Bab1 Teknikpensampelan

 • View
  8.319

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Teknik Pensampelan
  • Objektif pembelajaran :
 • Memahami prinsip utama dalam pensampelan.
 • Membezakan di antara populasi sasaran dan kerangka pensampelan.
 • Mengecam perbezaan di antara pensampelan berkebarangkalian dan pensampelan tak berkebarangkalian.
 • Menggambarkan perbezaandi antara teknik-teknik pensampelan.

Bab 1 2. Proses Rekabentuk Pensampelan

 • Proses rekabentuk pensampelanmelibatkan
 • jawapan bagi tiga soalan:
 • Adakah menggunakan sampel atau banci. ?
 • Jika sampel, maka yang mana pendekatan
 • pensampelan yang paling baik?
 • Berapa besar sampel adalah diperlukan?

3. Peringkat 2Di dalam Pemilihan Sampel Lngkh 1: Takrifkan populasi sasaran Lngkh 2: Pilihrangka pensampelan Lngkh 3: Kaedah? keb ATAUtak keb Lngkh 4: Rancangpemilihan unit 2 pensampelan Lngkh 5: Kenalpastisaiz sampel Lngkh 6: Pilihunit 2pensampelan Lngkh 7: Kendalikankerja lapangan 4. Langkah 1: Populasi Sasaran

 • Khusus, kumpulan lengkap berkaitan projek kajian
 • Siapa yang benar-benar mempunyai maklumat / data yang anda perlukan
 • Bagaimana anda menakrifkan populasi sasaran anda.

5.

  • Asas untuk menakrifkan populasi yang menjadi minat kajian termasuk
   • Geografi
   • Demografi

6. Langkah2: Kerangka Pensampelan

 • Senarai bagi elemen-elemen dari mana satu sample mungkin diambil.
  • Contoh?

7. ?Ralat Kerangka Pensampelan

 • Ia mungkin tidak dikemaskini
 • Ia mungkin termasuk unsur-unsur yang bukan
 • kepunyaan populasisasaran.
 • Ia mungkin tidak termasuk unsur-unsur kepunyaan
 • populasi sasaran.
 • Ia mungkin dikompilkan daripada pelbagai senarai
 • dan mengandungi unsur-unsur yang serupa.

8. Unit-unit Pensampelan

 • Satu elemen tunggal atau kumpulan elemen-elemen yang dipilih di dalam sampel.

9. Langkah 3: Pilihan Kaedah?

 • Sampel Kebarangkalian :
  • Satu teknik pensampelan di mana setiap ahli bagi suatu populasi mempunyai kebarangkalian untuk dipilih.

10. Langkah 3: Pilihan Kaedah?

 • Sampel Tak kebarangkalian :
  • Unit-unit bagi sampel adalah dipilih berasaskan penilaian/kebijaksanaan individu atau kemudahan penyelidik
  • Tidak ada teknik berstatistik untuk mengukur ralat pensampelan rawak
  • Secara statistiknya tidak sesuai

11. Klasifikasi bagi Kaedah-kaedah Pensampelan Kaedah 2 Pensampelan Sampel Keb RawakMudah Kelompok Sistematik Strata Tak-keb Kuota Penilaian Mudah Bolasalji 12. Kaedah-kaedah Pensampelan berkebarangkalian

 • Kaedah yang paling mudah.
 • Menjamin setiap elemen di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih
 • Penjana nombor rawak @ secara loteri

Pensampelan Rawak Mudah 13.

 • Kelebihan
  • Perlukan pengetahuan minima mengenai populasi yang dikaji.
  • penganggaran ralat pensampelan boleh disukat
  • Mudah untuk menganalisis data
 • Kelemahan
  • Kos tinggi
  • sukar digunakan apabila melibatkan saiz sampel yang besar
  • Memerlukan kerangka pensampelan

14. Pensampelan Sistematik

  • Satu titik permulaan pertama dipilih secara rawak dan kemudian memilih setiap elemen ke-k di dalam senarai.
  • k=selang pensampelan
   • Nisbah saiz populasi dengan saiz sampel
   • Ralat: sekiranya susunan elemen dalam rangka pensampelan adalah tidak rawak.

15.

 • Kenalpasti selang k dengan mendapatkan nisbah N/n dimana N saiz populasi dan n saiz sampel.
    • k = N/n
 • Daripada rangka pensamapelan, pilih secara rawak satu nombor daripada k unit yang pertama. Sekiranya unit itu ialah j, maka siri unit-unit yang dipilih adalah j, j+k, j+2k, j+3k, sehingga saiz sampel dicapai.

16.

