The Christian Law of Life-Giving Love

  • View
    576

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Welcome to ourDoctrineSeminar

2. Ang Batas ng Pag-ibigna Nagbibigay Buhay(Kabanata 15 / Session 12) 3. Kabanata IAng Moral naPamantayan 4. Ano ang isangpamantayan o batas?Ang batas ay isang alituntunin ng katuwiran na itinakda ng mga taong may kakayahan at may kapangyarihan alang-alang sa kapakanang panlipunan. 5. (1)Ang batas ay isang makatwirang pagpapasya,ibig sabihin: pinag-isipan atmay dahilan, at hindi isangbagay na nasumpunganlamang. 6. (2) Itinakda: ipinahayag nangmay sapat na babala sa mga kinauukulan habangiginagalang ang kanilang karapatan at karangalan. 7. (3) Sa pamamagitan ngkinauukulang tagapamahala,o sa pamamagitan ng may lehitimong kapangyarihang isagawa ito. 8. (4)Para sa kapakanangpanlipunan, sa kaayusan ngsosyal na kalagayan ng mga nasasakupan nito. 9. Dalawang Katangian ng Moral na Batas 10. Unang Katangian Nakaugat ang batas sa isang pananaw: Ang paghahari ngDiyos batay sa katuruan niJesus tungkol sa Mapapalad. 11. Ikalawang Katangian Nagmula ang batas atnagpapahayag ng mgabatayang pinahahalagahan. 12. Ang Sampung Utos ng Diyos 13. Ano ang ipinakikita saatin ng Sampung Utosng Diyos? 14. (I)Paggalang sa buhay ng tao: Huwag kang papatay. 15. (II)Paggalang sa pamilya:Huwag kang makikiapid. 16. (III)Paggalang sa ari-arian ng tao:Huwag kang magnanakaw. 17. (IV) Paggalang sa katotohanan:Huwag kang magbibintang ngmali sa kapwa. 18. Bakit Kailangan Natinang Moral na Batas? 19. UnaMagsisilbi itong pamantayansa pagpapasiya kung paanotayo dapat kumilos. 20. IkalawaIto ang tutulong sa atinsa moral na pag-unlad, sa paghubog sa budhi, sa moral na pagkilos, atpagpapahalagang pangtao. 21. IkatloNagbibigay ito ng katatagan at palagiang kaayusan sa atingbuhay, dahil may maasahang gabay na masasaligan. 22. Subalit dapat nating malaman, hindi lahat ng legal ay moral.Dapat tayo mag-ingat. 23. Kabanata 2Ang BatassaBanal naKasulatan 24. Ang Matandang TipanTinatawag ding Torah na ang ibig sabihin ayAng Kautusan o Ang Batas. 25. Mula sa Salmo 19,Ang batas ng Panginoon ay ganap at nagpapaginhawa sa kaluluwa. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito ay utos naang dulot sa tao ay bagong buhay.Ang Kanyang mga batas ay napagtitiwalaan. Nagbibigay talino sa pahat na kaisipan 26. Ang tuntuning ibinigay ni Yahwehay wastong utos, liligaya angsinuman kapag ito ang sinunod. Ito ay wagas at matuwid pagkat mulaito sa Diyos, pang-unawa ng isipanyaong bungang idudulot. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. 27. Sa kasawiang palad,ang lubhang pagsunod satitik ng batas ay humantongsa legalismo. 28. Legalismo1. Ang paglalagay sa lahat ng kautusan ng batas sa pantay-pantay na kahalagahan na naging mabigat na pataw sa mga tao (Lukas 11:46).2. Ang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagtupad ng batas ay maililigtas na ng mga tao ang kanilang sarili na hindi na kailangan ang biyaya ng Diyos. 29. Ang Bagong Tipan 30. Pagdating ng Bagong Tipan Ayon kay PropetaJeremias, Gagawa ako ng isangbagong pakikipagtipan sa IsraelItatanim ko sa kanilang kaloobanang aking kautusan; isusulat ko sakanilang puso (Jer 31:31,33). 31. Kaganapan ng Tipan Ayon kay San Mateo, dumating siKristo hindi upang pawalang bisaang kautusan at mga aral ng mgapropeta, kundi upang gawingganap ang mga iyon (Mateo5:17). 32. Bakit Kailangan pa ang Bagong Tipan? 33. Una Upang ipangaral angMabuting Balita tungkolsa Paghahari ng Diyos. (Lukas 16:16) 34. IkalawaInalis ni Kristo ang mga kamaliang pinahintulutandahil sa katigasan ng puso ng mga tao.(Mateo 19:8) 35. Ikatlo Ginawang ganap ni Kristo angmga batas tungkol sa kalinisanng pagkain at sa batas ng Sabatna napakahalaga sa mga Judio. 36. Ikapat Ang batas sa kaayusan aynasa ilalim lahat ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. 