Aktp pavelec postup při dopravní nehodě a odškodnění dopravní nehody

  • View
    44

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

1. Odkodnn dopravn nehody AKTP Tom Pavelec advoktn kancel office@aktp.cz +420 777 6424 78 2. V tto prezentaci se dozvte pedevm Jak postupovat pi dopravn nehod jak se zachovat v ppad, e Vm nkdo zpsobil majetkovou kodu nebo jmu na zdrav, abyste nepili o nrok na odkodnn dopravn nehody a co dlat, jestlie dolo k ujet od dopravn nehody nebo je vozidlo nepojitno? Autonehody jsou jednm z nejastjch pin vzniku jmy na zdrav jinch kodnch udlost. Mezi idii existuje mnoho nejasnost, ohledn toho jak postupovat, jsou-li astnkem dopravn nehody. 3. Jak postupovat pi vzniku dopravn nehody: 1. Pedejdte dalm jmm na zdrav a majetku. 2. Zastavte vozidlo, 3. zjistte stav udlosti 4. je-li to poteba, poskytnte prvn pomoc. 5. uite vhodn opaten, aby nebyla ohroena bezpenost provozu na pozemnch komunikacch v mst nehody. 6. uite tak pedtm, ne se budete zabvat otzkou monho vzniku odkodnn dopravn nehody a zajiovnm dkaz. 4. Jak postupovat pi vzniku dopravn nehody: daje, dokumenty, dkazy. Pi autonehod maj astnci povinnost poskytnout si souinnost. Jestlie jste astnkem dopravn nehody, mte-li monost, zjistte si jmno a bydlit kdce a vlastnka vozidla nejlpe nahldnutm do doklad, SPZ vozidla. Dle si zjistte pojistitele, u kterho je automobil, kterm byla dopravn nehoda zpsobena, pojitn pro ppad dopravn nehody, u zahraninch vozidel daje o zelen kart. Poite si tak fotografie z msta nehody, identifikujte svdky, udlejte si nrtek msta nehody. U dkaz prokazujcch vznik nroku na odkodnn dopravn nehody samozejm plat m vce, tm lpe. 5. Jak postupovat pi vzniku dopravn nehody: Zznam dopravn nehody. Sepite spolen zznam o dopravn nehod, kter podepite. Zznam se zpravidla podv na formuli evropsk zznam dopravn nehody Ke staen napklad zde: http://www.aktp.cz/cs/odskodneni-dopravni- nehody/ Ve formuli o dopravn nehod uvete specifikaci, msta, kde k dopravn nehod dolo a kdy se tak stalo kdo je astnkem dopravn nehody a vlastnkem vozidel kter vozidla. co nejlpe popsat, jak k nehod dolo a nsledky dopravn nehody. 6. Kdy mte povinnost oznmit dopravn nehody Policii R? Pi ujet od dopravn nehody, nebo pokud idi nen znm, idi nedovolen opust msto dopravn nehody nebo se neprodlen nevrt na msto dopravn nehody po poskytnut nebo pivoln pomoci nebo po ohlen dopravn nehody, usmrcen nebo zrann osoby pi dopravn nehod, vzniku hmotn kody na vozidlech nebo vcech, kter zejm pevyuje stku 100 000 K, pokozen majetku tet osoby pi autonehod (dm, plot, apod.), pokozen pozemn komunikace, znaen atd., autonehod, kdy nelze snadno zabezpeit obnoven plynulosti provozu. 7. Po zavoln PR Do pjezdu policie se zdrte jednn, kter by bylo na jmu dnho vyeten dopravn nehody, zejmna pemstn vozidel, poit alkoholu atd. (i to se stv), O dopravn nehod je sepsn protokol, kter Vm tak poslou jako dkaz pi uplatnn nrok z titulu odkodnn po dopravn nehod. Znn policejnho protokolu o dopravn nehod si peliv protte a uvete ppadn sv pipomnky. Je-li to mon, zaznamenejte si namtan rozpory (nap. pozenm fotografie). 8. Dolo-li k jm na zdrav, m pokozen nrok na: odkodnn bolesti a dal nemajetkov jmy, zten spoleenskho uplatnn, eln vynaloen nklady spojen s p o zdrav pokozenho, s p o jeho osobu nebo jeho domcnost nhrada za ztrtu na vdlku po dobu pracovn neschopnosti, po skonen pracovn neschopnosti, ppadn pi invalidit ztrtu penitm dchodem. duevn trapy osob blzkch pi usmrcen nebo zvl zvanm ublen na zdrav pi dopravn nehod a pimen nklady spojen s pohbem, 9. Zrann v souvislosti s nehodou Veker ve uveden nroky mus bt v pinn souvislosti s pokozenm zdrav pi autonehod. Neexistuje napklad, aby lovk cestujc se zlomenou konetinou poadoval nhradu jmy na zdrav, za zlomenou konetinu. (Je-li vak v dsledku dopravn nehody konetina dle pokozena, vznikaj mu dal navc nklady na len, pak jsou nroky zachovny) 10. Nepojitn a neznm vozidlo Jestlie pi dopravn nehod vozidlo nen pojitno Jestlie pojistitel kdce nen znm, a ji z dvodu nespoluprce kdce, i z jinch dvod, m pokozen astnk dopravn nehody nrok na zskn odkodnn 11. Uplatnn nroku na odkodnn dopravn nehody Uplatnn nroku na odkodnn dopravn nehody S uplatnnm svho nroku na odkodnn a dokumentac prokazujc odpovdnost za kodu idie nebo provozovatele jinho vozidla a specifikac Vmi vznikl kody se obrate na na advoktn kancel, kde Vm pomeme zskat odkodnn po dopravn nehod. Nklady eln vynaloen na prvn sluby zpravidla v rozsahu t prvnch kon, bvaj v praxi tak hrazeny. 12. Dkuji za pozornost V ppad dotaz, nebo v ppad, e hodlte uplatnit nrok na odkodnn dopravn nehody, nevhejte ns kontaktovat na: Mgr. Tom Pavelec office@aktp.cz, tel. (+420) 777 642478