Ses Bilgisi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ses Bilgisi

 • 1. Trke SesB ilgisi

2. SesB ilgisi

 • Ses bilgisi, dil bilgisinin bir blmdr; bir dilin seslerini ve
 • ses deiikliklerini inceler.
 • Ses : Azmzdan bir rpda kan; hece ve szck yapmaya
 • yarayan dilin en kk birimine ses denir.
 • H arf: Seslerin yazdaki karlklarna harfdenir.
 • Alfabe :Bir dildeki harflerin tmn birden gsteren harfler
 • topluluuna alfabedenir.

3. Trkede SesliH arfler

 • Trk dilinde her ses bir harfle gsterilir. Trk
 • alfabesinde 29 harf vardr. Bu harfler , gsterdii
 • seslerin azdan kna grenl ( sesli ) ve
 • nsz ( sessiz ) harfler olmak zere iki ekilde
 • incelenir.

4. Trkede SesliH arfler

 • nller ( sesliler )
 • Ses yolunda hibir engele uramadan kan, tek
 • bana okunup, hece oluturabilen harflere nl
 • harfler ( sesli harfler ) denir.
 • Trkede sekiz ( 8 ) nl ( sesli ) harf vardr.
 • a , e , , io , , u ,

5. Trkede SesliH arfler

 • Trkede sesli ( nl ) harfler syleyi zelliine
 • gre ekilde incelenir :
 • K alnlk incelik uyumu
 • D zlk yu v arlaklk uyumu
 • G enilik d arlk uyumu

6.

 • D ilind urumuna gre nller
 • Byk dilin azda geriye doru ekilmesiylekaln;
 • ileri itilerek dilere dedirilmesiyleince nller
 • ortaya kar.

aoueiK aln nllernce nller 7.

 • enenin durumuna gre nller
 • Alt enenin ok almasyla geni ;
 • az almasyladar nllerortaya kar.

aeoiuGeni nllerDar nller 8.

 • D udaklarn durumuna gre nller
 • Dudaklarn dz ekilde almasyladz nller,
 • yuvarlaklamasylayuvarlak nllerkar.

aei ou D z nllerY u v arlak nller 9. i e u D ar D aro a G eniY u v arlak nller G eniD z nller nce nllerK aln nller 10. SesB ilgisi

 • nl uyumlar

11. B yk nl ( Sesli ) Uyumu

 • Trke bir szcn ilk nlskalnsasonraki
 • nlleri dekaln, ilk nlsinceise sonraki
 • nlleri deinceolur. Bu uyuma byk nl ( sesli )
 • uyumu ad verilir.
 • Bu uyuma kalnlk incelik uyumu da denir.
 • lk hece sonraki heceler
 • kaln ( a , , o , u )( a , , o , u )
 • ince( e , i , , )( e , i , , )

12.

 • sessizlik--------------e i i
 • ieki--------------i e i
 • nlem------------- e
 • grmek------------- e
 • zlmek ------------- e
 • grmek---------- e
 • Yukardaki szcklerde ince seslilerden sonra ince
 • sesliler gelmitir. Byk nl uyumuna uygunluk
 • grlmektedir.

13.

 • ayrlk-------------------------a
 • uyum-------------------------u u
 • aldmz-------------------------a
 • azalmak-------------------------a a a
 • brakmak------------------------- a a
 • oyuncak--------------------------o u a
 • Yukardaki szcklerde de kaln nlden sonra kaln
 • nl kaln nl gelmitir .

14. Uyarlar

 • Aslnda Trke asll olan baz szckler stanbul
 • aznda deiiklie urayarak byk nl uyumuna
 • aykr hale gelmilerdir. Bu szcklerin asl biimleri
 • bu kurala uyar :
 • hangi-------------hangi
 • anne-------------ana
 • elma-------------alma
 • karde-------------karnda

15.

 • Szcklerin sonlarna gelen ekler genellikle bu
 • kurala uyum salar.
 • Ancak aadaki ekler bu kurala uymaz :
 • koarken
 • --- ken
 • ekimtrak
 • ( - i )mtrak
 • daymgil
 • --- gil
 • meslekta
 • --- da
 • yarnki
 • --- ki
 • akamleyin
 • --- leyin
 • bekliyor
 • --- yor

16.

 • Birleik szcklerde kalnlk incelik uyumu
 • kural aranmaz. Bu szcklerde birleik szc
 • oluturan szcklerde ayr ayr bu uyum aranmaldr.
 • gecekondu
 • gece+kondu
 • B akrky
 • B akr+ ky
 • bilgisayar
 • bilgi+sayar
 • anakkale
 • anak + kale

17.

