Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN

 • View
  2.161

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • N V T VN

  1

 • L/O/G/O

  D N

  KHU CAO C CN H NGH DNG KHI

  HON PARADISE

  TM TT BO CO NH GI TC NG MI TRNG

  2

  a ch: Khu t mt tin ng L Vn Lng, x Nhn c, Huyn Nh B, TP.

  H Ch Minh

  CH U T: CNG TY CP K95

  N V T VN: CNG TY CP T VN U T

  THO NGUYN XANH

 • NI DUNG

  M T TM TT D N

  HIN TRNG MI TRNG

  NH GI TC NG MI TRNG

  BIN PHP GIM THIU

  KT LUN KIN NGH - CAM KT

  3

 • L/O/G/O

  M T TM TT D N

  4

 • 1. TN D N

  KHU CAO C CN H NGH DNG KHI HON PARADISE

  2. CH U T

  CNG TY C PHN K95

  i din: ng Nguyn Khi Hon; Chc v: Gim c

  a ch : S 5-7-9-11 ng ni Khu Hng Gia IV, Phng Tn Phong,

  Q.7, Tp. H Ch Minh.

  V tr ca D n: Nm khu t mt tin ng L Vn Lng, x Nhn

  c, Huyn Nh B, Tp. H Ch Minh.

  5

 • 6

  3. V TR D N

  Khu t c gii hn nh

  sau:

  + Pha trc: gip ng L

  Vn Lng

  + Pha sau: gip rch Cu o

  + Pha tri: gip nh dn

  + Pha phi: gip nh dn

  Mt bng khu vc kho st

  hin phn ln l t trng

 • 7

  4. HNG MC CNG TRNH XY DNG

  STT Khu chc nng Din tch chim t (m2 ) T l (%)

  1 Din tch xy dng cng trnh 4.896 26,5

  2 t xy dng cng trnh chung c 3.896 21,1

  3t xy dng cng trnh cng cng vn

  ha1.000 5,4

  4 t giao thng, sn bi9.834,1 73,5

  5 t cy xanh 3.682,5

  TNG CNG 18.412,6 100,0

 • 5. NHU CU S DNG iN, NC, NGUYN VT LiU

  5.1. Nhu cu s dng in

  8

  Ngun in ly t li in trung th 22kv khu vc (chy dc trn ng L Vn

  Lng), cp in cho cc trm bin p ring ca cng trnh.

  5.2. Nhu cu s dng nc

  Tng nhu cu dng nc cho mc ch sinh hot ca D n l 777,16 m3/ngy m.

  5.3. Nhu cu nguyn vt liu

  D n s dng cc nguyn vt liu thn thin vi mi trng, cc nguyn vt liu t

  nhin: gch b tng kh chng p, sn sinh thi thn thin c hm lng VOC thp,

 • 6. Tin thc hin d n

  9

  STT Cng vic thc hin Thi gian

  1 Chun b u t, chun b mt bng Qu IV/2016

  2 Chun b v vn chuyn nguyn vt liu Qu IV/2016 n qu IV/2018

  3 Thi cng mng Qu IV/2016 n qu IV/2017

  4Thi cng xy dng cc hng mc cng trnh

  chnhQu I/2017 n qu IV/2018

  5Thi cng xy dng cc hng mc cng trnh

  ph tr

  Qu IV/2018 n qu I/2019

  6 Hon thin cc cng trnh chnh v ph tr Qu IV/2018 + I/2019

  7 Nghim thu cng trnh v i vo hot ng Cui qy I/2019

 • L/O/G/O

  HIN TRNG MI TRNG CA D N

  10

 • 1. V tr ly mu

  11

  Mi trng khng kh: Tin hnh ly 03 mu khng kh, mi v tr ly mu c

  o 1 ln.

  TT K hiu V tr

  1 KK1 Ti cng ra vo , gip ng L Vn Lng

  2 KK2 Ti trung tm d n

  3 KK3Khu vc nh dn cch d n 2m v pha phi (so vi

  cng d n)

 • Kt qu quan trc MT khng kh cho thy cht lng khng kh ti

  khu vc cha c du hiu nhim.

