Raport Patrol Czystosci

 • View
  890

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport ten jest podsumowaniem działalności Patroli Czystości - akcji prowadzonej przez CWS-boco w ramach kampanii Toaleta2012.pl więcej można zobaczyć na www.toaleta2012.pl

Text of Raport Patrol Czystosci

 • 1. Warszawa, 27. padziernik 2009 PATROL CZYSTOCI 2009 RAPORT Z PIERWSZEJ AKCJI

2. Cel akcji

 • TOALETA2012.PLto kampania spoeczna zorganizowana przez CWS-boco Polska majca na celu zwrcenie uwagi na problem standardu higieny i wyposaenia publicznie dostpnych toalet w Polsce.
 • Kampania jest zwizana z naszymi przygotowaniami do mistrzostw Europyw pice nonej EURO 2012, ktrych Polska bdzie wspgospodarzem.
 • monitorowanie przygotowa Polskido EURO 2012w kontekcie stanu i iloci toalet dostpnych dla kibicw i turystw zagranicznych .
 • poszukiwanie pozytywnych przykadwtoalet oglnodostpnych w obiektach komercyjnych i publicznych w Polsce.
 • edukowanie w zakresie standardw wyposaeniatoalet .
 • przekazywanie informacji zwrotnejw kwestii oceny stanu czystoci
 • i wyposaenia wizytowanej toalety osobie odpowiedzialnej za jej stan.

3. Metodologia

 • Akcja zostaa przeprowadzana w 6 miastach w Polsce Warszawa, Wrocaw, Pozna i Gdask, w ktrych maj si odby mistrzostwa Euro 2012;oraz w Krakowie i w Chorzowie/Katowicach miastach rezerwowych.
 • Ankieterzy w dwuosobowych zespoach ubrani w oznakowane kombinezony dokonywali odwiedzin w losowo wybranych obiektach publicznych i komercyjnych restauracje, toalety publiczne, dworce kolejowe i autobusowe, lotniska, stacje benzynowe, obiekty sportowe, centra handlowe w przypadku braku dostpu do toalety udawali si do najbliszej lokalizacji.
 • Stan czystoci i wyposaenia toalety oceniany by zgodnie elementamiopisanymi w kwestionariuszu. Ankieter mg przyznawa: punkty dodatnie,punkty ujemne lub zero za kady oceniany element.
 • Maksymalny wynik do otrzymania to100 punktw . Wynik potrzebny dla otrzymania znaku Czysta Toaleta to65 punktw .
 • Dodatkowowykonywane byo zdjcie dokumentujce wizyt, a na koniec przeprowadzana rozmowa podsumowujca audyt z osob odpowiedzialnza czysto w monitorowanym obiekcie oraz pozostawiana kopia ankiety.

4. Harmonogram akcji

 • 16.09.2009 odbyo si szkolenie ankieterw i prbne badania we Warszawie.
 • cznie w akcji brao udzia 20 ankieterw, dziaajcych w dwuosobowych zespoach w okresie od 21.09 do 14.10.2009.
 • cznie odwiedzono 200 toalet w miejscach publicznych.

5. Prba

 • Ogem przebadanych zostao 200 toalet publicznych w 6 miastach:
 • N=40 w Warszawie
 • N=40 w Krakowie
 • N=40 w Poznaniu
 • N=40 we Wrocawiu
 • N=20 w Gdasku
 • N=20 w Chorzowie
 • Typy badanych toalet:
 • Toalety w restauracjach 45%
 • Toalety publiczne 23%
 • Toalety na stacjach benzynowych 13%
 • Toalety na dworcach 10%
 • Toalety w orodkach sportowych 5%
 • Toalety na lotniskach 4%

6. Prba ilo toalet niedostpnych do badania

 • Spord wytypowanych toalet nie udao si zbada 18 lokalizacji. Gwnie byy to toalety publiczne.
 • W 8 przypadkach powodem by brak zgody osoby odpowiedzialnej za toalet,w 8 przypadkach toaleta bya nieczynna, w 2 przypadkach wytypowane lokalizacje nie posiaday toalety.
 • W takich sytuacjach ankieterzy odwiedzali inn toalet, pooona najbliej.

7. Struktura ankiety

 • 1. Oznakowanie
 • 2. Czysto:
 • - adny zapach
 • - Czysto i posprztane
 • - Zadbane wntrze
 • 3. Wyposaenie
 • - papier toaletowy
 • - dozownik myda
 • - rcznik w rolce/papierowy
 • - odwieacz powietrza
 • - dezynfekcja deski sedesowej/pojemnik sanitarny
 • 4. Ocena oglna
 • 5. Punkty dodatkowe
 • - krany lub spuczki bezdotykowe
 • - dozowniki bezdotykowe
 • - rozwizania ekologiczne
 • - przewijak dla dzieci
 • - przyjazna dla niepenosprawnych

8. Wyniki ogem i w podziale na miasta

 • rednia warto oceny punktowej toalet ogem wynosi65,9 .
 • rednia warto oceny punktowej toalet w badanych miastach:
 • Najlepiej zostay ocenione toalety w Krakowie, najgorzej we Wrocawiu.