37. Mga Dakilang Utos Alin ang pinakamahalagang utos saKautusan? Sumagot si Jesus: Ibigin mo angPanginoong Diyos nang buongpuso, nang buong kaluluwa at nangbuong pag-iisip. Ito naman angpangalawa: ibigin mo ang iyong kapwagaya ng iyong sarili (Mateo 22:37-40). 38. Ano ang bago saDakilang Utos? 39. UnaIpinahayag ni Jesus ang pagkakaisa ngpag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 40. IkalawaInihalimbawa ni Kristo sakanyang buhay at pangangaralang tatluhang puso, kaluluwaat lakas. 41. IkatloNagbigay si Kristo ng radikal na bagong paliwanag sa salitangkapwa. 42. IkaapatPinaikli ni Jesus ang buongbatas at mga propeta. Pag-ibig ang buod ng Kautusan. 43. Ang Utos ni KristoMag-ibigan kayo gaya ngpag-ibig ko sa inyo. 44. Mapagpalaya ang Batas ni Kristo 45. Ayon kay San Pablo: Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay- buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos anghindi nagawa ng kautusan dahil sa likasna kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling Anak (Roma 8:2-3). 46. Ang Tunay na Mapapalad 47. Aral mula sa MapapaladSinasalungat sa Mapapalad ang karunungan ng daigdig: ang materyalismo o pagsamba sa kayamanan, ang pagnanasa sa kapangyarihan at pagtatagumpay, at ang walang awang paglalabanan.Sa Kaharian ng Diyos, kabaligtaran nito ang mga pinahahalagahan. 48. Ang Tunay na Mapapaladsa Kaharian ng Diyos 49. (1)Pagpapawalang halaga sa mga bagay, ang pagpapakumbaba at ang kagkahabag, angmagdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. 50. (2)Ang pagkauhaw sa katarunganpara sa lahat at maawaingpagpapatawad, ang nagdadalasa atin ng tunay na makataong pakikipag-ugnayan sa kapwa. 51. Kabanata 3Ang Batas ng Simbahan at ang Batas na Likas 52. Kabanata 3Ang Batas ngSimbahanat angBatas naLikas 53. Ang Batas na LikasIpinahahayag nito ang karunungan ng Diyos sa Kanyang sangnilikha at ito ay kabilang sa mismong katangiang-likas ng mga tao, at ito ay panawagang nagmumula sa kaibuturan ng kanilang sarili. 54. Ang batas na likas ang pinamumulan ng mga karapatan at tungkulin na tuwirangnagmumula sa katangiang-likas ngtao na pinagkalooban ng katwiranat kalayaan, at hindi sa palagay ngmadla o kahit ang batas napambayan. 55. Tatlong PangunahingPaninindigan ngBatas na Likas 56. (I) Ang batayan ng Batas naLikas ay ang katotohanangang Diyos ang lumikha nglahat at ang ugat ng lahat ng bagay. 57. (II) Mauunawaan ng lahat ng tao ang moral na batayanng Batas na Likas sapagkatito ay nakaukit sa budhi ng bawat tao. 58. (III)Isang tuwirang moral na pagpapahalaga at turo namaaaring gawingpangkalahatan para sa lahat ng mga taong maymabuting kalooban. 59. Si Kristo at ang Batas na Likas Sa pagsunod sa batas nalikas, sinusunod din natin angbanal na batas. Kay Kristo, magkaugnay angbatas na likas at ang batas ngDiyos. 60. Kabanata 4Ang MoralNaPagpapasya 61. Proseso ng Moral na PagpapasyaTatlong Hakbang:1. Moral na Pagkilatis2. Paggiit ng moral na pamantayan3. Paghatol o Pagpasya 62. Ang Budhi atAng Mahisterio 63. Ang Susi ng Kaharian ng Langit 64. Sinabi ni Jesus kay Simon,Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ngbatong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ngkamatayan 65. Ibibigay ko sa iyo ang susi ngkaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ayipagbabawal sa langit, at angipahintulot mo sa lupa ay ipahihitulot sa langit (Mateo 16:18-19) 66. Ang tunay na batayan ay ang di mabibigong pagpatnubay ngEspiritu Santo sa Santo Papa at saKasamahan ng mga Obispo tuwingginaganap ang kanilang tungkulin bilang tagapagturo sapananampalataya at moral na pamumuhay. 67. Ito ang namumukod tanging misyon ng mahisterio ngSimbahan: upang maipahayagat maipaliwanag ang moral na batas sa harap ng mga tao saliwanag ng Ebanghelyo. 68. Ang ugnayan sa pagitan ng budhi ng mga KatolikongPilipino at at ang Katuruanng Simbahan ay hindi laban sa kalayaan ng budhi. 69. Sa mga bagay na nauukol sapananampalataya at moral na pamumuhay, nagsasalita ang mga Obispo sa Ngalan niKristo, at ang mananampalataya ay tatanggapin ang mga turo namay magalang na katapatan ngkalooban.