of 2 /2
NETWERKINFRASTRUCTUUR ONDERSTEUNT DISTRIBUTIEPROCES BIJ WEHKAMP Het nieuwe logistieke servicecentrum van wehkamp is in de zomer van 2015 operationeel. Vosko heeft samen met wehkamp het ontwerp gemaakt voor de netwerkinfrastructuur op basis van apparatuur van Cisco. Vosko gaat het netwerk ook monitoren en beheren. "De netwerk infrastructuur die we in het nieuwe distributiecentrum wilden realiseren is gebaseerd op twee datacenters", vertelt Robert Krahé, ICTmanager Generieke Diensten bij wehkamp. "Initieel zou er één datacenter komen, maar we hebben de programmadirecteur van het logistieke servicecentrum weten te overtuigen dat geïnvesteerd moest worden in een dual datacenterconcept. We hebben daarom besloten voor het tweede datacenter gebruik te maken van Equinix". Bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum is rekening gehouden met verdere ambitie en groei van deze online dienstverlening, licht Krahé toe. "Binnen het pand is ruimte voor uitbreiding van de opslagcapaciteit en achter het bedrijfscomplex is nog vijf hectare grond beschikbaar voor uitbreiding van het pand. De gekozen topologie van het netwerk is berekend op groei en schaalbaarheid. Het netwerk is volledig redundant aangelegd. Dit betreft zowel de verbindingen naar de twee datacenters als ook de infrastructuur van de SERkasten binnen het distributiecentrum". Online warenhuis wehkamp is met 1,6 miljoen vaste klanten, zo’n 140 miljoen bezoekers en circa 7 miljoen zendingen per jaar het grootste online warenhuis van Nederland. In het najaar van 2013 is in Zwolle de bouw gestart van het grootste geautomatiseerde distributiecentrum voor online retail ter wereld. In het nieuwe logistieke servicecentrum van wehkamp kunnen straks 12.500 artikelen per uur worden 'opgepikt' uit het magazijn die dan binnen een half uur na bestelling gereed staan voor verzending naar de klant. In samenwerking met netwerkpartner Vosko is een betrouwbare netwerkinfrastructuur ontwikkeld en aangelegd die dit grootschalige distributieproces ondersteunt. Het nieuwe netwerk wordt in een dual datacenterconfiguratie gekoppeld aan zowel het netwerk van het hoofdkantoor van wehkamp als het tweede datacenter bij Equinix in Zwolle. VERHUIZING "Samen met Vosko en Cisco hebben wij invulling gegeven aan de meest optimale netwerktopologie. wehkamp heeft de requirements opgesteld en deze zijn passend gemaakt met het totale architectuurplaatje. Het netwerk moest voldoen aan een aantal scherpe criteria voor schaalbaarheid en beschikbaarheid maar moest tegelijkertijd ook optimaal geschikt zijn voor onder andere toepassingen als WiFi en procesaansturing. De invulling van de meest optimale oplossing was het resultaat van goed overleg en teamwerk. Vosko adviseerde ons bijvoorbeeld om de patchkasten uit te rusten met een eigen nobreak systeem als extra zekerheid voor het cruciale distributieproces. Bedenk wel dat we 12.500 pakketten per uur moeten verwerken die een half uur na bestelling al klaar moeten staan voor verzending. Dan moet je dus een heel betrouwbaar en robuust netwerk hebben die dat proces ondersteunt." In totaal zijn er 214 WiFi access points gekoppeld aan het netwerk waarvan de meeste voor de 486 robots in het distributiecentrum om de 450.000 bakken met artikelen aan te sturen. Robert Krahé hierover: "Om een idee te geven van de omvang: opgestapeld bereiken de 450.000 bakken een hoogte van veertien maal de Mount Everest. Het zogeheten OSRgebied (order, storage en retrieval) heeft de grootte van een voetbalveld maar dan wel 12 meter hoog. We hebben daarnaast ook nog een gebied met de grotere spullen die niet in standaard bakken passen, zoals dozen met Pampers, dozen met laarzen en hangende kleding die manueel worden 'gepickt'. Dat manuele gebied telt 2,5 kilometer aan stellages voor hanggoed en 8.000 palletplaatsen. In totaal kunnen er 4 miljoen artikelen worden opgeslagen in het distributiecentrum in Zwolle. Het bruin en witgoed wordt vanuit het distributiecentrum in Maurik verzameld en verzonden.

