45
WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 1 2 3 4 5 6 7 8 PUMILI NG NUMERONG PANGGAGALINGAN NG TANONG

Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mga Kontribusyon sa Ating Kultura ng mga Dayuhan

Citation preview

Page 1: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

WEEK 7 DAY 1

PAGSASANAY

1 2 3 4

5 6 7 8

PUMILI NG NUMERONG PANGGAGALINGAN NG TANONG

Page 11: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

WEEK 7 DAY 1

SAAN

ITO

GALING

Page 12: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

WEEK 7 DAY 1

SAAN

ITO

GALING

Page 14: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

WEEK 7 DAY 1

SAAN

ITO

GALING

Page 16: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

TSINO

ARABE

INDIAN

HAPON

Page 17: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

ditse

ate

sansediko

sangko

ingkong

Page 20: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

porselana pilak seda alahas

payong tsinelasbakya

Page 21: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

• Dilaw na damit para sa maharlika

• Bughaw na damit para sa pangkaraniwan

• Puting damit sa nagluluksa

Page 24: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

hukom alak pilak

pilat salamat bukas

Page 25: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan
Page 32: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan
Page 33: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

pamahalaan pa-ma-ha-la-an

kultura kul-tu-ra

maharlika ma-har-li-ka

Page 34: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

• isang epikong Muslim

Pinagmulan ng Sikaran mula saepiko ng Darangan

Page 37: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

Pagbibigay ng dote

Paglalagay ng kurdon at sa belo sa ikinakasal

Pagsasabog ng bigas

Pagsasabit ng bulaklak

Page 38: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

matiisin

Mapagwalang-bahala sa hirap

Maluwag na pagtanggap ng mga dusa

Pagpapahalaga sa sariling dangal

Page 43: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

matapat

matiisin

malikhain

Page 44: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

• Alin sa mga unang dayuhan ang nagkaroon ng may pinakamaraming impluwensya sa ating kultura?

• Anu-ano ang mga ito?

• Alin sa mga unang dayuhan ang nagkaroon ng may pinakamaraming impluwensya sa ating kultura?

• Anu-ano ang mga ito?

Page 45: Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

Takdang-Aralin

• Sagutan ang aklat pahina 247 – 249.• Humanda na ipasa ang notebook at aklat.• Humanda para sa Quiz # 1 – Aralin 14 –

pp. 241 hanggang 249.