Aplikacje w social media - projektować czy dzierżawić?

  • View
    468

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aplikacje społecznościowe cieszą się sporą popularnością i coraz częściej stanowią główny element kampanii marketingowych. Są również narzędziem obowiązkowym w przypadku przeprowadzania promocji na Facebooku. Bogata oferta gotowych i niedrogich rozwiązań sprawia, że są one w zasięgu każdego. Czy jednak zawsze dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z „gotowców”?

Text of Aplikacje w social media - projektować czy dzierżawić?

Magazyn dostpny w prenumeraciewww.facebook.com/OnlineMarketingPolska

www.o-m.pl

WSPPRACUJEMY Z:

CZERWIEC-LIPIEC 2013Nr 3(10)/2013

E-COMMERCE

JAK ZAISTNIE NA RYNKU

ZA POREDNICTWEM

PORWNYWAREK CEN

ANALITYKA

CAA PRAWDA

O WSPCZYNNIKU

ODRZUCE

SOCIAL MEDIA

JAK RADZI SOBIE

Z KRYZYSEM W MEDIACH

SPOECZNOCIOWYCH

TEMAT NUMERU:

MARKETING MOBILNY ZACZNIJ JU TERAZ!

BD KREATYWNYI NIE POWIELAJ SCHEMATW

STWRZ WASN,ANGAUJC APLIKACJ MOBILN

PLANUJ KAMPANI REKLAMOWNA URZDZENIACH MOBILNYCH

WEJD ZE SWOJ MARKNA SMARTFONY I TABLETYJU TERAZ!

ISSN 2084-2473

9 772084 247305

0 6 >

Start

temat numeru:

Marketingmobilny VIP

2 Jak projektowa i promowa aplikacje mobilne

Rozmowa z ukaszem Felsztukierem pomysodawc iTAXI

Marketing mobilny

6 Mobile w strategii komunikacji

9 Dla kogo mobile jest dobry, dla kogo nie?

12 M-commerce czy jest na to czas?

14 10 krokw do wasnej aplikacji

17 Reklama na urzdzeniach mobilnych co musisz wiedzie?

19 Mobile e-mail marketing, czyli o tym, jak mobile utrudnia marketerom ycie, uatwiajc je uytkownikom

22 SEM w mobile sztuka mobilnego pozycjonowania i kampanie mobilne w Adwords

25 Efektywna kampania wielokanaowa jak czy wiadomo SMS z innymi narzdziami online i mobile?

SEM

29 9 porad jak wykorzysta wyszukiwark do ksztatowania swojego wizerunku

32 SEO czy PPC?

Analityka

34 Po jedenaste: nie porzucaj czyli caa prawda o wspczynniku odrzuce

E-commerce

37 Jak zaistnie i skutecznie sprzedawa za porednictwem porwnywarek cen

Reklama internetowa

40 Dynamiczny retargeting vs. targeto-wanie behawioralne co lepsze dla e-commerce?

Media spoecznociowe

42 Kryzys kryzysowi nierwny

45 Aplikacje w social media projektowa czy dzierawi?

49 Social media to nie tylko Facebook

Uyteczno

50 Interakcja uytkownika z urzdzeniem mobilnym

Copywriting

53 We klienta na swoj stron

Rekomendacje

56 Marketing rekomendacji nowy wymiar komunikacji

certyfikowany.edu.pl

59 Zosta Certyfikowanym Online Marketing Managerem! W 6 tygodni

Recenzja

61 Skuteczne Social Media

Wydarzenia

62 Forum IAB 2013

Caf

64 Content marketing is king

Adres redAkcji:ul. Polska 13, 60-595 Poznatel. (61) 66 55 843infolinia (61) 66 83 116fax (61) 66 55 806redakcja@o-m.plwww.o-m.pl

