21
CENTRALS CENTRALS ELÈCTRIQUES ELÈCTRIQUES

Centrals Electriques

  • Upload
    creu

  • View
    5.088

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Centrals Electriques

CENTRALSCENTRALS ELÈCTRIQUESELÈCTRIQUES

Page 2: Centrals Electriques

GENERACIÓ D’ELECTRICITATGENERACIÓ D’ELECTRICITATEl corrent elèctric que arriba a les nostre vivendes es genera a les El corrent elèctric que arriba a les nostre vivendes es genera a les centrals elèctriques. Totes les centrals es basen en els fenòmens centrals elèctriques. Totes les centrals es basen en els fenòmens d’inducció electromagnètica vistos amb anterioritat.d’inducció electromagnètica vistos amb anterioritat.

Les centrals elèctriques es poden classificar atenent a la font Les centrals elèctriques es poden classificar atenent a la font d’energia utilitzada per a moure els generadors elèctrics (a d’energia utilitzada per a moure els generadors elèctrics (a excepció de les fotovoltaiques). En funció d’aquestes fonts excepció de les fotovoltaiques). En funció d’aquestes fonts d’energia tenim:d’energia tenim:

• Centrals tèrmiques no nuclearsCentrals tèrmiques no nuclears• Centrals tèrmiques nuclearsCentrals tèrmiques nuclears• Centrals tèrmiques de biomassaCentrals tèrmiques de biomassa• Centrals hidroelèctriquesCentrals hidroelèctriques• Centrals eòliquesCentrals eòliques• Centrals solarsCentrals solars

• Centrals tèrmiques solarsCentrals tèrmiques solars• Centrals fotovoltaiquesCentrals fotovoltaiques

• Altres tipus de centralsAltres tipus de centrals

Page 3: Centrals Electriques

CENTRALS TÈRMIQUESCENTRALS TÈRMIQUESLes centrals tèrmiques són les que utilitzen combustibles fòssils Les centrals tèrmiques són les que utilitzen combustibles fòssils

(derivats del petroli, carbó, gas) per escalfar aigua i obtenir-ne vapor.(derivats del petroli, carbó, gas) per escalfar aigua i obtenir-ne vapor.

CENTRAL TÈRMICA DE CERCS. Consumeix diàriament 1200 Tones de carbó i 350 Tones d’aiguaCENTRAL TÈRMICA DE CERCS. Consumeix diàriament 1200 Tones de carbó i 350 Tones d’aigua

Page 4: Centrals Electriques

CENTRALSCENTRALS TÈRMIQUESTÈRMIQUESAquest vapor mou la turbina, la qual acciona el Aquest vapor mou la turbina, la qual acciona el generador de corrent, anomenat generador de corrent, anomenat alternadoralternador. El . El corrent elèctric passa per un corrent elèctric passa per un transformadortransformador que que s’encarrega d’adequar la intensitat i la tensió per al s’encarrega d’adequar la intensitat i la tensió per al seu transport.seu transport.

El consum de combustibles fòssils provoca El consum de combustibles fòssils provoca l’emissió de partícules i fums provinents de la seva l’emissió de partícules i fums provinents de la seva combustió (C0combustió (C022, gasos sulfurosos, etc.), que , gasos sulfurosos, etc.), que originen l’anomenada originen l’anomenada pluja àcidapluja àcida..

Page 5: Centrals Electriques

CENTRALCENTRAL TÈRMICATÈRMICA

Page 6: Centrals Electriques

CENTRALSCENTRALS NUCLEARSNUCLEARSLes centrals Les centrals nuclearsnuclears són, de fet, una són, de fet, una central tèrmicacentral tèrmica. . Col·loquialment les anomenem simplement nuclears.Col·loquialment les anomenem simplement nuclears.

Utilitzen, entre d’altres, Utilitzen, entre d’altres, urani enriquiturani enriquit, fent una reacció , fent una reacció de fissió nuclear, la qual produeix la ruptura del nucli de fissió nuclear, la qual produeix la ruptura del nucli de l’àtom, generant una gran quantitat d’energia de l’àtom, generant una gran quantitat d’energia calorífica.calorífica.