Netwerkinfrastructuur ondersteund distributieproces bij wehkamp

 • Author
  vosko

 • View
  96

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Netwerkinfrastructuur ondersteund distributieproces bij wehkamp

 • N E T W E R K I N F R A S T R U C T U U R O N D E R S T E U N TD I S T R I B U T I E P R O C E S B I J W E H K A M P

  Hetnieuwelogistiekeservicecentrumvanwehkampisindezomervan2015operationeel.VoskoheeftsamenmetwehkamphetontwerpgemaaktvoordenetwerkinfrastructuuropbasisvanapparatuurvanCisco.Voskogaathetnetwerkookmonitorenenbeheren."Denetwerkinfrastructuurdieweinhetnieuwedistributiecentrumwildenrealiserenisgebaseerdoptweedatacenters",verteltRobertKrah,ICTmanagerGeneriekeDienstenbijwehkamp."Initieelzouerndatacenterkomen,maarwehebbendeprogrammadirecteurvanhetlogistiekeservicecentrumwetenteovertuigendatgenvesteerdmoestwordenineendualdatacenterconcept.WehebbendaarombeslotenvoorhettweededatacentergebruiktemakenvanEquinix".

  Bijdebouwvanhetnieuwedistributiecentrumisrekeninggehoudenmetverdereambitieengroeivandezeonlinedienstverlening,lichtKrahtoe."Binnenhetpandisruimtevooruitbreidingvandeopslagcapaciteitenachterhetbedrijfscomplexisnogvijfhectaregrondbeschikbaarvooruitbreidingvanhetpand.Degekozentopologievanhetnetwerkisberekendopgroeienschaalbaarheid.Hetnetwerkisvolledigredundantaangelegd.DitbetreftzoweldeverbindingennaardetweedatacentersalsookdeinfrastructuurvandeSERkastenbinnenhetdistributiecentrum".

  Onlinewarenhuiswehkampismet1,6miljoenvasteklanten,zon140miljoenbezoekersencirca7miljoenzendingenperjaarhetgrootsteonlinewarenhuisvanNederland.Inhetnajaarvan2013isinZwolledebouwgestartvanhetgrootstegeautomatiseerdedistributiecentrumvooronlineretailterwereld.Inhetnieuwelogistiekeservicecentrumvanwehkampkunnenstraks12.500artikelenperuurworden'opgepikt'uithetmagazijndiedanbinneneenhalfuurnabestellinggereedstaanvoorverzendingnaardeklant.InsamenwerkingmetnetwerkpartnerVoskoiseenbetrouwbarenetwerkinfrastructuurontwikkeldenaangelegddieditgrootschaligedistributieprocesondersteunt.HetnieuwenetwerkwordtineendualdatacenterconfiguratiegekoppeldaanzowelhetnetwerkvanhethoofdkantoorvanwehkampalshettweededatacenterbijEquinixinZwolle.

  VERHUIZING"SamenmetVoskoenCiscohebbenwijinvullinggegevenaandemeestoptimalenetwerktopologie.wehkampheeftderequirementsopgesteldendezezijnpassendgemaaktmethettotalearchitectuurplaatje.HetnetwerkmoestvoldoenaaneenaantalscherpecriteriavoorschaalbaarheidenbeschikbaarheidmaarmoesttegelijkertijdookoptimaalgeschiktzijnvooronderanderetoepassingenalsWiFienprocesaansturing.Deinvullingvandemeestoptimaleoplossingwashetresultaatvangoedoverlegenteamwerk.Voskoadviseerdeonsbijvoorbeeldomdepatchkastenuitterustenmeteeneigennobreaksysteemalsextrazekerheidvoorhetcrucialedistributieproces.Bedenkweldatwe12.500pakkettenperuurmoetenverwerkendieeenhalfuurnabestellingalklaarmoetenstaanvoorverzending.Danmoetjeduseenheelbetrouwbaarenrobuustnetwerkhebbendiedatprocesondersteunt."

  Intotaalzijner214WiFiaccesspointsgekoppeldaanhetnetwerkwaarvandemeestevoorde486robotsinhetdistributiecentrumomde450.000bakkenmetartikelenaantesturen.RobertKrahhierover:"Omeenideetegevenvandeomvang:opgestapeldbereikende450.000bakkeneenhoogtevanveertienmaaldeMountEverest.HetzogehetenOSRgebied(order,storageenretrieval)heeftdegroottevaneenvoetbalveldmaardanwel12meterhoog.Wehebbendaarnaastooknogeengebiedmetdegroterespullendienietinstandaardbakkenpassen,zoalsdozenmetPampers,dozenmetlaarzenenhangendekledingdiemanueelworden'gepickt'.Datmanuelegebiedtelt2,5kilometeraanstellagesvoorhanggoeden8.000palletplaatsen.Intotaalkunnener4miljoenartikelenwordenopgeslageninhetdistributiecentruminZwolle.HetbruinenwitgoedwordtvanuithetdistributiecentruminMaurikverzameldenverzonden.