  2. Hin trng cht lng mi trng khng kh

  12

  TTTHNG S/

  N V

  KT QU

  TH NGHIMQCVN

  26:2010/BTNMT

  QCVN

  05:2013/BTNMTKK1 KK2 KK3

  1Nhit

  ()0C 31,2 31,0 31,5 -- --

  2 m

  ()% 63,0 63,1 62,8 -- --

  3Tc

  gi ()m/s 0,4-1,2 0,5-1,0 0,5-1,6 -- --

  4 n () dBA 67,1-69,2 62,5 -67,3 62,3-66,1 70 --

  5 Bi (*) mg/Nm3 0,28 0,29 0,26 -- 0,3

  6 NO2 mg/Nm3 0,112 0,104 0,101 -- 0,2

  7 SO2 mg/Nm3 0,135 0,123 0,110 -- 0,35

  8 CO mg/Nm3 6,25 6,15 4,80 -- 30

 • 3. Hin trng cht lng mi trng nc

  13

  Mi trng nc: tin hnh ly 1 mu nc mt.

  TT K hiu V tr

  Nc mt

  1 NM1 Ti Rch Cu o ngay pha sau d n

 • 3. Hin trng cht lng mi trng nc

  14

  STT THNG S/ N VPHNG PHP

  TH NGHIM

  KT QU

  TH NGHIM

  QCVN 08-

  MT:2015/BTNMT

  (Ct B1)

  1 pH (*) -- TCVN 6492:2011 7,02 5,5 - 9

  2 COD(*) mg/L SMEWW 5220C:2012 45,0 30

  3 BOD5(*) mg/L SMEWW 5210B:2012 32,0 15

  4 TSS(*) mg/L TCVN 6625:2000 78,0 50

  5 DO(*) mg/L TCVN 7325:2004 4,2 4

  6 NH4+(*) mg/L SMEWW 4500-NH3-F:2012 0,35 0,9

  7 NO3- (*) mg/L SMEWW 4500-NO3

  -.E:2012 0,27 10

  8 NO2- (*) mg/L TCVN 6178:1996 0,020 0,05

  9 Cl-(*) mg/L SMEWW 4500-Cl-.B:2012 14,28 350

  10 Fe (*) mg/L SMEWW 3500-Fe.B:2012 0,50 1,5

  11 SO42-(*) mg/L SMEWW 4500-SO4

  2-.E:2012 1,70 --

  12 Hg mg/L SMEWW 3112B:2012

 • Cc ch tiu phn tch u c gi tr nm trong ngng cho php tng ng ca

  QCVN 03:2015/BTNMT.

  4. Hin trng cht lng mi trng t

  15

  STT CH TIU N V KT QUQCVN

  03:2015/BTNMT

  1 Zn mg/kg 17,50 300

  2 As mg/kg 1,21 15

  3 Pb mg/kg 11,20 200

  4 Cd mg/kg 1,82 2

  5 Cu mg/kg 9,15 200

  Mi trng t: V tr ly mu ti trung tm d n K hiu: D

 • L/O/G/O

  16

 • 17

  nh gi tc ng mi trng ca D n qua 3 giai on:

  Giai on chun b D n

  Giai on thi cng D n

  Giai on D n i vo hot ng

 • 18

  1.GIAI ON CHUN B D N

  D n c xy dng trn khu t c GPMB, san nn hon

  chnh

  V vy, lng sinh khi pht sinh khng ng k, khng cn tin

  hnh nh gi tc ng mi trng cng nh cc bin php gim

  thiu.

 • 19

  STTNgun gy

  tc ngHot ng pht sinh i tng b tc ng

  Ngun gy tc ng lin quan n cht thi

  1Bi v kh

  thi

  Qu trnh thi cng, xy dng

  Hot ng vn chuyn nguyn vt liu,

  my mc thi cng

  Mi trng khng

  kh

  Mi trng t

  Mi trng nc

  Cng nhn trc tip

  xy dng v ngi

  dn xung quanh

  2 Nc thi

  Nc thi sinh hot ca cng nhn

  Nc thi t qu trnh thi cng: xy dng

  v ra my mc thit b

  Nc ma chy trn

  3CTR

  CTNH

  Qu trnh sinh hot ca cng nhn

  Qu trnh thi cng, xy dng nh: cc

  thng cha sn, du, bng n hunh

  quang, gi lau.....

 • 20

  Gia tng tai nn giao thng, ting n, rung, nhu cu s dng in

  nc

  Gy xo trn i sng x hi a phng, cc t nn x hi

  Nc ma chy trn gy ngp ng cc b, cun theo cht nhim.