redAktor NAczelNyArkadiusz Widawskitel. (61) 66 83 112arkadiusz.widawski@o-m.pl

redAktor ProwAdzcyArtur Maciorowskiartur.maciorowski@o-m.pl

sekretArz redAkcjiukasz Koodziejczyk

wsPPrAcA:Aneta Lupa-Marcinowska, Jacek Szczepiski, ukasz Felsztukier, Piotr Adamczyk, Rafa Wiewirski, Maciej Kasica, Wincenty Kokot, Jakub Oleksy, Agnieszka Kaliska, Sebastian Brodowski, Damian Krawczyk, Mateusz Godala, Andrzej Ogonowski, Anna Isakow, Wojciech Szymaski, Marcin Kolonko, Martyna Zastrona, Joanna Heine, Tomasz Nowobilski, Aleksander Szulc, Marta Sulikowska, Sandra Wrbel, Tomasz Glinka, Micha Dobrowolski, Magorzata Bednarek, Micha odkowski, Alicja Niewgowska, Urszula Radziska, Szymon Kuc

reklAmAtel. (61) 66 83 112reklama@o-m.pl

PromocjADamian Maziarkatel. (61) 66 83 156damian.maziarka@forum-press.pl

PreNumerAtAJoanna Niedopytaatel. (61) 66 55 784joanna.niedopytala@forum-press.pl

redAktor techNiczNyPiotr Korytowskipiotr.korytowski@forum-press.com.pl

skAd i dtPP76 Advertising

drukPoligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.

serwis zdjciowyFotolia

wydAwcAFORUM Press Sp. zo.o.ul. Polska 13, 60-595 Poznatel. (61) 66 83 116fax (61) 66 55 806www.forum-press.pl

NAkAd: 5000 egz.

Prezes zArzduMagdalena Balanicka

Redakcja nie zwraca materiaw nieza-mwionych oraz zastrzega sobie prawo do skrtw iredakcyjnego opracowania tekstw przyjtych do druku. Za tre reklam iogosze redakcja nie odpowiada.

Copyright do wydaniaFORUM Press Sp. zo.o.

www.forum-Press.Pl

To ju pewne! Google ukarze serwisy, ktre nie maj dostoso-

wanych stron do urzdze mobilnych! Gigant zelektryzowa rynek

wmomencie, gdy odsetek stron mobilnych wPolsce jest bardzo

may. Czas na zmiany. Cel tej zmiany jest jasny. Google chce, aby

wszystkim uytkownikom smartfonw itabletw wygodnie korzystao

si zPastwa serwisu www. Jak tego dokona? Otym wbiecym

wydaniu, jak iznacznie szerzej na Kongresie Marketingu Mobilnego,

ktry odbdzie si 26 wrzenia wWarszawie. Cao wpraktycz-

nym stylu Online Marketing Polska. Szczegy: kongres-mobile.pl.

Warto ju dzi zarezerwowa miejsce na najlepszych warunkach.

Wmaju uruchomilimy te innowacyjny program Certyfikowany

Online Marketing Manager. Po dwch miesicach zakoczylimy

pierwsz edycj. Dzikuj tym zPastwa, ktrzy wzili wniej

udzia, apozostaych zapraszam do drugiej edycji, ktra startuje

na pocztku padziernika. Mamy wniej tylko 30 miejsc. Wicej

informacji na certyfikowany.edu.pl.

Zblia si te najwiksze wydarzenie marketingowe tej jesieni,

czyli szsta ju edycja Kongresu Online Marketing. To ju pozycja

obowizkowa na licie konferencji dla marketerw. Zmieniona for-

mua, najlepsi prelegenci itylko unas zero prezentacji produkto-

wych. Mam nadziej, e si tam spotkamy. Szczegy wkrtce na

kongres-online.pl.

Pytanie orok mobileajest ju pass. Wielu ekspertw,

agencji ideweloperw twierdzi, e trudno mwi okon-

kretnej dacie. Faktem jest, e od wielu, naprawd ju wielu

miesicy yjemy wmobilnej epoce. Zatem zaczynamy

pyta ju nie czy?, ale jak? skutecznie zaistnie wroz-

szerzonej rzeczywistoci.

Wmarketingu mobilnym tworz si nowe zjawiska ihasa.

Mwimy ofenomenie tzw. drugiego ekranu dziki tele-

wizji konsumowanej rwnolegle zuytkowaniem tabletw

czy smartfonw. Obserwujemy integracj kanaw on-off

choby za porednictwem aplikacji Shazam rozpoznaj-

cej dwik czy te QR kodw umoliwiajcych dusze

ycie treci drukowanych. Niektrzy dostrzegaj take

nowe formy mobilnej reklamy, tzw. appvertising, uosabia-

nej wpostaci wartociowych aplikacji dla uytkownikw.

