Life Style In Uncertain Times: Public Presentation

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace základních výsledků studie o tom, jak žijí Češi v době krize.

Text of Life Style In Uncertain Times: Public Presentation

 • 1. ivotn stylv nejist dob

2. Co jsmetovlastn provedli? 3. II. SMSrekrutace III.Ca. 1000e-maildotaznk I. datab z e28 000 panelist IV.samo-vyplovan 4. ivotn stylv nejist dob 5. Nejist?... NESMYSL! 6. ei jsou si jist:Stav ekonomiky je patn!Hor ne ped rokem! 7. Jak to ei vd? 8. Pod tou a sly, e7,7% 6,6% Nezamstnanost 5% 2,8% Inflace 2,1% 4,4% Rst reln mzdy 0,7% 6,6% Rst HDP Zatek2009 Konec2007 9. a e bude jet h:*Prognza Mezinrodnho mnovho fondu,duben 2009 0,7% Zatek2009 -3,5% * 6,6% Rst HDP Cel2009 Konec2007 10. A tak jsou si jist, e 64% Krize u je tadyKrize budeKrize nen a nebude 11. Co je to vlastn ta krize? 12. KRIZE: ecky (krisis) = SOUD 13. Bda, bda, ty velik Babylne, msto tak mocn, v jedinou hodinu byl nad tebou vykonnSOUD ! Zjeven Janovo 18,10 14. Krize: soud nad mocnmitohoto svta (Babylon) 15. Krize: Pohled ech 16. ei kaj Krize jepleitost. dn podstatnzmny nenastaly.Je to nafoukl bublina. Zprvy o krizi v Americebyly zajmav, proto otom mdia zaalamluvit. Krize je kdy lid nemaj finance, nemaj prci. Krize je kdy jetrpen v rodin,kdy se neda v prci. HahahaTohle je tekaaktuln tma. 17. Moc apokalypticky to tedy nezn, e? 18. A pro by mlo 19. Spokojens ivotemNespokojen ei se maj fajn! 20. Lep ne loniHor Dokonce je to lep ne loni Stejn 21. Nevyhnutelnse nabz otzka 22. Kdy je takskvle , pro je vlastn takpatn ? 23. eiztrc eln 24. protoe ztrc dvru LifeStyle 2007 prmr roku 2005 = 100 Index spotebitelskdvry = rove optimizmu ohledn stavu ekonomiky, kter spotebitel vyjaduj nkupy a spoenm. Seznn oitn indiktor spotebitelsk dvry 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 25. Pro jsou ei tak pesimistit? 26. Stletou a sly,o 40% Nrstu nezamstnanosti Bankrotech podnikOmezovn vrobySniovn platZvyovn cen coby hlavnch projevech krize 27. Navc,38%tvrd, ekrize zashla jenebo jejich rodinu 28. Jak? 40% 29. Jak? 40% N = 38% zasaench Propoutnm Snenm platu Nedostatkem penz Menmi prodeji, obraty Zkrcenm pracovn doby 30. Klesajctrendje danpedevm strachemo (dobr) zamstnan Indiktor spotebitelsk dvry 31. Prmrn ech se nem patn, alemoc se bojo svou prci.Velmi citlivreaguje na to, e bylnkdo-nkde-nkdy proputn. 32. Tak jo.A jak dlouho se bude bt? 33. Prmrn ech oekva3chud lta 34. a podle toho se i chov. 35. 1/3echk, e zmnila kvli krizisv spotebitelsk chovn 36. Ale to nen pravda. Je jicho hodnvce. 37. Kdy se zeptte konkrtn 40% 38. Kdy se zeptte konkrtn 40% * 63% deklaruje alespo jednu z uvedench zmn chovn Odkldm nkup drach vc Nakupuji v levnjch obchodech 37% NAKUPUJI STLE STEJN Nahrazuji dra vc levnjmi 63% * Nakupuji mn 39. ech k, e zmnila kvli krizisv spotebitelsk chovn 2 /3 zmnily (minimln) 40. z toho plkasnila frekvenci. 41. eho tedy nakupuj mn? 42. NEJMN byl omezen nkupbnch dennch poteb. 43. Nicmn, i tady etme! Deklarovan msn trata zabn denn poteby: - 11% (pokles oproti podzimu 2007) 44. Trp hlavn: 40% Pomcky pro voln as Slan a sladk mlsn Obleen, textil, konfekce Alkohol v. pivaCigarety Ochucen nealko npoje 45. Co jet se omezuje? 40% Nvtvy : restaurac, hospod, bar kin, divadel koncert, festival apod. verk a spoleenskch setkn klub nebo diskotk 46. Nelze pehldnout souvislost: Mlsn Cigarety Alkohol Nealko npoje(Mdn) obleen Kluby, diskotkyHospody Koncerty VerkyKina 47. Nelze pehldnout souvislost: m a z i v o p r o zbavu zbav a s p o l e e n s k 48. Krize ale zaala v bankch,ne v hospodch 49. Tak co finann produkty? 