  Tc ng n sc khe cng nhn, dn c

  NGUN GY TC NG KHNG LIN QUAN N CHT THI

 • CC RI RO, S C MI TRNG

  Tai nn giao thng

  Tai nn lao ng

  S c r r du nht, ha cht ra ngoi mi trng

  S c chy n: c th do chp in gy chy n, tia la in

  t

 • Hot ng ch bin thc n t khu vc

  bp n

  Kh thi t my pht in d phng

  Kh thi t hot ng giao thng

  II. GIAI ON D N I VO HOT NG

  Kh thi t vic tp trung cht thi rn v

  t trm x l nc thi

  KH THI

  22

  Cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

 • Nc ma chy trn Nc thi sinh hot

  Nu khng c bin php k thut x l cng nh qun l chc

  chn s nh hng trc tip n mi trng bn trong v bn

  ngoi D n

  Nc Thi

  II. GIAI ON D N I VO HOT NG

  Cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

  23

 • II. GIAI ON D N I VO HOT NG

  Cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

  24

  CTR sinh hot

  CTR sinh hot c thnh phn ch yul cht hu c d phn hy bao gmrau qu, thc phm tha, rc thiv c bao gm bao nylon, v lon,thy tinhvi khi lng khong4.602,7 kg/ngy.

  CTNH

  Bng n neon thi: 0,23kg/thng

  Pin, c quy : 0,2 kg/thng

  Linh kin, thit b in t:0,32kg/thng

  Hp mc in thi c cc thnh phnnguy hi: 0,15kg/thng

  Du m c hi: 0,3kg/ngy.

 • II. GIAI ON D N I VO HOT NG

  Cc ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi

  25

  Gia tnglng

  phng tingiao thng

  Gia tng ting n, rung

  nh hng n giaothng trong khu vc

  Tc ngn KT-XH

  To vic lm chongi dn, tng ngunngn sch

  nh hng n an ninh trt t khu vc

  Ri ro, sc

  Tai nn lao ng

  S c chy n, s ctrm x l nc thi

  D N

 • L/O/G/O

  26

 • I. GIAI ON XY DNGGim thiu cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

  27

  Kh thi

  u tin chn ngun cung cp vt liu gn khu vc d n

  Xy dng hng ro bng tn, bt quanh khu vc thi cng

  Bo tr, bo dng phng tin vn chuyn, my mc nh k.

  Nc thi

  Nc thi sinh hot: b tr 2 nh v sinh di ng cho cng nhn.

  Nc thi nu n: b tr thit b lc tch m ri dn v h ga

  Nc thi thi cng: dn qua b lng ct kt hp tch du m sau ti s dng ti sn bi.

  Nc ma chy trn: lng s b bng h ga ri dn vo h thng thot ncchung ca thnh ph

  CTR & CTNH

  CTR sinh hot: b tr thng rc ti cc ln tri, hp ng vi n v c chc nng thu gom, x l hng ngy.

  CTR xy dng: hp ng vi n v c chc nng thu gom, c th ti sdng.

  CTNH: trang b thng cha c np y, thu n v c chc nng thu gom nhk.

 • Gim thiu cc ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi

  28

  Phn b thi gian thicng hp l.

  Quy nh tc phng tin giaothng ra vo d n.

  Bo dng phngtin vn chuyn, mymc.

  Ting n, rung

  Hn ch phng tintp trung cng thiim

  Quy nh tc xe ravo ph hp

  Bin bo, tn hiu ravo d n

  An ton giaothng

  Thng xuyn tphun cho cng nhnv an ton v sinhlao ng

  Ch trng cng tcPCCC.

  Tai nn lao ng, s c chy n

 • II. GIAI ON HOT NG

  Gim thiu bi,khthi, cht thi

  - B tr h thng ng khi cho cc khu bp nu hp l

  - B tr h thng cy xanh trong khun vin khu nh v cckhu vc trong d n to mi trng xanh v khng kh tronglnh.

  - Thng xuyn bo tr h thng my pht in

  - B tr ng khi v tr thch hp v c chiu cao hp l.

  - S dng h thng iu ha hin i

  - Bo dng h thng iu ha nh k

  - Thu gom v lu tr CTR, CTNH ng quy nh

  - Bn thi t h thng XLNT c thu gom v hp ng vin v chc nng thu gom v x l

  Cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

  29

 • S NGUYN L THU GOM V X L NC

  THI

  Nc maNc thi

  (h tiu, tiu)

  Nc thi t chu

  ra, tm git

  H ga

  B t hoi 3

  ngn

  H thng x l nc thi

  cng sut 700 m3/ngy m

  H thng thot nc chung ca

  khu vc

  Cng thot nc khu

  vc

  Cc ngun gy tc ng c lin quan n cht thi

  Gim thiu tc ng ca nc thi

  30

  Song chn rc

  Nc thi

  nh bp

  Tch duSCR

  H ga

 • II. GIAI ON D N I VO HOT NG

  Gim thiu tc ng ca cht thi rn