Kocioł Defro AKM LUX - instrukcja obslugi

  • View
    10.533

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wicej na www.luskar.pl

Transcript

  • 1. 0

2. 1 3. SPIS TRECI 1. WSTP 3 1.1 Informacje oglne . 3 1.2 Charakterystyka kota . 4 1.3 Rodzaj paliwa 5 1.4 Specyfikacja dostawy ..6 1.5 Korozja niskotemperaturowa 6 2. Przeznaczenie kotw typu DEFRO AKM LUX . 6 3. Charakterystyka techniczna . 7 4. Dobr kotw do instalacji 9 5. Instalacja kotw .. 10 5.1 Transport i przechowywanie . 10 5.2 Wymagania dotyczce kotowni . 10 5.3 Ustawienie kota w pomieszczeniu kotowni . 10 5.4 Poczenie kota z instalacj grzewcz 11 5.5 Poczenie kota z instalacj elektryczn .. 15 5.6 Podczenie kota do komina .16 6. Obsuga i eksploatacja kota DEFRO AKM LUX .. 16 6.1 Napenianie instalacji c.o. wod ..16 6.2 Uruchomienie i eksploatacja kota 17 6.3 Awaryjne palenia w kotle . 19 6.4 Obsuga okresowa kota czyszczenie i konserwacja ..19 6.5 Zatrzymanie awaryjne kota 20 6.6 Wyczenie kota z pracy .. 20 7. Rozwizywanie problemw . 21 8. Uwagi kocowe . 22 9. Likwidacja kota po upywie ywotnoci 22 10. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotw 23 11. Warunki gwarancji .. 24 12. Karta gwarancyjna .. 26 13. Przeprowadzone naprawy . 27 14. Karta gwarancyjna do odesania .. 28 15. Kupony reklamacyjne ......................................................................................................30 Spis rysunkw : Tabela nr 1. Podstawowe wymiary kotw Tabela nr 2. Podstawowe dane techniczne kotw Tabela nr 3. rednice nominalne i wewntrzne rur: bezpieczestwa i wzbiorczej Tabela nr 4. Dobr wysokoci i przekroju komina Tabela nr 5. Dobr temper. na kotle w zalenoci od temper. panujcej na zewntrz budynku Tabela nr 6. Rozwizywanie problemw Spis tabel : Rysunek nr 1. Wykonanie obejcia grawitacyjnego Rysunek nr 2. Podstawowe elementy kotw Rysunek nr 3. Podstawowe wymiary kotw Rysunek nr 4. Usytuowanie kota w kotowni Rysunek nr 5. Przykadowy schemat zabezpiecze Rysunek nr 6 - 8. Schematy prawidowego poczenia kota z instalacj grzewcz Rysunek nr 9. Schemat podczenia zaworu cztero dronego Rysunek nr 10. Schemat dziaania zaworu cztero dronegoDeklaracja zgodnoci2 4. 1. WSTPSzanowny Kliencie ! Dzikujemy za wybranie kota grzewczego typu DEFRO AKM LUX z szerokiej oferty wyrobwdostpnych na rynku. Mio nam poinformowa Pastwa, e dokadamy wszelkich stara, aby jakonaszych wyrobw speniaa restrykcyjne normy i gwarantowaa bezpieczestwo uytkownika. Koty grzewcze typu DEFRO AKM LUX z zasobnikiem paliwa i podajnikiem tokowymo nowoczesnej stalowej konstrukcji spawanej, przeznaczone do spalania wgla kamiennegosortymentu mia zostay przebadane przez Centralne Laboratorium Dozoru TechnicznegoUDT - CERT w Poznaniu i posiadaj certyfikat zgodnoci z norm PN EN 303-5:2002 wystawionyprzez Urzd Dozoru Technicznego w Warszawie Dla Pastwa bezpieczestwa i komfortu uytkowania kota prosimy o zapoznanie siz niniejsz instrukcj oraz odesanie prawidowo wypenionej kopii Karty Gwarancyjnej na adresproducenta. Pozwoli to nam zarejestrowa Pastwa w naszej bazie uytkownikw kotwDEFRO AKM LUX oraz zapewni szybk solidn obsug serwisow. ==================================================================UWAGA!!! EKSPLOATACJA KOTA PRZY TEMPERATURZE POWYEJ 60C SKUTECZNIEZAPOBIEGA TWORZENIU SI KONDENSATU ORAZ PRZYSPIESZONEJ KOROZJI KOTA =================================================================================1.1 