Niektrzy wrcz strasz zjawiskiem FOMO (obawy, e co

ominiemy).

Wtym numerze przybliamy temat mobileawwielu

aspektach handlu, promocji ireklamy oraz uytecznoci.

Miej lektury,

Artur Maciorowskiredaktor prowadzcy

artur.maciorowski@o-m.pl

Arkadiusz Widawskiredaktor naczelny

arkadiusz.widawski@o-m.pl, twitter.com/arekwidawski

Wel.com

Za konto i wyprzed konkurencj e-mailing, mobile marketing, badanie konsumenckie w jednej aplikacji prosta rejestracja on-line aktywacja bez umowy z terminem, ktre sam wybierasz przejrzysty cennik, bez ukrytych kosztw darmowe konto na dowolny okres

Czysty e-mail marketing

ul. Raciborska 35 a44-200 Rybnik+48 32 42 10 180+48 32 42 10 180

Siedziba w Rybniku Oddzia w Warszawie

ul. Sandomierska 14/2202 - 567 Warszawa+ 48 22 401 37 36+ 48 22 401 37 07

reklama

czerwiec-lipiec 2013 Online Marketing POlska 1

Start

aplikacje spoecznociowe ciesz si spoR

populaRnoci icoRaz czciej stanowi gwny

element kampanii maRketingowych.

s Rwnie naRzdziem obowizkowym wpRzypadku

pRzepRowadzania pRomocji na Facebooku. bogata

oFeRta gotowych iniedRogich Rozwiza spRawia,

e s one wzasigu kadego. czy jednak zawsze dobRym

Rozwizaniem jest koRzystanie zgotowcw? kiedy

wdRaa mechanizmy dedykowane, jak zoRganizowa

pRomocj na Facebooku iktRych Fanpagey nie sta

na aplikacj odpowiadamy wponiszym tekcie.

aplikacjew social media projektowa czy dzierawi?

Autor: Marta Sulikowska,Sandra Wrbel

konkurs zgodny z regulaminem Facebooka

Konkursy na Facebooku s doskonaym sposobem na pozyskanie nowych fanw i dotarcie ze swoimi produktami do wik-szej grupy odbiorcw. Konkurs musi jednak by odpowiednio przygotowany i, zgodnie z regulaminem serwisu, musi by przeprowa-dzony oraz w caoci obsugiwany wewntrz aplikacji. Warunkiem przystpienia do kon-kursu nie moe by wic wykonanie przez uytkownika dziaa zwizanych z uyciem funkcji Facebooka. Dopuszczalne jest polu-bienie strony, zarejestrowanie si w miejscu czy nawizanie poczenia z aplikacj. Nie mona natomiast wykorzysta polubienia, skomentowania czy udostpnienia postu jako warunku koniecznego do wzicia udziau w konkursie. Funkcje serwisu nie mog by te wykorzystane jako mechanizm rejestracji lub bezporednie przystpienie do promocji.

Warto rwnie pamita, e niedozwo-lone jest ogaszanie zwycizcw za pored-nictwem serwisu. Nie moemy zatem poin-formowa zwycizcy ani za pomoc czatu czy wiadomoci prywatnej na Facebooku, ani w formie postu na tablicy czy te w pro-filach uytkownikw. Mona natomiast wysa wiadomo na adres mailowy, ktry uytkownik poda w trakcie przystpienia

do konkursu, jeli wyrazi na to zgod np. w postaci akceptacji odpowiednich zapi-sw w regulaminie lub akceptacji specjalnego punktu w formularzu zgoszeniowym. Naj-lepszym rozwizaniem jest jednak wykorzy-stanie w tym celu funkcjonalnoci aplikacji, w ktrej, po zakoczeniu konkursu i wybra-niu zwycizcy, zostan ogoszone wyniki.

Puapka na naiwnych: polub, skomentuj, udostpnij i zgarnij co nieofoliowanego

Jednym z najczciej popenianych b-dw jest organizowanie konkursw bezpo-rednio na tablicy strony marki na Face-booku. Wszelkie konkursy oparte o tak powszechny s