Un dels inconvenients més greus d’aquestes centrals Un dels inconvenients més greus d’aquestes centrals és que generen és que generen residus radioactiusresidus radioactius, alguns dels quals , alguns dels quals tenen milers d’anys de vida, amb el corresponent tenen milers d’anys de vida, amb el corresponent problema d’emmagatzematge.problema d’emmagatzematge.

Page 7: Centrals Electriques

CENTRALCENTRAL NUCLEARNUCLEAR

Page 8: Centrals Electriques

CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓCENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ(RIBERA D’EBRE)(RIBERA D’EBRE)

Page 9: Centrals Electriques

CENTRALSCENTRALS tèrmiques de tèrmiques de BIOMASSABIOMASSA

Les centrals de biomassa funcionen Les centrals de biomassa funcionen cremant combustible per a produir vapor cremant combustible per a produir vapor d’aigua que acciona la turbina i mou el d’aigua que acciona la turbina i mou el generador.generador.

Els combustibles que s’hi utilitzen són Els combustibles que s’hi utilitzen són residus forestal i agrícoles (residus forestal i agrícoles (restes de poda,restes de poda, palla, rastrollspalla, rastrolls) o cultius específics () o cultius específics (gira-sol, gira-sol, remolatxa).remolatxa).

Page 10: Centrals Electriques

PLANTA QUE PRODUEIX ENERGIA PLANTA QUE PRODUEIX ENERGIA ELÈCTRICA I CALEFACCIÓ A PARTIR DE ELÈCTRICA I CALEFACCIÓ A PARTIR DE PALLAPALLA

Page 11: Centrals Electriques

CENTRALS HIDROELÈCTRIQUESCENTRALS HIDROELÈCTRIQUES

AvantatgesAvantatges• És renovable, per tant no se’ns acabarà. És renovable, per tant no se’ns acabarà. • No contamina, és a dir, que és una energia neta.No contamina, és a dir, que és una energia neta.

InconvenientsInconvenients• Encara que és una energia neta, la construcció de Encara que és una energia neta, la construcció de

grans embassaments provoca un greu impacte grans embassaments provoca un greu impacte ambiental, ja que es perden terres. ambiental, ja que es perden terres.

• S’acumula una enorme quantitat de sediments al S’acumula una enorme quantitat de sediments al fons. fons.

• Requereix un alt cost d' instal·lació per la necessitat Requereix un alt cost d' instal·lació per la necessitat de construir canals, túnels, canonades, etc. de construir canals, túnels, canonades, etc.

Page 12: Centrals Electriques

L’energia elèctrica es genera entre 6-20 kV i el transformador l’eleva a una tensió de 132, 220 o 440 kV.

Page 13: Centrals Electriques

CENTRALS MINIHIDRÀULIQUESCENTRALS MINIHIDRÀULIQUES • A Espanya es consideren minicentrals aquelles A Espanya es consideren minicentrals aquelles

amb una potència instal·lada igual o inferior a 10 amb una potència instal·lada igual o inferior a 10 MW (abans el límit estava en 5 MW).MW (abans el límit estava en 5 MW).

• Les centrals hidroelèctriques de petita potència no Les centrals hidroelèctriques de petita potència no requereixen grans embassaments i, per tant, tenen requereixen grans embassaments i, per tant, tenen un escàs impacte ambiental.un escàs impacte ambiental.

• En l’actualitat, aquesta font genera un 23% de la En l’actualitat, aquesta font genera un 23% de la producció elèctrica mundial i s’espera que aquesta producció elèctrica mundial i s’espera que aquesta quantitat es duplique cap a l’any 2025.quantitat es duplique cap a l’any 2025.

Page 14: Centrals Electriques

PRESA DE LES TRES GOLES (LA XINA)PRESA DE LES TRES GOLES (LA XINA)

• Cost obra 25 000 milions de dòlarsCost obra 25 000 milions de dòlars• Han mort 100 treballadorsHan mort 100 treballadors• Trasllat de 1,3 milions de personesTrasllat de 1,3 milions de persones• 13 ciutats i 116 pobles han quedat sota les runes13 ciutats i 116 pobles han quedat sota les runes

• Generarà tan sols el 2% de l’electricitat que es consumirà a la Xina a Generarà tan sols el 2% de l’electricitat que es consumirà a la Xina a l’any 2020l’any 2020

Page 15: Centrals Electriques

CENTRALS EÒLIQUESCENTRALS EÒLIQUES• Una Central Eòlica és una instal·lació

d’aerogeneradors que aprofita l’energia cinètica del vent per a generar electricitat.