40% m je produktrozenj , tm vt ance, ebude zachovn m je produktmn rozen ,tm vce jeohroen 50. eho se tedy ei zbavuj? 40% Rychl pjky a vry Zamraen spory Sluby finannho poradce 51. Abychom to shrnuli Nevede se nm vbec patn. Ale mme strach, e to bude hor(hlavn, e pijdeme o prci). Proto pro jistotu etme, zbavujeme se dluh,finann rezervy drme na dosah. Velk investice odkldme. 52. Spotebitel rozhodn nemaj mn penz ne dv.Nepetrit hledejte cesty k jejich penenkm. Nevede se nm vbec patn. Spotebitel rozhodn nemaj mn penz ne dv. Potejte ale s tm, e jsou klikatj. 53. Mme strach, e to bude hor(hlavn, e pijdeme o prci). Nabzejte produkty a sluby, kter zv jejch pocit bezpe.Dodejte jim jistotu! 54. Pro jistotu etme, zbavujeme se dluh. Doba nen vhodn pro spotebitelsk pjky . Spe pro konsolidan / peklenovac vry. Hldejte price point! 55. Pro jistotu etme, finann rezervy drme na dosah. Nabzejte spoic ty a dal produkty propojujc zhodnocen spor se snadnm pstupem. 56. Velk investice odkldme. Umonte spotebitelm splnit jejich snybezpenmzpsobem.Pojistte je ped non mrou nezamstnanosti. 57. Vme, e se ei chovaj jinak. Zmnili se takuvnit ? 58. V roce 2007jsme Vm kzali, e... 59. ...kad ech vyznv 9 zkladnch hodnot 60. Sebepozn n Neohroenost Vnmavost Rozvaha Volnost Rovnost Ctidost Bezprostednost Laskavost Struktura hodnot prmrnho echa 61. Zmnili se eipod vlivem krize? 62. NE Je to moc krtk doba na zmnu hodnotovho systmu 63. Jsou alespo vidt nznakymonch zmn? 64. RozhodnANO 65. dynamick, vkonn upmn, oteven drazn, umjc se prosadit tolerantn, nekonfliktn odvn, neohroen spolehliv, drme slovo rozhodn, odhodlan citliv, romantit ambicizn, clevdom rodinn zaloen, domt Vte, e krize je doba pro Tvrdte, e jste 66. Jsme vrabci,zatmcokrize je pro jestby. 67. Posl krize esk vrabctv? Nebo spe echy pojestb? 68. Zatm to vypadna to prvn. 69. ei se spect ohroen vevrabchhodnotch upmn, oteven tolerantn, nekonfliktn spolehliv, drme slovo citliv, romantit rodinn zaloen, domt Jste 70. ne motivovan hodnotamijestbmi. dynamick, vkonn drazn, umjc se prosadit odvn, neohroen rozhodn, odhodlan ambicizn, clevdom Krize jedoba pro 71. Jak jsme na to pili? 72. ei v, e krize pokaz mezilidsk vztahy 73. Vzrostou: zvist nedvra neptelstv 74. Tohle alenenpohled kandidta na jestba! 75. Tohle vechno plat pro pana Prmrnho 76. kter, jak znmo, neexistuje 77. Nedokeme ovem vyzpovdat vech 10 467 542 ech... 78. Asi potebujeme nco mezi abstraktnm prmrema10 miliony konkrt 79. AISA LifeStyle typologie 29% Starostliv 13% Zodpovdn 6 % Sebevdom 25% Dru n 7 % Troufal 21 % Bezstarostn 80. Jak reaguj na kriziLifeStyle typy? m se odliujod pana Prmrnho? 81. 82. Piblin 500 000 Mui, mlad, z vtch mst Rd(a) dlm vci, kter jsou nov a odlin Mm rd(a) okujc lidi a vci Musm pipustit, e se rd(a) pedvdm 83. Jak se chovaj v krizi Troufal? 40% Nejvce ze vech omezili spotebu: vkaek a cukrovinek Jsou vce ne ostatn pipraven omezit: suenky a bonbony vzdlvac aktivityvrov nebo kreditn karty od nebankyJsou mn ne ostatn pipraven omezit: maso / uzeniny 84. Co kaj? 40% Nejmn povauj krizi za vznamn nebezpe Nejmn se obvaj zhoren ivotn rovn Krize nekrize, nejastji kaj, e: Snadno vydlm i utratm Mm-li na vbr, dvm pednost znakm Pi bnch nkupech nakupuji co vidm, nemm pesnou pedstavu, co doma chyb 85. Mn se njak? Troufal zmruj Drm se toho, co u znm Objevuji stle nov vci Zpomaluj asto mm pocit, e as je mimo moji kontrolu iji tak rychle, e ani nevm, jak je den v tdnu Stvaj se spoleensky odpovdnjmi Vci jednorzov spoteby pouvm opakovanRadi se vce oblknu, abych mohl(a) topit na m stup A etrnjmi. Nkter vci nakupuji ve velkm mnostv, abych uetil(a) Kad msc pravideln ukldm uritou stku ANO! 86.