Informacje oglneInstrukcja obsugi kota grzewczego typu DEFRO AKM LUX przeznaczona jest dla uytkownikwtych kotw. Stanowi rwnie podstaw wykonania projektw i oblicze symulacyjnychzwizanych z zastosowaniem w/w kotw. Warunkiem prawidowego i bezpiecznegofunkcjonowania kotw typu DEFRO AKM LUX jest dokadne zapoznanie si z instrukcj obsugi,w ktrej zawarte s informacje dotyczce budowy, instalacji i sposobu ich uytkowania.Przed przystpieniem do instalowania kota oraz jego eksploatacji naley: dokadnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi sprawdzi kompletno dostawy porwna dane z tabliczki znamionowej z kart gwarancyjn sprawdzi czy kocio w czasie transportu nie uleg uszkodzeniu. WSZYSTKIE WANIEJSZE INFORMACJE ZAWARTE W INSTRUKCJI OBSUGI WYRNIONE S ZNAKIEM :Na tabliczce znamionowej znajduj si piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu majcena celu zwrcenie uwagi uytkownika na zagroenia, ktre mog wystpi podczas pracy kota. 3 5. 1.2 Charakterystyka kota Koty typu DEFRO AKM LUX w poczeniu z automatycznym podawaniem paliwa i kontrolowanym procesem spalania paliwa wglowego sortymentu mia zdecydowanie wyrniaj si, gdy s alternatyw dla kotw gazowych i olejowych, ze wzgldu na niskie koszty eksploatacji. Kocio posiada korpus wodny wykonany z atestowanych blach kotowych stalowych ( P265GH) o gruboci 6 mm jako konstrukcja spawana. Trjcigowa konstrukcja kanau spalinowego kota wpywa na pene wykorzystanie ciepa spalin. Paskie ciany kanaw wodnych wzmocnione s zesprkami, podzielone przegrodami wodnymi. Komora paleniskowa wykonana jest w ksztacie prostopadocianu. W tylnej czci komory paszcza wodnego wykonany jest otwr przyczeniowy podajnika szufladowego. Na wprost otworu znajduje si palenisko zasadnicze z rusztem otworowym , ktre suy do spalania dostarczonej porcji paliwa przez podajnik szufladowy. Pod rusztem znajduje si komora powietrzna zamykana od tyu kota drzwiczkami wyczystnymi umoliwiajcymi jej oczyszczanie. Drzwiczki powysze stanowi rwnie podstaw montau wentylatora nadmuchowego ktry dostarcza odpowiedni ilo powietrza do spalania miau pod rusztem paleniska. Ilo dostarczonego powietrza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem, w taki sposb aby zapewni optymalne warunki spalania. Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego z tyu kota zasobnika paliwa za pomoc podajnika szufladowego. Podajnik szufladowy jest konstrukcj stalow suc do podawania paliwa ze zbiornika na ruszt paleniska zasadniczego. Paliwo z zasobnika jest zsypywane przez szuflad, ktra ruchem posuwistym po pochylni przemieszcza porcj paliwa w kierunku rusztu paleniska kota, gdzie nastpuje cakowite jej spalanie, a nastpnie warstwa ju w postaci popiou spychana jest do popielnika w skutek podania nowej porcji paliwa. Cakowity cykl podania to ruch posuwisto zwrotny szuflady. Ten cykl jest powtarzany a jego czstotliwo jest zalena od nastaw w mikroprocesowym regulatorze. Na obudowie podajnika zamontowana jest tulejka do montau czujnika cofnicia si pomienia oraz zbiornik paliwa do magazynowania paliwa zamykany szczeln pokryw z gazowym amortyzatorem. Do napdu szuflady suy motoreduktor skadajcy si z silnika elektrycznego oraz zespolonej przekadni ( reduktora ).W palenisku nastpuj wszystkie procesy prowadzce do spalania podawanego paliwa z udziaem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Wyposaenie dodatkowe ( ruszt awaryjny ) jest montowany