65 9. Wyniki w podziale na kategorie obiektw

 • Najlepiej prezentoway si toalety na lotniskach i na stacjach paliw.
 • Najgorzej prezentoway si toalety na dworcach kolejowych i autobusowych.

65 10. Oznakowanie toalet ogem

 • Zdecydowana wikszo badanych toalet 89% jest dobrze oznakowana.
 • Tylko 7% badanych toalet jest
 • sabo oznakowana.
 • Tylko 4% badanych toalet jest
 • nie oznakowana.

11. Oznakowanie toalet - podzia na kategorie

 • Najlepiej oznakowane s toalety na lotniskach 100%, na stacjach benzynowychoraz toalety publiczne 96%.
 • Najwiksza ilo sabo oznakowanych lub nie oznakowanych toalet jest w restauracjach.

12. Oznakowanie toalet - podzia na miasta

 • Zdecydowana wikszo badanych toalet 89% jest dobrze oznakowana.
 • Najlepiej oznakowane s toalety na lotniskach, stacjach benzynowychi toalety publiczne, najgorzej oznakowane s toalety w restauracjach.
 • Najlepiej oznakowane s toalety w Warszawie, natomiast najgorzej w Gdasku.

13. Czysto ogem - zapach

 • W wikszoci badanych toalet 83% jest adny zapach.
 • Nieprzyjemny zapach pojawia si 9% badanych toalet.

14. Czysto w podziale na kategorie - zapach

 • adny zapach najczciej wystpowa w toaletach w restauracjach i na stacjach benzynowych.
 • Brzydki zapach najczciej wystpowa w toaletach na dworcach i toaletach publicznych.

15. Czysto w podziale na miasta - zapach

 • Najwicej punktw za adny zapach otrzymay toalety w Chorzowie, Gdaskui Krakowie, najmniej we Wrocawiu i Warszawie.

16. Czysto ogem - czysto i posprztane

 • W zdecydowanej wikszo badanych toalet 91% byo bardzo czysto.
 • Tylko w 4% badanych toalet byo zdecydowanie brudno.

17. Czysto w podziale na kategorie - czysto i posprztane

 • Zdecydowanie najczyciej byo w toaletach w orodkach sportowych 100%
 • oraz w restauracjach 97%.
 • Najgorsza sytuacja bya w toaletach na dworcach 10% badanych toalet byo bardzo brudnych oraz w toaletach publicznych 9% bardzo brudnych.

18. Czysto w podziale na miasta czysto i posprztane

 • Wszystkie toalety badane w Gdasku byy czyste.
 • Najgorzej pod wzgldem czystoci zostay ocenione toalety we Wrocawiu.

19. Czysto ogem - zadbane wntrze

 • W wikszoci badanych toalet 83% byo zadbane wntrze.
 • Tylko w 4% badanych toalet wntrze byo zaniedbane.

20. Czysto w podziale na kategorie - zadbane wntrze 21. Czysto w podziale na miasta - zadbane wntrze

 • Najbardziej zadbane toalety wystpuj w Krakowie i w Chorzowie.
 • Najmniej zadbane toalety to toalety na dworcach 25% i toalety publiczne 22 %.

22. Wyposaenie toalet ogem (papier toaletowy)

 • Papier toaletowy wystpujew 95% badanych toalet,
 • z czego w 1% toalet jest oceniany jako niskiej jakoci.

23. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (papier toaletowy)

 • Papier toaletowy wystpowa we wszystkich badanych toaletachw orodkach sportowych i na stacjach benzynowych.
 • Braki papieru toaletowego byy najczciej stwierdzane na dworcach i w toaletach publicznych.

24. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (papier toaletowy)

 • W przewaajcej wikszoci toalet papier toaletowy jest dostpny.
 • We wszystkich badanych toaletach w Chorzowie by papier toaletowy.
 • Najczciej papieru toaletowego brakowao w toaletach we Wrocawiu.

25. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (papier toaletowy)

 • Tylko w Chorzowie papier toaletowy wystpowa we wszystkich badanych toaletach.
 • Papier toaletowy niskiej jakoci najczciej wystpowa w Warszawie.
 • W 7 badanych przypadkach papier toaletowy by dostpny do odbioru
 • wycznie przed wejciem do kabiny.
 • Taka sytuacja miaa miejsce: w 3 toaletach publicznych, w 2 toaletach na dworcachi w 2 toaletach w orodkach sportowych.

26. Wyposaenie toalet ogem (dozowniki myda)

 • Prawie we wszystkich badanych toaletach wystpowa dozownik myda 98%, z czego w 3 % toalet by pusty.
 • Myda brakowao w 2% badanych toalet.

27. Wyposaenie toalet w podziale na kategorie (dozowniki myda)

 • Dozowniki myda wystpoway we wszystkich badanych toaletach na lotniskach, stacjach benzynowych i w restauracjach, przy czym w kilku przypadkach w toaletach w restauracjach dozowniki byy puste.
 • Brak dozownikw na mydo odnotowywano najczciej na dworcach 10%.

28. Wyposaenie toalet w podziale na miasta (dozowniki myda)

 • Dozownik myda by dostpny w kadej badanej toalecie w Chorzowie.
 • Brak dozownika najczciej mia miejsce w toaletach we Wrocawiu.
 • Puste dozowniki najczciej byy stwierdzane w toaleta