Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD ...1 AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS AINEKAVAD EESTI KEEL Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 6. klassi lõpetaja: tunneb õpitud tekstiliike