Uticaj i zaštita od radioaktivnosti

Embed Size (px)

Text of Uticaj i zaštita od radioaktivnosti

 1. 1. Luka Andri Aleksandar Drljan
 2. 2. Sama re radijacija potie od latinske rei ,,radiare to znai isputati zrake. Jedinice kojima se izraava doza zraenja zovu se ,,rem ili ,,sievert. Male koliine radioaktivnih materijala se javljaju u prirodi u vazduhu koji uzdiemo, vodi koju pijemo , hranu koju jedemo i naim vlastitim telima.
 3. 3. Radioaktivnost je spontani proces u kojem se atomsko jezgro, emitujui jednu ili vie estica ili kvanata elektromagnetnog zraenja, preobraava u drugo jezgro. Raspadom poetnog jezgra, koje se naziva i jezgro roditelj, nastaje novo jezgro, potomak, koje moe da ima redni broj i/ili maseni broj razliit od jezgra roditelja Radioaktivni raspad karakterie se vrstom i energijom emitovane radijacije i vremenom poluraspada. Vreme poluraspada supstance je vreme za koje se raspadne polovina poetnog broja jezgara.
 4. 4. Jedinica za radioaktivnost u SI sistemu je Bekerel (Bq). Bekerel je SI izvedena jedinica, koja se definie aktivnost koliine radioaktivnog materijala gde se jedno jezgro raspada u sekundi. Bekerel je, stoga, ekvivalentan 1 . ta je Bekerel ? Bekerel je SI izvedena mjerna jedinica za aktivnost radioaktivnoga izvora. Nazvan je prema francuskom fiziaru Antoineu Henriu Becquerelu.
 5. 5. Izvori zraenja : Prirodno: Kosmika Terestrina Inertna radijacija Vetako: Maine za X zrake Nuklearni reaktori Radioaktivni izvori Iz ovoga moemo zakljuiti da su nastali ljudskom aktivnou, da poveavaju nivo zraenja i da imaju niz tetnih efekata na izloena iva bia. Javlja se u dva oblika kao elektromagnetna i korpuskularna.
 6. 6. Posledice uticaja radijacije na oveka su strane: Akutna bolest zraenja Rak Mogue mutacije u organizmu oveka Sterilitet poremeaji centralnog nervnog sistema bolesti imunog sistema. Neplodnost Smrt
 7. 7. Najosetljivije elije : Najosetljivije elije su elije koje se intezivno dele elije kotane sri. Zraenje kao terapija? Da, koristi se u terapiji protiv raka poto ubija elije raka koje se brzo i nekontrolisano dele.
 8. 8. Isto kao to deluje na ljude tako deluje i na ivotinje !
 9. 9. Radioaktivnost je strana zbog toga to, unitava organizam iznutra, po pravilu ovek ak i ne sumnja, da mu se nepovratan proces ve odvija u organizmu. Taj problem je posebno izraen kod ena. Fond jajnih elija se kod devojica stvara jednom i za ceo ivot, i bilo kakav negativan uticaj na nerazvijenu jajnu eliju moe da ima nepovrtane posledice.
 10. 10. Mnogo vremena provodite u zatvorenim prostorijama i smatarate da radijacija do vas ne moe da prodre? Onda morate da shvatite da su zidovi zgrada izgraeni od betona ili cigle, monolitne graevine su takoe dodatni izvori radijacije. Opasnost od radioaktivnog zraenja ne preti oveku samo u gradu ve i u prirodi, na primer u vaoj bati. Danas je radijacija postala sveprisutna i svuda prodire i na neki nain je beskonana.
 11. 11. ernobil - Chernobyl
 12. 12. Nesrea se dogodila 26.04.1986. godine. Nesrea se dogodila zbog pogrenog dizajna reaktora i neadvekatno obuenog osoblja. Tokom ove katastrofe oznaeno je preko 100,000 ljudi ! Vetar je brzo rairio radioaktivni oblak na zemlje u okolini ! Drugi nazim za ernobil je ,,Grad Duhova
 13. 13. Zatita od radijacije : Vremenska Prostorna Izolaciona to krae vreme boravka na mestu radijacije. Boravak na to veoj udaljenosti od izvora radijacije ! Odea, slojevi zemlje, betona, olova.