Prezentcia Personality

 • View
  846

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentácia spoločnosti Personality.

Text of Prezentcia Personality

 • 1. Dobr udia pre Dobr spolonosti
  PERSONALITY - personlne sluby
  Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk

2. N cie:

 • Poskytovanie rchlych akomplexnch sluieb voblasti udskch zdrojov 3. Zabezpeenie poadovanej kvalifikcie a potu zamestnancov 4. Obsadzujeme najm stredn, vyie, odborn a TOP pozcie 5. Poskytnutie vysokej rovne sluby pre Klienta ale aj Kandidta 6. Neustle zdokonaovanie a hadanie rieen na trhu prce 7. Individulny osobn a asov prstup

Nae motto: Dobr udia pre Dobr spolonosti
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
8. PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
9. Ponuka sluieb:

 • Recruitment Vber a Vyhadvanie zamestnancov 10. Executive Search Priame oslovenie Kandidtov 11. TemporaryPlacement Doasn zamestnvanie, personlny lzing 12. HR Outsourcing Extern riadenie udskch zdrojov 13. Payroll Outsourcing Extern spracovanie miezd 14. Grafologick testovanie Spoznajte osobnostnvlastnosti ud 15. Psychometrick testovanie Systmom Thomas International 16. Consulting Konzultan a poradensk sluby

PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
17. Recruitment
Vber a Vyhadvanie zamestnancov:
Sluba Recruitment obsahuje:

 • Zadefinovanie konkrtnej pracovnej pozcie 18. Urenie kontaktnej osoby uKlienta 19. Inzerciu vmdich, na internete a partnerskch portloch 20. Stretnutie Kandidtov s konzultantom 21. Vprpade poiadavky zabezpeme psychometrick testovanie, prpadne grafologick posudok 22. Prprava Profilu Kandidta popis zrunost aodbornch sksenost azaslanie Klientovi 23. Dohodnutie termnu stretnutia aosobn predstavenie Kandidta Klientovi 24. Zabezpeme kompletn komunikciu sKandidtom a po obsadenie pracovnej pozcie

Predpokladan suma za slubu je kalkulovan na zklade hrubej nstupnej mzdy zamestnanca. Vprpade obsadenia viacerch pozci, prpadne pri rozdelen na rzne rovne zamestnancov, ponkame individulnu cenu. Garancia na vber je vdke 3 mesiace.
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
25. Executive Search
Priame oslovenie Kandidtov
Sluba ExecutiveSearch je optimlna hlavne pre vyhadvanie a obsadenie Kandidtov na manarske pozcie a na pozcie, na ktorch je vyadovan vysok pecializcia v danej oblasti.
V priebehu celho vberu, a do finlnej fzy, zostva meno Vaej spolonosti dvernm, aby sa predilo prpadnm nedorozumeniam. Kandidti, ktor s Vm predstaven, maj Vami poadovan profil a zodpovedajce sksenosti v danom odbore, i v danej pozcii. Kandidti s predstavenv podrobnom Osobnom Profile, ktor obsahuje potrebn informcie od tdia po sasn zamestnanie, motivan faktory Kandidta a oblas, v ktorej by sa chcel alej rozvja.
Stretnutia prebiehaj tandardne v priestoroch spolonosti Personality, ktor ma Klient plne k dispozcii.
U vybranho Kandidta me nsledne prebehn vytvorenie Analzy Osobnho Profilu systmom Thomas International, prpadne in vyhodnotenie zskan tmto systmom. Poda poiadaviek Klienta prebehne zskavanie referenci od bvalch zamestnvateov, prpadne priamych nadriadench.
Suma za slubu je kalkulovan individulne, v zvislosti na poiadavkch Klienta. Garancia na vber Kandidta je vdke 6 mesiacov.
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
26. Temporary Placement
Doasn zamestnvanie,
Personlny lzing
Sluba Vm poskytne monos vyui doasn vpomoc na rznych projektoch, pri rchlom rozirovan spolonosti, ak sasn zamestnanci erpaj dovolenku, pri neoakvanch situcich, prpadne dlhodobch PN zamestnancov.
Sluba obsahuje aj prce tudentov a brigdnikov, avak najm pri dlhodobejej a permanentnej spoluprci.
Zabezpeme pre Vs:

