of 5/5
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Narzędzia SOLIDWORKS ® Product Data Management umożliwiają zarządzanie danymi projektowymi i ich synchronizacje w całym cylku produkcyjnym za pomocą prostego i łatwego do wdrożenia rozwiązania, które jest ściśle zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami SOLIDWORKS. Bezpieczna przechowalnia pozwala na udzielenie dostępu do środowiska projektowania 3D i powiązanych z nim plików wszystkim osobom bio- rącym udział w tym procesie — od inżynierów po pracowników produkcji. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w projekt mogą udostępniać informacje i ze sobą współpracować, jednocześnie chroniąc własność intelektualną dzięki systemom kon- troli wprowadzania poprawek oraz automatycznej rejestracji kolejnych wersji. SOLIDWORKS PDM ZARZĄDZANIE DANYMI USPRAWNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH I ZWIĘKSZAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ

SOLIDWORKS 2016 Enterprise PDM

 • View
  236

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of SOLIDWORKS 2016 Enterprise PDM

 • ZARZDZANIE PROJEKTAMI

  Narzdzia SOLIDWORKS Product Data Management umoliwiaj zarzdzanie danymi projektowymi i ich synchronizacje w caym cylku produkcyjnym za pomoc prostego i atwego do wdroenia rozwizania, ktre jest cile zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami SOLIDWORKS. Bezpieczna przechowalnia pozwala na udzielenie dostpu do rodowiska projektowania 3D i powizanych z nim plikw wszystkim osobom bio-rcym udzia w tym procesie od inynierw po pracownikw produkcji. Dziki temu wszystkie osoby zaangaowane w projekt mog udostpnia informacje i ze sob wsppracowa, jednoczenie chronic wasno intelektualn dziki systemom kon-troli wprowadzania poprawek oraz automatycznej rejestracji kolejnych wersji.

  SOLIDWORKS PDMZARZDZANIE DANYMI USPRAWNIAJCE

  WSPPRAC ZESPOW PROJEKTOWYCH I ZWIKSZAJCE INNOWACYJNO

  http://www.dps-software.pl

 • Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM perfekcyjne zarzdzanie danymiProgram SOLIDWORKS PDM umoliwia scentralizowane przechowywanie wszystkich danych inynierskich oraz powizanych z nimi plikw, zapewniajc nastpujce korzyci:

  Bezpieczne repozytorium pozwalajce na szybki dostpdo informacji.

  Kontrola wersji projektu zarwno w przypadku mniejszychpoprawek, jak i zasadniczych zmian, cozapobiega utracie danych.

  Zintegrowany tok prac, umoliwiajcy zautomatyzowanie procesu projektowania i ostatecznego zatwierdzania, a co za tym idzie usprawnienie kontroli ipublikacji ostatecznych wersji projektw.

  Wdroenie w uamku czasu, ktrego potrzebowayby inne rozwizania do zarzdzania danymi produktu.

  Dziki programowi SOLIDWORKS PDM mona znacznie skrci czas powicony na wyszukiwanie czci, zoe i rysunkw. Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM wchodzi w skad roz-wizania SOLIDWORKS przeznaczonego do opracowywania produktw i obejmuje projektowanie, symulacje, tworzenie dokumentacji technicznej i zarzdzanie danymi. Umoliwia take ponowne wykorzystanie projektw i zarzdzanie caym rodowiskiem opracowywania produktw.

  Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM umoliwia naszym projektantom skupienie si na opracowywaniu innowacyjnych rozwiza, poniewa system PDM zajmuje si sprawami zwizanymi ze strukturprojektu

  Vincent Clerc, kierownik dziau badawczo-rozwojowego w zakresie

  mechatroniki, Aldebaran Robotics

  Majc do dyspozycji rozbudowany zestaw narzdzi dostpny za porednictwem interfejsu uytkownika oprogramowania SOLIDWORKS, projektanci mog skupi si na wydajnej pracy w jednym rodowisku bez potrzeby przeczania interfejsw w celu wykonywania zada z zakresu zarzdzania danymi.

 • SOLIDWORKS PDM STANDARD atwe zarzdzanie danymi SOLIDWORKS w rodowisku roboczym

  Aplikacja SOLIDWORKS PDM Standard, wspierana przez Microsoft SQL Server Express i w peni zintegrowana zSOLIDWORKS 3D CAD oraz Eksploratorem Windows, zapewnia zbir intuicyjnych i konfigurowalnych narzdzi do zarzdzania plikami SOLIDWORKS.

  Wyszukaj dane z niezwyk prdkoci Inynierowie i projektanci trac zwykle zbyt wiele czasu na wyszukiwanie plikw. SOLIDWORKS PDM Standard oferuje niezawodne narzdzia do wyszukiwania, ktre przyspiesz ten proces.

