of 19 /19
Lê Quý Lộc http://loclq.wordpress.com 28/09/2008

Layouts Controls

  • Author
    quyloc

  • View
    1.089

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wpf layouts controls

Text of Layouts Controls

Page 1: Layouts Controls

Lê Quý Lộchttp://loclq.wordpress.com

28/09/2008

Page 2: Layouts Controls

Nội Dung

• Layouts• Controls• Routed events và commands• Windows• Data binding

Page 3: Layouts Controls

• Không phụ thuộc độ phân giải• Các nguyên tắc thiết kế

– Elements (vd: controls) không nên gán kích thước– Không nên chỉ rõ vị trí của phần tử bằng tọa độ– Lồng các layouts với nhau

• Tất cả các layouts nằm trong: System.Windows.Controls.Panel

• Những elements để tạo ra layout: StackPanel, WrapPanel, DockPanel, Grid, UniformGrid, Canvas

Layouts

Page 4: Layouts Controls

Layouts - StackPanel

• “Stack” các controls vào trong một hàng hoặc một cột

Page 5: Layouts Controls

Layouts – WrapPanel và DockPanel

• WrapPanel đặt các controls theo từng dòng

Page 6: Layouts Controls

Layouts – WrapPanel và DockPanel

• DockPanel đặt các controls theo biên của windows

Page 7: Layouts Controls

Layouts – Grid

• Grid phân chia giao diện thành một lưới các ô để thêm controls vào

Page 8: Layouts Controls

Layouts – Canvas

• Đặt các controls theo tọa độ

Page 9: Layouts Controls

Layouts - Ứng Dụng

Page 10: Layouts Controls

• Các controls ở trong lớp: System.Windows.Control• Phân loại controls

– Buttons: Button, RepeatButton– Menus: ContextMenu, Menu, ToolBar– Selection: CheckBox, ComboBox, ListBox, ListView,

TreeView, RadioButton, Slider– Navigation: Frame, HyperLink, Page, NavigationWindow,

TabControl– Dialog boxes: OpenFileDialog, PrintDialog, SaveFileDialog– User information: AccessText, Label, Popup, ProgressBar,

StatusBar, TextBlock, ToolTip– Documents: DocumentViewer, FlowDocumentPageViewer,

FlowDocumentReader, FlowDocumentScrollViewer, StickyNoteControl

– Input: TextBox, RichTextBox, PasswordBox– Media: Image, MediaElement, SoundPlayerAction

Controls

Page 11: Layouts Controls

Controls – Button

Page 12: Layouts Controls

Controls - ContextMenu

Page 13: Layouts Controls

Controls - Menu

Page 14: Layouts Controls

Controls - Menu

Page 15: Layouts Controls

Controls - ToolBar

Page 16: Layouts Controls

Controls - CheckBox

Page 17: Layouts Controls

Controls - ListBox

Page 18: Layouts Controls

Controls - ListView

Page 19: Layouts Controls

Controls - TreeView