Click here to load reader

Započnite svoje duhovno putovanje

 • View
  3.253

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Započnite svoje duhovno putovanje - Webinar Transkript 1. Naslovna strana 2. SSRF preporučuje duhovnu praksu usklađenu sa 6 osnovnih principa duhovne prakse Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji Od mnoštva ka jednom Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom) U skladu sa Duhovnom razinom i Duhovnim kapacitietom U skladu sa vremenom Služenje u skladu sa talentom i kapacitetom 3. Da li je vaša duhovna praksa usklađena sa 6 osnovnih principa Duhovnosti je istinski test njene efikasnosti 4. Tri stvari koje možete uraditi da započnete svoje duhovno putovanje Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj ste rođeni Pojanje pojalice za zaštitu od problema kojima su uzrok suptilna tijela preminulih predaka Izgradnja vašeg duhovnog znanja 5. Pojanje Božjeg Imena prema religiji u kojoj ste rođeni Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za započinjanje našeg duhovnog putovanja. 6. Aspekt Boga koji slavimo zavisno od naše religije rođenja donosi najveću dobrobit našem duhovnom razvoju 7. Različita Imena Boga prema različitim religijama, predstavljaju različite aspekte jednog Vrhovnog Boga 8. Ponavljanjem Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni, prizivamo taj određeni aspekt Boga i Njegovu božansku energiju. 9. Ovo je kao da uzimamo univerzalni duhovni napitak koji nam najviše treba 10. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Budisti Om Manipadme hum, Namo Buddhaya Hrišćani: Rimokatolička: Zdravo Marijo. Anglikanska i ostale kršćanske vjeroispovjesti: Isuse Gospodine. Hindusi Ime porodičnog božanstva ili Shrī Kuldevtāyai namaha. 11. Pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Islamisti - Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim itd. Đainisti - Navakar Mantra. Židovi: Jehovah, Yahweh, Adonai.... Sikhi: Vahe Guru, Sree Vahe Guru.... Zoroastriaci - 101 Ime. Ime je u skladu sa brojem dobivenim u meditaciji. 12. Savjeti o duhovnoj praksi pojanja Božjeg Imena Na glas, Mentalno, Sa brojanicom. Odaberite način koji vam najviše odgovara 13. Dok šetate psa, Dok kuhate, Dok idete na posao. Možete pojati bilo kada i bilo gdje 14. Jedna sesija ili više sesija u toku dana. Redovno povećavajte količinu i kvalitetu pojanja 15. Svakodnevno ulažite iskreni trud. Redovno pojte 16. Pojanje kao duhovna praksa – Zaključak Potrudite se da pojete najmanje 6 mjeseci. Redovna duhovna praksa štiti nas od problema čiji je uzrok u duhovnoj dimenziji 17. Prevazilaženje problema koje izazivaju suptilna tijela preminulih predaka Pojanje zaštitne pojalice Shrī Gurudev Datta 18. Audio - Shrī Gurudev Datta 19. O pojanju Shrī Gurudev Datta - Preporučena količina: Min 1100 ponavljanja na dan (prosječno 2h) Max 3300 ponavljanja na dan (prosječno 6h) Kada? Najbolje je ranije tokom dana Može se raditi u jednoj sesiji ili u nekoliko 20. Učenje pomaže da: Razumijemo važnost duhovne prakse Odlučimo koji je naš sljedeći korak u duhovnoj

Text of Započnite svoje duhovno putovanje

 • 1.Cover Zaponite svoje duhovno putovanje SSRF.org/hr

2. Na poetku Duhovna praksa koju preporuuje SSRF je usklaena sa est osnovnih principa duhovne prakse

 • Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji
 • Od mnotva ka jednom
 • Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
 • U skladu sa Duhovn o mrazinomi Duhovnim kapacitietom
 • U skladu sa vremenom
 • Sluenje u skladu sa talentom i kapacitetom

3. Na poetku Duhovna praksa koju preporuuje SSRF je usklaena sa est osnovnih principa duhovne prakse

 • Postoji onoliko puteva do Boga koliko je ljudi na zemlji
 • Od mnotva ka jednom
 • Od grubog (materijalnog, opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
 • U skladu sa Duhovn o mrazinomi Duhovnim kapacitietom
 • U skladu sa vremenom
 • Sluenje u skladu sa talentom i kapacitetom

Da li je vaa duhovna praksa usklaena sa 6 osnovnih principa Duhovnosti je istinski test njene efikasnosti 4. Tri stvari koje moete uraditi dazaponete svoje duhovno putovanje

 • Pojanje Bojeg Imena prema religiji u kojoj ste roeni
 • Pojanje pojalice za zatitu od problema kojima su uzrok suptilna tijela preminulih predaka
 • Izgradnja vaeg duhovnog znanja

Zaponite svoje duhovno putovanje 5. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja

 • Roeni smo u religiji koja je najpogodnija za zapoinjanje naeg duhovnog putovanja.

6. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja

 • Roeni smo u religiji koja je najpogodnija za zapoinjanje naeg duhovnog putovanja.
 • U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od nae religije roenjadonosi i najveu dobrobit naem duhovnom razvoju.

7. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja

 • Roeni smo u religiji koja je najpogodnija za zapoinjanje naeg duhovnog putovanja.
 • U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od nae religije roenjadonosi i najveu dobrobit naem duhovnom razvoju.
 • Razliita Imena Boga prema razliitim religijama, predstavljaju razliite aspekte jednog Vrhovnog Boga.

8. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja

 • Roeni smo u religiji koja je najpogodnija za zapoinjanje naeg duhovnog putovanja.
 • U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od nae religije roenjadonosi i najveu dobrobit naem duhovnom razvoju.
 • Razliita Imena Boga prema razliitim religijama, predstavljaju razliite aspekte jednog Vrhovnog Boga.
 • Ponavljanjem Bojeg Imena prema religiji u kojoj smo roeni, prizivamo taj odreeni aspekt Boga i Njegovu boansku energiju .

9. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja

 • Roeni smo u religiji koja je najpogodnija za zapoinjanje naeg duhovnog putovanja.
 • U skladu s tim, aspekt Boga koji slavimo zavisno od nae religije roenjadonosi i najveu dobrobit naem duhovnom razvoju.
 • Razliita Imena Boga prema razliitim religijama, predstavljaju razliite aspekte jednog Vrhovnog Boga.
 • Ponavljanjem Bojeg Imena prema religiji u kojoj smo roeni, prizivamo taj odreeni aspekt Boga i Njegovu boansku energiju .
 • Ovo je kao da uzimamo univerzalni duhovni napitak koji nam najvie treba.

10. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja Bud isti Om Manipadme hum, Namo Buddhaya Hriani Rimokatolika: Zdravo Marijo Anglikanska i ostalekr anske v j eroispov j esti: Isuse Gospod in e Ime porodinog boanstva ili akoneko ne znaporodino boanstvopoje seShr Kuldevtyai namaha .Metod a ponavljanja (pojanja) Imena porodinog boanstva:Shrtrebabitiispred Imena porodonog boanstva, zatim Ime porodinogboanstva u dativu i trebas e zavri tisanamaha .Na prim j er, ako je porodino boanstvo >Ganshonda Shr Ganshya namaha >Bhavnonda Shr Bhavnmtyai namaha ili Shr Bhavndevyai namaha Hindusi 11. Pojanje Bojeg Imena prema religiji roenja Islam isti Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim itd . ainisti Navakar Mantra (Om Namo Arihantaanam) Jehovah, Yahweh, Adonaiili jednoodmnogih Bojih Imena prema Judaizmu idovi Sikh i Vahe Guru, Sree Vahe Guru, Sukhmani Saheb, Japaji Saheb Zoroastria ci Ima 101 Ime. Traga teljtreba poj ationo Ime koje je u skladu sa brojem dobi v enim u meditaciji. 12. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Bojeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Moete odabrati nain koji vam najvie odgovara 13. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Bojeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Moete odabrati nain koji vam najvie odgovara Moete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok etate psa Dok ku h ate Dok idete na posao 14. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Bojeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Moete odabrati nain koji vam najvie odgovara Moete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok etate psa Dok ku h ate Dok idete na posao 12 3 6 9 Redovno poveavajtekoliinui kvalitet upojanja Jedna sesija ili vie sesija u toku dana 15. Sav j eti o duhovnoj praksi pojanja Bojeg Imena Na glas Mental no Sa brojanicom Moete odabrati nain koji vam najvie odgovara Moete pojati bilo kada i bilo gd j e Dok etate psa Dok ku h ate Dok idete na posao 12 3 6 9 Redovno poveavajtekoliinui kvalitet upojanja Jedna sesija ili vie sesija u toku dana Redovno poj te Svakodnevnoulaite iskreni trud 16. Pojanje kao duhovna praksa Zakljuak

 • Potrudite se da obavljate ovu duhovnu praksu najbolje to moete najmanje 6 m j eseci.
 • Redovna duhovna praksa
 • titi nas od problema iji je glavni uzrok u duhovnoj dimenziji
 • Superlativ i i trajna srea

17. Prevazilaenje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zatitne pojalice ShrGurudev Datta se preporuuje da nas zatiti od problema koje stvaraju suptilna t ij ela preminulih predaka . 18. Prevazilaenje problema koje izazivaju suptilna t ij ela preminulih predaka Pojanje zatitne pojalice ShrGurudev Datta se preporuuje da nas zatiti od problema koje stvaraju suptilna t ij ela preminulih predaka .Audio ShrGurudev Datta 19. O pojanjuShrGurudev Datta

 • Preporuen ak oliina :
  • Najmanje1100ponavljanja na dan( pros j eno 2 sata )
  • Najvie3300ponavljanja na dan( pros j eno 6 sati )
 • Kada ?
 • Najbolje je ranije tokom dana jer je to pojalica za zatitu
 • Moe se radi tiu jednoj sesiji ili se rasporedi tiu nekoliko sesija

20. Uenje

 • Razum ij emo vanost duhovne prakse
 • Odluimokojije na sl j edei korak u duhovnoj praksi ?
 • Daje nam znanje kako da ubrzamo duhovni rast

Vano je napomenuti da knjige koje itate treba ju bitiusklaene sa est osnovnih principa duhovne prakse. Uenje nam pomae da : 21. Cover Posjetite nas na SSRF.org/hr SSRF.org/hr

Search related