  Zaawansowane wyszukiwanie w Eksploratorze Windows Konfigurowalny formularz wyszukiwania przedstawia

  uytkownikom pola do wprowadzania danych, ktre odnosz si do konkretnych informacji dotyczcych firmy

  Wbudowana funkcja podgldu plikw SOLIDWORKS umoliwia potwierdzenie uzyskiwania dostpu do danego pliku

  Przechowywanie historii wersji i zmianTworzenie i przechowywanie odpowiedniej historii wersji oraz zmian jest problematyczne i wymaga powielania wielu informacji. SOLIDWORKS PDM Standard uatwia to zadanie, poniewa automatycznie przechowuje pen histori projektu.

  Automatycznie tworzy si wersje i aktualizuje odniesienia Elastyczny schemat poprawek zgodny

  z firmowymi standardami Automatyczne wprowadzanie poprawek oparte na

  zdefiniowanym procesie zatwierdzania atwe odzyskiwanie wczeniejszych wersji czci, zoe

  i rysunkw podczas pracy w SOLIDWORKS

  Elektroniczny tok pracOpieranie si na papierowych wersjach dokumentw lub nieefektywnym procesie zatwierdzania dokumentw jest strat czasu. SOLIDWORKS PDM Standard pomaga zauto-matyzowa ten proces i zapewnia stay dostp do aktualnej wersji projektu.

  Kontrola dostpu ograniczona do wybranych uytkownikw lub grup w oparciu o stan prac

  Automatyczne wysyanie powiadomie do wyznaczonych uytkownikw i grup w przypadku zmiany stanu plikw

  Wykorzystaj nawet 10 konfigurowalnych stanw zelektronicznym zatwierdzaniem.

  atwy w obsudze, graficzny edytor toku prac

  SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL Zaawansowane zarzdzanie danymi dla duychprzedsibiorstw

  Aplikacja SOLIDWORKS PDM Professional, wykorzystujca Microsoft SQL Server Standard, rozszerza moliwoci aplikacji SOLIDWORKS PDM Standard, by umoliwi caemu przedsi-biorstwu atwe udostpnianie danych i efektywn wspprac nad projektami.

  Wsppraca bez granicFirmy opracowujce produkty niejednokrotnie prowa-dz dziaalno na rnych kontynentach oraz w rnych strefach czasowych. Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM Professional umoliwia utworzenie spoecznoci wsppra-cujcych zespow niezalenie od lokalizacji czy dzielcych ich odlegoci.

  Wyszukiwanie danych wedug wielu parametrw, midzyinnymi nazwy dokumentu lub pliku, zawartych danych lub unikalnych waciwoci, takich jak numer czci, opis czy biecy stan toku prac (np. wdroony lubw trakcie projektowania).

  Zapewnienie zespoom w odlegych lokalizacjach szybkiego dostpu do projektw, specyfikacji i dokumentacji dziki procesowi replikacji przechowalni.

  Umoliwienie pracownikom i partnerom udziau w projekcie za porednictwem Internetu poprzez rne typy poczonych z Internetem urzdze, w tym smartfonw i tabletw.

  Kontroluj dostp do okrelonych danych inzynierskich i informacji projektowych za pomoc funkcji umoliwiajcych bezpieczny dostp, zintegrowanych zprotokoami Active Directory (AD) i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  Z atwoci zarzdzaj danymi innymi ni CADWane dane dotyczce produktu wykraczaj poza CAD mecha-niczny. Aplikacja SOLIDWORKS PDM Professional umoliwia efektywne zarzdzanie wszystkimi informacjami zwizanymi z projektem.

  atwy sposb tworzenia list materiaw dla poszczeglnych dziaw.

  Wywietlanie, drukowanie i obsuga ponad 250 rnych typw plikw, w tym gwnych formatw plikw CAD, dokumentw pakietu Microsoft Office, obrazw i animacji.

  Automatyczne tworzenie neutralnych plikw, np. PDF, eDrawingsTM lub STEP.

  Wykorzystaj integracj z wieloma popularnymi aplikacjami CAD, SOLIDWORKS Electrical i Microsoft Office.

 • Automatyzacja procesw biznesowychProgram SOLIDWORKS PDM wykorzystuje intuicyjny, graficzny interfejs uytkownika uatwiajcy mapowanie etapw pracy i zminimalizowanie prac administracyjnych, a funkcje automatycznego ledzenia zatwierdze zapewniaj wysok dokadno i pozwalaj skuteczniej egzekwowa odpowiedzialno za produkt.

  Wykorzystuj wiele tokw prac, aby obsugiwa rne typy dokumentw i procesy ich zatwierdzania.

  Uatwiaj uzyskiwanie zatwierdzenia od wielu osb za pomoc przej rwnolegych.

  Wykorzystaj generatory numerw seryjnych, aby automatycznie tworzy i przypisywa waciwoci, np.numery czci, numery projektw czy identyfikatorydokumentw.

