Ang globo at ang mapa

 • View
  5.821

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ang globo at ang mapa

 • 1.Aralin 2: AngGlobo at angMapa
  Ika-13 ngHulyo, 2010
  IkaapatnaBaitang

2. AngGlobo
LarawanngGlobo
Angglobo ay isangmodelongdaigdignanagpapakitangeksaktongposisyonngdaigdignanakahiligsaaksisnito. Matatagpuanditoangmgaguhitnamakakatulongnangmalakisapag-aaraltungkolsadaigdig.
3. AngMapa
AngMapa ay angpatagnarepresentasyonngdaigdig. Tuladngglobonandito din angmgaguhitnasiyangmakakatulongsapag-aaraltungkolsaPlanetangdaigdig.
4. Pagkakatulad at PagkakaibangGlobo at ngMapa
PAGKAKATULAD
PAGKAKAIBA
Parehongginagamitsapagtuturonglokasyonngisanglugar.
Parehosilangmakikitaanngmgaguhitnasiyangginagamitnatinupangpag-aralanangDaigdig.
Angglobo ay bilog at angmapa ay patag.
Angmapa ay madalingmaparami at madalingtiklupinsamantalangangglobo ay hindi.
Angglobo ay napapaikotngunitangmapa ay hindi.
5. IbatIbang Uri ngMapa
6. IbatIbang Uri ngMapa
7. Gamitang equator at prime meridian, kayanatinghatiinangdaigdigsa 4 nahemispero, hilaga, timog, silangan, at kanluran.
MgaBahagingGlobo
8. 9. AngDaigdig ay nahahatisamgalinya/guhitnatinatawagna
latitude at longitude.
Latitude and Longitude
10. MgaLinya/GuhitsaGlobo/Mapa
Angmgaguhit Longitude ay tumatakbomulahilagapapuntasatimog.
Angguhit Latitude naman ay tumatakbomulasilanganpapuntangkanluran.
Angbawatguhit ay nasusukatngdigri.
Latitude
Longitude
11. NasaanangDigri 0?
Angequatoray nasa0 digrilatitude.
Ito ay guhitlatitudnanasagitnangglobo at mapa, naumiikotditokanluranpapuntangsilangan.
Equator
12. Ang Prime Meridian ay nasa 0 digrilonghitud. Ito ay guhitpatayonanagmumulasahilagapatungongtimog.
Nasaanang 0 digri?
Prime Meridian
13. 14. International Date Line
Ang International Date line ay guhitpababanamatatagpuansa 180 angsiyangnagtatapossasukatnapasilangan at pakanluranmulasa Prime Meridian. Ito angtumutulongupangmalamannatinangorassaibatibangpanigngmundo.
15. AngDaigdig ay nahahatisa 24 naSonangOras, bawatisa ay tumutumbassa 24 naorassaisangaraw.
KapagumikotangDaigdigsakanyangsarilingaksis, angaraw ay sumisikatlamangsakalahatingdaigdig, at nagalawsilanganpakanluransaisangkumpletongaraw.
Angmgalugarna may parehasnalongitude ay magkakaroonngparehasnaSonangOras.
SonangOras
16. 17. Bakitmahalagaangmapasaatingpag-aaral? Ibigayangkatuwiran. Sagutinsainyongaklatsapahina 26.
Sagutinpahina 28 hanggang 30.
Pointers for Review for the 1st Monthly Test:
1. Global Warming
2. Aralin 1 AngDaigdignaAtingTahanan pp. 1 12
3. BalitaanngBuwanngHunyo
- Magdalang Lapis at Krayola
Sagutinng may katuwiran: