Close encounter

  • View
    405

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Close encounter

  • 1. Matthew 4:18 At sa paglalakad niya sa tabi ngdagat ng Galilea; ay nakita niya ang dalawangmagkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, atsi Andres na kaniyang kapatid, na inihuhulogang isang lambat sa dagat; sapagkat silay mgamamamalakaya.Matthew 4:18 As Jesus was walkingbeside the Sea of Galilee, he saw twobrothers, Simon called Peter and hisbrother Andrew. They were casting a netinto the lake, for they were fishermen.

2. Mat 4:19 At sinabi niya sa kanila, Magsisunodkayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mgamamamalakaya ng mga tao.Mat 4:20 At pagdakay iniwan nila ang mgalambat, at nagsisunod sa kaniya.Matthew 4:19 Come, follow me,Jesussaid, and I will send you out to fish forpeople.Matthew 4:20 At once they left their netsand followed him. 3. Matthew 4:21 At paglakad sa dako roon aynakita niya ang dalawa pang magkapatid, siSantiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyangkapatid na si Juan, sa daong na kasama siZebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayumang kanilang mga lambat; at silay kaniyangtinawag.Matthew 4:21 Going on from there, hesaw two other brothers, James son ofZebedee and his brother John. Theywere in a boat with their father Zebedee,preparing their nets. Jesus called them, 4. Luke 19:4 At tumakbo siya sa unahan, atumakyat sa isang punong kahoy na sikomoroupang makita siya: sapagkat siyay magdaraansa daang yaon.Luke 19:4 So he ran ahead and climbed asycamore-fig tree to see him, sinceJesus was coming that way. 5. Luke 19:5 At nang dumating si Jesus sa dakongyaon, ay siyay tumingala, at sinabi sa kaniya,Zaqueo, magmadali ka, at bumaba ka; sapagkatngayoy kinakailangang akoy tumuloy sa bahaymo.Luke 19:6 At siyay nagmadali, at bumaba, attinanggap siyang may tuwa.Luke 19:5 When Jesus reached the spot,he looked up and said tohim, Zacchaeus, come downimmediately. I must stay at your housetoday.Luke 19:6 So he came down at once and 6. Luke 19:7 At nang makita nila ito, aynangagbulongbulungan silang lahat, nanangagsasabi, Siyay pumasok na nanunuluyan saisang taong makasalanan.Luke 19:7 All the people saw this andbegan to mutter, He has gone to be theguest of a sinner. 7. Luke 19:8 At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi saPanginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ngaking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha;at kung sakalit nakasingil akong may daya sakanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat.Luke 19:8 But Zacchaeus stood up andsaid to the Lord, Look, Lord! Here andnow I give half of my possessions to thepoor, and if I have cheated anybody outof anything, I will pay back four timesthe amount. 8. Luke 19:9 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumatingsa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkatsiyay anak din naman ni Abraham.Luke 19:9 Jesus said to him, Todaysalvation has come to this house,because this man, too, is a son ofAbraham. 9. Mark 10:20 At sinabi niya sa kaniya, Guro, anglahat ng mga bagay na itoy aking ginanap mula saaking kabataan.Mark 10:20 Teacher, he declared, allthese I have kept since I was a boy. 10. Mark 10:21 At pagtitig sa kaniya ni Jesus, ayginiliw siya, at sinabi sa kaniya, Isang bagay angkulang sa iyo: yumaon ka, ipagbili mo ang lahatmong tinatangkilik, at ibigay mo sa dukha, atmagkakaroon ka ng kayamanan sa langit: atpumarito ka, sumunod ka sa akin.Mark 10:21 Jesus looked at him andloved him. One thing you lack, hesaid. Go, sell everything you have andgive to the poor, and you will havetreasure in heaven. Then come, followme. 11. Mark 10:22 Datapuwat siyay nahapis sa sabingito, at siyay yumaong namamanglaw: sapagkatsiyay isang may maraming mga pag-aari.Mark 10:22 At this the mans face fell. Hewent away sad, because he had greatwealth. 12. John 20:25 Sinabi nga sa kaniya ng ibang mgaalagad, Nakita namin ang Panginoon. Ngunitsinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sakaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, atmaisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako,at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyangtagiliran, ay hindi ako sasampalataya.John 20:25 So the other disciples toldhim, We have seen the Lord!But he said to them, Unless I see thenail marks in his hands and put myfinger where the nails were, and put myhand into his side, I will not believe. 13. John 20:27 Nang magkagayoy sinabi niya kayTomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan moang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyongkamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwagkang di mapanampalatayahin, kundimapanampalatayahin.John 20:27 Then he said to Thomas, Putyour finger here; see my hands. Reach outyour hand and put it into my side. Stopdoubting and believe. 14. Acts 9:3 At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari nasiyay malapit sa Damasco: at pagdakaynagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula salangit:Acts 9:3 As he neared Damascus on hisjourney, suddenly a light from heavenflashed around him. 15. Acts 9:4 At siyay nasubasob sa lupa, at nakarinigng isang tinig na sa kaniyay nagsasabi, Saulo,Saulo, bakit mo ako pinaguusig?Acts 9:4 He fell to the ground and heard avoice say to him, Saul, Saul, why doyou persecute me? 16. Acts 9:5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon?At sinabi niya, Akoy si Jesus na iyong pinaguusig:Acts 9:5 Who are you, Lord? Saulasked.I am Jesus, whom you arepersecuting, he replied.