Italian renaissance

Embed Size (px)

Text of Italian renaissance

  • 1. ITALIANRENAISSANCE1

2. The Italian Renaissance(1420-1600)2 3. Angrenaissance ay unang naggingtanyag sa Italya. Gothic painting gawa ng mgafeudal societies sa Middle Ages. Dito din nagsimula angRomanesque and Byzantinetraditions. Ito ang naging daan ng pagigingmodern ng medieval period atnaging pundasyon para sakaugalian at ang komunidad sabahaging kanluranin.3 4. The ItalianRenaissance in Context 4 5. 15 th century ang Italy ay katuladlamang ng bansang Europa.Nahahati sa dalawang independentcity-states na may pagkakaiba salarangan ng pulitika.Florence- Kung saan ngsimula oumusbong ang renaissance na isangindependent republic.5 6. The New Humanism:Cornerstone of theRenaissance6 7. Dahil sa pagiging ganap ngrenaissance ang panahon na itopara sa mga tagapagsulat o mgamatatalinong tao ay mgandadahil hindi na nila kailanganggugulin ang kanilang panahon sapaghahanap pa ng kung anoanong trabaho dahil sila aymaaring manatili sa mga bgay nakanilang pinagkakadalubhasaan. 7 8. RenaissanceScience andTechnology8 9. Dahil sa pagkakaroon ngrenaissance nagkaroon na ngmga tanong ang mga tao tungkolsa mga sinasabi ng simbahan.Nagkakaroon ng mgaobserbasyon at experiment angmga tao kaya nagging dahilan itong pagkakatuon ng atensyon ngtao sa pag-aaral ng mga bagay-bagay na binibigyan ngkahulugan at pag-aanalisa. 9 10. Renaissance Artand Architecture 10 11. Sa panahon ng Itlian renaissanceang art o sining ay makikita kahitsaan. Ang mga proyekto tungkoldito ay taga tangkilik ng mgaFlorences Medici family. Architect Filippo Brunelleschi- theSanta Maria del Fiore cathedral inFlorence. Architect Leon Battista Alberti-Della Pittura. 11 12. The End of theItalian Renaissance12 13. Nagtapos ang Italian renaissancedahil sa pagkakaroon ng hidwaanng mga hari sa pagitan ng ilangbansa tulad ng England, France andSpain. Maging sa pagitan ngsimbahan at mga emperor. Ditonagsimula ang pagkakatatagRoman Inquisition. 13 14. Mga halimbawanglarawan ng sining sa Italian renaissance 14 15. 15 16. Masaccio1401-142816 17. Isa sa mga maimpluwensyang taosa larangan ng sining. Perspective and illusion of three-dimensions. Brancacci Chapel in Santa Maria delCarmine in Florence. 17 18. Donatello1386-1486 18 19. David in Florence Sculpture19 20. Brunelleschi1377-1446 20 21. The Duomo of Florence The massive dome Geometric principles21 22. Leonardo da Vinci1452-1519 22 23. The Mona Lisa The Last Supper "Renaissance Man." 23 24. MichelangeloBuonarroti1475-156424 25. The Sistine Chapel The enormous David and theemotional Pieta. 25 26. Bellini1460-1516 26 27. Agonyin theGarden- Mantegna 27 28. Titian1487-157628 29. 16th century pinaka kilalang pintorsa Venice. Bacchus and Ariadne Giovanni Bellini- ang kaniyangtagapagturo29 30. Tintoretto1518-1591 30 31. Origin of the Milky WayTitian- kanyang naging guro.31 32. Botticelli1445-151032 33. The Birth of Venus and Mars &Venus Mythological topics33 34. Caravaggio1573-1610 34 35. TheLife of St. Francis of Assisi The Campanile (tower) of the Florence Duomo 35 36. END OF REPRESENTATIONBY; JESSA S.P CAMARABSED II-FTHANK YOU AND GODBLESS!!!! 36