwieenie wize-runku wielu marek iwzrost znaczenia employer brandingu. Niektre firmy zainwestoway wwyposaenie swoich stoisk wtablety czy telewizory zekranem dotykowym. Zdecydo-wanie wida byo du konkurencj pomidzy firmami onaj-lepszych studentw. Tym samym wzroso zapotrzebowanie na narzdzia wspierajce employer branding studenci or-ganizowali nowe projekty oraz festiwale, agencje kreatywne przygotowyway coraz ciekawsze wydarzenia, zwikszya si liczba targw iprzewodnikw. WCiti Service Center koncentrujemy si na dziaaniach edukacyjnych, takich jak np. wykady IT na Politechnice Warszawskiej iwPolsko--Japoskiej Wyszej Szkole Technik Komputerowychczy te szkolenia dotyczce przeciwdziaania praniu pienidzy (AML) na Akademii Leona Komiskiego iUniwersytecie Warszawskim. Zaley nam na budowaniu wiedzy studentw, ktra pniej bdzie uyteczna dla nich wpracy.Jak bdzie wyglda employer branding w2014 r.? Prze-widujemy, e to bdzie rok jeszcze wikszej wsppracy rodowisk akademickich zpracodawcami. ledzimy zmiany zachodzce wszkolnictwie wyszym iwskazania Komisji

WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U

Europejskiej, wic spodziewamy si take wikszej aktyw-noci iinicjatywy ze strony uczelni. Uniwersytety wspie-raj studentw wpozyskiwaniu praktyk istay, atake wksztaceniu umiejtnoci mikkich ijzykowych. Takie podejcie pozwala modym ludziom lepiej zrozumie rynek pracy ipotrzeby rekrutacyjne pracodawcw. To niezwykle wane, bo nadal obserwujemy wysokie bezrobocie wrd absolwentw,