w komorze paleniskowej na prtach przyspawanych do bocznych cian kota, pozwalajcy na uruchomienie kota w przypadku braku energii elektrycznej lub awarii podajnika. Popi powstay w kocowej fazie spalania przemieszcza si na obrzee paleniska, po czym samoczynnie spada do komory popielnika. Spaliny odprowadzane s do komina poprzez czopuch usytuowany w tylnej grnej czci kota. Czopuch ma zamontowan przepustnic spalin, ktra w przypadku zbyt wysokiego cigu kominowego, umoliwia jego przydawienie. Rozmieszczenie drzwiczek zasypowych oraz drzwiczek popielnikowych i paleniskowych umoliwia atwy dostp do paleniska celem rozpalenia kota oraz okresowego czyszczenia. Przestrze midzy wymiennikiem kota a jego obudow wypeniona jest materiaem izolacyjnym w postaci weny mineralnej. Sprawne palenisko kota pozwala na spalanie takiej iloci paliwa, jaka niezbdna jest do utrzymania zadanej przez uytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje cigych pomiarw temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje prac podajnika paliwa i wentylatora. Jednoczenie sterownik steruje prac pompy obiegowej c.o. ( jeli instalacja grzewcza jest wyposaona w pomp c.o. ) Ponadto kocio wyposaony jest w termometr bimetaliczny z kapilar sucy do zastpczego odczytu temperatury wody wylotowej z kota w stanach awaryjnych automatyki oraz podczas palenia awaryjnego. Zamontowany mikroprocesorowy regulator na kotle umoliwia zaprogramowanie i utrzymywanie na okrelonym poziomie temperatury wody wylotowej z kota oraz optymalizacj procesu 4 6. spalania niezalenie od obcienia kota. Regulator wyposaony jest w czujnik kontroli temperatury oraz niezaleny ogranicznik temperatury typu STB chronicy kocio przed przegrzaniem. ==================================================================== SZCZEGOWY OPIS BUDOWY, PRACY I EKSPLOATACJI STEROWNIKA ORAZWENTYLATORA ZNAJDUJE SI W DOCZONYCH DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJIINSTRUKCJACH OBSUGI. NALEY BEZWZGLDNIE PRZESTRZEGA ZALECEINSTRUKCJI OBSUGI STEROWNIKA I WENTYLATORA. ===============================================================================KOTY TYPU DEFRO AKM LUX PRZEZNACZONE S DO PRACY WYCZNIEZ NACZYNIEM WZBIORCZYM TYPU OTWARTEGO INSTALOWANE ZGODNIEZ PN91/B02413: OGRZEWNICTWO I CIEPOWNICTWO. ZABEZPIECZENIE INSTALACJIOGRZEWA WODNYCH SYSTEMU OTWARTEGO ( WYMAGANIA ) =============================================================================== 1.3 Rodzaj paliwa Bezproblemowa eksploatacja kota z podajnikiem szufladowym zaley od zastosowania odpowiedniego paliwa lub dostosowania do dysponowanego paliwa sposobu eksploatacji kota. Koty zostay zaprojektowane i przebadane do spalania paliw staych w stanie suchym. Paliwo podstawowe dla kotw centralnego ogrzewania typu DEFRO AKM LUX stanowi wgiel kamienny, sortymentu mia typ 31.1 klasa 25/9 wg PN 82/G 97001 o parametrach : wilgotnoci max. do 20%*; warto opaowa min. 25MJ/kg, zawartoci popiou max. 10%. Nie zaleca si stosowania wgla o grubszej granulacji** oraz muu wglowego, gdy tego rodzaju paliwo moe utrudnia prac podajnika, powodowa niezupene wypalanie paliwa oraz obnia deklarowan sprawno ciepln kota. Przy wyborze paliwa naley zwrci szczegln uwag na paliwo pochodzce z niepewnych rde, na ewentualn zawarto w paliwie zanieczyszcze mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrce niepalnych pogarszajcych jako spalania oraz awaryjno podajnika. Waciwy dobr t