 • Vyhadanie, vber a preverenie sksenost vybranch Kandidtov 27. Zakolenie Kandidtov s ohadom na vykonvan pozcie 28. Prprava a zodpovednos za pracovn zmluvy Kandidtov, vrtane mzdovej a daovej agendy 29. Fakturovanie za odveden prcu poda vopred dohodnutej sadzby v mesanch intervaloch 30. Priebene prehodnocujeme pracovn vkony a poskytujeme Klientovi sptn vzbu 31. Rchlo reagujeme na potrebu navenia, prpadne vmenu zamestnanca na iados Klienta

PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
32. HR Outsourcing
Extern riadenie udskch
zdrojov
HR Outsourcing je komplexn produkt, pri vyuit ktorho za Vs prevezmeme vetky innosti riadenia udskch zdrojov. Tieto innosti pre Vs potom bud v plnom rozsahu vykonva nai konzultanti.Je vhodn predovetkm pre spolonosti, ktor sa programovo sstredia na svoje kov aktivitya sasne si uvedomuj nutnos truktrovanho riadenia udskch zdrojov.
Zabezpeme pre Vs:

 • Plnovanie pracovnch sl a rozpotovanie finannch prostriedkov vynakladanch v oblasti udskch zdrojov v slade s firemnou plnovacou metodikou, a v nadvznosti na firemn procesy 33. Zabezpeenie konzistencie medzi truktrou a potom pracovnch miest a potrebami kovch procesov v spolonosti 34. Riadenie pracovnho vkonu, motivcie, osobnho rozvoja, vzdelvania a spokojnosti zamestnancov 35. Tvorba systmu odmeovania a systmu zamestnaneckch vhod, vrtane vedenia personlnej a mzdovej agendy, a in

PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
36. Payroll Outsourcing
Extern spracovanie miezd
Venujte sa svojm obchodnm cieom a neproduktvnu prcu nechajte na ns. Preberieme Vau kompletn personlnu a mzdov administratvu.
Zabezpeme :

 • Kompletn administratvu spojen s prijmanm zamestnancov a zmenami 37. Plnme oznamovaciu povinnos vo vzahu k Socilnej poisovni a k zdravotnm poisovniam 38. Vpoet miezd poda platnch predpisov a noriem 39. Odosielanie miezd na et zamestnanca 40. Spracovanie a odosielanie odvodov na ty poisovn 41. Poskytujeme pravideln reporting v dohodnutej forme

PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
42. Psychometrick testovanie
Grafologick testovanie
Testovanie Kandidtov, ale aj sasnch zamestnancov Vm umonuje presnejie spozna ich potencil. Odporame poui systm Thomas International , ktor aj my pouvame pri vberovch procesoch.Zaruuje vnimon flexibilitu, asov nenronos, vysok vpovedn hodnotu a prijaten cenu.
Potrebujete zni nklady a pritom zaisti plnenie cieov?

 • Poznajte skutonpotencil Vaich zamestnancov 43. Zistite ich vhodnos na pracovn pozcie 44. Vyuite tieto informcie na zvenie pracovnho vkonu 45. Vytvorte efektvny pracovn tm 46. To vetko objektvne, rchlo, kdekovek a v 56 jazykovch verzich

Systm Thomas International Vm naprklad umouje vytvori sprvy pre Osobn rozvoj Manara, vhodnos ud na pozcie, zlepenie vzahov a motivcie, ale taktie pri prijman novch zamestnancova plnovan kariry. Oficilna strnka: thomasinternational.net
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
47. Referencie
Nae kancelrie s Vm k dispozcii v mestch: Bratislava, Nitra aKoice.
Informcie ons njdete aj na naej strnke www.personality.sk
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
48. Kontakt
Kancelria Bratislava
Bajkalsk 22
821 09
Lucia Krov
Tel.: +421 2 5363 1465
Mobil: +421 903 291 830
bratislava@personality.sk
www.personality.sk
Kancelria Nitra
Svtoplukovo nmestie 1
949 01
Alica ikov
Tel.: +421 37 651 6179
Mobil: +421 911 291 828
nitra@personality.sk
www.personality.sk
Kancelria Koice
Hlinkova ulica
040 01
Peter Krian
Mobil: +421 903 962 510
kosice@personality.sk
www.personality.sk
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk
49. Dobr udia pre Dobr spolonosti
Teme sa na spoluprcu
PERSONALITY - personlne sluby
Kancelrie: Bratislava, Nitra, Koice, kontakt: info@personality.skwww.personality.sk