 • Jak dl s Troufalmi?
 • State se protikrizovou znakou postavte se krizi, popete j, zesmnte j
 • Bute odlin, napadnte standardn opaten
 • Aktivn vyuvejte slabin konkurence
 • Dejte anci svm zkaznkm ventilovat emoce vyuijte virln marketing a underground st
 • Praktikujte agresivn cenovou politiku, umonte zkaznkm vyut rzn pleitosti
 • Bute odvn bute vidt a slyet

87. Zodpovdn 88. Piblin 900 000 Mui, stedn vk, vy socio-eko pozice Zajm m, jak funguj mechanick vci Zajmaj m teorie a hypotzyPovauji se za intelektula Zodpovdn 89. Jak se chovaj v krizi Zodpovdn? 40% Nadprmrn omezili: 6 kategori zbo a 2 aktivity Jsou vce ne ostatn pipraven omezit: Dalch 6 kategori a 4 aktivity 90. Co kaj? 40% Nejastji se domnvaj, e krize u je zashla Nejh ze vech hodnot ekonomickou situaci R Nejastji v, e krize zmn mezilidsk vztahy Nejastji deklaruj: Kad msc pravideln ukldm uritou stku Voln prostedky investuji, aby mi vydlvaly 91. Mn se njak? Zodpovdn jsou stle nespokojenjs vlastnm vkonem Prosadil(a) jsem se vlastn pl Tvrd na sob pracuji Ct se osamocen Dvuji jenom sob Kad se dnes mus spolehnout jen sm na sebe A zmaten U nevm, emu vit a emu ne A proto kles jm i radost ze ivota. ANO! 92.

 • Jak dl se Zodpovdnmi?
 • Pipuste, e krize probh, ale dejte najevo, e mte ve pod kontrolou / mte jasn pln
 • Zodpovdn potebuj racionln dvody pro nkup: poskytnte jim odpovdajc argumentaci
 • Vyuvejte ve sv komunikaci pm porovnn s konkurenc s jasnmi dkazy va vhodnosti
 • Pipravte nabdky, kter pinej vce hodnoty, nesniujte pouze bezhlav ceny
 • Vyzdvihnte svou vhodu rozshlch zkuenost, s kriz jste se ji setkali a vte jak na n

93. 94. Piblin 1 600 000 eny a mui, mlad, svobodn Mm rd(a) pestrost v mm ivot Rd(a) dlm vci, kter jsou nov a odlin Rd(a) se dozvdm nco o umn, kultue a historii 95. Jak se chovaj v krizi Bezstarostn? 40% Na niem neet nadprmrn Nejmnze vech omezili spotebu: a 9 kategori Dokonce zvili: Navtvovn kulturnch akc a zv jet vce, i kdy se situace zhor, stejn jako:ten knih 96. Co kaj? 40% Je mezi nimi nejmn nespokojench s vlastnm ivotem a tch, kte tvrd, e je to hor ne loni Naopak, je mezi nimi nejvce pesimist ohledn dalho vvoje esk ekonomiky Nejmn se obvaj, e je krize zashne osobn.Pokud u ale zasaeni jsou, maj nejvt strachz toho, e pijde druh der 97. Mn se njak? Pibv jim starost a jsou zahoklej M