God Promises a Savior

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of God Promises a Savior

 • 1. Welcome to ourCatholic Doctrine Seminar Speaker: Fr. Ric Eguia
 • 2. Ang Diyos ay Nangakong Isang Tagapagligtas (Ika-6 ng Paksa)
 • 3. Bakit Mahalaga ang Matandang Tipan? Sapagkat sa mga aklat ng Matandang Tipan matatagpuan ang plano ng kaligtasan.
 • 4. Isang Kwento ng Pag-ibig Sa Matandang Tipan, mababasa natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa Kanyang sambayanan na naka-sentro sa kanyang pangako ng kaligtasan.
 • 5. Exodo 3:7-8 Nakita kong labis na pinahihirapan ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis, at naririnig ko ang kanilang daing Kaya, bumama ako upang sila ay iligtas.
 • 6. Mga Alagad Patungo sa Emmaus
 • 7. Kahalagahan ng Matandang Tipan Si Hesus mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad patungo sa Emmaus na Ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng nasasaad sa Kautusan (Matandang Tipan) tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta (Lukas 24:27).
 • 8. Ang Kanon ng Matandang Tipan Ang buong Matandang Tipan ay pagsasalaysay ng mapanligtas na pagkilos ng Diyos. Ito ay may tatlong bahagi: 1. Ang Torah 2. Mga Propeta 3. Sulat ng mga Paham
 • 9. Torah: Makasaysayang Aklat Torah = Pentateuko, ang unang limang aklat ng Matandang Tipan Ang Torah ay pasalaysay na pag- alaala ng Tipan ng Diyos sa Kanyang bayan
 • 10. Ang Pentateuco Limang Aklat: 1. Genesis 2. Exodo 3. Levitico 4. Bilang (Numbers) 5. Deuteronomio
 • 11. Ang Pangakong Tagapagligtas Noong pa mang nagkasala ang unang tao, ang Diyos ay nangako na magpapadala ng Tagapagligtas na isisilang ng isang babae.
 • 12. Pangako na Tagapagligtas
 • 13. Genesis 3:15Sinabi ng Diyos sa diyablo, Ikaw at ang babae (Birheng Maria) ay laging maglalaban. Binhi mo at binhi niya (Hesus) ay laging maglalaban. Ito (Hesus) ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw.
 • 14. Bakit nagbigay ng Kautusan at mga tuntunin ang Diyos?Mula sa Aklat ng Deut 6:20-24,Noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Inalis kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya upang dalhin sa lupang ipinangako niya sa ating mga ninuno
 • 15. Mula sa Deuteronomio 6:20-24 Ibinigay niya sa amin ang Kautusanat mga tuntuning ito upang magtaglaykami ng takot sa kanya. Sa gayon, kamiay mapapanuto at iingatan ngPanginoong tulad ng ginawa niya saatin ngayon.
 • 16. Ang Torah Ang Torah ay Batas o pananagutang moral, isang pamamaraan ng buhay (lifestyle). Ang Torah ay isang tuloy-tuloy at patalinhagang salaysay ng mga karanasan ng Bayang Israel sa Diyos ng Tipan.
 • 17. Sa Kasaysayan ng Israel May dalawang pangyayari na nagpabago sa kasaysayan ng Israel:
 • 18. Ang Exodo sa Ehipto
 • 19. Ang Tipanan sa Bundok ng Sinai
 • 20. Ipinag-utos: Pista ng Paskuwa Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagiang ganapin, pati ng inyong mga anak Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-alaala sa Paskuwa ng Panginoon, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita (Exodo 12:24-27).
 • 21. Ang Hapunan ng Paskuwa
 • 22. Mga Kautusan Ang Sampung Salita, ibinigay ng Diyos kay Moises sa Bundok ng Sinai (Exo 20; Deut 5:6-21). Mga salitang magpapalaya sa Bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan.
 • 23. Si Moises at ang Sampung Kautusan
 • 24. Mga Aklat Pangkasaysayan1. Joshua 11. Nehemiah2. Judges 12. Tobit3. Ruth 13. Judith4. 1 Samuel 14. Esther5. 2 Samuel 15. 1 Maccabees6. 1 Kings 16. 2 Maccabees7. 2 Kings8. 1 Chronicles9. 2 Chronicles10. Ezra
 • 25. Mga Propeta sa Matandang Tipan Propeta? Sila bay mga manghuhula ng magaganap sa kinabukasan? Sa Matandang Tipan, ang mga propeta ay mga taong tinawag ng Diyos upang ipahayag ang Kanyang salita sa mga tao.
 • 26. Major Prophets (Dakilang Propeta)1. Isaias2. Jeremias a. Lamentations (Panaghoy) b. Baruch3. Ezekiel4. Daniel
 • 27. 12 Minor Prophets (Maliliit na Propeta)1. Hosea 7. Nahum2. Joel 8. Habbakuk3. Amos 9. Zephaniah4. Obadiah 10. Haggai (Ageo)5. Jonah 11. Zechariah6. Micah 12. Malachi
 • 28. Si Propeta Jonas
 • 29. Ang Tawag sa Pagbabalik-Loob Sa pamamagitan ng mga propeta, ang mga taong nakalimot ay tinatawagan ng Diyos na magbalik muli sa Tipanan.
 • 30. Mula kay Propeta Joel Joel 2:12-13 Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo ay mag- ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo nang taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik-loob sa Panginoong inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa.
 • 31. Ang Pangako ni Yahweh Mula sa Ezekiel 36:26-27, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking utos.
 • 32. Pangako ng Bagong Tipan Jeremias 31:31, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel. Magaganap ang bagong tipan sa pagdating ng Tagapagligtas na magpapakita ng natatanging pagmamahal sa mga dukha at pagpapahalaga sa katarungan.
 • 33. Awit ng Nagdurusang Lingkod Isaias 42:1, Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan.
 • 34. Awit ng Nagdurusang Lingkod Isaias 49:6, Ang lawak ng kanyang mapanligtas na gawa ay pangkalahatan: Gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas.
 • 35. Awit ng Nagdurusang Lingkod Isaias 50:6, Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
 • 36. Awit ng Nagdurusang Lingkod Isaias 53:5-6, Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang ligaw; nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap.
 • 37. Ang Tagubilin ng mga Paham (Books of Wisdom) Ikatlong bahagi ng Matandang Tipan Mga Sulat tungkol sa pagkilatis sa pang-araw-araw na buhay.
 • 38. Aklat Pangkarunungan1. Job2. Psalms (Mga Awit)3. Proverbs (Kawikaan)4. Ecclesiastes (Qohelet / Mangangaral)5. Song of Songs (Awit ni Solomon)6. Wisdom7. Sirach (Ecclesiasticus)