 • Kelebihan
 • mudah untuk ambil sampel, tanpa kesilapan.
 • lebih tepat daripada pensampelan rawak mudah
 • Kelemahan
 • Jika susunan elemen adalah secara periodik maka hasilnya tidak baik.
 • Memerlukan kerangka pensampelan

17. contoh

 • Kita hendak memilih 100 invois daripada 3000 invois yang telah difailkan mengikut susunan tarikh ianya dikeluarkan
 • Bagi kes inik ialah
 • k = N/n
 • k = 3000/100 =30
 • Seterusnya pilih secara rawak satu nombor daripada 1 hingga 30 .
 • Jika nombor yang terpilih ialah 6 maka invois yang ke 6 adalah elemen drpd populasi yang dipilih sebagai elemen sampel
 • Elemen yang seterusnya ialah elemen populasi yang ke 6+ 30 = 36
 • 100 elemen sampel yang yang terpilih -> invois yg ke 6, 36, 66, 96, 126,.2970.

18. 3.Pensampelan Strata

 • Proses mendapatkan sesuatu sampel
 • dengan mengasingkan populasi
 • kepada bbrp kumpulan homogenus yang
 • berbeza dan tidak bertindih.
 • Contoh strata : bidang pekerjaan, pendapatan, umur, bangsa

19.

  • Bagaimana?
   • 1.Kenalpasti pembolehubah sebagai asas untuk distrata.
   • 2.Senarai lengkap bagi elemen elemen populasi mesti diperolehi
   • 3.Secara rawak ambil sampel daripada setiap strata.

20.

  • Jenis-jenis sampel strata
   • Sampel strata berkadaran:
    • Bilangan elemen yang dipilih daripada setiap strata adalah berkadaran dengan saiz strata berkenaan .
   • Sampel strata takberkadaran :
    • Bilangan unit pensampelan diambil daripada setiap strata adalah tidak berkadaran dengan bilangan elemen dalam populasi

21. Kelebihan

  • Dapat memberikan gambaran yang lebih baik terhadap populasi
  • Fokus kepada subpopulasi yang penting , abaikan yang tidak berkaitan.
  • Perwakilan yang menyeluruh
  • Ciri-ciri bagi setiap strata boleh dianggarkan dan perbandingan boleh dibuat.
  • .

22. Kelemahan

 • Sukar memilih p.u. penstrataan yang berkaitan
 • Tidak berguna bila tiada subkump homogenus
 • Memerlukan maklumat tepat berkaitan populasi yang dikaji.
 • Timbul masalah jika strata tidak ditakrifkan dengan jelas.
 • Memerlukan kos yang lebih

23. Kajian berkaitan prestasi pelajar mengikut program pengajian. Populasi : Pelajar-pelajar yang mengambil kursus TR1713 Sampel : 200 orang pelajar daripada keseluruhan pelajaryang mengambil kursus TR1713. Contoh: 24. Contoh

 • Andaikan kita ingin menganggar bilangan jam menonton TV bagi semua penduduk di dalam satu negeri.
 • Negeri ini mempunyai dua bandar dan satu pekan. Untuk mendapatkan sampel rawak berstrata bagi penduduk di dalam negeri inikita akan mengambil satu sampel rawak mudah daripada setiap bandar, dan satu lagi daripada pekan. Ini memberi kita tiga strata.

Bandar "A" Bandar"B" Pekan "C" 25.

 • Bandar A
 • Bandar B
 • Pekan

Populasi Bandar "A" Bandar "B" Pekan 26. Keseluruhan 155 62 93 Bandar "A" Bandar "B" Pekan 27. bandar "B" Pekan Keseluruhan saiz sampel: bandar "A" 354336 392828 292538 272632 294035 413731 4534 27154 414925 1030 81412 153032 212034 71124 Masa menonton TV (dalam jam per minggu) 28. 4.Pensampelan Kelompok

  • Unit pensampelan utama adalah bukan elemen tunggal, tetapi satu kelompok besar elemen-elemen. Sama ada kelompok dipilih secara rawak atau elemen-elemen di dalamnya dipilih secara rawak.
  • Contoh : negeri, daerah, mukim, kampung, sekolah atau kilang
 • .
  • Biasanya diguna bila tiada senarai populasi yang dapat digunakan atau disebabkan kos ataupun populasi kajian berselerak
  • Persoalannya: Adakah kelompok heterogeneus seperti populasi? Bolehkah kita andaikan ianya adalah mewakili?

29.

 • Kebaikan
  • Kos rendah, kekerapan penggunaan tinggi
  • Memerlukan senarai bagi semua kelompok, tetapi hanya individu-ind