of 40 /40
Our Vision: To be a role model and reference point in proofing individual identity and build wealth informatics that guarantees innovative and sophisticated services for the benefit of UAE www.emiratesid.ae © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved تحــــــــــــادية هيئــــــــة ا| Federal Authority ازد ا٠داز يجا اس ايعسبؤ ا١ ايبػس: ازد اؤضطس اايتط ايع جاتو اض غس١ ايبػس12 - 13 ازع 2013 ١ قاعهت ٠يتجازسنص ا يعا ا، دب٠تخد ا١زات ايعسبا ا١زات يا ا١٦ : ٤ غسناقتصادا أ٤ا ب زاتا ا

Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Al-Khouri, A.M. (2013) ' Nationalization of the Workforce between the Supply and Demand: A Critical Study of the Nationalization Reality in the Arab World', The Second Arab Conference for Human Resource Management. The Arab Organization for Administrative Development, March 12-13, Dubai, UAE. This presentation is written in Arabic. التوطين بين العرض والطلب: دراسة نقدية لواقع التوطين في العالم العربي

Text of Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

Page 1: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

Our Vision: To be a role model and reference point in proofing individual identity and build wealth informatics that guarantees innovative and sophisticated services for the benefit of UAE

www.emiratesid.ae © 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved

Federal Authority| هيئــــــــة اتحــــــــــــادية

ايبػس١ غسو اضرتاتج يف ايع ايتطس املؤضطاملازد :ايبػس١املؤمتس ايعسب ايجا إلداز٠ املازد

اإلازات ايعسب١ املتخد٠ –دب ، ايعاملسنص ايتجاز٠ –هت قاع١ – 2013ازع 12-13 اإلازات يف با٤ أ اقتصادغسنا٤ : ١٦ اإلازات ي١

Page 2: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

الحظات ختا١•

Page 3: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

الحظات ختا١•

حتديات اخلارطة العاملية اجلديدة•

Page 4: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

.. نبري٠ػد ذبالت ايعامل •

.... ، ايطاض١، االقتصاد١، تتصاد ايتخدات االجتاع١ •

العامل املتغري

Page 5: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

حتدي يواج العامل 15أبرز

Page 6: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

زيادة مضطردة يف عدد السلا حول العامل

ما يقرب من ثلث

السكان في منطقة

الشرق األوسط هو أقل

، وآخر ثالث هو 15من

سنة، بطالة 15-29

الشباب هناك أكثر من

قد تكون هناك . 25٪

حاجة مفاهيم جديدة

للعمل لمنع عدم

.االستقرار السياسي

: 22الدول العربية الـ

مليون نسمة 400

مليون نسمة في 700

2050

:ايعسب١ضها ايد

ط١ 320-360•

2050 يف 700-800•

Page 7: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

السلا يف ميطقة الشرق األوسط

ما يقرب من ثلث

السكان في منطقة

الشرق األوسط هو أقل

، وآخر ثالث هو 15من

سنة، بطالة 15-29

الشباب هناك أكثر من

قد تكون هناك . 25٪

حاجة مفاهيم جديدة

للعمل لمنع عدم

.االستقرار السياسي

تعداد السكان في منطقة

الشرق األوسط في

العشرين سنة الماضية

ارتفع بمتوسط يفوق

51.%

: 22الدول العربية الـ

مليون نسمة 400

مليون نسمة في 700

2050

من ايطها ح ايعامل (2050-1980)تشع ايطها يف ايد ايعسب١ حطب ايف٦ات ايعس١

(2050-1980)تشع ايطها يف ايد ايعسب١ حطب ايف٦ات ايعس١

% 15: ايبطاي١ يف ايد ايعسب١•

ايطاض يف ايداالضتكساز إلجياد فا جدد٠حاج١ إىل اى •

؟ %25 :ايبطاي١ بني ايػباب•

Page 8: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

على جدول أعنال دول العامل واملتعلقة باملوارد البشريةأه مثاىية مواضيع

Page 9: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

الحظات ختا١•

تعريفات هامة•

Page 10: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

(املشللة)تعريف التخدي

احلهات األفساد

:احلاج١ يع

األضاض١ ايفسد اتاات

بعد األ املأن املػسب

..احلاج١ يألضس٠

:تظف املاطني

زق١ ١حهأي١

..ضاض١

Page 11: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

: ايدزاض١ تطسح اير ايطؤا

ايتطنيي قبا بطسع١ بريو ايتفطري ف ضكد يتعسف

: أ

. %(0)طب١ ايبطاي١ تطا -

(املشللة)تعريف التخدي

ظا٥ف هل (بايع ايساغبني) املاطني ناف١ أ عين ايتطني

اخلاص؟ ايكطاع أ باحله١ ضا٤ ع اقع ػػ

Page 12: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

(املشللة)تعريف التخدي

2011-2007بني دي١ اإلازات

ضا ايف اط 30دخ حاي

يف حني أ ضم ايع ،يطم ايع

أيف 150بايفع فس ا تضط

.ظف١

Page 13: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

(املشللة)تعريف التخدي

2011-2007بني دي١ اإلازات

ضا ايف اط 30دخ حاي

يف حني أ ضم ايع ،يطم ايع

أيف 150بايفع فس ا تضط

.ظف١

Page 14: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

تعريف التوطني

يتأ ايفسص تفري تط اييت اخلطط ايرباج ايطاضات دلع١

:أداف 3 ذبكل ، املاطني

Page 15: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

مل توج تلم السياسات والربامج؟

ع٢ االعتاد

دزاضات حبج١ ملطح

ضم ايع ذبدد

ايتصفات اييت

ميه ا تتاجد

احجاا اان

:تاجدا

ذ االحتاجات اخلاص١ (احلكك١ االختاز١)ايبطاي١

Page 16: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

اضب غري بع اط تظف عترب •

بايبطاي١ ع اصطح ا ) ي ؤ غري ي

تطا؟ ،(املكع١

كبا مل اط ع٢ ظف١ عسض بفسض•

حاي١ تعترب ،(ذلل غري أ ذلل نا ضا٤)

؟اجخ١ فعاي١ تطنياي

فكط عا ظا٥ف تفري املطل اإلهاب •

؟ياطني

ايظسف ظ يف ايتطني دف حندد نف•

؟يعامل اجلدد٠ االقتصاد١ اخلازط١

أسئلة ىقدية حتتاج إلجابة؟

Page 17: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

الحظات ختا١•

فجوة العرض وفجوة الطلب•

Page 18: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

كوسيلية لتوجي سياسات التوطنيأنية تعريف فجوة التوطني

ايطب

ايفا٥ض

كص

ايعسض

املازد ايبػس١

اجملاالت

ايتخصصات

فج٠ ايعسض

فج٠ ايطب

حاالت طبات تظف ال دبد عسضا تطابكا

عسض ال دبد اطني يد ايكدز٠ أ ايسغب١حاالت

ايطب ايعسض

Page 19: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

يتتعا ضاضات ايتطنيتج •

ع تو احملاز بدال ايتعا ع

طب ايبطاي١ ، األعداد اجملسد٠

كاب طب ايتطني عدالت

.اإلحال

تج اخلطط ايرباجأ١ •

ايطب فج٠ : ايفج٠ايتط١ يسد

بساج خال فج٠ ايعسض

.بدق١دزض١ رلطط١

(ثالثة حماور رئيسية) الفجوة الرئيسيةأسباب

ايتخصص املين املعسيف

/ اهلهاملطت٣

يظف١اهلس

طت٣ ايساتب

املهافآت املاي١

Page 20: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

(تلتيلات مقرتحة)العرض مع فجوة التعامل

Page 21: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

تو طبع١ تطح

بسغبات املستبط١ ايفج٠

صعب١ د٣ املاطني

فج٠ بعهظ عا ايتأثري

ايتأثري ميه اييت ، ايعسض

الزتباطا اقعا عا

.ايع ضم بطبع١

بالتأثري : ) ( الطلبمع فجوة التعامل

Page 22: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

عصس رلاطس٠

غري كب

دلتعا ال جيب

اضتساز

موازىة منة

احتاجات دلتع١

ضاض١ أ١

تطنيايذبت

بعض يف ١ ي بطب

ايظا٥ف اييت تعا

افتكاز ايسغب١ أ

ايكدز٠ يطد حاجتا

(فج٠ ايطب)

فج٠ ايعسض

ايطبفج٠

Page 23: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

(الطلب/ العرض )سد فجوة التوطني أنية

Page 24: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

حج يبا دقك١ إحصا٥ات تفس عد•

..املػه١

ايفجتني مجع حاص املػه١ حج•

(ايطب ايعسض فجت)

يف املع ضعف ايتطني فج٠ :فسض١•

..ايبطاي١ ع دي١ أ إحصا٤ات

يب ال اير (ايتظف) ايتطني•

ميه ال ،اياقع١ ايع١ االحتاجات

!صخح بػه ػػي١ ظا٥ف اعتبازا

(العرض والطلب)أنية سد فجوة التوطني

رغم أنه ال تتوفر حاليا •إحصائيات كافية لبيان حجم

المشكلة إال أن المدقق في الصورة يمكنه الوصول

الستنتاج بسيط ان حجم المشكلة حاصل جمع الفجوتين هي

( فجوتي العرض والطلب)وبافتراض تساويهما فيمكن

فجوة التوطين يساوي القول أن ضعف المعلن في إحصاءات أي

لديها ، وأقول دولة عن البطالة من واقع المالحظة والتدقيق في

، أقل تقدير الفرضية أن ذلك هو شغر وظيفة لماذا؟ ذلك لكون ال يلبي والذي بغير المناسب لها

احتياجاتها العملية والواقعية يمكن اعتبارها وظيفة ضائعة وليس من اإلنصاف احتسابها

بشكل ضمن الوظائف المشغورة صحيح

Page 25: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

الحظات ختا١•

خارطة التوطيـن•

Page 26: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

خارطة التوطني

ليست بالضرورة أن بعض الوظائف *

دائمة بل قد يكون تدريبا لتمكين تكون

المواطنين من القيام بمهام معينة

ومتعددة في أوقات األزمات مثل

. مواجهة السيول والزالزل والحروب

Page 27: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

غػس ظا٥ف اضتساز •

رلطط١ يتطني اضتسازا

إا غاغس٠ أ مت إغػاهلا

ميه ر خال افد

، فج٠ عسض ضايب١بتطتا

ذلت أطا ايعهظ•

ظف١ بف١٦ تهدع حاي١

املاطني أعداد شاد٠ ع١

هلا املخطط فم تػػا اييت

جب١ عسض فج٠ تو

لتعامل مع االحصاءات العددية يف التدطيطا

:ايتطني خازط١ يف املخطط١ كاب تطجا جيب اييت احلكك١ ايقا٥ع أج١

أيات ضع ا ايكساز تخر ع٢

إلا٤ األ احل هف مل إ ثاا

يك ايكساز تخر تج أ املػه١

بفج٠ ايصا٥د تج إعاد٠

فج٠ تعب١٦ إلغػا املجب١ ايعسض

.ايطايب١ ايعسض

Page 28: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أبعاد إدارة خارطة التوطني بعياصرا املدتلفة

:تكدس اشت املاي١ مشيبػه ع١ ايتطنيداز٠ إلخطط عدد١ تساع األبعاد ايتاي١ ، خط١ يه ١ضع

Page 29: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

دور قواعد البياىات السلاىية احلديجة والواقعية

قاعد٠ باات ضها١ ، تطس ػازع اهل١ املتكد١االضتفاد٠ •

رتابط١ ع قاعد ايباات ذات ايعالق١ بهاف١ ايباات املعات

.ناإلض، املالد، ايفا٠، ايتع ايع: املد١ األضاض١

هيئات اتحادية

وزارات

هيئات محمية

القطاع الخاص

الشرطة

وزارتي

الرتبية والتعليه العالي

المصرف المركزي

وزارة

الداخلية

وزارة

الصخة وزارة

العنل

وزارة االقتصاد

وزارة

العدل

السجل السلاىي

زق اهل١

Page 30: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

دور قواعد البياىات السلاىية احلديجة والواقعية

قاعد٠ باات ضها١ ، تطس ػازع اهل١ املتكد١االضتفاد٠ •

رتابط١ ع قاعد ايباات ذات ايعالق١ بهاف١ ايباات املعات

.ناإلض، املالد، ايفا٠، ايتع ايع: املد١ األضاض١

هيئات اتحادية

وزارات

هيئات محمية

القطاع الخاص

الشرطة

وزارتي

الرتبية والتعليه العالي

المصرف المركزي

وزارة

الداخلية

وزارة

الصخة وزارة

العنل

وزارة االقتصاد

وزارة

العدل

السجل السلاىي

زق اهل١

ذب ذن يبااتضه ، ايتها ايبا

(intelligent data mining techniques)

ذبدد بػه أدم ميها

.ايعسض املجب١ فج٠ ايعسض ايطايب١فج٠

Page 31: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

املكازبات تو ن بعد

ايتج١ اإلجسا٤ات

حج تك يتخفض

ايعسض ايطب فجت

تبك٢ ا فإ

تسح ضت ايفجتني

يعا ايتطني خبازط١

فازم ضط ايتاي

دا٥ا ظ ،ايتطني

فج٠ ضد امله

خال ايعسض

ا املكني تػػ

تج١ يطاض١ حيتاج

أياتا يضع دي١ يه

إكاع يطبط ظف١ يه

أا ايطها ايتاش

.ايك

..التعامل مع اإلىسا و معيار جناح إدارة أي مشروع وطين

عا اجلرب ايسضا ضاضات ايتظف يتخكل تجيف تاش١ اعتاد ضاضات ضسز٠

:غسطني ا جب ذبكل ،يػػ ظف١ طب تج هلا ياط

Page 32: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

..التعامل مع اإلىسا و معيار جناح إدارة أي مشروع وطين

ايتهني. 1

–املقع اجلػسايف ) –املين –ايع (ايسغب١ -اخلرب٠

ايطاضات األظ١ . 2

ظا ايرتقات ج ايطابط

.فج٠ ايطب يطدال ضا احلافص

ايعسض ايطب

عا اجلرب ايسضا ضاضات ايتظف يتخكل تجيف تاش١ اعتاد ضاضات ضسز٠

:غسطني ا جب ذبكل ،يػػ ظف١ طب تج هلا ياط

حج تك يتخفض ايتج١ اإلجسا٤ات املكازبات تو ن بعد

تسح ضت ايفجتني تبك٢ ا فإ ايعسض ايطب فجت

دا٥ا ظ ،ايتطني فازم ضط ايتاي يعا ايتطني خبازط١

يطاض١ حيتاج ا املكني تػػ خال ايعسض فج٠ ضد امله

ايتاش إكاع يطبط ظف١ يه أياتا يضع دي١ يه تج١

.ايك أا ايطها

Page 33: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

ايضتا املكرتحتا حلطاب خازط١ ايتطني ايتكدس١ بإجياش

:األىل ايطسك١

.. [statistical forecasting] اإلحصا٥ ايتبؤ أضب اعتاد•

اجلرب١ ايداي١ غه يتك األق ع٢ األخري٠ ايجالث١ األعا باات إىل احلاج١•

مت اييت ايتصفات حطب حد٠ ع٢ ظف١ ن تتبعا اييت ايساض١ يطط١

..ضابكا اضتعساضا

ايدزج١ عادي١ أ خط١ داي١ تبع ايتكد عد نا إ ايتكد منط ذبدد•

، ضايب أ جب أ هلا ايعا االدبا ايجا١ أ ايجا١

احلطاب إعاد٠ ع ضات مخظ ملد٠ تكدس١ ؤغسات فل اجلدد ايعا حطاب•

.عا يه باياقع١ ايتكدس١ ايباات ذبدح بعد ايتعد

كيف ميل إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟

Page 34: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

:ايجا١ ايطسك١

د املين املطت٣ ع٢ ايظا٥ف ي احتاجاتا بفطا ايدي١ تكسز•

تك أ جال اط 100 يه طبب حنتاج تك نأ) بايتخصص ايدخ

..الحتاجاتا فكا األعداد ايطب ذبدد (جال اط 50 يه جد

5 جال املصازعني عدد ظ أ فتطب باألضاع شزاع١ ايدي١ ته أ •

.ايت١ احتاجاتا يتب١ الني

كيف ميل إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟

Page 35: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

:ايجا١ ايطسك١

د املين املطت٣ ع٢ ايظا٥ف ي احتاجاتا بفطا ايدي١ تكسز•

تك أ جال اط 100 يه طبب حنتاج تك نأ) بايتخصص ايدخ

..الحتاجاتا فكا األعداد ايطب ذبدد (جال اط 50 يه جد

5 جال املصازعني عدد ظ أ فتطب باألضاع شزاع١ ايدي١ ته أ •

.ايت١ احتاجاتا يتب١ الني

كيف ميل إىشاء خارطة التوطني التقديرية ؟

أ إذ ياقع١ األقسب األدم اخلط ميج اير ف عا األضبني صج ـي من حن

اخلطط ع بعدا جسف ال االحصا٥ ايتبؤ باضتخدا اياقع ع بتعد ال

.اجملتع االحتاج اقع تبع اييت ايت١ احله١

Page 36: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

أجندة العرض

ذبدات اخلازط١ ايعامل١ اجلدد٠•

تعسفات ا١•

فج٠ ايعسض فج٠ ايطب•

خازط١ ايتطني•

مالحظات ختامية• الحظات ختا١•

Page 37: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

ايسغ ع٢ ،صػري٠ عامل١ قس١ أصبح ايعامل•

تػاب١ ايتخدات ايكطاا أ إال ،ايتفاص اختالف

.(ايب١٦ االجتاع١، ايطاض١، االقتصاد١،)

ها ضتخدد املؤ١، املاس٠ ايبػس١ املازد تفس•

.اجلدد٠ ايعامل١ اخلازط١ يف ايد

ايبػس١ املازد ت١ تطس ع٢ ايرتنص أ١•

..ايتدزب١ امل١ ايػخص١، اجلاب

ايبػس١ املازد يتخدات ح إجياد ع٢ ايرتنص•

.ايعسب١ ايد تاج اييت

..عامل تقصر في املسافات يوما بعد يوو .. عامل ميلنش

Page 38: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

ضظ ايبػس املاي زأع إداز٠•

تػري ظ يف خاص١ املطتس٠ ايتخدات

،االجتاع١) ..اجلدد٠ ايعامل١ اخلازط١

.(االقتصاد١ ايطاض١،

ايبػس١ املازد اضرتاتجات تعسف إعاد٠•

ايتكبات ملاج١ ايعسب ايعامل يف

احلدج١، ايتهيجا االقتصاد١،

اإلق١ ايعامل١ االجتاع١، ايكطاا

.ايط١

..أولوية اسرتاتيجية .. رأس املال البشري

Page 39: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

إتنامات أجنح مدراء املؤسسات على مستوى العامل: دراسة

Page 40: Nationalization of the Workforce Between the Supply and Demand - Arabic

© 2010 Emirates Identity Authority. All rights reserved هيئــــــــة اتحــــــــــــادية |Federal Authority

..يف اخلتاو

ع ذلد اخلز. د

١٦ اإلازات ي١ |املدس ايعا اإلازات ايعسب١ املتخد٠

[email protected]

www.emiratesid.ae

ضطتس يف أ ايعامل

غضا، أنجس صبح

إىل ضتختاج ايد

تبين فا فهس١

جدد٠، ه اإلطا

يف قب ( املاط)

..اخلطط ذلسنا