 • PARTNERSRobertKrahisper1maartjl.benoemdtotManagerICTGeneriekeDiensten&Projectenbijwehkamp.Hijheefteenimposantecarrirevaninmiddelsmeerdan33jaarbijwehkamp:"VanpapierscheurdertothoogstverantwoordelijkevoorICTGeneriekeDienstendierechtstreeksaandedirecteurICTrapporteert."AlsvoorzittervandeStuurgroepInfraisKrahtevensnauwbetrokkenbijhetICTprocesvanhetnieuwedistributiecentrumendeinfrastructuurprojecten."Voskoenwehkampzijnsindsafgelopennajaarpartners",aldusKrah."WeleunenopdeexpertisevanVoskovoordearchitectuurendeinvullingvandenetwerkinfrastructuurinhetdistributiecentrumenhetdatacenterbijEquinix.HetisevidentdatVoskoookbetrokkenisbijdeverdereontwikkelingenbinnendeICTvanwehkamp.VoskoisookbetrokkenbijhetnetwerkontwerpdatwegaanopzettentussenhethoofdkantoorenEquinix.OokditnetwerkgaatVoskoinrichtenmetCiscoapparatuurennadeopleveringookbeherenenmonitoren.WezijnmetVoskobezigvoordecompletevervangingvanhetnetwerkinMaurikendevernieuwingvandebackboneinhethoofdkantoor.UiteindelijkwillenwedebeidelogistiekecentrakoppelenaanzowelhetdatacenterbijonshoofdkantooralshetdatacenterbijEquinixinZwolle.MethetnieuwedistributiecentrumisdatalmogelijkenalsdenetwerkinfrastructuurinMaurikisvervangenwordtookdatlogistiekecentrumrechtstreeksgekoppeld."

  R E F E R E N T I E C A S E W E H K A M P

  UIT DE BRAND

  "Vosko onderscheidt zichniet alleen in kennis en

  kunde, maar ook inflexibiliteit en pragmatiek."

  "wehkamphadeerdereervaringenmetleveranciersvanCiscoapparatuur",steltKrah,"maarwaarinVoskozichonderscheidtisnietalleeninkennisenkunde,maarookinflexibiliteitenpragmatiek.Wijzijnalsonlineretailereendynamischbedrijf.Uiteraardwillenweheelgraagplanmatigwerkenmaarsomsmoeterietsgebeurendatnietgeplandis.EndeervaringtotnutoeisdatVoskodaarperfectmeeomgaatenonsinvoorkomendegevallendirectuitdebrandhelpt.KrahnoemtalsvoorbeelddenogalonverwachtemededelingvandeOostenrijkseleveranciervanhetgeautomatiseerdemagazijnsysteem,'daterovereenweekgetestgingworden'."WemoestendusbinneneenweekvierSERkasteningerichthebbenmetapparatuur.Wehaddendatnognietingeplandomdatdaarnoggeenduidelijkheidoverwas.MaarondertussenwarenerwelaltachtigmanuitOostenrijkhierindeomgevingvanZwollegestationeerdomallesteinstalleren.Voskoheeftalsechtepartnerdieuitdagingopgepaktenbinneneenweekstondendievierkastener,volledigingerichtenoperationeel."

  "DatgeeftookduidelijkaanwaaromwijeenpartnernodighebbenalsVosko,nietalleenvoorapparatuurenprojectenmaarookvoorhetbeheerenmonitoringvanonzenetwerkinfrastructuur.AlsITafdelingwillenwemeteencompactteamdezaakrunnenopbasisvanregiehouder.AlsICTafdelingmoetenwijmeertijdbestedenaanhetondersteunenenfaciliterenvandebusinesswatbetekentdatwedeoperationeletakenoverlatenaandespecialistenvanVosko.Diehebbenerdefaciliteitenenkennisvoor.Ikgaooknietaanmijneigenautosleutelen,daarvoorgaiknaardegarage."

  RobertKrah,ManagerICTGeneriekeDiensten

  Contact:

  Vosko NetworkingKampenringweg 472803 PE Gouda Postbus 331, 2800 AH Gouda

  Tel.: 0182 622 822E-mail: [email protected]: www.vosko.nl