of 12 /12

Valley of Elah

Embed Size (px)

Text of Valley of Elah

 1. 1. I Samuel 17:2At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ngIsrael, at nagsihantong sa libis ng Ela, atnagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mgaFilisteo.
 2. 2. I Samuel 17:19-2119 Si Saul nga, at sila at ang lahat ng mga lalakeng Israel ay nasa libis ng Ela, na nakikipaglabansa mga Filisteo.20 At si David ay bumangong maaga sakinaumagahan, at iniwan ang tupa na may isangtagapagalaga, at nagdala at yumaon, na gaya nginiutos sa kaniya ni Isai; at siyay naparoon sakinaroroonan ng mga karo, habang ang hukbona lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ngpakikipagbaka.
 3. 3. 21 At ang Israel at ang mga Filisteo aynakahanay na sa pagbabaka, hukbo laban sahukbo.
 4. 4. I Samuel 17:32-3732 At sinabi ni David kay Saul, Huwagmanglupaypay ang puso ng sinoman dahil sakaniya; ang iyong lingkod ay yayaon atmakikipaglaban sa Filisteong ito.33 At sinabi ni Saul kay David: Hindi kamakaparoroon laban sa Filisteong ito upangmakipaglaban sa kaniya: sapagkat ikaw ayisang bata, at siyay isang lalakingmangdidigma mula sa kaniyang pagkabata.
 5. 5. 34 At sinabi ni David kay Saul, Ang iyonglingkod ay nagaalaga ng mga tupa ngkaniyang ama; at pagka pumaroon ang isangleon, o isang oso, at kinukuha ang isangkordero sa kawan,35 Ay lumalabas akong hinahabol ko siya, ataking sinasaktan, at aking inililigtas sakaniyang bibig: at pagka dinadaluhong akoay aking pinapangahan, at aking sinasaktan,at aking pinapatay.
 6. 6. 36 Pinapatay ng iyong lingkod ang leon atgayon din ang oso: at ang Filisteong ito nahindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamangkaniyang hinahamon ang mga hukbo ng Diosna buhay.37 At sinabi ni David, Ang Panginoon nanagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon, atsa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas saakin sa kamay ng Filisteong ito. At sinabi niSaul kay David, Yumaon ka, at ang Panginoonay sasa iyo.
 7. 7. I Samuel 17:45-4945 Nang magkagayoy sinabi ni David saFilisteo, Ikaw ay naparirito sa akin na maytabak, at may malaking sibat at may kalasag;ngunit akoy naparirito laban sa iyo sapangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ngDios ng mga kawal ng Israel na iyonghinahamon.
 8. 8. 46 Sa araw na ito ay ibibigay ka ngPanginoon sa aking kamay; at sasaktan kita,at pupugutin ko ang ulo mo; at ibibigay koang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo samga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at samababangis na hayop sa lupa; upangmaalaman ng buong lupa na may Dios saIsrael:
 9. 9. 47 At upang maalaman ng buong kapisanangito na hindi nagliligtas ang Panginoon sapamamagitan ng tabak o ng sibat: sapagkatang pagbabakang ito ay sa Panginoon, atibibigay niya kayo sa aming kamay.48 At nangyari, nang bumangon ang Filisteo,at sumulong at lumapit upang salubungin siDavid, na si David ay nagmadali, at tumakbosa dako ng kawal upang salubungin angFilisteo.
 10. 10. 49 At isinuot ni David ang kaniyang kamay sakaniyang supot; at kumuha roon ng isangbato, at inihilagpos, at tinamaan ang Filisteosa kaniyang noo; at ang bato ay bumaon sakaniyang noo, at nabuwal na pasubsob sa lupa.
 11. 11. Psalms 23:4Oo, bagaman akoy lumalakad sa libis ng lilimng kamatayan, wala akong katatakutangkasamaan; sapagkat ikaw ay sumasa akin:ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, aynagsisialiw sa akin.