• Les torres poden tenir entre 60 i 100 metres d’alçària.

• Les pales poden arribar a tenir una longitud

de 25 – 27 metres.

• Les torres més altes estan provistes de pales de 39 metres.

Page 16: Centrals Electriques

Avantatges:Avantatges:• Aprofita una font segura i Aprofita una font segura i renovable renovable • NoNo produeix produeix emissionsemissions (CO2, SO2...) a (CO2, SO2...) a

l’atmosfera ni genera l’atmosfera ni genera residusresidus (excepte els de la (excepte els de la fabricació dels equips i l’oli dels engranatges) fabricació dels equips i l’oli dels engranatges)

• Els parcs eòlics són Els parcs eòlics són fàcils de desmantellarfàcils de desmantellar i la i la zona es pot recuperar ràpidament zona es pot recuperar ràpidament

• Les instal·lacions són Les instal·lacions són compatiblescompatibles amb altres amb altres usos usos del sòl del sòl

Inconvenients:Inconvenients:• No asseguraren un subministrament regular i No asseguraren un subministrament regular i

permanent a causa de les permanent a causa de les variacions variacions en la en la velocitat del velocitat del vent vent

• L’impacte visual per la L’impacte visual per la modificaciómodificació del del paisatgepaisatge • L’impacte sonor: la rotació de les pales produeix L’impacte sonor: la rotació de les pales produeix

un un soroll soroll baix però baix però constant constant • L’impacte sobre la fauna: L’impacte sobre la fauna: modifica modifica el el

comportament habitual decomportament habitual de migració migració i nidificació de i nidificació de les les ausaus a la zona a la zona

Page 17: Centrals Electriques

CENTRALS SOLARSCENTRALS SOLARS

1.1. Caldera Caldera 2.2. Camp d’heliòstats Camp d’heliòstats 3.3. Torre Torre 4.4. Emmagatzematge tèrmic Emmagatzematge tèrmic 5.5. Generador de vapor Generador de vapor 6.6. Turbo-alternador Turbo-alternador 7.7. Aero-condensador Aero-condensador 8.8. Línies de transport Línies de transport

d’electricitatd’electricitat

Page 18: Centrals Electriques

CENTRALS FOTOVOLTAIQUESCENTRALS FOTOVOLTAIQUES

Page 19: Centrals Electriques

CENTRALS FOTOVOLTAIQUESCENTRALS FOTOVOLTAIQUESAvantatgesAvantatges

• La font d’energia és renovable. La font d’energia és renovable.

• La matèria primera d’on s’extreu el silici és la sorra, substància La matèria primera d’on s’extreu el silici és la sorra, substància molt abundant. molt abundant.

• És un sistema d’obtenció d’energia ideal en llocs remots on no És un sistema d’obtenció d’energia ideal en llocs remots on no arriben les xarxes de distribució d’energia elèctrica ni de gas.arriben les xarxes de distribució d’energia elèctrica ni de gas.

InconvenientsInconvenients• La tècnica de fabricació de les cèl·lules solars resulta cara i La tècnica de fabricació de les cèl·lules solars resulta cara i

complexa. complexa.

• El baix rendiment del sistema (per obtenir l’energia que es El baix rendiment del sistema (per obtenir l’energia que es necessita cal una instal·lació de panells molt gran). necessita cal una instal·lació de panells molt gran).

Page 20: Centrals Electriques

ALTRES CENTRALS ELÈCTRIQUESALTRES CENTRALS ELÈCTRIQUES

• MAREOMOTRIUSMAREOMOTRIUS

• D’ONATGED’ONATGE

• GEOTÈRMIQUESGEOTÈRMIQUES

Page 21: Centrals Electriques

COMUNITAT VALENCIANACOMUNITAT VALENCIANA

cc