Gratis marknadsföring för dig och ditt företag

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring fr dig och ditt fretag Gratis marknadsfring fr dig och ditt fretag http://tips-om.se Holger Wstlund 2. Den hr bildserien r ett axplock frn boken S marknadsfr du dig och ditt fretag alldeles gratis http://tips-om.se Holger Wstlund 3. Boken innehller praktiska rd och tips om hur du kan skta din marknadsfring utan att det kostar ett re Rden handlar om marknadsfring av bde tjnster och varor http://tips-om.se Holger Wstlund 4. Frst och frmst ska du naturligtvis ha en egen hemsida Men du har antagligen, som s mnga andra, olika sorters kunder som efterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att ha flera hemsidor, som r nischade http://tips-om.se Holger Wstlund 5. Men det hr skulle ju handla om gratis marknadsfring? Flera hemsidor r inte gratis. Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense s stter Google in annonser p din sajt och du tjnar mer n vad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske du t.o.m. kan slja dina hemsidor http://tips-om.se Holger Wstlund 6. Den hr bildserien r gjord som en SlideShare-presentation Om du gr en egen presentation p PowerPoint s kan det vara en bra id att ven du gr om den till en SlideShare-presentation Det r enkelt, gratis och Googles skmotorer hittar den ltt http://tips-om.se Holger Wstlund 7. Instagram r ett annat stt att presentera bilder p Det r ocks gratis och har en enorm spridning Instagram har nu gtt om Twitter om man rknar antalet anvndare http://tips-om.se Holger Wstlund 8. Hur kan man gra detta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr steg i boken http://tips-om.se Holger Wstlund 9. YouTube-presentationer r numera ett mste inom gratis marknadsfring Filmen Old Lady Road Rage Revenge r ett videoklipp p 45 sekunder med reklam fr IKEA som laddats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamla du fria med Zlatan p YouTube har laddats ner en miljon gnger http://tips-om.se Holger Wstlund 10. Hur kan du p ett enkelt stt gra ett bra videoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg fr steg i boken som du hittar p http://tips-om.se http://tips-om.se Holger Wstlund 11. Fr att ha framgng med gratis marknadsfring br du se till att du uppfattas som expert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bli unik genom att hitta din egen nisch http://tips-om.se Holger Wstlund 12. Gratis marknadsfring handlar mycket om att du anvnder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid Lgg inte ner pengar p broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skriva artiklar p din egen och andras bloggar http://tips-om.se H

Transcript

  • 1. Gratis marknadsfring fr dig ochditt fretaghttp://tips-om.se HolgerWstlund

2. Den hr bildserienr ett axplock frnboken Smarknadsfr du digoch ditt fretagalldeles gratishttp://tips-om.se HolgerWstlund 3. Boken innehllerpraktiska rd och tipsom hur du kan sktadin marknadsfringutan att det kostar ettre Rden handlar ommarknadsfring avbde tjnster och varorhttp://tips-om.se HolgerWstlund 4. Frst och frmst skadu naturligtvis ha enegen hemsida Men du harantagligen, som smnga andra, olikasorters kunder somefterfrgar olikaprodukter S det kan vara kloktatt ha flera hemsidor,som r nischadehttp://tips-om.se HolgerWstlund 5. Men det hr skulle juhandla om gratismarknadsfring? Flerahemsidor r inte gratis.Domnadresserna kostarju Lugn! Klicka p Adsenses stter Google inannonser p din sajt ochdu tjnar mer n vaddomnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidorhttp://tips-om.se HolgerWstlund 6. Den hr bildserien rgjord som en SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation pPowerPoint s kan detvara en bra id att vendu gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorerhittar den ltthttp://tips-om.se HolgerWstlund 7. Instagram r ettannat stt attpresentera bilder p Det r ocks gratisoch har en enormspridning Instagram har nugtt om Twitter omman rknar antaletanvndarehttp://tips-om.se HolgerWstlund 8. Hur kan man gradetta p ett enkeltstt? Det beskrivs stegfr steg i bokenhttp://tips-om.se HolgerWstlund 9. YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady RoadRage Revenge r ettvideoklipp p 45 sekundermed reklam fr IKEA somladdats ner 700 000gnger Volvos videoklipp Dugamla du fria med Zlatanp YouTube har laddatsner en miljon gngerhttp://tips-om.se HolgerWstlund 10. Hur kan du p ettenkelt stt gra ettbra videoklipp pYouTube? Detta beskrivs stegfr steg i bokensom du hittar phttp://tips-om.sehttp://tips-om.se HolgerWstlund 11. Fr att ha framgng medgratis marknadsfring brdu se till att du uppfattassom expert inom dittomrde Utg frn dig sjlv, vilkakunder du vill ha, vilkakonkurrenter du har ochvar du hittar lnsamhet Specialisera dig ochfrsk bli unik genom atthitta din egen nischhttp://tips-om.se HolgerWstlund 12. Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av dinfantasi, kreativitet, energioch din egen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionellmarknadsfring Ett effektivt stt r attskriva artiklar p din egenoch andras bloggarhttp://tips-om.se HolgerWstlund 13. Skriv ocks artiklarp s.k. artikelsajter Det finns flera sdanadr du fr in dinartikel med lnkartillbaka till dinhemsida Adresser till ngra avdessa artikelsajterfinns p sajtenhttp://tips-om.sehttp://tips-om.se HolgerWstlund 14. Nr du skriver artiklar kandet leda till att du frfrfrgan om att hllafredrag Det r den mest effektivaformen av gratismarknadsfring eller snararemarknadsfring som dut.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finnsocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se HolgerWstlund 15. Ett givet stt att graeffektiv marknadsfringgratis r att skicka ut e-brev,dvs. samma som nyhetsbrev,informationsbrev ellertipsbrev Hur du skapar din sndlistaoch skriver bra innehll lrsocks ut i boken och delvisp sajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring rgratis och 40 gnger seffektivt som Facebook ellerTwitter enligtkonsultfretaget McKinseyhttp://tips-om.se HolgerWstlund 16. Du kan ocks ge utegna e-bcker Det r gratis fr digatt producera ochskicka ut Du kan ge bort e-bckernagratiseller ta betalt frdemhttp://tips-om.se HolgerWstlund 17. Min rekommendationr att du ger bortdina e-bcker gratis Det r en utmrktform avmarknadsfring Att ge bortinformation gratislnar sig fr det allramestahttp://tips-om.se HolgerWstlund 18. Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hllafredrag och att ge ut egna e-bckerkan leda till att du ger uten egen bok Du fr hela tiden kommentareroch terkoppling p det duskriver och till slut blir du denverkliga specialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om iboken S marknadsfr du digoch ditt fretag alldeles gratisoch delvis ocks p sajtenhttp://tips-om.sehttp://tips-om.se HolgerWstlund 19. G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du dig ochditt fretag alldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se vaadressenG nu in p http://tips-om.sehttp://tips-om.se HolgerWstlund