  Zautomatyzuj tworzenie struktur folderw projektowych i standardowych dokumentw, aby zapewni spjno i kompletno danych.

  ROZWIZANIA SOLIDWORKS DO PROJEKTOWANIA PRODUKTW

  Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia intuicyjne rodo-wisko projektowania 3D, ktre maksymalizuje wydajno projektowania i zapewnia dostp do zasobw technicz-nych, umoliwiajc tworzenie lepszych produktw niszym kosztem i w krtszym czasie. Peen zakres rozwiza SOLIDWORKS do projektowania, symulacji, zarzdzania danymi i komunikacji technicznej jest dostpny pod adresem www.solidworks.com/plk_products2016.

  WICEJ INFORMACJIWicej informacji na temat rozwizania SOLIDWORKS PDM mona uzyska na stronie www.solidworks.com/plk_pdm lubkontaktujc si z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy SOLIDWORKS.

  Wymagania systemw SOLIDWORKS zostay opublikowane na stronie SOLIDWORKS pod adresem www.solidworks.com/systemrequirements.

  Zintegrowane z Eksploratorem Windows narzdzie wyszukiwania uatwia szybkie znajdowanie informacji i podejmowanie waciwych dziaa. Ponadto zapewnia ono zaawansowane funkcje wyszukiwania w innych oknach dialogowych sytemu Windows, w tym w oknach Otwrz i Zapisz.

  Oddzia Wrocaw54-427 Wrocawul. Duska 9, II pitroTel: 71 361 03 31

  DPS Software Sp. z o.o.ul. Postpu 602-676 WarszawaTel. 22 339 64 00Fax. 22 651 67 77www.dps-software.pl [email protected]

  Oddzia Katowice40-568 Katowiceul. Ligocka 103Tel: 32 721 60 15

  Oddzia Pozna60-170 Poznaul. Jeleniogrska 16Tel: 61 625 87 00

  Odwied take blog techniczny naszych specjalistwwww.DPSTODAY.pl

  2

  015

  Das

  saul

  t Sys

  tm

  es. W

  szel

  kie

  praw

  a za

  strz

  eon

  e. 3

  DEX

  PER

  IEN

  CE, i

  kona

  prz

  edst

  awia

  jca

  kom

  pas

  oraz

  logo

  3D

  S, C

  ATI

  A, S

  OLI

  DW

  OR

  KS, E

  NO

  VIA

  , DEL

  MIA

  , SIM

  ULI

  A, G

  EOVI

  A, E

  XALE

  AD

  , 3D

  VIA

  , 3D

  SWYM

  , BIO

  VIA

  , NET

  VIB

  ES i

  3DEX

  CITE

  s

  znak

  ami t

  owar

  owym

  i lub

  zas

  trze

  ony

  mi z

  naka

  mi t

  owar

  owym

  i firm

  y D

  assa

  ult S

  yst

  mes

  lu

  b je

  j sp

  ek

  zale

  nyc

  h w

  Sta

  nach

  Zje

  dnoc

  zony

  ch i/

  lub

  inny

  ch k

  raja

  ch. P

  ozos

  tae

  zna

  ki to

  war

  owe

  nale

  d

  o od

  pow

  iedn

  ich

  wa

  cic

  ieli.

  Kor

  zyst

  anie

  ze

  znak

  w to

  war

  owyc

  h fir

  my

  Das

  saul

  t Sys

  tm

  es lu

  b je

  j sp

  ek

  zale

  nyc

  h w

  ymag

  a ud

  ziel

  enia

  prz

  ez n

  ie p

  isem

  nego

  zez

  wol

  enia

  . MKS

  VISD

  SPLK

  0815

  Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gazi przemysu, bazuj na platformie 3DEXPERIENCE, oferujcej bogaty wybr rozwiza przeznaczonych dla poszczeglnych bran.Dassault Systmes, zapewnia uytkownikom intuicyjne rodowisko projektowania 3DEXPERIENCE, oferujc przedsibiorstwom i uytkownikom indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzdzia do opracowywania innowacyjnych i uwzgldniajcych aspekty zrwnowaonego rozwoju produktw. Udostpnione przez firm rozwizania zyskay niezwyk popularno na caym wiecie i zrewolucjonizoway sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktw. Rozwizania opracowane przez firm Dassault Systmes promuj innowacje w zakresie komunikacji pomidzy spoecznociami i poszerzaj dostpne w wiecie wirtualnym moliwoci udoskonalania rzeczywistoci. Z rozwiza Dassault Systmes korzysta ponad 190 000 rnej wielkoci firm z rozmaitych bran w ponad 140 krajach. Wicej na www.dps-software.pl

  http://www.dps-software.pl http://www.dps-software.plhttp://www.DPSTODAY.plhttp://www.dps-software.pl