of 11 /11
Koostas: Diana Mende

Esitlus matemaatika

  • Upload
    dianksu

  • View
    2.981

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Esitlus matemaatika

Koostas: Diana Mende

Page 2: Esitlus matemaatika

Naturaal-, täis ja ratsionaalarvud Naturaalarvud on 0,1,2,3,4 … Täisarvud on [… -2,-1,0,1,2…]

Ratsionaalarvud on reaalarvud mida saab esitleda jagatisena

Irratsionaal- ja reaalarvud Irratsionaalarv on reaalarv, mis avaldub lõpmatu

mitteperioodilise kümnendmurruna Reaalarvud on kõik ratsionaal- ja irratsionaalarvud, täidavad

lünkadeta kogu arvsirge Arvuhulkade omadusi Põhitehted reaalarvudega ja nende omadused Protsentarvutus Tõenäosuse arvutamine

Page 3: Esitlus matemaatika

Täisarvulise astendajaga aste Matemaatilise induktsiooni meetod Arvu standardkuju Liitintress Reaalarvu absoluutväärtus Ruutjuur Arvu n- es omadusi Juurte koondamine Astme mõiste üldistamine Tehted astmete juurtega

Page 4: Esitlus matemaatika

Ratsionaalavaldised (avaldised, milles võivad esineda muutujate ja/või arvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ning astendamine täisarvuga)

Irratsionaalavaldised ehk juuravaldised Irratsionaalavaldiste tegurdamine Murru nimetaja vabastamine irratsionaalsusest Irratsionaalavaldiste lihtsustamine

Page 5: Esitlus matemaatika

Võrdsus, samasus, võrrand. Võrrandite lahendamine Võrrandite samaväärsus Võrrandisüsteemid Võrrandite ja võrrandisüsteemide koostamine Determinandid Kolmerealine determinant Determinantide omadused Kolme tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid Juurvõrrandid Diofantilised võrrandid Arvvõrratuste omadused. Võrratuste samaväärsus

Page 6: Esitlus matemaatika

Ühe muutujaga lineaarvõrratused Ühe muutujaga lineaarvõrratussüsteemid Ruutvõrratused Intervallmeetod Murdvõrratused Absoluutväärtust sisaldavad võrrandid Absoluutväärtust sisaldavad võrratused Juurvõrratused Võrratuste tõestamine Parameetrit sisaldavad võrrandid ja võrratused

Page 7: Esitlus matemaatika

Lõigu keskpunkt Lõige pikkus Vektor Vektorite liitmine Vektorite lahutamine Vektori korrutamine arvuga Vektori koordinaadid Koordinaatidega antud vektorite võrdsus ja lineaartehted Otspunktidega määratud vektori koordinaadid

Page 8: Esitlus matemaatika

Positiivsed ja negatiivsed nurgad Nurkade liigitamine Mistahes nurga siinus, koosinus ja tangens Nurga trigonomeetrilised funktsioonid Mõningate nurkade trigonomeetriliste funktsioonide

väärtused Taandamisvalemid Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid Nurga radiaanmõõt Ringjoone kaare pikkus Sektori pindala Vektorite skalaarkorrutis Järeldusi skalaarkorrutise definitsioonist Vektorite skalaarkorrutise omadusi Skalaarkorrutise avaldamine vektorite koordinaatide kaudu

Page 9: Esitlus matemaatika

Kolmnurga pindala Siinusteoreem Koosinusteoreem Kolmnurga lahendamine Kahe nurga summa ja vahe siinus ja koosinus Kahe nurga summa ja vahe tangens Kahekordse nurga siinus, koosinus, tangens Poolnurga siinus, koosinus, tangens Trigonomeetriliste funktsioonide summa ja vahe teisendamine

korrutiseks

Page 10: Esitlus matemaatika

Sirge võrrand Sirge üldvõrrand Kahe sirge vastastikused asendid Ringjoone võrrand Joone võrrand

Page 11: Esitlus matemaatika

http://www.wiris.ee/ http://miksike.ee/ http://kodulehtml.webnode.com/%C3%B5ppematerjalid/

matemaatika/ - matemaatilised mängud