Garanties in ICT-contracten

  • View
    777

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Mr Robert Grandia Contractmanagement Conferentie november 2009

Text of Garanties in ICT-contracten

  • 1. Wat als het fout gaat? Het Oude Tolhuys, Utrecht, 5 november 2009

2. Wat als het fout gaat?Contractmanagement Conferentie5 november 2009Mr Robert Grandia , advocaat Van Harmelen Beijneveld Van Houten (Rotterdam-WTC) van Harmelen Beijneveld van Houten 2 ADVOCATEN 3. Agenda : Inleiding Wat is garantie. ? Garantie; leveranciersperspectief Garantie; afnemersperpectief (non-)conformiteit Wat is gevolg schending garantie? Uitleg garantie door rechter Lessons learned Afsluiting (omstreeks 12.40 uur)van Harmelen Beijneveld van Houten 3 ADVOCATEN 4. Wat is garantie? Vermelding op factuur 15 jaar garantie (aanleg van serre bij woning) Garantiebewijs (de bon goed bewaren want het is meteen je) Bedrijfsovername-/koopgaranties Performance guarantee Bankgaranties Borgstelling parent guarantee/comfort letter van Harmelen Beijneveld van Houten 4ADVOCATEN 5. Garantie; een leveranciersperspectief Artikel 7 van Module 4 van de ICT~Office Voorwaarden 2009 (opvolger van FENIT-voorwaarden uit 2003): 7. Garantie 7.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en / of Software as a Service aan clint ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.van Harmelen Beijneveld van Houten 5 ADVOCATEN 6. Garantie; een afnemersperspectief Artikel 7 BIZA-modelcontracten 1995 (vooralsnog zonder opvolger): 7.1. Leverancier garandeert gedurende vijf jaar na Acceptatie dat: () de Programmatuur geschikt is voor het doel sub 2.10 bedoeld, waarvoor Opdrachtgever deze heeft verworven van Harmelen Beijneveld van Houten 6 ADVOCATEN 7. Garantie in BIZA-modelcontract 2.10. Leverancier heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van Opdrachtgever met betrekking tot het onderhavige Project (als beschreven in Bijlage. .), de ten deze relevante organisatie van Opdrachtgever, de processen waarbij de Programmatuur zal worden gebruikt en de gegevensstromen die daarmee zullen worden verwerkt. van Harmelen Beijneveld van Houten7ADVOCATEN 8. (non-)conformiteit (artikel 7:17 BW)1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aardvan de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet deeigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaalgebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde tebetwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik datbij de overeenkomst is voorzien.3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort,beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverdein getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.()5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomstbeantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekendwas of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen datde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebrekenof ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hemvoor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.van Harmelen Beijneveld van Houten8ADVOCATEN 9. Non-conformiteit; uitleg door Europese rechter Arrest van het Hof van Justitie EG 17 april 2008 (Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande ) Zaak C-404/06 Inzake verbruiksvergoeding voor de duur van de non- conformiteit van Harmelen Beijneveld van Houten 9ADVOCATEN 10. Wat is gevolg schending garantie? Geen beroep op overmacht Bewijslastomdraaiing (aansprakelijk, tenzij) Voorwaardelijke verbintenis tot schadevergoeding Kale resultaatsverbintenis Geen beroep op exoneratieN.b.: garantie en verzekering (!)van Harmelen Beijneveld van Houten10 ADVOCATEN 11. Uitleg van garantie door rechter Arrest Hoge Raad 22 december 1995 (Hoog Catharijne) NJ 1996, 300: dat aan het begrip niet steeds eenzelfde, door vast juridisch spraakgebruik bepaalde betekenis toekomt in die zin dat degeen die instaat, daarmee in beginsel aansprakelijkheid aanvaardt voor (de schadelijke gevolgen van) het uitblijven van gebeurtenissen, handelingen of feiten, voor het intreden of uittreden waarvan hij instaat.van Harmelen Beijneveld van Houten 11ADVOCATEN 12. Arrest Hoge Raad 13 maart 1981(Haviltex) NJ 1981, 635 De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht. van Harmelen Beijneveld van Houten12 ADVOCATEN 13. Arrest Hof Arnhem 1 januari 2006 (Tandartsenpraktijk/Nuon) in het bijzonder zal het bedrijf zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de aanvrager en de verbruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden hinder of schade ondervindenvan Harmelen Beijneveld van Houten 13 ADVOCATEN 14. Arrest Hof Arnhem 1 januari 2006 (Tandartsenpraktijk/Nuon) Deze bepaling kan redelijkerwijs door contractuele en feitelijke afnemers () niet anders worden begrepen dan als een garantieverplichting van Harmelen Beijneveld van Houten 14ADVOCATEN 15. Wat is een garantie? Stelling: garantie is een species van de genus mededelingen en verklaringen ? van Harmelen Beijneveld van Houten 15ADVOCATEN 16. (non-)conformiteit (artikel 7:17 BW)1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aardvan de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeftgedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomstmocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezitdie voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid nietbehoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzondergebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort,beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverdein getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.()5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomstbeantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekendwas of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen datde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebrekenof ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hemvoor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen. van Harmelen Beijneveld van Houten16ADVOCATEN 17. Lessons Learned Garantie heeft niet een vastomlijnde betekenis Als er garantie boven staat is het misschien geen garantie maar een inperking van conformiteit Ook zonder garantie : beroep op conformiteitsregel En ook als er geen garantie boven staat, misschien toch garantie? Benoeg garantie als zodanig en leg in het contract vast wat de gevolgen zijn van schending van Harmelen Beijneveld van Houten17ADVOCATEN 18. Van Harmelen Beijneveld Van Houten Advocatenkantoor (Rotterdam-World Trade Center) 21 advocaten Focus op specialisaties: - ICT-contractenrecht - intellectuele eigendom - ondernemingsrecht - arbeidsrecht - aansprakelijkheid en verzekering - overheid en aanbestedingen Aangesloten bij internationaal netwerkvan Harmelen Beijneveld van Houten 18 ADVOCATEN 19. Van Harmelen Beijneveld Van Houten Beursplein 37 World Trade Center Rotterdam Mr Robert Grandia (advocaat) grandia@vhb.nlPostbus 30 117 3001 DC ROTTERDAM T: 010 205 1166 F: 010 412 4011 www.vhb.nlvan Harmelen Beijneveld van Houten 19ADVOCATEN 20. van Harmelen Beijneveld van Houten 20ADVOCATEN