 • Byk nl uyumu dilimize zg bir kuraldr. Bu
 • uyum dilimizde bulunan yabanc kkenli szcklerde
 • aranmaz.
 • radyo
 • metot
 • gazete
 • meydan
 • televizyon
 • hikaye
 • insan
 • kitap
 • adalet
 • aresiz
 • istikbal
 • pardon

18.

 • Soru /1993 -AL
 • Aadaki szcklerden hangisinde byk sesli
 • uyumu kuralna uygunluk aranr?
 • A ) Eskiehir
 • B ) Kabaday
 • C ) Tramvay
 • D ) Gzlkl
 • CEVAP:D /Eskiehir ve Kabaday ---- Birleik
 • szcktr. Tramvay ise yabanc aslldr.

19. Kk nl ( sesli ) uyumu

 • Trke szcklerdeki nllerindzlk yuvarlaklk
 • bakmndan gsterdii duruma kk nl uyumu
 • denir.
 • Kk nl uyumu kural iki ekilde incelenir :
 • Trke szcklerde dz nllerden ( a , e , , i )
 • sonra yine dz nller gelir.Bu takip srasnda
 • kalnlk incelik uyumu da dikkate alnr.
 • gemici-----( e i i)pencere ---- ( e e e )
 • tandk -----( a )arkada----- ( a a a )

20.

 • Bir szcn ilk hecesindeyu v arlak nl
 • bulunuyorsa( o , , u , )dier hecelerya
 • d z geni ( a , e )ya dad ar yu v arlak ( u , )
 • nllerinden biri olur.

lk hece /dar yuvarlak :u - ilk hece / dz -geni:a e o , , u , 21. D ikkat ! B urada dakalnlk incelik uyumudikkate alnr.

 • yolcular ---( o,u,a ) oda---( o,a )
 • susamak---( u,a,a ) ksz ---( , )
 • uyan ---( u,a, ) oul ---( o,u )
 • ykseli---( ,e,i ) korku---( o,u )

22. Uyarlar

 • K itap , anne , mavi , insangibi szcklerde
 • nllerin tm olmasna ramen kalnlk incelik
 • uyumu yoktur. yleyse bunlar kk nl uyumuna
 • aykrdr.
 • Alkol , terr , ekol ve melodigibi szcklerde
 • dz nllerden sonra dz nl gelmesi gerekirken
 • yuvarlak nl gelmitir. Bunlar, kk ses uyumuna
 • aykrdr ve Trke deildir.

23.

 • --- yoreki, byk nl uyumuna da kk nl
 • uyumuna da uymaz.
 • geliyor
 • veriyor
 • seviyor
 • Yabanc kkenli szcklerde ve birleik szcklerde
 • kk nl uyumu kural aranmaz.
 • istasyoncamgz
 • doktorrekotu
 • televizyonKuadas

24.

 • Trke szlerinilk hecesi dnda ( o , )sesleri
 • bulunmaz. Bu zellikte olmayan szckler yabanc
 • kkenlidir :
 • boya=T rke
 • ocuk=T rke
 • yuva =T rke
 • tamp o n =yabanc
 • kord o n =yabanc
 • bany o =yabanc

25.

 • Trke olduu halde kk nl uyumuna aykr
 • olan szckler de vardr. Bunlarn saylar ok azdr.
 • ka v urma
 • ta v uk
 • yamur
 • a v u
 • ha v u
 • amur

26. Uyar

 • Kk nl uyumu hecelerin birbiriyle
 • uyumudur. kiden fazla heceli szcklerde
 • kk nl uyumu aranrken ; birinci hece
 • ile ikinci heceyi , ikinci hece ile nc
 • heceyi birbirlerine balayarak nllerin
 • uyumuna bakmak gerekir.

27.

 • koyunlar
 • 1 + 22 + 33 + 4
 • rnek: ret men lik
 • so run la r- mz

r la yun ko 4. hece 3. hece 2. hece 1. hece 28.

 • uykusuzlar

luk suzku uy4. hece3. hece2. hece1.hece 3 +4 2 +31+2 29. T rke

 • nsz (S essiz )H arfler

30.

 • nsz ( sessiz ) harflerv e zellikleri
 • Tek bana sylenemeyen ; ancak bir nlnn
 • yardmyla sylenebilen seslere nszdenir.
 • Dilimizde21 nsz ( sessiz ) harf vardr :
 • b , c , , d , f , g , , h , j , k , l , m , n , p , r , s ,
 • t , v , y , z
 • Trk alfabesinde her nsz bir harfle yazlr , ancak
 • bir nl yardmyla okunur.

31.

 • Bu nsz ( sessiz ) harflerin 8isert , 13 yumuak
 • nszdr. Bu nszler ayrca srekli ve sreksiz
 • olmak zere iki ekilde inc