Is het echt????

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de Vriesluister mee via www.kerknoordwolde.nl

Text of Is het echt????

  • 1. Welkom. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de VriesThema: Is het echt?

2. VDD ELB 178Als ik maar weet 3. 1Als ik maar weet, dat hier mijn wegdoor U, Heer, wordt bereid,en dat die weg, hoe moeilijk ook,mij nader tot U leidt. 4. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U. 5. 2Als ik maar weet, dat ook voor mijde Heer aan t kruishout stierf;en dat de Heiland ook voor mijeen levenskroon verwierf. 6. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U. 7. 3Als ik maar weet, uw liefde o Heervertroost mij dag aan dag;dan juich ik voort, wat ook mijn lotop aarde wezen mag. 8. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U. 9. 4Als ik maar weet, ook als op aardmij droefheid wacht of kruis,dat ieder kruis mij nader brengtbij t eeuwig Vaderhuis. 10. Refrein:Nader tot U, nader tot U,Nader, mijn Heiland, tot U.Als ik maar weet, dat alles hiermij nader brengt tot U. 11. Welkom. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de VriesThema: Is het echt? 12. Intochtslied P 66 1, 3Breek aarde uit in jubelzangen 13. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genve 1551 14. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genve 1551 15. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genve 1551 16. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genve 1551 17. Stil gebed BegroetingEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen. 18. Verootmoediging Daarna ELB 8 19. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom 20. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M.J. Nystrom 21. Boodschap van genade en liefde, daarna gebed. 22. Is je deur nog op slot? 23. Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot?Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen. 24. Je hart is net een huisje waar hetgezellig is,maar t is er nog zo donker.Er is iets wat ik mis!Is je deur nog op slot?Is je deur nog op slot? 25. Van je krr krr krr, doe m open voorGod,want de Heer wil bij je wonenen dan ben je nooit alleen! 26. Wij gaan, tot straks!! 27. Lezen Handelingen 5 : 27 42Gevangenneming van de apostelen 28. 27 Ze namen de apostelen mee en leiddenhen voor het Sanhedrin. De hogepriesterbegon het verhoor met de vraag: 28 Hebbenwij u niet nadrukkelijk verboden de naam vanJezus nog te gebruiken en onderricht overhem te geven? En toch verspreidt u uw leer inheel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijkvoor de dood van deze man. 29. 29 Petrus en de andere apostelenantwoordden: Men moet God meergehoorzamen dan de mensen. 30 De God vanonze voorouders heeft Jezus weer tot levengewekt, nadat u hem had vermoord doorhem aan een kruishout te hangen. 31 Godheeft hem een plaats gegeven aan zijnrechterhand, hem tot leidsman en redderverheven om de Isralieten tot inkeer tebrengen en hun zonden te vergeven. 30. 32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigtook de heilige Geest, die God geschonkenheeft aan wie hem gehoorzamen.33 Toen de leden van het Sanhedrin dithoorden, ontstaken ze in woede en wilden zede apostelen ter dood brengen. 34 Maar toenstond een van hen op, een farizeer dieGamalil heette en die als wetsleraar bij hethele volk in aanzien stond. 31. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenbliknaar buiten te brengen 35 en zei vervolgens:Isralieten, overweeg nog eens goed wat uvan plan bent met deze mensen te doen. 36Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zichop als een man die het volk zou leiden, enongeveer vierhonderd mensen sloten zich bijhem aan; 32. hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen enverdween in het niets. 37 Na hem was erJudas de Galileer, die ten tijde van devolkstelling met zijn volgelingen in opstandkwam; ook hij ging ten onder, en al zijnvolgelingen werden uiteengedreven. 38Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van dezemensen en laat hen begaan, want als hetmensenwerk is wat ze nastreven, zal het opniets uitlopen, 33. 39 maar als het Gods werk is, zult u nietstegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.De leden van het Sanhedrin stemden methem in 40 en riepen de apostelen weerbinnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun denaam van Jezus niet meer te gebruiken enlieten hen vrij. 34. 41 De apostelen verlieten het Sanhedrin,verheugd dat ze waardig bevonden warendeze vernedering te ondergaan omwille vande naam van Jezus. 42 Ze bleven dagelijksonderricht geven in de tempel of bij iemandthuis en gingen door met het verkondigen vanhet goede nieuws dat Jezus de messias is. 35. ELB 252 in canonWij zijn hier in Jezus naam 36. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 37. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 38. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 39. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 40. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 41. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 42. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 43. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 44. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 45. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 46. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 47. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 48. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 49. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 50. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 51. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 52. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 53. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 54. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 55. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 56. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 57. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 58. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 59. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 60. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 61. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 62. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 63. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 64. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 65. A.B.C. Wij zijn hier bijeen (EL 252) t. & m. JmeO 66. Is het echt? 67. 1/3 van wereldbevolking is Christen 2,3 miljard Christen wereldwijd 68. China:4 miljoen bijbels per jaar gedrukt 69. 83.000 groei per dag Bijna 3500 per uur = inwoners van Noordwolde 70. ELB 186aLeid Heer o machtig Heiland 71. allen:Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 72. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 73. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 74. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 75. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 76. Leid mij Heer, o machtig Heiland (EL 186a) t. onbekend; v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes 77. Dankgebed 78. Collecte1ste evangelisatie2de voor eigen gemeente 79. Slotlied opw 249Heer, wat een voorrecht om 80. allen:Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 81. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 82. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 83. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 84. ZegeningAansluitend ELB 501 85. allen:Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld 86. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld 87. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld