Oferta IGRP

  • View
    123

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Oferta IGRP

  • 1. Kim jestemy Izba Gospodarcza Regionu Pockiego zostaa zaoona 24.04.2003 r., aby wspiera swoich czonkw w deniu do cigego rozwoju, wspuczestniczy w kreowaniu warunkw dynamicznego wzrostu gospodarczego regionu i klimatu sprzyjajcego przedsibiorczoci. Jest organizacj samorzdu gospodarczego, zrzeszajc na zasadzie dobrowolnoci przedsibiorcw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie subregionu pockiego. Dziaa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowie Statutu IGRP.

2. Cel Izby Gwnym celem Izby Gospodarczej Regionu Pockiego jest reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesw gospodarczych, zrzeszonych w niej przedsibiorcw. Dba rwnie o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajw kupieckich.Ma charakter regionalny i dziaa na obszarze miasta Pocka oraz powiatw: pockiego, gostyniskiego i sierpeckiego. 3. Biuro Zarzdu IGRP Pracom Izby Gospodarczej Regionu Pockiego przewodniczy 9osobowy Zarzd, wspierany przez Rad Gwn. Do Organw Statutowych IGRP nale rwnie Komisja Rewizyjna i Sd Koleeski. Bezporednie wykonanie prac w zakresie dziaalnoci statutowej Izby naley do Biura Zarzdu. Biuro Izby jest miejscem, do ktrego spywa informacja gospodarcza, gdzie mona nawiza kontakty i wymieni swoje dowiadczenia. 4. IGRP czonkiem KIG OD WRZENIA 2004 r. IZBA GOSPODARCZA REGIONU POCKIEGO JEST CZONKIEM KIG.Dziki przedstawicielom zagranicznym KIG pomagamy przedsibiorcom w przygotowaniu programu pobytu polskich firm za granic, w tym w wyszukiwaniu potencjalnych kontrahentw. 5. IGRP udziaowcem MAE OD MARCA 2009 r. IGRP POSIADA UDZIAY MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJPodstawowym celem dziaalnoci Mazowieckiej Agencji Energetycznej jest wspieranie wykorzystania odnawialnych rde energii oraz wspieranie wdraania rozwiza racjonalizujcych uytkowanie energii na Mazowszu. 6. Czonkowie IGRPIzba Gospodarcza Regionu Pockiego zrzesza okoo 90 firm mikro, maych, rednich i duych, z nastpujcych bran: Budowlano-instalacyjna Ochrona rodowiska Wydawniczo-poligraficzna Rolno-spoywcza Telekomunikacyjna Informatyczna Cateringowa Marketing i reklama Metalowo-maszynowa Surowcowo-materiaowa Szkoleniowo-doradcza finansowa 7. Czonkowie Zarzdu Izby Czonkowie Zarzdu reprezentuj IGRP podczas w prac w: Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej Rady Spoeczno Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Pocka Rady ds. Innowacyjnoci i Dziaalnoci Badawczo-Rozwojowej Powiatowej Radzie Zatrudnienia Konwencie Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Pocku Radzie Powiatu Pockiego Komisji Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu Samorzdowej Radzie Szkolnictwa Zawodowego 8. Dziaania IGRP1. Wsparcie specjalistw IGRP zapewnia firmom Czonkowskim opiek specjalistw z zakresu: obsugi prawnej, bhp, rodkw unijnych, finansw, ochrony rodowiska itp. 9. Dziaania IGRP Na bieco monitorujemy zmieniajc si rzeczywisto gospodarcz, aby dziki naszym ekspertom, wiadczy rzeteln informacj dopasowan do potrzeb przedsibiorcw.Wrd ostatnio podejmowanych tematw znalazy si: zjawisko sukcesji w firmie nieterminowe patnoci ochrona rodowiska 10. Dziaania IGRP2. Szkolenia i konferencje Izba dostosowuje swoj ofert do potrzeb i oczekiwa zrzeszonych w niej przedsibiorcw. Jest organizatorem wielu spotka, szkole, seminariw i konferencji. 11. Dziaania IGRPSzkolenie Zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym 12. Dziaania IGRPKonferencja Szkolnictwo zawodowe w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej 13. Dziaania IGRPKonferencja Czynniki i bariery rozwoju przedsibiorstw na Mazowszu 14. Dziaania IGRP3. Program Partnerski Czonkowie IGRP maj moliwo uczestniczenia programach partnerskich, ktre pozwalaj na zakup na preferencyjnych warunkach towarw i usug. 15. Dziaania IGRPKarta Czonkowska za okazaniem Karty Czonkowskiej, uczestnicy programu mog nabywa towary i usugi po atrakcyjnych cenach 16. Izba oferujeProgram Paliwowy sprzeda paliwa i usug na stacjach PKN Orlen oraz Komunikacji Miejskiej na preferencyjnych warunkach 17. Dziaania IGRP4. Zakupy Grupowe Energii w MAE Grupowy zakup energii umoliwia osignicie korzystniejszej ceny zakupu, co powala przedsibiorcom na zaoszczdzenie rodkw finansowych 18. Dziaania IGRP5. Wsppraca ze szkoami zawodowymi i uczelniami wyszymi IGRP pragnie stworzy platform wsppracy pomidzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi, poprzez podejmowanie dziaa majcych na celu popraw jakoci ksztacenia zawodowego oraz dostosowanie jej do lokalnego rynku pracy. 19. Dziaania IGRPPraktyki zawodowe i stae 20. Dziaania IGRPTargi branowe 21. Dziaania IGRP6. Spotkania z przedstawicielami wadzy lokalnej, samorzdowej oraz pastwowej Majc na uwadze rozwj gospodarczy regionu, podejmujemy inicjatywy, ktre pozwalaj reprezentowa gos przedsibiorcw, wobec rodowiska lokalnego oraz wadzy samorzdowej. 22. Dziaania IGRPSpotkanie przedsibiorcw z Andrzejem Nowakowskim Prezydentem Miasta Pocka 23. Dziaania IGRPSpotkanie przedsibiorcw z Waldemarem Pawlakiem Ministrem Gospodarki 24. Dziaania IGRPDebata Prezydencka 2010 25. Dziaania IGRP7. Spotkania Czonkw Izby z przedstawicielami administracji lokalnej i samorzdowej Spotkania s okazj do wypracowania rozwiza, uwzgldniajcych potrzeby przedsibiorcw, ktre mog by wykorzystane przy planowaniu inwestycji zwizanych z rozwojem Miasta Pocka 26. Dziaania IGRPPock miasto daleko od szosy? Konsultacje przedsibiorcw z Andrzejem Nowakowskim Prezydentem Miasta Pocka dotyczce poprawy infrastruktury Pocka i okolic na poziomie lokalnym oraz krajowym 27. Dziaania IGRPKonsultacje Zastpcy Prezydenta Miasta Pocka z przedsibiorcami w sprawie modernizacji dzielnicy przemysowej Kostrogaj 28. Dziaania IGRPRealizacja projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej IGRP realizuje m.in. projekty edukacyjne, szkoleniowe, doradcze w ktrych dziaania skierowane s przede wszystkim do wacicieli i pracownikw firm 29. Dziaania IGRP Przedsibiorczy ucze program rozwojowy szk zawodowych w Gostyninie - dziaanie 9.5 PO KL Obud w sobie przedsibiorc- dziaanie 9.5 PO KL Domowa Bogini Finansw z Gminy Supno - dziaanie 7.3 PO KL Transfer wiedzy szans na wzrost konkurencyjnoci w regionie Mazowsza dziaanie 2.6 ZPO RR KIGNET izbowa sie wsparcia konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw dziaanie 1.1 SPOWKPProjekty wspfinansowane z UE 30. Dziaania IGRP8. Integracja czonkw Czonkostwo w Izbie oraz udzia w spotkaniach integracyjnych daje moliwo nawizania nieformalnych kontaktw ze rodowiskiem biznesu skupionym wok Izby 31. Dziaania IGRPPocki Bal Niepodlegociowy 32. Dziaania IGRPPiknik Integracyjny dla Czonkw IGRP 33. Dziaania IGRPSpotkania Opatkowe dla Czonkw IGRP 34. Dziaania IGRPKulig Integracyjny dla Czonkw IGRP 35. Dziaania IGRP9. Promocja firm Promujemy dziaalno firm, tak aby oferta naszych Czonkw trafiaa do jak najwikszej liczby odbiorcw 36. Dziaania IGRP prezentacja informacji o firmie na stronie internetowej www.igrp.com.pl promocja firmy w formie reklamy bd artykuu sponsorowanego w newsletterze Izbowym dystrybucja materiaw reklamowych firmy promocja firmy podczas wydarze izbowych itp.Promocja i reklama firm czonkowskich 37. Przedstawiony materia jest tylko przykadem dziaa podejmowanych przez Izb Gospodarcz Regionu Pockiego. Jeeli bdziecie Pastwo zainteresowani uzyskaniem szczegowych informacji dotyczcych naszej dziaalnoci, prosimy o kontakt z Biurem Zarzdu Izby Gospodarczej Regionu Pockiego.Stary Rynek 9/1-2, 09-400 Pock tel. 24 364 99 89, e-mail: biuro@igrp.com.pl Adres strony internetowej: www.igrp.com.pl